Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

Tạo mạng AWS Wickr (Quản trị viên)

Đọc tài liệu về Amazon WAF

Quản lý mạng AWS Wickr (Quản trị viên)

Mời người dùng và quản lý mạng của bạn trong Bảng điều khiển quản trị AWS Wickr. Tìm hiểu thêm.

Đọc hướng dẫn bắt đầu

Tải ứng dụng AWS Wickr xuống (Người dùng)

Tải ứng dụng khách AWS Wickr dành cho máy tính và thiết bị di động rồi bắt đầu cộng tác. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên khác

Hướng dẫn dành cho quản trị viên

Trình bày những chế độ kiểm soát chính về mặt quản trị của AWS Wickr, đồng thời cung cấp hướng dẫn để triển khai và quản lý dịch vụ này.

Đọc hướng dẫn »
Hướng dẫn sử dụng

Trình bày cách tải ứng dụng khách AWS Wickr xuống, đăng nhập và bắt đầu tạo phòng, nhắn tin và nhiều hoạt động khác.

Đọc hướng dẫn »