Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ hỗ trợ chung

Hỗ trợ bán hàng

Gửi yêu cầu về bán hàng hoặc kết nối với nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Hỗ trợ tuân thủ

Yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khả năng tuân thủ của AWS.

Các dịch vụ hỗ trợ người đăng ký

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ. Không có trong Gói Basic Support.
Tìm hiểu về các lựa chọn Gói AWS Support

Hỗ trợ thanh toán hoặc tài khoản


Hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán
Không thể đăng nhập và gửi yêu cầu về thanh toán hoặc tài khoản

Đăng nhập hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Hỗ trợ bạn đặt lại mật khẩu tài khoản AWS.
Tôi không nhớ thông tin xác thực tài khoản AWS của mình