Tìm lớp học ở gần chỗ bạn

Machine Learning     |     Người thao tác với đám mây     |     Kiến trúc sư     |     Nhà phát triển     |     Điều hành     |     Chuyên môn     |     Đối tác     |     Lưu trữ     |     Dịch vụ phương tiện truyền thông AWS

Những lộ trình này được thiết kế cho các kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư thiết kế giải pháp và tất cả những ai muốn tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng và hệ thống trên AWS. Xây dựng kỹ năng chuyên môn và tăng trình độ theo lộ trình để nhận được Chứng nhận AWS với các khóa học, phòng thực hành và bài kiểm tra đề xuất dưới đây.

path_architecting-ALL