Liên hệ với AWS

Dịch vụ hỗ trợ chung

Hỗ trợ bán hàng

Gửi yêu cầu về bán hàng hoặc kết nối với nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Hỗ trợ tuân thủ

Yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khả năng tuân thủ của AWS.

Các dịch vụ hỗ trợ người đăng ký

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ. Không có trong Gói Basic Support.
Tìm hiểu về các lựa chọn Gói AWS Support

Hỗ trợ thanh toán hoặc tài khoản


Hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán
Nhận trợ giúp khôi phục mật khẩu tài khoản AWS Mất phí khi không có tài khoản AWS?