• Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm
  • Tên sản phẩm

Bài phát biểu

Bài phát biểu của Adam Selipsky

Bài phát biểu

Bài phát biểu của Adam Selipsky

Ruba Borno

Swami Sivasubramanian

Peter DeSantis

Tiến sĩ Werner Vogels

Buổi nói chuyện của lãnh đạo

Ảnh chụp chân dung phiên dành cho lãnh đạo

Lắng nghe trực tiếp từ các nhà lãnh đạo AWS khi họ chia sẻ về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ của AWS, định hướng sản phẩm trong tương lai và truyền cảm hứng cho bạn thông qua những câu chuyện thành công hấp dẫn. Các phiên dành cho lãnh đạo được phát trực tiếp tại Las Vegas, cũng có sẵn các tùy chọn xem trực tiếp.

Phiên dành cho lãnh đạo

Ảnh chụp chân dung phiên dành cho lãnh đạo

Lắng nghe trực tiếp từ các nhà lãnh đạo AWS khi họ chia sẻ về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ của AWS, định hướng sản phẩm trong tương lai và truyền cảm hứng cho bạn thông qua những câu chuyện thành công hấp dẫn. Các phiên dành cho lãnh đạo được phát trực tiếp tại Las Vegas, cũng có sẵn các tùy chọn xem trực tiếp.

AWS re:Invent
AWS re:Invent