Giá AWS Certificate Manager

Miễn phí đối với chứng chỉ SSL/TLS công khai được cung cấp qua AWS Certificate Manager. Bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên AWS mà mình tạo để chạy ứng dụng cá nhân.

Giá của Cơ quan cấp chứng chỉ riêng tư AWS Certificate Manager

Cơ quan cấp chứng chỉ (CA) riêng tư ACM được định giá theo hai chỉ số. Bạn trả phí hàng tháng để vận hành mỗi CA riêng tư cho đến khi bạn xóa và bạn trả cho mỗi giấy chứng nhận riêng tư mà bạn cấp mỗi tháng.

Vận hành Private Certificate Authority
Chứng chỉ riêng tư

Bạn sẽ trả phí một lần đối với các chứng chỉ riêng tư mà bạn có quyền tiếp cận tới khóa riêng tư. Khoản phí này phát sinh trong tài khoản AWS mà bạn cấp chứng chỉ. Đối với các chứng chỉ mà bạn cấp trực tiếp từ một CA riêng tư độc lập, bạn sẽ bị tính phí khi phát hành chứng chỉ. Đối với các chứng chỉ riêng tư mà bạn yêu cầu thông qua AWS Certificate Manager, bạn chỉ bị tính phí nếu xuất khóa cá nhân và chứng chỉ từ ACM.

Miễn phí đối với các chứng chỉ riêng tư do ACM Private CA cấp mà bạn không có quyền tiếp cận tới khóa riêng tư. Các chứng chỉ này bao gồm cả các chứng chỉ dành riêng cho các dịch vụ tích hợp với ACM, như Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront và Amazon API Gateway.

Các bậc giá chứng chỉ được tính dựa trên số chứng chỉ mới đã được tạo trong tháng và theo khu vực (như ở bảng sau đây).

Dùng thử ACM Private CA miễn phí 30 ngày

Dùng thử 30 ngày

Mọi tài khoản mới của ACM Private CA đều có thể dùng thử dịch vụ trong 30 ngày miễn phí để vận hành CA riêng tư đầu tiên được tạo trong tài khoản và khu vực. Bạn sẽ trả tiền cho các chứng chỉ bạn đã cấp trong thời gian dùng thử.


Ví dụ về giá đối với Private Certificate Authority của ACM

Ví dụ 1: Một khu vực

Sử dụng trong tháng 1: Hai CA riêng tư cấp 20.000 chứng chỉ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia).

Sử dụng trong tháng 2: Hai CA riêng tư không cấp chứng chỉ mới.

Phí cho tháng 1 và tháng 2

Tháng 1
2 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 1.000 x 0.75 USD (cho 1.000 chứng chỉ đầu tiên)
+ 9.000 x 0.35 USD (từ 1.001 tới 10.000 chứng chỉ)
+ 10.000 x 0.001 USD (từ 10.000 chứng chỉ trở lên)
= 4,710 USD

Tháng 2
2 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 0 USD (không có chứng chỉ mới nào được tạo trong tháng 2)
= 800 USD

Ví dụ 2: Hai khu vực

Sử dụng trong tháng 1: Một CA riêng tư tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cấp 500 chứng chỉ và một CA riêng tư tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) cấp 500 chứng chỉ.

Sử dụng trong tháng 2: Một CA riêng tư tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và một CA riêng tư tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) không cấp chứng chỉ mới.

Phí cho tháng 1 và tháng 2

Tháng 1
2 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 500 x 0.75 USD cho 1.000 chứng chỉ đầu tiên tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
+ 500 x 0.75 USD cho 1.000 chứng chỉ đầu tiên tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
= 1,550 USD
 
Tháng 2
2 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 0 USD (không có chứng chỉ mới nào được tạo trong tháng 2)
= 800 USD
 
 

Ví dụ 3: Kết hợp giữa chứng chỉ Miễn phí và Trả phí

Sử dụng trong tháng 1: Một CA riêng tư tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cấp tổng cộng 5.000 chứng chỉ mới ở Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia). Trong số 5.000 chứng chỉ đã cấp độc quyền, bạn dùng 1.000 chứng chỉ cùng các dịch vụ tích hợp với ACM như Elastic Load Balancing hoặc API Gateway. Bạn sẽ không bị tính phí cho các chứng chỉ này. Đối với 4.000 chứng chỉ còn lại, bạn xuất 2.000 từ ACM và cấp 2.000 chứng chỉ từ CA riêng tư của bạn bằng cách tự tạo khóa riêng tư mà không sử dụng ACM để quản lý chứng chỉ. Bạn sẽ bị tính phí cho các chứng chỉ này vì bạn có tiếp cận tới khóa riêng tư.

Sử dụng trong tháng 2: Một CA riêng tư tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) không cấp chứng chỉ mới.

Phí cho tháng 1 và tháng 2
Tháng 1
1 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 0 USD (không tính phí) cho 1.000 chứng chỉ được cấp và dùng với các dịch vụ tích hợp với ACM
+ 1.000 x 0.75 USD (cho 1.000 chứng chỉ đầu tiên)
+ 3.000 x 0.35 USD (từ 1.001 tới 10.000 chứng chỉ)
= 2,200 USD

Tháng 2
1 x 400 USD (vận hành CA hàng tháng)
+ 0 USD (không có chứng chỉ mới nào được tạo trong tháng 2)
400 USD

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm

Truy cập trang tài nguyên.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Certificate Manager trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập