Hỗ trợ tuân thủ

Truy cập thông tin và nội dung hỗ trợ liên quan đến tuân thủ AWS.

Nếu bạn muốn truy cập các báo cáo tuân thủ của AWS, vui lòng sử dụng AWS Artifact, một cổng thông tin tự phục vụ cho phép truy cập theo nhu cầu. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và Đại diện kinh doanh của Amazon Web Services sẽ liên hệ với bạn.

Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Quốc gia/Khu vực*
Tiểu bang*
Nội dung chính của yêu cầu thông tin*
  • Select
  • Hỗ trợ thanh toán/tài khoản
  • Yêu cầu thông tin về tuân thủ
  • Hỗ trợ bán hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
Vui lòng đưa ra mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.
Logo: Tổ chức thành viên của PCI Security Standards Council
Logo: SOC dành cho tổ chức dịch vụ của AICPA
Logo: ISO 27001
Logo: FedRAMP
Logo: IRAP
Logo: Gov.UK