Với Amazon Forecast, bạn chỉ trả tiền cho những gì mình sử dụng; không có phí tối thiểu và không có cam kết trả trước. Có bốn loại chi phí khác nhau cần xem xét khi sử dụng Amazon Forecast:

  1. Dữ liệu đã nhập: Chi phí cho mỗi GB dữ liệu được nhập vào Amazon Forecast để đào tạo và dự báo.
  2. Đào tạo trình dự báo: Chi phí cho mỗi giờ sử dụng cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng một trình dự báo tùy chỉnh dựa trên dữ liệu đầu vào của bạn hoặc để giám sát hiệu năng của trình dự báo. Thời gian đào tạo bao gồm thời gian cần thiết để dọn dẹp dữ liệu của bạn, đào tạo song song nhiều thuật toán, tìm ra tổ hợp thuật toán tốt nhất, tính toán chỉ số chính xác, tạo thông tin chuyên sâu về khả năng giải thích, giám sát hiệu năng của trình dự báo và sử dụng cơ sở hạ tầng để tạo dự báo. Lưu ý rằng chi phí được tính dựa trên số giờ sử dụng phiên bản chứ không phải thời gian thực tế cần thiết để đào tạo trình dự báo. Vì Amazon Forecast triển khai song song nhiều phiên bản để đào tạo một trình dự báo, số giờ sử dụng sẽ vượt quá thời gian thực tế quan sát được.
  3. Các điểm dữ liệu dự báo được tạo: Chi phí cho số giá trị dự báo duy nhất được tạo trên tất cả các tổ hợp chuỗi thời gian (mục và kích cỡ). Các điểm dữ liệu dự báo là tổ hợp của số chuỗi thời gian duy nhất (ví dụ: SKU x số cửa hàng), số điểm tứ phân vị và các điểm thời gian trong tầm dự báo. Các điểm dữ liệu dự báo bao gồm các điểm được tạo ra bằng cách tạo dự báo và các điểm được tạo ra thông qua phân tích tình huống giả định.
  4. Giải thích dự báo: Chi phí giải thích tác động của các thuộc tính hoặc dữ liệu liên quan đến dự báo của bạn cho từng mục và điểm thời gian. Khả năng giải thích giúp bạn hiểu rõ hơn về tác động của các thuộc tính trong tập dữ liệu của bạn đối với các giá trị dự báo của bạn. Chi phí này dựa trên số lượng điểm dữ liệu dự báo và số lượng thuộc tính (ví dụ: giá cả, ngày lễ, chỉ số thời tiết) được giải thích.
Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho Amazon Forecast

Sử dụng Công cụ tính giá AWS để ước tính chi phí cho giải pháp kiến trúc sử dụng Amazon Forecast của bạn.

Bậc miễn phí

Trong hai tháng đầu sử dụng dự báo, khách hàng sẽ nhận được tối đa 100.000 điểm dữ liệu dự báo mỗi tháng; tối đa 10 GB dung lượng lưu trữ dữ liệu mỗi tháng và tối đa 10 giờ đào tạo mỗi tháng.

Bảng giá

Loại chi phí Định giá Chi tiết
Dữ liệu đã nhập 0,088 USD mỗi GB Đối với mỗi GB dữ liệu được nhập vào Amazon Forecast.
Đào tạo một trình dự báo 0,24 USD mỗi giờ Với mỗi giờ cần thiết để dọn dẹp dữ liệu của bạn, đào tạo song song nhiều thuật toán, tìm ra tổ hợp thuật toán tốt nhất, tính toán chỉ số chính xác, tạo điểm số khả năng giải thích, giám sát hiệu năng của trình dự báo và tạo dự báo. Amazon Forecast triển khai song song nhiều phiên bản để đào tạo một trình dự báo, vì vậy số giờ sử dụng sẽ vượt quá thời gian thực tế quan sát được.
Các điểm dữ liệu dự báo được tạo *Xem Bảng 1 về định giá theo bậc dưới đây Cho mỗi 1.000 điểm dữ liệu dự báo tại mỗi điểm tứ phân vị để tạo dự báo, bao gồm phân tích tình huống giả định. Các điểm dữ liệu dự báo được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất.
Giải thích dự báo **Xem Bảng 2 về định giá theo bậc dưới đây  Cho mỗi 1.000 giải thích – điểm dữ liệu dự báo nhân với số lượng thuộc tính (chẳng hạn như Giá hoặc Ngày lễ). Giải thích được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất. Mỗi tác vụ khả năng giải thích có giới hạn 50 chuỗi thời gian và 500 điểm thời gian.

*Bảng 1: Bảng định giá theo bậc cho điểm dữ liệu dự báo được tạo

Các điểm dữ liệu dự báo được tạo mỗi tháng Giá mỗi 1000 điểm dữ liệu dự báo
100.000 điểm dữ liệu dự báo đầu tiên 2,00 USD
900.000 điểm dữ liệu dự báo tiếp theo 0,80 USD
49 triệu điểm dữ liệu dự báo tiếp theo 0,20 USD
Trên 50 triệu điểm dữ liệu dự báo 0,02 USD

Lưu ý: Khách hàng tạo dự báo bằng trình dự báo đã được đào tạo với API CreatePredictor cũ sẽ tiếp tục bị tính phí 0,60 USD mỗi 1.000 chuỗi thời gian, là tổ hợp của mục và kích cỡ, cho mỗi tứ phân vị. Dự báo được làm tròn lên đến hàng nghìn gần nhất.

* *Bảng 2: Bảng định giá theo bậc cho giải thích dự báo

Giải thích dự báo mỗi tháng Giá mỗi 1000 giải thích
50.000 giải thích đầu tiên 2,00 USD
950.000 giải thích tiếp theo 0,80 USD
9,9 triệu giải thích tiếp theo 0,25 USD
Trên 10 triệu giải thích 0,15 USD

Ví dụ về định giá

Ví dụ về giá 1 – Dự báo nhu cầu sản phẩm

Giả sử bạn sở hữu một công ty quần áo và có 1.000 mặt hàng được bán tại 50 cửa hàng trên khắp thế giới và đang dự báo nhu cầu sản phẩm trong 7 ngày tới ở 1 tứ phân vị. Mỗi tổ hợp của một mặt hàng và vị trí cửa hàng tương đương với một chuỗi thời gian, vậy bạn sẽ có 50.000 chuỗi thời gian (1.000 mặt hàng x 50 cửa hàng) để dự báo. Vì bạn đang dự báo ở 1 tứ phân vị, bạn sẽ dự báo tổng cộng 50.000 dự báo (50.000 chuỗi thời gian x 1 tứ phân vị). Khi dự báo trước 7 ngày với tần suất dự báo hàng tuần, bạn dự báo cho 1 điểm dữ liệu trong tương lai với tổng số điểm dữ liệu dự báo là 50.000 (50.000 dự báo x 1 điểm dữ liệu).

Loại chi phí Định giá Chi phí sử dụng
5 GB dữ liệu được nhập 0,088 USD mỗi GB 5 GB x 0,088 USD mỗi GB = 0,44 USD
3 giờ đào tạo 0,24 USD mỗi giờ 3 giờ x 0,24 USD mỗi giờ = 0,72 USD
50.000 điểm dữ liệu dự báo 2 USD mỗi 1.000 điểm dữ liệu dự báo cho 100.000 điểm dữ liệu dự báo đầu tiên 50.000 dự báo x 2 USD mỗi 1.000 dự báo = 100 USD
    Tổng chi phí = 101,16 USD

Bây giờ giả sử thay đổi như sau: Hiện bạn dự báo trước 7 ngày với tần suất dự báo hàng ngày. Điều này tương đương với dự báo cho 7 điểm dữ liệu trong tương lai với tổng số điểm dữ liệu dự báo là 350.000 (50.000 dự báo x 7 điểm dữ liệu).

Loại chi phí Định giá Chi phí sử dụng
5 GB dữ liệu được nhập 0,088 USD mỗi GB 5 GB x 0,088 USD mỗi GB = 0,44 USD
3 giờ đào tạo 0,24 USD mỗi giờ 3 giờ x 0,24 USD mỗi giờ = 0,72 USD
350.000 điểm dữ liệu dự báo 2 USD mỗi 1.000 điểm dữ liệu dự báo cho 100.000 điểm dữ liệu dự báo đầu tiên


0,80 USD mỗi 1.000 điểm dữ liệu dự báo cho 900.000 điểm dữ liệu dự báo tiếp theo

100.000 x 2 USD mỗi 1.000 điểm dự báo = 200 USD
(350.000 - 100.000) x 0.8 USD mỗi 1.000 điểm dự báo = 200 USD

Tổng = 200 USD + 200 USD = 400 USD

    Tổng chi phí = 401,16 USD

Ví dụ về giá ở trên dựa trên một tác vụ dự báo duy nhất trong một tháng

Ví dụ về giá 2 – Lập kế hoạch công suất

Giả sử bạn sở hữu một công ty năng lượng. Bạn có 5.000 khách hàng thường trú sử dụng cả khí đốt và điện. Mỗi tổ hợp giữa khách hàng thường trú và loại năng lượng tương đương với một chuỗi thời gian, vậy bạn sẽ có 10.000 chuỗi thời gian (2 loại năng lượng x 5.000 khách hàng thường trú). Giả sử bạn cần lập kế hoạch trước 24 giờ với tần suất dự báo hàng giờ ở 1 tứ phân vị, vậy bạn sẽ dự báo tổng số điểm dữ liệu là 240.000 điểm dữ liệu dự báo (10.000 chuỗi thời gian x 1 tứ phân vị x 24 giờ).

Bạn thêm thuộc tính Giá và đã chọn thêm tập dữ liệu tích hợp Ngày lễ và Chỉ số thời tiết của Amazon Forecast để đào tạo trình dự báo. Giả sử bạn quan tâm đến việc tìm hiểu những thuộc tính nào đang tạo dự báo cho 100 khách hàng dùng nhiều khí đốt nhất. Chi phí cho khả năng giải thích dự báo sẽ như sau.

Số lượng tác vụ khả năng giải thích 100 chuỗi thời gian khách hàng / tối đa 50 chuỗi thời gian cho mỗi tác vụ khả năng giải thích = 2
Số điểm dữ liệu dự báo được giải thích cho mỗi tác vụ khả năng giải thích 50 khách hàng thường trú x 1 loại năng lượng x 1 tứ phân vị x 24 giờ = 1.200
Số lượng thuộc tính được giải thích Giá + Ngày lễ + Chỉ số thời tiết = 3
Tổng số giải thích trong một tháng 1.200 x 3 x 2 = 8.000 (làm tròn đến hàng phần nghìn gần nhất)
Tổng chi phí 2 USD/1.000 giải thích x 8.000 giải thích = 16 USD

Ví dụ về giá ở trên dựa trên một tác vụ dự báo duy nhất trong một tháng

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Đọc tài liệu về Amazon Forecast
Tìm hiểu thêm về Amazon Forecast

Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết hướng dẫn sử dụng Amazon Forecast.

Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS

Bắt đầu xây dựng với Amazon Forecast
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Forecast trong Bảng điều khiển AWS.