Công cụ AWS dành cho PowerShell giúp các nhà phát triển và quản trị viên quản lý các dịch vụ và tài nguyên AWS của mình trong môi trường lệnh PowerShell. Giờ thì bạn đã có thể quản lý tài nguyên AWS của mình với cùng công cụ PowerShell mà bạn sử dụng để quản lý các môi trường Windows, Linux và MacOS.

Công cụ AWS dành cho Windows Installer

Mục tải xuống này là gói Microsoft Software Installer (MSI) giúp cài đặt các thành phần sau khi chạy. Hãy bảo đảm rằng bạn đã thỏa mãn mọi điều kiện tiên quyết trước khi chạy trình cài đặt.

  • Các tính năng của Microsoft .NET Framework
  • AWS SDK cho .NET
  • Công cụ AWS dành cho Windows PowerShell
  • AWS Command Line Interface

Mục tải xuống chỉ chạy trên hệ điều hành Windows. Để cài đặt .NET Core và Công cụ AWS dành cho PowerShell Core trên các hệ điều hành không phải Windows, hãy làm theo chỉ dẫn Cài đặt Công cụ AWS dành cho PowerShell Core trên Linux hoặc macOS trong tài liệu của Công cụ AWS dành cho PowerShell Core.


Công cụ AWS dành cho PowerShell giúp bạn thực hiện nhiều thao tác tương tự như trong AWS SDK cho .NET. Bạn có thể sử dụng công cụ này từ dòng lệnh cho các tác vụ nhanh, ví dụ như kiểm soát các phiên bản Amazon EC2.

 

PS C:\> Start-EC2Instance -InstanceIds i-10a64379

Ngôn ngữ lệnh PowerShell sẽ cho phép bạn biên soạn các tập chỉ lệnh để tự động hóa việc quản lý dịch vụ AWS. Ví dụ sau sẽ lặp qua thư mục nhật ký trên phiên bản EC2, tìm các tệp lâu hơn một tuần rồi lưu trữ mọi tệp tìm được không trống lên Amazon S3 rồi xóa tệp nhật ký cũ khỏi ổ đĩa

 

foreach ($i in Get-ChildItem C:\Logs)
{
if ($i.CreationTime -lt ($(Get-Date).AddDays(-7)))
{
if ($i.Length -gt 0)
{
Write-S3Object -BucketName mylogbucket -Key Logs/$i -File $i.FullName
}
Remove-Item $i.FullName
}
}

Cuối cùng, với khả năng truy cập trực tiếp các dịch vụ AWS từ PowerShell, tập chỉ lệnh của bạn nay đã có thể tận dụng mọi thứ mà Đám mây AWS có thể cung cấp.

 

# Bắt lỗi và phân trang cho toàn bộ toán tử được đăng ký đến chủ đề Amazon SNS Publish-SNSMessage -TopicArn arn:aws:sns:us-east-1:365928882516:OperationsError -Subject "Sao lưu cơ sở dữ liệu thất bại" -Message "(thông tin chi tiết...)"


# Xuất bản chỉ số tùy biến lên bảng thông tin Amazon CloudWatch của bạn

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum

$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()

$dat.MetricName = "Bài đăng mới"

$dat.Unit = "Số lượng"

$dat.Value = $newPostCount

Write-CWMetricData -Namespace "Chỉ số sử dụng" -MetricData $dat


Sau khi cài đặt Công cụ AWS dành cho PowerShell, hãy chạy lệnh sau để nhận thông tin phiên bản và danh sách dịch vụ AWS hiện đang được Công cụ dành cho PowerShell hỗ trợ:

Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo

Xem các ví dụ và nhiều thông tin khác trong Hướng dẫn dành cho người dùng »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng PowerShell »

Khám phá thêm về sử dụng Windows với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Windows và .NET »

Tìm hiểu chi tiết về các công cụ PowerShell mới nhất trong Thông báo phát hành »