Liên hệ với AWS

Dịch vụ hỗ trợ chung

Hỗ trợ bán hàng

Gửi yêu cầu về bán hàng hoặc kết nối với nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Hỗ trợ tuân thủ

Yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khả năng tuân thủ của AWS.

Các dịch vụ hỗ trợ người đăng ký