Không cần trả trước để dùng AWS CloudHSM. Với CloudHSM, bạn trả phí hàng giờ cho mỗi HSM bạn khởi chạy cho đến khi bạn chấm dứt HSM.

Để xem Giá cả Hạng nhất CloudHSM, hãy vào đây.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Bắt đầu với AWS CloudHSM

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CloudHSM trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập