Định giá Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image giúp dễ dàng thêm tính năng phân tích hình ảnh vào ứng dụng của bạn bằng công nghệ deep learning đã được kiểm chứng, có quy mô linh hoạt cao mà không cần có chuyên môn về công nghệ máy học để sử dụng. Với Amazon Rekognition Image, bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn sử dụng. Không cần cam kết trả trước hay chịu mức phí tối thiểu. Amazon Rekognition Image có hai loại chi phí: chi phí phân tích hình ảnh và chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt.

Phân tích hình ảnh: Amazon Rekognition Image sẽ tính phí cho mỗi lần bạn phân tích một hình ảnh bằng API của chúng tôi. Việc chạy nhiều API trên một hình ảnh được tính là xử lý nhiều hình ảnh. Mức sử dụng được tính phí dựa trên mô hình định giá theo bậc tương ứng với lượng hình ảnh được xử lý mỗi tháng. Phần lớn các API thuộc Hình ảnh của Amazon Rekognition được chia thành hai nhóm, Nhóm 1 và Nhóm 2, mỗi nhóm có mức định giá khác nhau.

Nhóm 1: AssociateFaces, CompareFaces, DisassociateFaces, IndexFaces, SearchFacesbyImage, SearchFaces, SearchUsersByImage, SearchUsers.
Nhóm 2: API DetectFaces, DetectModerationLabels, DetectLabels, DetectText, RecognizeCelebrities, DetectProtectiveEquipment.

Ngoài các API liệt kê trong Nhóm 1 và Nhóm 2 ở trên, Hình ảnh của Amazon Rekognition cũng hỗ trợ Thuộc tính hình ảnh được định giá riêng biệt với Nhóm 1 và Nhóm 2.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt: Để có thể tìm kiếm khuôn mặt và người dùng, bạn sẽ cần lưu trữ một kho đối tượng siêu dữ liệu về khuôn mặt (véc-tơ khuôn mặt và véc-tơ người dùng) mà dựa theo đó, Amazon Rekognition có thể tìm ra các kết quả khớp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Image miễn phí. Thời gian sử dụng của bậc miễn phí kéo dài 12 tháng.

Phân tích hình ảnh: Trong thời gian sử dụng bậc miễn phí, bạn có thể phân tích 5.000 hình ảnh mỗi tháng miễn phí trong các API của Nhóm 1 và Nhóm 2. Bậc miễn phí không được cung cấp Thuộc tính hình ảnh.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt: Trong thời gian sử dụng bậc miễn phí, bạn có thể lưu trữ miễn phí 1.000 đối tượng véc-tơ khuôn mặt và 1.000 đối tượng véc-tơ người dùng mỗi tháng.

Bảng giá

Phân tích hình ảnh

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

Ví dụ về định giá

Ví dụ định giá 1 – Nhận diện nhãn cơ bản

Giả sử rằng ứng dụng của bạn phân tích 2,5 triệu hình ảnh trong một tháng yêu cầu phải phát hiện nhãn. Bạn sử dụng các API DetectLabels của Amazon Rekognition để phân tích 2,5 triệu hình ảnh này.

Tổng số hình ảnh được xử lý bằng các API của Nhóm 2 (DetectLabels) là 2,5 triệu.

Chi phí xử lý 2,5 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD

1,5 triệu hình ảnh tiếp theo

0,0008 USD mỗi hình ảnh

1.500.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 1.200 USD

    Tổng cộng: 2.200 USD
Ví dụ định giá 2 – Thuộc tính hình ảnh

Giả sử ứng dụng của bạn phân tích 2,5 triệu hình ảnh mỗi tháng và cần đến thuộc tính hình ảnh về chất lượng hình ảnh và phát hiện màu sắc chủ đạo. Bạn sử dụng API DetectLabels của Amazon Rekognition bằng cách chỉ dùng đến IMAGE_PROPERTIES làm tham số đầu vào để phân tích 2,5 triệu hình ảnh này.

Tổng số hình ảnh được xử lý với Thuộc tính hình ảnh là 2,5 triệu.

Chi phí xử lý 2,5 triệu hình ảnh bằng Thuộc tính hình ảnh


Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,00075 USD mỗi ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,00075 USD/hình ảnh = 750 USD

1,5 triệu hình ảnh tiếp theo

0,0006 USD mỗi hình ảnh

1.500.000 hình ảnh X 0,0006 USD/hình ảnh = 900 USD
    Tổng: 1.650 USD
Ví dụ định giá 3 – Phát hiện nhãn và Thuộc tính hình ảnh

Giả sử ứng dụng của bạn phân tích 1 triệu hình ảnh mỗi tháng và cùng lúc cần đến cả phát hiện nhãn và thuộc tính hình ảnh. Bạn sử dụng API DetectLabels của Amazon Rekognition bằng cách dùng đến cả GENERAL_LABEL và IMAGE_PROPERTIES để phân tích 1 triệu hình ảnh này.

Vì các hình ảnh cần được xử lý bằng cả API DetectLabels và Thuộc tính hình ảnh, bạn sẽ phải trả phí cho cả API DetectLabels và Thuộc tính hình ảnh.

Tổng số hình ảnh được xử lý:

  • 1 triệu hình ảnh đối với API DetectLabels (tham số đầu vào GENERAL_LABEL)
  • 1 triệu hình ảnh đối với Thuộc tính hình ảnh (tham số đầu vào IMAGE_PROPERTIES)

Tổng chi phí được tính như sau:

API Loại chi phí Định giá Chi phí sử dụng
API DetectLabels (GENERAL_LABEL) 1 triệu hình ảnh đầu tiên 0,001 USD mỗi hình ảnh 1.000.000 hình ảnh X 0,001 USD/hình ảnh = 1.000 USD
Thuộc tính hình ảnh 1 triệu hình ảnh đầu tiên 0,00075 USD mỗi ảnh 1.000.000 hình ảnh X 0,00075 USD/hình ảnh = 750 USD
      Tổng: 1.750 USD
Ví dụ định giá 4 – Nhiều API và Tìm kiếm khuôn mặt

Giả sử ứng dụng của bạn phân tích 3 triệu hình ảnh bằng API DetectLabels. Sau đó, trong cùng một tháng, bạn tạo một tuyển tập 1 triệu khuôn mặt bằng API IndexFaces, chạy 500.000 lệnh gọi API AssociateFaces để gán 2 khuôn mặt cho mỗi người dùng và thực hiện 2,5 triệu lượt tìm kiếm trong tuyển tập bằng API SearchUsersbyImage.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API Nhóm 1 (IndexFaces, AssociateFaces, SearchUsersbyImage) là 4 triệu.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API Nhóm 2 (DetectLabels) là 3 triệu.

Chi phí xử lý 4 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 1

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

3 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

3.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 2.400 USD

Chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt = 1 triệu véc-tơ khuôn mặt x 0,00001 USD/véc-tơ khuôn mặt mỗi tháng + 500.000 véc-tơ người dùng x 0,00001 USD/véc-tơ người dùng mỗi tháng = 15 USD.

Chi phí xử lý 3 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

3 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

2.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 1.600 USD

    Tổng: 2.600 USD

Tổng chi phí = 3.400 USD + 15 USD + 2.600 USD = 6.015 USD.

Ví dụ định giá 5 – Nhiều API

Giả sử ứng dụng của bạn tạo một tuyển tập gồm 10 triệu khuôn mặt và 2 triệu người dùng. Sau đó, cũng trong tháng này, bạn thực hiện 55 triệu lệnh tìm kiếm người dùng trong tuyển tập mà bạn đã tạo và xóa tuyển tập sau 15 ngày. Sau đó, bạn phân tích 40 triệu hình ảnh để phát hiện nhãn và trích xuất văn bản từ hình ảnh.

Trong trường hợp này, trước tiên bạn chạy 10 triệu lệnh gọi API IndexFaces để tạo tuyển tập khuôn mặt, 2 triệu lệnh gọi API AssociateFaces để gán 5 khuôn mặt cho mỗi người dùng và 55 triệu lệnh gọi API SearchUsers để thực hiện tìm kiếm. Tiếp đó, bạn chạy 40 triệu lệnh gọi API DetectLabels để phát hiện nhãn và 40 triệu lệnh gọi API DetectText để trích xuất văn bản.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API trong Nhóm 1 (IndexFaces, AssociateFaces, SearchUsers) là 67 triệu.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API trong Nhóm 2 (DetectLabels, DetectText) là 80 triệu.

Chi phí xử lý 65 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 1 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

4 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

4.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 3.200 USD

30 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0006 USD mỗi hình ảnh

30.000.000 hình ảnh X 0,0006 USD/hình ảnh = 18.000 USD

32 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0004 USD mỗi hình ảnh

32.000.000 hình ảnh X 0,0004 USD/hình ảnh = 12.800 USD

    Tổng: 35.000 USD

Chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt = 10 triệu véc-tơ khuôn mặt x 0,00001 USD/véc-tơ khuôn mặt mỗi tháng + 2 triệu véc-tơ người dùng x 0,00001 USD/véc-tơ người dùng mỗi tháng x 0,5 tháng = 60 USD.

1 triệu véc-tơ khuôn mặt x 0,00001 USD/véc-tơ khuôn mặt mỗi tháng + 500.000 véc-tơ người dùng x 0,00001 USD/véc-tơ người dùng mỗi tháng = 15 USD.

Chi phí xử lý 80 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

4 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

4.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 3.200 USD

30 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0006 USD mỗi hình ảnh

30.000.000 hình ảnh X 0,0006 USD/hình ảnh = 18.000 USD

45 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,00025 USD mỗi hình ảnh

45.000.000 hình ảnh X 0,00025 USD/hình ảnh = 11.250 USD

    Tổng: 33.450 USD

Tổng chi phí = 35.000 USD + 60 USD + 33.450 USD = 68.510 USD.

Giá của Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video hỗ trợ cả phân tích video lưu trữ và sự kiện trong video phát trực tiếp tại thời gian thực. Với Amazon Rekognition Video, bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn sử dụng. Không cần cung cấp tài nguyên, không tốn phí trả trước và không áp dụng mức phí tối thiểu.

Dịch vụ phát hiện sự kiện trong video phát trực tiếp của Amazon Rekognition sẽ xử lý video từ Kinesis Video Streams mới hoặc hiện có. Rekognition chỉ bắt đầu xử lý Kinesis Video Stream khi bạn gửi cho chúng tôi thông báo bắt đầu phân tích video và có thể phân tích tối đa 120 giây video cho mỗi sự kiện. Bạn chỉ phải trả phí cho số lượng video được Amazon Rekognition xử lý. Lưu ý: Bạn sẽ trả phí riêng cho dịch vụ Amazon Kinesis Video Streams.

Dịch vụ Phân tích video lưu trữ của Amazon Rekognition sẽ tính phí đối với những video được phân tích từ Amazon S3. Khi chạy nhiều lệnh gọi API trên cùng một phần video, bạn sẽ bị tính phí riêng cho từng API.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt: Để có thể tìm kiếm khuôn mặt, bạn sẽ cần lưu trữ một kho siêu dữ liệu về khuôn mặt mà dựa theo đó, Amazon Rekognition có thể tìm ra các kết quả khớp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

Bảng giá

Sự kiện trong video phát trực tiếp

Phân tích video lưu trữ

Phân tích phương tiện truyền thông

Lưu trữ

Tính năng Giá cả

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

0,00001 USD/siêu dữ liệu khuôn mặt mỗi tháng**

**Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Video miễn phí. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí trong vòng 12 tháng và có 1.000 phút phân tích video miễn phí mỗi tháng. Bậc miễn phí Amazon Rekognition Video bao gồm Phát hiện nhãn, Kiểm duyệt nội dung, Nhận diện khuôn mặt, Tìm kiếm khuôn mặt, Nhận dạng người nổi tiếng, Phát hiện văn bản và Lộ trình cá nhân.

Ví dụ về giá

Sự kiện trong video phát trực tiếp

Ví dụ 1 - Camera trong nhà thông minh xử lý dữ liệu phân tích trong thời gian thực của video phát trực tiếp để phát hiện người, thú cưng và gói hàng

Giả sử bạn là nhà cung cấp camera cho nhà thông minh và có 1.000 người dùng. Mỗi người dùng có một camera tại nhà phát trực tiếp video khi phát hiện chuyển động. Giả sử rằng trung bình mỗi ngày người dùng có 7 sự kiện chuyển động trên mỗi camera. Đối với mỗi sự kiện chuyển động, nhà cung cấp dịch vụ sẽ phát trực tiếp 10 giây video lên dịch vụ phát hiện Sự kiện trong video phát trực tiếp của Amazon Rekognition.

Phí hàng tháng:
Giả sử khu vực AWS đang được sử dụng cho 1.000 người dùng này là Miền Đông Hoa Kỳ. Đối với mỗi sự kiện chuyển động, giả sử 10 giây video được xử lý, đăng phát hiện chuyển động, để phân tích xem có người, thú cưng hoặc gói hàng trong video clip đó hay không. Chi phí cho một phút video được xử lý là 0,00817 USD.

Tổng mức phí hàng tháng sẽ được tính như sau:
Số phút video được xử lý trên mỗi người dùng (mỗi người dùng có một camera) = 10 giây * 7 sự kiện chuyển động/camera/ngày * 30 ngày trong tháng/60 = 35 phút video được xử lý/người dùng/tháng.

Tổng số phút video được xử lý cho 1000 người dùng = 35 * 1000 = 35.000 phút

Tính năng

Định giá

Chi phí sử dụng

Phát hiện nhãn

0,00817 USD/phút

35.000 phút/tháng * 0,00817 USD/phút = 285,95 USD (liên tục)

Ví dụ 2 - Dịch vụ giám sát video cho một tòa nhà sử dụng dịch vụ phát hiện Sự kiện trong video phát trực tiếp của Rekognition để phát hiện người

Giả sử bạn cung cấp dịch vụ giám sát video chuyên nghiệp cho một tòa nhà dân cư có 2.000 camera. Mỗi camera này bắt đầu phát trực tiếp video lên Rekognition trong 10 giây cho mỗi sự kiện, phát hiện chuyển động. Giả sử trung bình mỗi ngày có 20 sự kiện chuyển động trên mỗi camera.

Phí hàng tháng:
Giả sử khu vực AWS đang được sử dụng cho 2.000 camera này là Miền Đông Hoa Kỳ. Đối với mỗi sự kiện chuyển động, giả sử 10 giây video được xử lý, đăng phát hiện chuyển động, để phân tích xem có người trong video clip đó hay không. Chi phí cho một phút video được xử lý là 0,00817 USD.

Tổng mức phí hàng tháng sẽ được tính như sau:
Số phút video được xử lý trên mỗi người dùng (mỗi người dùng có một camera) = 10 giây * 20 sự kiện chuyển động/camera/ngày * 30 ngày trong tháng/60 = 100 phút video được xử lý/camera/tháng.

Tổng số phút video được xử lý cho 2000 camera = 100 * 2000 = 200.000 phút

Tính năng

Định giá

Chi phí sử dụng

Phát hiện nhãn

0,00817 USD/phút

200.000 phút/tháng * 0,00817 USD/phút = 1,634 USD (liên tục)

Phân tích video lưu trữ

Ví dụ 3 - Phát hiện nhãn, Phát hiện ảnh và Kiểm duyệt nội dung thông qua dữ liệu phân tích video lưu trữ

Giả sử rằng mỗi tháng ứng dụng của bạn phân tích 100.000 phút video được lưu trữ trong Amazon S3 thông qua Phát hiện nhãn và Phát hiện ảnh chụp và 50.000 phút thông qua Kiểm duyệt nội dung, trong Khu vực AWS us-east-1.

Tính năng

Định giá

Chi phí sử dụng

Phát hiện nhãn

0.10 USD/phút

100.000 phút/tháng x 0.10 USD/phút = 10.000 USD/tháng (liên tục)

Phát hiện ảnh chụp

0.05 USD/phút

100.000 phút/tháng x 0.05 USD/phút = 5.000 USD/tháng (liên tục)

Kiểm duyệt nội dung

0.10 USD/phút

50.000 phút/tháng x 0.10 USD/phút = 5.000 USD/tháng (liên tục)

Giá của Amazon Rekognition Custom Labels

Với Amazon Rekognition Custom Labels, bạn có thể xác định các vật thể và cảnh trong hình ảnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình. Rekognition Custom Labels có hai loại chi phí sử dụng.

Giờ đào tạo
Có chi phí cho mỗi giờ đào tạo cần để xây dựng mô hình tùy chỉnh với Amazon Rekognition Custom Labels. Amazon Rekognition Custom Labels có thể chạy song song nhiều tài nguyên điện toán để đào tạo mô hình của bạn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là số giờ được lập hóa đơn có thể nhiều hơn số giờ thực tế đã tốn để đào tạo mô hình. Số giờ đào tạo cần thiết để đào tạo mô hình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như số lượng hình ảnh và số nhãn trong tập đào tạo và các loại thuật toán machine learning được sử dụng để đào tạo mô hình của bạn. Chúng tôi thường thấy rằng 90% mô hình cần dưới 24 giờ đào tạo. Các mô hình mất hơn 72 giờ đào tạo sẽ được tự động chấm dứt. Bạn sẽ không bị tính phí nếu việc đào tạo được tự động chấm dứt.

Ví dụ: Giả sử hoạt động đào tạo của bạn bắt đầu lúc 4 giờ chiều và kết thúc lúc 8 rưỡi tối, đồng thời, Amazon Rekognition Custom Labels sử dụng song song hai tài nguyên để đào tạo mô hình của bạn nhanh hơn. Tổng số giờ đào tạo được lập hóa đơn sẽ là 9 giờ (4,5 giờ đào tạo x 2 tài nguyên).

Giờ suy luận
Có chi phí cho mỗi giờ mô hình tùy chỉnh được đào tạo của bạn nằm ở trạng thái sẵn sàng xử lý hình ảnh. Số hình ảnh bạn có thể xử lý trong một giờ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như kích thước hình ảnh được xử lý và mức độ phức tạp của mô hình tùy chỉnh. Amazon Rekognition Custom Labels có thể chạy song song nhiều tài nguyên điện toán để xử lý hình ảnh của bạn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là số giờ được lập hóa đơn có thể nhiều hơn số giờ chạy mô hình tùy chỉnh được đào tạo của bạn trong thực tế.

Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu suy luận với mô hình tùy chỉnh lúc 2 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều, đồng thời, bạn chọn cung cấp song song hai tài nguyên để xử lý hình ảnh của mình. Tổng số giờ suy luận được lập hóa đơn sẽ là 6 giờ (3 giờ sử dụng x 2 tài nguyên).

Nếu muốn xử lý hình ảnh theo lô (ví dụ: mỗi ngày hoặc mỗi tuần một lần hoặc theo giờ đã lên lịch trong ngày) thì bạn nên cung cấp mô hình tùy chỉnh ở thời gian đã lên lịch, xử lý toàn bộ hình ảnh rồi ngừng cung cấp tài nguyên của mình. Nếu không ngừng cung cấp tài nguyên thì bạn sẽ tiếp tục bị tính phí ngay cả khi không xử lý hình ảnh nào.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Custom Labels miễn phí. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí trong vòng 3 tháng, bao gồm 10 giờ đào tạo miễn phí và 4 giờ suy luận miễn phí mỗi tháng.

Bảng giá

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 về giá – Gắn nhãn hình ảnh cho một trang web

Giả sử bạn có một trang web về dịch vụ kỳ nghỉ trực tuyến và muốn giúp khách hàng dễ tìm kiếm các cơ sở kinh doanh của mình hơn. Bạn đã xác định một số nhãn phù hợp (Bàn chơi bi-da, Phòng ăn, Hướng biển, v.v.) và muốn đào tạo mô hình tùy chỉnh để tìm những tính năng này trong hình ảnh. Giả sử hoạt động đào tạo mô hình tùy chỉnh kéo dài 10,2 giờ. Đồng thời, giả sử bạn cần 0,5 giờ suy luận mỗi ngày để xử lý toàn bộ hình ảnh mà trang web của bạn nhận được.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

10,2 giờ đào tạo

1 USD/giờ

10,2 giờ x 1 USD/giờ = 10,20 USD (một lần)

0,5 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

 

0,5 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 2,00 USD/ngày (liên tục)

Ví dụ 2 về giá cả – Xác định các bộ phận trong một cơ sở sản xuất

Giả sử bạn là một nhà sản xuất và muốn xác định các bộ phận máy cụ thể khi chúng đi qua dây chuyền lắp ráp. Bạn chụp lại hình ảnh các bộ phận máy khác nhau trong suốt một ngày làm việc. Giả sử hoạt động đào tạo mô hình tùy chỉnh kéo dài 11 giờ.

Vì bạn có một luồng dữ liệu hình ảnh ổn định trong cả ngày nên mô hình của bạn cần chạy liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tổng cộng là 8 giờ mỗi ngày.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

11 giờ đào tạo

1 USD/giờ

11 giờ x 1 USD/giờ = 11,00 USD (một lần)

8 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

 

8 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 32,00 USD/ngày (liên tục)

Ví dụ 3 về giá cả – Phân tích người có tầm ảnh hưởng

Giả sử bạn là một hãng tiếp thị qua mạng xã hội đang theo dõi hàng trăm nghìn người có tầm ảnh hưởng để xác định nhanh và chính xác những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất cho khách hàng của mình. Bạn xử lý 450.000 hình ảnh về người có tầm ảnh hưởng mỗi ngày từ nhiều kênh mạng xã hội và chạy chúng qua mô hình Custom Labels. Giả sử rằng việc xử lý 440.000 hình ảnh mỗi ngày yêu cầu khoảng 44 giờ suy luận mỗi ngày. Đồng thời giả sử hoạt động đào tạo mô hình của bạn kéo dài 9 giờ.

Với quy mô 440.000 hình ảnh mỗi ngày, bạn sẽ cần chạy song song ít nhất hai tài nguyên suy luận để có thể đáp ứng nhu cầu.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

9 giờ đào tạo

1 USD/giờ

9 giờ x 1 USD/giờ = 9,00 USD (một lần)

44 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

44 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 180,00 USD/ngày (liên tục)

Định giá Amazon Rekognition Face Liveness

Amazon Rekognition Face Liveness xác minh rằng chỉ những người dùng thực, không phải người xấu đang sử dụng chiêu trò giả mạo, có thể truy cập các dịch vụ của bạn. Face Liveness phân tích video ngắn tự quay để phát hiện các chiêu trò giả mạo trước camera, chẳng hạn như ảnh in, ảnh kỹ thuật số, video kỹ thuật số hoặc mặt nạ 3D, cũng như các chiêu trò giả mạo nhằm đánh lừa camera, chẳng hạn như video được ghi trước hoặc video deepfake. Face Liveness là một tính năng được quản lý toàn phần có thể dễ dàng thêm vào các ứng dụng web React, iOS gốc và Android gốc chạy trên hầu hết các thiết bị có camera trước. Không cần quản lý cơ sở hạ tầng, triển khai cụ thể theo phần cứng hoặc có chuyên môn về máy học. Tính năng này tự động tăng giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu và bạn chỉ trả tiền cho các lần kiểm tra thực thể sống qua khuôn mặt mà bạn thực hiện.

Bảng giá

Ví dụ về giá

Ví dụ về giá 1 – Chi phí kiểm tra Face Liveness cho 400 nghìn lần kiểm tra một tháng

Giả sử ứng dụng của bạn thực hiện 400.000 lần kiểm tra thực thể sống trong một tháng và bạn sử dụng khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong những lần kiểm tra này.

Chi phí xử lý 500.000 lần kiểm tra đầu tiên ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,015 USD cho mỗi lần kiểm tra
Tổng số lần kiểm tra được xử lý = 400.000
Tổng chi phí mỗi tháng = 0,015 USD * 400.000 = 6.000 USD

Ví dụ về giá 2 – Chi phí kiểm tra Face Liveness cho 1 triệu lần kiểm tra một tháng

Giả sử ứng dụng của bạn thực hiện 1 triệu lần kiểm tra thực thể sống trong một tháng và bạn sử dụng khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong những lần kiểm tra này.

Chi phí xử lý 500.000 lần kiểm tra đầu tiên ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,015 USD cho mỗi lần kiểm tra và 500.000 lần kiểm tra tiếp theo có giá 0,0125 USD cho mỗi lần kiểm tra.
Tổng số lần kiểm tra đã xử lý = 1.000.000
Tổng chi phí mỗi tháng = 0,015 USD * 500.000 + 0,0125 USD * 500.000 = 13.750 USD

Ví dụ về giá 3 – Chi phí kiểm tra Face Liveness cho 4,5 triệu lần kiểm tra một tháng

Giả sử ứng dụng của bạn thực hiện 4,5 triệu lần kiểm tra thực thể sống trong một tháng và bạn sử dụng khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong những lần kiểm tra này.

Chi phí xử lý 500.000 lần kiểm tra đầu tiên ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,015 USD cho mỗi lần kiểm tra, 2,5 triệu lần kiểm tra tiếp theo có giá 0,0125 USD cho mỗi lần kiểm tra và 1,5 triệu lần kiểm tra cuối cùng có giá 0,010 USD cho mỗi lần kiểm tra.

Tổng số lần kiểm tra đã xử lý = 4.500.000
Tổng chi phí mỗi tháng = 0,015 USD * 500.000 + 0,0125 USD * 2.500.000 + 0,01 USD * 1.500.000 = 53.750 USD

Định giá Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition

Với Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition, bạn có thể nâng cao độ chính xác của mô hình học sâu kiểm duyệt. Bạn có thể đào tạo một bộ điều hợp tùy chỉnh với chỉ 20 hình ảnh được chú thích và đạt được độ chính xác nâng cao đối với các tác vụ phân tích hình ảnh liên quan đến trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Không cần quản lý cơ sở hạ tầng, triển khai cụ thể theo phần cứng hoặc có chuyên môn về máy học.

Để tạo và sử dụng bộ điều hợp, bạn phải:

  1. Đào tạo bộ điều hợp của bạn với hình ảnh được chú thích
  2. Sử dụng bộ điều hợp của bạn bằng cách cung cấp AdapterID duy nhất cho API DetectModerationLabels để suy luận

Chi phí đào tạo
Yêu cầu chi phí cho mỗi phút đào tạo để xây dựng bộ điều hợp với Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition. Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition có thể chạy song song nhiều tài nguyên điện toán để đào tạo bộ điều hợp của bạn nhanh hơn. Điều này nghĩa là số phút được tính phí có thể nhiều hơn số phút thực tế đã bỏ ra để đào tạo bộ điều hợp. Số phút đào tạo cần thiết để đào tạo bộ điều hợp của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng hình ảnh và số nhãn trong tập đào tạo. Chúng tôi thường thấy rằng 90% bộ điều hợp cần dưới 60 phút đào tạo. Bạn sẽ không bị tính phí nếu việc đào tạo được tự động chấm dứt.

Ví dụ: giả sử việc đào tạo của bạn bắt đầu lúc 4:00 chiều và kết thúc lúc 4:35 chiều và Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition đã sử dụng một tài nguyên duy nhất để đào tạo bộ điều hợp của bạn. Tổng số phút đào tạo được tính phí sẽ là 35 phút (35 phút đào tạo x 1 tài nguyên).

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Kiểm duyệt tùy chỉnh của Amazon Rekognition miễn phí. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí trong vòng 3 tháng, bao gồm 10 giờ đào tạo miễn phí mỗi tháng để đào tạo một bộ điều hợp kiểm duyệt tùy chỉnh hoặc một mô hình nhãn tùy chỉnh.

Chi phí suy luận
Bạn sẽ bị tính phí mỗi lần bạn phân tích một hình ảnh bằng bộ điều hợp kiểm duyệt tùy chỉnh. Không cần cam kết trả trước hay chịu mức phí tối thiểu. Mức sử dụng được tính phí dựa trên mô hình định giá theo bậc tương ứng với lượng hình ảnh được xử lý mỗi tháng. 

Bảng giá

Ví dụ về giá

Ví dụ về giá 1 – Bộ điều hợp kiểm duyệt tùy chỉnh cho 10 triệu hình ảnh mỗi tháng

Giả sử bạn mất tổng cộng 30 phút để đào tạo bộ điều hợp của mình. Bạn phân tích 10 triệu hình ảnh mỗi tháng với API DetectModerationLabels của Amazon Rekognition bằng cách sử dụng bộ điều hợp được đào tạo của mình. Bạn sử dụng khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cho hoạt động này.

Tổng số hình ảnh được xử lý bằng Bộ điều hợp kiểm duyệt tùy chỉnh là 10 triệu và tổng thời gian đào tạo bộ điều hợp là 30 phút.

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

30 phút đào tạo 5 USD mỗi giờ  30 phút X 5 USD/giờ = 2,5 USD (một lần)
1 triệu hình ảnh đầu tiên 0,0012 USD mỗi hình ảnh 1.000.000 hình ảnh X 0,0012 USD mỗi hình ảnh = 1.200 USD (liên tục)
4 triệu hình ảnh tiếp theo 0,00096 USD mỗi hình ảnh 4.000.000 hình ảnh X 0,00096 USD mỗi hình ảnh = 3.840 USD (liên tục)
5 triệu hình ảnh tiếp theo 0,00072 USD mỗi hình ảnh 5.000.000 hình ảnh X 0,00072 USD mỗi hình ảnh = 3.600 USD (liên tục)
    Tổng: 8.642,50 USD

Chi phí một lần để đào tạo bộ điều hợp = 2,5 USD
Chi phí liên tục để phân tích 10 triệu hình ảnh với bộ điều hợp mỗi tháng = 8.640 USD

Ví dụ về giá 2 – Bộ điều hợp kiểm duyệt tùy chỉnh cho 40 triệu hình ảnh mỗi tháng

Giả sử bạn mất tổng cộng 90 phút để đào tạo bộ điều hợp của mình. Bạn phân tích 40 triệu hình ảnh mỗi tháng với API DetectModerationLabels của Amazon Rekognition bằng cách sử dụng bộ điều hợp được đào tạo của mình. Bạn sử dụng khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cho hoạt động này.

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

90 phút đào tạo 5 USD mỗi giờ  90 phút X 5 USD/giờ = 7,5 USD (một lần)
1 triệu hình ảnh đầu tiên 0,0012 USD mỗi hình ảnh 1.000.000 hình ảnh X 0,0012 USD mỗi hình ảnh = 1.200 USD (liên tục)
4 triệu hình ảnh tiếp theo 0,00096 USD mỗi hình ảnh 4.000.000 hình ảnh X 0,00096 USD mỗi hình ảnh = 3.840 USD (liên tục)
30 triệu hình ảnh tiếp theo 0,00072 USD mỗi hình ảnh 30.000.000 hình ảnh X 0,00072 USD mỗi hình ảnh = 21.600 USD (liên tục)
Vượt mức 30 triệu hình ảnh 0,0003 USD mỗi hình ảnh 5.000.000 hình ảnh X 0,0003 USD mỗi hình ảnh = 1.500 USD (liên tục)
    Tổng: 28.147,50 USD

Chi phí một lần để đào tạo bộ điều hợp = 7,5 USD
Chi phí liên tục để phân tích 40 triệu hình ảnh với bộ điều hợp mỗi tháng = 28.140 USD

Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition  

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Rekognition
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi