AWS CodeArtifact

Quản lý gói một cách an toàn với quy mô linh hoạt và tiết kiệm chi phí để phát triển phần mềm

Nhận 2 GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng

Lưu trữ và chia sẻ tạo tác trên nhiều tài khoản, với các cấp độ truy cập thích hợp được cấp cho nhóm của bạn và xây dựng hệ thống.

Giảm chi phí thiết lập và bảo trì máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng tạo tác với dịch vụ được quản lý toàn phần.

Chỉ thanh toán cho các gói phần mềm được lưu trữ, số lượng yêu cầu được thực hiện và dữ liệu được chuyển ra khỏi Khu vực với cách định giá theo mức sử dụng.

Cách hoạt động

AWS CodeArtifact cho phép bạn lưu trữ các tạo tác bằng cách sử dụng các trình quản lý gói và công cụ xây dựng phổ biến như Maven, Gradle, npm, Yarn, Twine, pip, NuGet và SwiftPM. CodeArtifact có thể tự động tải nhập các gói phần mềm theo nhu cầu từ các kho lưu trữ gói công khai để bạn có thể truy cập các phiên bản mới nhất của thành phần phụ thuộc ứng dụng.

Sơ đồ thể hiện cách AWS CodeArtifact kéo các thành phần phụ thuộc ứng dụng từ các kho lưu trữ tạo tác công khai, quản lý quyền truy cập và các chính sách trên các tài khoản trong tổ chức của bạn và cho phép bạn kéo các thành phần phụ thuộc ứng dụng trong khi AWS CodeBuild xuất bản các tạo tác trở lại kho lưu trữ của bạn.
Khám phá Amazon CodeCatalyst, một dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất để nhanh chóng tạo, phân phối và điều chỉnh quy mô các ứng dụng trên AWS.
Tìm hiểu thêm về Amazon CodeCatalyst>>

Trường hợp sử dụng

Tìm nạp các gói phần mềm theo nhu cầu

Định cấu hình CodeArtifact để tìm nạp từ những kho công cộng như npm Registry, Maven Central, Python Package Index (PyPI) và NuGet.

Xuất bản và chia sẻ gói

Chia sẻ gói riêng an toàn giữa các tổ chức bằng cách xuất bản lên kho lưu trữ trung tâm của tổ chức.

Phê duyệt các gói và kiểm tra mức sử dụng

Xây dựng quy trình phê duyệt tự động bằng API CodeArtifact và Amazon EventBridge với khả năng xem các gói thông qua AWS CloudTrail.

Sử dụng và xuất bản gói trong các bản dựng tự động

Lấy các phần phụ thuộc từ CodeArtifact trong AWS CodeBuild và xuất bản những phiên bản gói riêng mới của bạn một cách bảo mật với IAM.

Cách bắt đầu

Khám phá tài liệu

Tìm hiểu thêm về AWS CodeArtifact.

Đăng ký tài khoản

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Bắt đầu sử dụng CodeArtifact

Bắt đầu xây dựng với CodeArtifact trong Bảng điều khiển quản lý AWS.


Khám phá thêm về AWS