Công cụ dành cho nhà phát triển trên AWS

Lưu trữ mã, dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng lên AWS
Phát hành phần mềm nhanh hơn

Triển khai quá trình tích hợp và phân phối liên tục bằng Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS để đẩy nhanh việc phát triển phần mềm và chu kỳ phát hành của bạn.

Tích hợp dễ dàng với AWS

Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS được xây dựng để hoạt động với AWS, giúp đội ngũ của bạn thiết lập dễ dàng hơn và có năng suất cao hơn.

Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS: Lưu trữ mã, dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng lên AWS (3:13)

Trường hợp sử dụng

Page-Illo_Use-case_Continuous-integration
Tích hợp liên tục

Tích hợp liên tục (CI) là biện pháp thực hành phát triển phần mềm DevOps trong đó các nhà phát triển thường xuyên hợp nhất các thay đổi mã vào kho lưu trữ trung tâm, sau đó chạy các bản dựng và kiểm thử tự động.
Dùng thử AWS CodeBuild »

Page-Illo_Use-Case_Continuous-Delivery
Cung cấp liên tục

Cung cấp liên tục (CD) là biện pháp thực hành phát triển phần mềm trong đó các thay đổi mã được tự động chuẩn bị để phát hành vào quá trình sản xuất. Tất cả các thay đổi mã được triển khai vào một môi trường kiểm thử và/hoặc môi trường sản xuất sau giai đoạn dựng.
Dùng thử AWS CodePipeline »

Page-Illo_Use-Case_infrastructure-as-code
Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Lập mô hình ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn dưới dạng mã để tự động hóa việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng, cũng như loại bỏ nhu cầu cập nhật thủ công dễ bị lỗi cho cơ sở hạ tầng.
Dùng thử Đám mây AWS
đám mây AWS »

Page-Illo_Use-Case_monitoring-and-logging
Giám sát và ghi nhật ký

Giám sát dữ liệu và nhật ký để xem hiệu năng của ứng dụng và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm của người dùng cuối. Nắm bắt, phân loại và phân tích dữ liệu được tạo bởi các ứng dụng và cơ sở hạ tầng để hiểu tác động của thay đổi mã.
Dùng thử AWS X-Ray »
Dùng thử Amazon CloudWatch »
Dùng thử Amazon DevOps Guru »

Thông tin mới
Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
Blog
Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
600x400_Click-Travel_Logo
600x400_Gett_Logo
600x400_Burt_Logo
600x400_Smartnews_Logo
600x400_Clicksmob_Logo
600x400_GILT_Logo
600x400_Edmunds_Logo
600x400_Instacart_Logo
600x400-3M-science_logo
600X400 LuluLemon_High Res