Với Amazon Rekognition, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. Amazon Rekognition chỉ tính phí bạn đối với ảnh được xử lý, thời lượng video tính theo phút được xử lý và khuôn mặt được lưu trữ. Rekognition bao gồm một bậc miễn phí nên bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng. Mức giá của API Rekognition Video và Rekognition Image được mô tả chi tiết bên dưới.

Mức giá của Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video tính phí bạn dựa trên thời lượng video được phân tích và dung lượng siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng.

 

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Video miễn phí. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của Amazon Rekognition Video có thể phân tích 1.000 phút video, mỗi tháng, trong năm đầu tiên.

Mức giá của API Amazon Rekognition Video

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

   

  Phân tích video:

  0.1 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.12 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.01 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

   

  Phân tích video:

  0.1 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.12 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.01 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

   

  Phân tích video:

  0.1 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.01 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Châu Âu (Ai-len)

  Phân tích video:

  0.1 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.12 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.01 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Phân tích video:

  0.13 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.15 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.013 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Phân tích video:

  0.13 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.013 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

  Phân tích video:

  0.12 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.14 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.012 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

  Phân tích video:

  0.12 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

  0.14 USD mỗi 1 phút video phát trực tuyến được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.012 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

 • AWS GovCloud (Hoa Kỳ)

  Phân tích video:

  0.12 USD mỗi 1 phút video lưu trữ được phân tích (tính theo tỷ lệ nếu không tròn một phút).

   

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:

  Mức giá mỗi 1000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng là 0.012 USD. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

Ví dụ về mức giá của Amazon Rekognition Video API

Ví dụ 1 đối với Miền Đông Hoa Kỳ (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Chúng ta giả sử ứng dụng của bạn phân tích 100.000 phút video được lưu trữ thông qua Face Detection API và 10.000 phút video được lưu trữ thông qua PersonTracking API.

Tổng số phút video được phân tích = 100.000 + 10.000 = 110.000 phút.

Mức giá trên mỗi phút video lưu trữ được phân tích = 0.1 USD

Tổng mức phí mỗi tháng = 0.1 USD * 110.000 = 11,000 USD


Ví dụ 2 đối với Miền Đông Hoa Kỳ (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Chúng ta giả sử ứng dụng của bạn phân tích 500.000 phút video thông qua Label Detection API và 600.000 phút video thông qua Live Stream API.

Tổng số phút video lưu trữ được phân tích = 500.000 phút.

Mức giá trên mỗi phút video lưu trữ được phân tích = 0.1 USD

Tổng số phút video phát trực tuyến được phân tích = 600.000 phút.

Mức giá trên mỗi phút video phát trực tuyến được phân tích = 0.12 USD

Tổng mức phí mỗi tháng = 0.1 USD * 500.000 + 0.12 USD * 600.000 = 122,000 USD

Mức giá của Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image tính phí mỗi lần bạn phân tích ảnh và đối với mỗi bộ véc tơ tính năng nhận diện khuôn mặt mà bạn lưu trữ. Bạn có thể lưu trữ các véc tơ tính năng nhận diện khuôn mặt này, còn gọi là siêu dữ liệu về khuôn mặt, theo các tập hợp để thực hiện tìm kiếm khuôn mặt.

 

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Image miễn phí. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của Amazon Rekognition có thể phân tích 5.000 ảnh mỗi tháng và lưu trữ tối đa 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt mỗi tháng, trong 12 tháng đầu tiên.

Mức giá của Amazon Rekognition Image API

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.6 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.4 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.01 USD
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.6 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.4 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.01 USD
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.6 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.4 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.01 USD
 • Châu Âu (Ai-len)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.6 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.4 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.01 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1.3 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.5 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.013 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1.3 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 1 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.8 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.5 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.013 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1.2 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.96 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.72 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.48 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.012 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1.2 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.96 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.72 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.48 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.012 USD
 • AWS GovCloud (Hoa Kỳ)

  Bậc phân tích ảnh

  Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý
  1 triệu ảnh đầu tiên được xử lý* mỗi tháng 1.2 USD
  9 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.96 USD
  90 triệu ảnh tiếp theo được xử lý* mỗi tháng 0.72 USD
  Trên 100 triệu ảnh được xử lý* mỗi tháng 0.48 USD

  *Mỗi API chấp nhận 1 hoặc nhiều ảnh đầu vào được tính là 1 ảnh được xử lý. Tìm hiểu thêm »

  Mức giá của Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt Rekognition

  IndexFaces API của Rekognition phân tích ảnh (ảnh cắt khuôn mặt hoặc toàn bộ ảnh) và lưu trữ biểu diễn dưới dạng véc tơ của khuôn mặt theo một tập hợp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

  Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

  Mức giá trên mỗi 1.000 siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng
  Siêu dữ liệu về khuôn mặt được lưu trữ 0.012 USD

Ví dụ về mức giá của Amazon Rekognition Image API

Ví dụ 1 đối với Miền Đông Hoa Kỳ (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)
Một ứng dụng phân tích 1 triệu ảnh mỗi tháng yêu cầu phải nhận diện nhãn.
Bạn cần sử dụng Detect Labels API của Amazon Rekognition để phân tích 1 triệu ảnh này.
Số lượng ảnh được xử lý
Mức giá trên mỗi ảnh, cho tới 1 triệu ảnh Mức giá trên mỗi 1.000 ảnh
Tổng mỗi tháng
1 triệu 0.001 USD
1 USD 1,000 USD

Ví dụ 2 đối với Miền Đông Hoa Kỳ (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Chúng ta giả sử ứng dụng của bạn phân tích 1 triệu ảnh mỗi tháng cho cả nhãn và khuôn mặt. Bạn cần sử dụng số lượng ảnh được xử lý như sau:

1 triệu lệnh gọi DetectLabels API để nhận diện nhãn và

1 triệu lệnh gọi DetectFaces API để nhận diện khuôn mặt.

Tổng số ảnh được xử lý = 2 triệu.

Mức giá cho từ 0 – 1 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 1 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 1 USD/1.000 = 0.001 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

Mức giá đối với từ 1 – 10 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 0.8 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 0.8 USD/1.000 = 0.0008 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

Tổng mức phí mỗi tháng = (0.001 USD * 1.000.000) + (0.0008 USD * 1.000.000) = 1,000 USD + 800 USD = 1,800 USD

Chi phí trên mỗi ảnh từ 0 – 1 triệu
Chi phí cho 1 triệu ảnh đầu tiên mỗi tháng Chi phí trên mỗi ảnh từ 1 triệu – 10 triệu Chi phí đối với bộ 1 triệu ảnh thứ 2 Tổng chi phí mỗi tháng
0.01 USD 0.001 USD * 1.000.000=1,000 USD 0.0008 USD 0.08 USD * 1.000.000=800 USD 1,000 USD * 800 USD =1,800 USD

Ví dụ 3 đối với Miền Đông Hoa Kỳ (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Chúng ta giả sử ứng dụng của bạn phân tích 40 triệu ảnh để nhận diện nhãn, phân tích khuôn mặt và tạo một tập hợp gồm 10 triệu khuôn mặt. Theo đó, trong cùng một tháng, bạn thực hiện 1 triệu lệnh tìm kiếm trong tập hợp khuôn mặt mà bạn đã tạo ra và xóa nó đi sau 15 ngày.

Bạn cần sử dụng số lượng ảnh được xử lý như sau:

40 triệu lệnh gọi DetectLabels API để nhận diện nhãn,

40 triệu lệnh gọi DetectFaces API để nhận diện khuôn mặt,

40 triệu lệnh gọi IndexFaces API để tạo một tập hợp để lưu trữ khuôn mặt và

1 triệu lệnh gọi SearchFaces API để thực hiện các lệnh tìm kiếm.

Tổng số ảnh được xử lý = 40 triệu + 40 triệu + 40 triệu + 1 triệu = 121 triệu

Mức giá đối với ảnh được xử lý mỗi tháng:

từ 0 – 1 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 1 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 1 USD/1.000 = 0.001 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

từ 1 – 10 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 0.8 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 0.8 USD/1.000 = 0.0008 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

từ 10 – 100 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 0.6 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 0.6 USD/1.000 = 0.0006 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

trên 100 triệu ảnh được xử lý mỗi tháng bằng 0.4 USD trên mỗi 1.000 ảnh được xử lý (hoặc 0.4 USD/1.000 = 0.0004 USD trên mỗi ảnh được xử lý).

Mức phí đối với ảnh được xử lý = (0.001 USD*1.000.000) + (0.0008 USD*9.000.000) + (0.0006 USD*90.000.000) + (0.0004 USD*21.000.000) = 1,000 USD + 7,200 USD + 54,000 USD + 8,400 USD = 70,600 USD

Mức giá cho lưu trữ khuôn mặt bằng 0.01 USD trên mỗi 1.000 khuôn mặt được lưu trữ mỗi tháng (hoặc 0.01 USD/1.000 = 0.00001 USD trên mỗi khuôn mặt). Lưu trữ khuôn mặt được tính phí dựa trên số ngày trong tháng. Giả sử một tháng có 30 ngày, mức giá đối với lưu trữ 1 khuôn mặt trong 15 ngày bằng 0.000005 USD = (0.00001 USD/30)*15.

Mức phí lưu trữ 10 triệu khuôn mặt trong 15 ngày = 0.000005 USD*10.000.000 = 50 USD

Tổng mức phí = Mức phí đối với ảnh được lưu trữ + Mức phí lưu trữ = 70,600 USD + 50 USD = 70,650 USD

Bắt đầu với Amazon Rekognition  

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Rekognition
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi