Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng. Không có mức phí tối thiểu. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán giá của AWS. Giá được liệt kê dựa trên Khu vực mà tại đó bạn thiết lập (các) miền Amazon SimpleDB của bạn.


Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon SimpleDB miễn phí. Khách hàng mới và khách hàng hiện tại được nhận 25 Giờ chạy máy SimpleDB và 1 GB Dung lượng lưu trữ miễn phí mỗi tháng. Nhiều ứng dụng có thể hoạt động liên tục trong hạn mức của bậc miễn phí này.


Amazon SimpleDB đo lường mức sử dụng máy của từng yêu cầu và tính phí dựa trên mức dung lượng máy được sử dụng để hoàn thành yêu cầu cụ thể (SELECT, GET, PUT, v.v.), được chuẩn hóa theo dung lượng mỗi giờ của bộ xử lý Xeon circa 2007 1.7 GHz. Xem mô tả cụ thể hơn về cách tính mức phí cho mức sử dụng máy bên dưới đây.

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SimpleDB. Không bị tính phụ phí cho dữ liệu được truyền giữa Amazon SimpleDB và các dịch vụ Amazon Web Services khác trong cùng Khu vực (tức là 0.00 USD/GB). Dữ liệu truyền giữa các Khu vực (ví dụ như giữa Amazon SimpleDB ở Khu vực Châu Âu (Ai-len) và Amazon EC2 ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)), sẽ được tính phí dưới dạng Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Mức sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn.
** Là một phần của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận được tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

Amazon SimpleDB đo lường kích thước dữ liệu có thể có thể bị tính phí của bạn bằng cách cộng thêm kích thước byte thô của dữ liệu bạn tải lên với 45 byte chi phí hoạt động cho mỗi một mục, tên thuộc tính và cặp giá trị thuộc tính.

Amazon SimpleDB được thiết kế để lưu trữ lượng dữ liệu tương đối nhỏ và được tối ưu hóa để truy cập dữ liệu nhanh và linh hoạt theo cách thức mà dữ liệu đó được biểu diễn. Để giảm thiểu chi phí của bạn dành cho các dịch vụ AWS, các đối tượng hoặc tệp lớn phải được lưu trữ trong Amazon S3, trong khi các con trỏ và siêu dữ liệu liên kết với các tệp đó có thể được lưu trữ trong Amazon SimpleDB. Cách này cho phép bạn tìm kiếm và truy cập các tệp một cách nhanh chóng, đồng thời giảm đến mức thấp nhất tổng chi phí lưu trữ. Bấm vào đây để xem giải thích chi tiết về việc lưu trữ trong Amazon SimpleDB và lưu trữ trong Amazon S3 khác nhau như thế nào và xem mô tả chi tiết hơn về cách tính Chi phí lưu trữ.

*Mọi dữ liệu được lưu trữ trong khuôn khổ chương trình bậc miễn phí phải được sử dụng tích cực. Nếu một miền không được truy cập trong 6 tháng thì nó sẽ bị xóa theo quyết định của Amazon Web Services.

(Amazon SimpleDB được cấp phép bởi Amazon Web Services, Inc.)