Báo cáo Yêu cầu thông tin Amazon

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017:

Subpoenas: 1.618
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 685
Phản hồi một phần: 515
Không phản hồi: 418

Lệnh khám: 229
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 102
Phản hồi một phần: 87
Không phản hồi: 40


Lệnh khác của tòa: 89
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 47
Phản hồi một phần: 29
Không phản hồi: 13

Yêu cầu an ninh quốc gia: 0-249

Yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ: 75
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 2
Không phản hồi: 73

Yêu cầu xóa bỏ: 0
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 0