Các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho máy học

Duyệt tìm các biện pháp thực hành tốt nhất để nhanh chóng và dễ dàng xây dựng kiến trúc deep learning cũng như xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) trên bất kỳ quy mô nào. 

Tìm hiểu cách đánh giá khối lượng công việc ML của bạn dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất và xác định những khía cạnh cần cải thiện với Ống kính máy học - AWS Well-Architected Framework

Nội dung nổi bật

Bắt đầu

Hoạt động đào tạo và hướng dẫn tự thực hành chỉ ra cho các kiến ​​trúc sư và nhà phát triển cách xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học.

ML trong thực tiễn

Các giải pháp có thể triển khai, hướng dẫn kiến ​​trúc và sơ đồ để giúp xây dựng nền tảng ML bảo mật trên AWS.

MLOps

Các biện pháp thực hành tốt nhất và giải pháp kiến trúc để triển khai và duy trì các mô hình cũng như khối lượng công việc ML một cách đáng tin cậy và hiệu quả.

Cải thiện độ chính xác của dự báo bằng cách sử dụng máy học

Khám phá các chủ đề nổi bật bằng công nghệ máy học

Khung AWS MLOps

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về máy học

Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Thêm…