Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để liên hệ với đại diện bán hàng của Amazon Web Services. Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vui lòng nêu các dịch vụ AWS mà bạn quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.