Báo cáo Yêu cầu thông tin Amazon

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017:

Subpoenas: 1.452
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 570
Phản hồi một phần: 500
Không phản hồi: 382

Lệnh khám: 223
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 103
Phản hồi một phần: 80
Không phản hồi: 40

Lệnh khác của tòa: 86
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 39
Phản hồi một phần: 22
Không phản hồi: 25

Yêu cầu an ninh quốc gia: 0-249

Yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ: 103
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 103

Yêu cầu xóa bỏ: 0
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 0