Báo cáo Yêu cầu thông tin Amazon

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2015:

Subpoenas đã nhận: 813
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 542
Phản hồi một phần: 126
Không phản hồi: 145

Lệnh khám đã nhận: 25
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 13
Phản hồi một phần: 8
Không phản hồi: 4

Lệnh khác của tòa đã nhận: 13
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 4
Phản hồi một phần: 5
Không phản hồi: 4

Yêu cầu an ninh quốc gia đã nhận: 0-249

Yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ đã nhận: 132
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 108
Phản hồi một phần: 7
Không phản hồi: 17

Yêu cầu xóa bỏ đã nhận: 1
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 1
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 0