Amazon Inspector là một dịch vụ quét lỗ hổng bảo mật tự động và liên tục nhằm đánh giá các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, hàm AWS Lambda và hình ảnh bộ chứa trong Amazon ECR và trong các công cụ tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) để cải thiện tính bảo mật và tuân thủ cho khối lượng công việc cơ sở hạ tầng. Chi phí hàng tháng của bạn được xác định dựa trên khối lượng công việc khác nhau được quét:

Số lượt quét phiên bản Amazon EC2: Từng phiên bản EC2 liên tục được quét để phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm và khả năng xâm nhập qua mạng ngoài ý muốn. Điều này áp dụng cho cả quét dựa trên tác tử và quét không tác tử. Tổng chi phí hàng tháng dựa trên số phiên bản EC2 trung bình* được đánh giá trong vòng một tháng. Đối với các phiên bản chạy không liên tục, giá được tính theo tỷ lệ dựa trên tổng thời gian chạy trong một tháng.

Đánh giá điểm quy chuẩn CIS của Amazon EC2: Amazon Inspector hỗ trợ Điểm quy chuẩn CIS của Trung tâm bảo mật Internet. Amazon Inspector hỗ trợ đánh giá theo nhu cầu và nhắm mục tiêu dựa trên điểm quy chuẩn cấu hình CIS cấp hệ điều hành đối với các phiên bản Amazon EC2. Chi phí đánh giá Điểm quy chuẩn CIS cho hệ điều hành trong phiên bản Amazon EC2 được tính theo đánh giá cho mỗi phiên bản.

Số lượt quét hình ảnh bộ chứa Amazon ECR: Từng hình ảnh bộ chứa được đẩy tới Amazon ECR có cấu hình hỗ trợ quét Amazon Inspector đều được đánh giá để phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm. Tổng chi phí hàng tháng dựa trên sự kết hợp giữa số lượng hình ảnh được quét ban đầu khi đẩy vào Amazon ECR và số lần những hình ảnh đó được quét lại mỗi tháng.

Quét hình ảnh bộ chứa theo nhu cầu (bao gồm các lượt quét được khởi tạo trong các công cụ CI/CD và bởi Amazon Inspector): Mỗi hình ảnh bộ chứa được đánh giá trong các công cụ dành cho nhà phát triển như Jenkins và TeamCity để tìm các lỗ hổng phần mềm. Chi phí dựa trên số lượng hình ảnh được quét trong các công cụ CI/CD mỗi tháng cũng như chi phí quét theo nhu cầu bên ngoài các công cụ CI/CD.

Quét tiêu chuẩn AWS Lambda: Mỗi hàm Lambda đã triển khai đều được đánh giá liên tục để tìm các lỗ hổng gói phần mềm. Tổng chi phí hàng tháng sẽ dựa trên số hàm Lambda được quét trung bình mỗi tháng. Giá sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên tổng số giờ hoạt động của Amazon Inspector (số giờ được tính từ khi Amazon Inspector phát hiện được hàm cho đến khi hàm đó bị xóa hoặc bị loại khỏi quá trình quét) đối với các hàm Lambda trong một tháng.

Quét mã AWS Lambda: Mỗi hàm Lambda được triển khai được đánh giá liên tục để tìm các lỗ hổng bảo mật mã như lỗi đưa vào và bí mật nhúng trong mã ứng dụng bạn viết. Tổng chi phí hàng tháng sẽ dựa trên số hàm Lambda được quét trung bình mỗi tháng. Giá được chia theo tỷ lệ dựa trên tổng số giờ hoạt động của Amazon Inspector cho các chức năng được quét trong vòng một tháng. Số giờ phản ánh khoảng thời gian từ khi chức năng được Amazon Inspector phát hiện cho đến khi chức năng bị xóa hoặc loại bỏ khỏi quá trình quét.

Với Amazon Inspector, bạn chỉ phải thanh toán cho những gì mình dùng, không có phí tối thiểu và không cần cam kết trả trước.

Bản dùng thử miễn phí

Tất cả các tài khoản mới của Amazon Inspector đều đủ điều kiện dùng thử miễn phí 15 ngày để đánh giá dịch vụ và ước tính chi phí của dịch vụ. Trong thời gian dùng thử, tất cả các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon đủ điều kiện, các hàm AWS Lambda và hình ảnh bộ chứa được đẩy đến Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt (ECR) của Amazon đều được quét miễn phí liên tục. Đối với việc quét hình ảnh bộ chứa theo yêu cầu trong các công cụ CI/CD, bạn sẽ nhận được mức sử dụng miễn phí một lần cho 25 lần đánh giá hình ảnh cho mỗi tài khoản. Lưu ý: Đánh giá Điểm quy chuẩn CIS không được bao gồm trong bản dùng thử miễn phí 15 ngày.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại chi tiêu dự kiến trong bảng điều khiển Amazon Inspector, gồm cả chi tiêu tổng hợp trong toàn tổ chức ở tài khoản Amazon Inspector trung tâm cho quản trị viên. Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ và ước tính chi phí sử dụng Amazon Inspector để quét lỗ hổng bảo mật tự động và liên tục trên EC2, Amazon ECR và hàm Lambda với toàn bộ tổ chức của mình trước khi quyết định.

*Số phiên bản EC2 trung bình = (tổng số giờ mà các phiên bản được hỗ trợ và có hoạt động đã được quét) / (số giờ trong một tháng, tức là 720 giờ). Ví dụ: bạn có 3 phiên bản được hỗ trợ có hoạt động và được quét trong các khoảng thời gian khác nhau trong một tháng: Phiên bản đầu tiên trong 360 giờ, phiên bản thứ hai trong 350 giờ và phiên bản thứ ba trong 10 giờ, tổng cộng có 720 giờ các phiên bản được hỗ trợ và có hoạt động đã được quét. Từ đó, tổng cộng 720 giờ quét các phiên bản trong tháng đó / 720 giờ trong tháng = 1 phiên bản EC2 trung bình.

**Số lượng hàm Lambda trung bình = (tổng số giờ sử dụng Amazon Inspector cho một hàm Lambda) / (số giờ trong một tháng, tức là 720 giờ). Số giờ hoạt động của Amazon Inspector có nghĩa là thời gian từ khi hàm Lambda được triển khai cho đến khi hàm này bị xóa hoặc loại bỏ khỏi quá trình quét của Amazon Inspector. Ví dụ: bạn có 3 phiên bản hàm Lambda được triển khai được Amazon Inspector giám sát trong các khoảng thời gian khác nhau trong một tháng: Phiên bản đầu tiên trong 720 giờ, phiên bản thứ hai trong 350 giờ và phiên bản thứ ba trong 10 giờ, tổng cộng có 1080 giờ các phiên bản hàm Lambda được triển khai đã được quét. Từ đó, tổng cộng 1080 giờ hàm Lambda được quét trong tháng đó / 720 giờ trong tháng = 1,5 hàm Lambda trung bình.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: Quét phiên bản Amazon EC2
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) gồm 10 phiên bản Amazon EC2, trong đó AWS Systems Manager agent đã được cài đặt và cấu hình để quét Amazon Inspector. Các phiên bản này chạy trong cả tháng. Ngoài ra, 10 phiên bản khác được khởi chạy và quét liên tục bằng Amazon Inspector trong kỳ thanh toán hàng tháng này. Tuy nhiên, mỗi phiên bản mới này chỉ hoạt động trong 15 ngày của kỳ thanh toán. Phí của Amazon Inspector tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

10 phiên bản EC2 được quét trong cả 30 ngày với giá 1,258 USD/phiên bản = 10 x 1,258 USD = 12,58 USD
10 phiên bản EC2 được quét chỉ trong 15 ngày, từ đó quy ra trung bình 5 phiên bản với giá 1,258 USD/phiên bản = 5 x 1,258 USD = 6,29 USD
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 18,87 USD.

 

Ví dụ 2: Hình ảnh bộ chứa Amazon ECR khi được quét liên tục
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy, quét và lưu giữ từ 30 ngày trước trong kho ECR được cấu hình để quét liên tục. Bạn cũng đẩy 1.000 hình ảnh bộ chứa mới vào cùng kho đó trong tháng. Chi phí của bạn sẽ bao gồm 1.000 hình ảnh bộ chứa mới được quét lần đầu khi được đẩy vào ECR, cũng như phí quét lại tổng số 1.500 hình ảnh bộ chứa được giữ lại. Tháng này, đã có các bản cập nhật cho cơ sở dữ liệu lỗ hổng bảo mật của Amazon Inspector, gọi 15 lần quét lại. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy được quét lần đầu với giá 0,09 USD/hình ảnh = 1.000 x 0,09 USD = 90,00 USD
(1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy + 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy và quét trước đó đã có trong kho = 1.000 + 500 = tổng số 1.500 hình ảnh trong kho)
1.500 hình ảnh, mỗi hình ảnh được quét lại trung bình 15 lần với giá 0,01 USD/lần quét lại = 1,500 x 15 x 0,01 USD = 225,00 USD
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 315,00 USD.

 

Ví dụ 3: Hình ảnh bộ chứa Amazon ECR khi được quét lúc đẩy
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy, quét và lưu giữ trong kho Amazon ECR được cấu hình để quét lúc đẩy. Bạn đẩy 1.000 hình ảnh bộ chứa mới vào cùng kho đó trong tháng. Chi phí của bạn sẽ chỉ bao gồm 1.000 hình ảnh bộ chứa mới được quét khi đẩy vào Amazon ECR. Vì kho được cấu hình để quét lúc đẩy nên sẽ không phải quét lại, do đó không tính thêm phí. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy được quét lần đầu với giá 0,09 USD/hình ảnh = 90,00 USD
(Không tính phí 500 hình ảnh đã quét trước đó.)
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 90,00 USD.

 

Ví dụ 4: Quét tiêu chuẩn hàm AWS Lambda
Bạn bước vào một tháng thanh toán mới cho hoạt động triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 20 hàm Lambda được triển khai. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

10 hàm Lambda được quét trong tất cả 30 ngày ở mức phí 0,30 USD/hàm = 3,00 USD
10 hàm Lambda được quét chỉ trong 15 ngày (tức là bị xóa sau 15 ngày) ở mức phí 0,30 USD/hàm = 1,50 USD
(Chúng tôi không tính thêm phí khi quét lại.)
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 4,50 USD.

 

Ví dụ 5: Quét tiêu chuẩn và quét mã hàm AWS Lambda
Bạn bước vào một tháng thanh toán mới cho hoạt động triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 20 hàm Lambda được triển khai. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

10 hàm Lambda được quét trong tất cả 30 ngày ở mức phí 0,90 USD (0,30 USD + 0,60 USD) mỗi hàm = 9,00 USD
10 hàm Lambda được quét chỉ trong 15 ngày (tức là bị xóa sau 15 ngày) ở mức phí 0,90 USD (0,30 USD + 0,60 USD) mỗi chức năng = 4,50 USD
(Chúng tôi không tính thêm phí khi quét lại.)
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 13,50 USD.

 

Ví dụ 6: Quét không tác tử của Amazon EC2
Bạn bước vào tháng thanh toán mới cho hoạt động triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 10 phiên bản Amazon EC2, trong đó tác tử Trình quản lý hệ thống AWS (SSM) đã được cài đặt và cấu hình để quét Amazon Inspector EC2 và các phiên bản này chạy cả tháng. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán hàng tháng này, 10 phiên bản bổ sung được khởi chạy và quét bằng cách quét không tác tử. Phí của Amazon Inspector tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:     

10 phiên bản EC2 được quét bằng cách quét dựa trên tác tử SSM với giá 1,258 USD/phiên bản = 12,58 USD
10 phiên bản EC2 được quét bằng cách quét không tác tử với giá 1,75 USD/phiên bản = 17,50 USD        

Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 30,08 USD

 

Ví dụ 7: Đánh giá hình ảnh bộ chứa theo nhu cầu (bao gồm trong các công cụ CI/CD)
Bạn bước vào tháng thanh toán mới cho hoạt động triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 1000 hình ảnh bộ chứa trong các công cụ CI/CD. Phí của Amazon Inspector tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

1.000 hình ảnh bộ chứa trong các công cụ CI/CD với giá 0,03 USD/hình ảnh bộ chứa = 30,00 USD
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 30,00 USD.

 

Ví dụ 8: Đánh giá Điểm quy chuẩn của Trung tâm bảo mật Internet (CIS) cho các hệ điều hành trong phiên bản Amazon EC2
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 10 phiên bản EC2, trong đó Tác tử Trình quản lý hệ thống AWS đã được cài đặt. Bạn lên lịch hai lần đánh giá Điểm quy chuẩn CIS hàng tháng cho 10 phiên bản. Phí của Amazon Inspector tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

10 phiên bản EC2 được đánh giá hai lần ở mức 0,03 USD mỗi phiên bản = 0,30 USD*2
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 0,60 USD.

 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.