Truy cập thông tin và nội dung hỗ trợ liên quan đến tuân thủ AWS.

Nếu bạn muốn truy cập các báo cáo tuân thủ của AWS, vui lòng sử dụng AWS Artifact, một cổng thông tin tự phục vụ cho phép truy cập theo nhu cầu. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và Đại diện kinh doanh của Amazon Web Services sẽ liên hệ với bạn.

Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vui lòng đưa ra mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.
Sự tuân thủ của AWS với PCI
SOC Web_2c
Sự tuân thủ của AWS với HIPAA
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP