Giá AWS Lambda

Mức giá Thời lượng phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bỏ cho hàm của mình. Bạn có thể phân bổ dung lượng bộ nhớ bất kỳ cho hàm của mình trong khoảng từ 128 MB đến 10.240 MB, với bước tăng là 1 MB. Bảng sau nêu một vài ví dụ về giá cho mỗi 1 mili giây (ms) tương ứng với các kích thước bộ nhớ khác nhau. 

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

 • Ví dụ 1

  Nếu bạn dành 512MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 3 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 1 giây, bạn sẽ được tính phí như sau:
  Nếu bạn dành 512MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 3 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 1 giây, bạn sẽ được tính phí như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 3 triệu * (1 giây) = 3.000.000 giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 3.000.000 * 512MB/1024 = 1.500.000 GB-giây

  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số GB-giây điện toán phải thanh toán hàng tháng

  1.500.000 GB-giây – 400.000 GB-giây bậc miễn phí GB-giây = 1.100.000 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 1.100.000 * 0.00001667 = 18.34 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  3 triệu yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 2 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 2 triệu * 0.2 USD/triệu = 0.4 USD

   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 18.34 USD + 0.4 USD = 18.74 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 2

  Nếu bạn dành 128 MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 30 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 200 miligiây, bạn sẽ được tính phí như sau:
  Nếu bạn dành 128 MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 30 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 200 miligiây, bạn sẽ được tính phí như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 30 triệu * (0,2 giây) = 6.000.000 giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 6.000.000 * 128MB/1024 = 750.000 GB-giây

  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số giây điện toán phải thanh toán hàng tháng

  750.000 GB-giây – 400.000 GB-giây lớp bậc miễn phí = 350.000 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 350.000 * 0.00001667 USD = 5.83 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  30 triệu yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 29 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 29 triệu * 0.2 USD/triệu = 5.8 USD

   

  Tổng phí điện toán

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 5.83 USD + 5.8 USD = 11.63 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 3

  Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách tính phí khi bạn chạy các chức năng với kích cỡ bộ nhớ khác nhau. Hãy giả sử bạn có 3 chức năng, mỗi chức năng có kích cỡ bộ nhớ khác nhau như sau:
  Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách tính phí khi bạn chạy các chức năng với kích cỡ bộ nhớ khác nhau. Hãy giả sử bạn có 3 chức năng, mỗi chức năng có kích cỡ bộ nhớ khác nhau như sau:

  Chức năng 1

  128 MB bộ nhớ, xử lý 25 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 200 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 25 triệu * (0,2 giây) = 5 triệu giây

  Chức năng 2

  448 MB bộ nhớ, xử lý 5 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 500 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 5 triệu * (0,5 giây) = 2 triệu giây

  Chức năng 3

  1024 MB bộ nhớ, xử lý 2,5 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 1 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 2,5 triệu * (1 giây) = 2,5 triệu giây

   

  Nếu bạn chạy những chức năng ấy, bạn sẽ được tính phí theo cách dưới đây:

  Phí điện toán hàng tháng

  AWS Lambda sẽ chuẩn hóa tổng thời gian điện toán sang GB-giây, sau đó tính tổng toàn bộ của các chức năng.

  Chức năng 1 (GB-Giây) = 5 triệu giây * (128MB/1024) = 625.000 GB-giây

  Chức năng 2 (GB-Giây) = 2,5 triệu giây * (448MB/1024) = 1.093.750 GB-giây

  Chức năng 3 (GB-Giây) = 2,5 triệu giây * (1024MB/1024) = 2.500.000 GB-giây

  Tổng lượng sử dụng điện toán mỗi tháng (GB-Giây) = 4.218.750 GB-giây

   

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Lượng điện toán tính phí mỗi tháng = Tổng lượng sử dụng điện toán hàng tháng – Lượng sử dụng bậc miễn phí

  Lượng sử dụng điện toán tính phí hàng tháng = 4.218.750 – 400.000 = 3.818.750 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 3.818.750 * 0.00001667 = 63.66 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  (25 triệu + 5 triệu + 2,5 triệu) yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 31,5 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 31,5 triệu * 0,2 USD/triệu = 6,30 USD

   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 63,66 USD + 6,30 USD = 69,96 USD mỗi tháng

* Phí thời lượng áp dụng cho mã chạy trong trình xử lý của hàm cũng như mã khởi tạo được khai báo bên ngoài trình xử lý. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu về Mô hình lập trình Lambda

Giá Tính đồng thời được cung cấp

Bạn có thể kích hoạt Tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda để kiểm soát tốt hơn hiệu năng của các ứng dụng serverless của bạn. Khi được kích hoạt, Tính đồng thời được cung cấp sẽ đảm bảo tính sẵn sàng cực cao và duy trì khởi tạo nhằm đáp ứng trong vài mili giây cho các hàm của bạn. Bạn trả cho dung lượng xử lý đồng thời mà bạn cấu hình và cho khoảng thời gian bạn cấu hình nó. Khi Tính đồng thời được cung cấp được bật cho hàm của bạn và bạn thực thi hàm đó, bạn cũng sẽ trả tiền cho Yêu cầu và Thời lượng dựa trên các mức giá dưới đây. Nếu xử lý đồng thời cho hàm của bạn vượt quá mức xử lý đồng thời được cấu hình, bạn sẽ bị tính phí cho phần thực thi hàm vượt quá ở mức giá được quy định trong phần Giá AWS Lambda ở trên. Để tìm hiểu thêm về Tính đồng thời được cung cấp, hãy xem tài liệu.

Tính đồng thời được cung cấp được tính từ thời điểm bạn bật tính năng đó cho hàm của bạn cho đến khi bạn tắt, được làm tròn đến 5 phút gần nhất. Mức giá tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bổ cho hàm và dung lượng xử lý đồng thời mà bạn định cấu hình trên đó.

Thời lượng được tính từ thời điểm mã của bạn bắt đầu xử lý cho tới khi trả về hoặc chấm dứt và thời gian này được làm tròn tới 1 mili giây gần nhất**. Mức giá phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bổ cho hàm của mình.

Bậc miễn phí Lambda không áp dụng cho các hàm có bật Tính đồng thời được cung cấp. Khi bạn bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm của bạn và bạn thực thi hàm đó, bạn sẽ bị tính phí cho Yêu cầu và Thời lượng dựa trên các mức giá dưới đây.

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

 • Ví dụ 1

  Giả sử bạn đã phân bổ 1024 MB cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong 2 giờ. Tính đồng thời mà bạn đã cấu hình là 1.000. Bạn đã thực thi hàm này 1,2 triệu lần trong 2 giờ và chạy 1 giây mỗi lần. Mức phí của bạn được tính như sau:
  Giả sử bạn đã phân bổ 1024 MB cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong 2 giờ. Tính đồng thời mà bạn đã cấu hình là 1.000. Bạn đã thực thi hàm này 1,2 triệu lần trong 2 giờ và chạy 1 giây mỗi lần. Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp

  Giá của Tính đồng thời được cung cấp là 0.000004167 USD cho mỗi GB-giây

  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây) = 2 giờ = 7.200 giây

  Tổng xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 1000 * 1024 MB/1024 MB = 1000 GB

  Tổng dung lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây) = 1000 GB * 7.200 giây = 7,2 triệu GB-giây

  Mức phí Tính đồng thời được cung cấp = 7,2 triệu GB-giây * 0.000004167 USD = 30 USD

  Phí yêu cầu

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 1,2 triệu * 0.20 USD/triệu = 0.24 USD

  Phí điện toán

  Giá điện toán là 0.000009722 USD mỗi GB-giây

  Tổng thời lượng điện toán (giây) = 1,2 triệu * 1 giây = 1,2 triệu giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 1,2 triệu giây * 1024 MB / 1024 MB = 1,2 triệu GB-giây.

  Tổng phí điện toán = 1,2 triệu GB-giây * 0.000009722 USD = 11.67 USD

  Tổng phí

  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Phí yêu cầu + Phí điện toán

  Tổng phí = 30 USD + 0.24 USD + 11.67 USD = 41.91 USD

 • Ví dụ 2

  Giả sử bạn đã phân bổ 256 MB bộ nhớ cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong 31 ngày. Xử lý đồng thời bạn đã cấu hình là 100. Bạn đã thực thi hàm 100 triệu lần trong 31 ngày và hàm chạy 1 giây mỗi lần. Mức phí của bạn được tính như sau:
  Giả sử bạn đã phân bổ 256 MB bộ nhớ cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong 31 ngày. Xử lý đồng thời bạn đã cấu hình là 100. Bạn đã thực thi hàm 100 triệu lần trong 31 ngày và hàm chạy 1 giây mỗi lần. Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp

  Giá của Tính đồng thời được cung cấp là 0.000004167 USD cho mỗi GB-giây

  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây) = 31 * 24 * 3600 giây = 2.678.400 giây

  Tổng xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 100 * 256 MB/1024 MB = 25 GB

  Tổng dung lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây) = 25 GB * 2.678.400 giây = 66.960.000 GB-giây

  Mức phí Tính đồng thời được cung cấp hàng tháng = 66.960.000 * 0.000004167 USD = 279.02 USD

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 100 triệu yêu cầu * 0.20 USD/triệu = 20.00 USD

  Phí điện toán hàng tháng

  Giá điện toán hàng tháng là 0.000009722 USD mỗi GB-giây

  Tổng điện toán (giây) = 100 triệu * 1 giây = 100 triệu giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 100 triệu giây * 256 MB/1024 = 25 triệu GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 25 triệu GB-giây * 0.000009722 USD = 243.05 USD

  Tổng phí

  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Phí yêu cầu + Phí điện toán

  Tổng phí = 279.02 USD + 20.00 USD + 243.05 USD = 542.07 USD

 • Ví dụ 3

  Giả sử bạn đã phân bổ 256 MB bộ nhớ cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong bốn giờ mỗi ngày. Xử lý đồng thời bạn đã cấu hình là 100. Bạn đã thực thi hàm 100 triệu lần trong một tháng và chạy 1 giây mỗi lần. 30 triệu trong số các lần thực thi đó diễn ra trong khi bật Tính đồng thời được cung cấp và 70 triệu lần thực thi diễn ra trong khi tắt Tính đồng thời được cung cấp. Mức phí của bạn được tính như sau:
  Giả sử bạn đã phân bổ 256 MB bộ nhớ cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm đó trong bốn giờ mỗi ngày. Xử lý đồng thời bạn đã cấu hình là 100. Bạn đã thực thi hàm 100 triệu lần trong một tháng và chạy 1 giây mỗi lần. 30 triệu trong số các lần thực thi đó diễn ra trong khi bật Tính đồng thời được cung cấp và 70 triệu lần thực thi diễn ra trong khi tắt Tính đồng thời được cung cấp. Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp

  Giá của Tính đồng thời được cung cấp là 0.000004167 USD cho mỗi GB-giây

  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây) = 31 * 4 * 3600 giây = 446.400 giây

  Tổng xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 100 * 256 MB/1024 MB = 25 GB

  Tổng dung lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây) = 25 GB * 446.400 = 11.160.000 GB-giây

  Mức phí Tính đồng thời được cung cấp hàng tháng = 11.160.000 * 0.000004167 USD = 46.50 USD

  Phí yêu cầu hàng tháng khi Tính đồng thời được cung cấp được bật

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 30 triệu yêu cầu * 0.20 USD = 6.00 USD

  Phí điện toán hàng tháng khi Tính đồng thời được cung cấp được bật

  Giá điện toán hàng tháng là 0.000009722 USD mỗi GB-giây

  Tổng điện toán (giây) = 30 triệu * 1 giây = 30 triệu giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 30 triệu * 256 MB/1024 = 7,5 triệu GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 7,5 triệu * 0.000009722 USD = 72.92 USD

  Bây giờ hãy tính phí cho hàm khi Tính đồng thời được cung cấp KHÔNG được bật.

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  70 triệu yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 69 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 69 triệu * 0.20 USD/triệu = 13.8 USD

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 70 triệu * 1 giây = 70 triệu giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 70 triệu * 256 MB/1024 MB = 17,5 triệu GB-giây

  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số GB-giây điện toán phải thanh toán hàng tháng

  17,5 triệu GB-giây – 400.000 GB-giây bậc miễn phí = 17,1 triệu GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 17,1 triệu GB-giây * 0.00001667 USD = 285.06 USD

  Tổng phí

  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Tổng phí yêu cầu + Tổng phí điện toán

  Tổng phí = 46.50 USD + (6.00 USD + 13.8 USD) + (72.92 USD + 285.06 USD) = 424.28 USD

 • Ví dụ 4

  Giả sử bạn đã phân bổ 1024 MB cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho nó trong hai giờ. Tính đồng thời mà bạn đã cấu hình là 1.000. Do nhu cầu bùng nổ, hàm đã đạt đến mức đồng thời là 1.200 lần trong hai giờ này. Trong thời gian còn lại, mức đồng thời duy trì dưới 1.000. Bạn đã thực thi hàm này 1,2 triệu lần trong hai giờ và chạy 1 giây mỗi lần. Trong số 1,2 triệu lần thực thi, 1 triệu lần đã sử dụng Tính đồng thời được cung cấp và 200.000 không sử dụng. Giả sử là bạn đã sử dụng hết toàn bộ yêu cầu và thời lượng có sẵn trong bậc sử dụng miễn phí. Mức phí của bạn được tính như sau:
  Giả sử bạn đã phân bổ 1024 MB cho hàm của bạn và bật Tính đồng thời được cung cấp cho nó trong hai giờ. Tính đồng thời mà bạn đã cấu hình là 1.000. Do nhu cầu bùng nổ, hàm đã đạt đến mức đồng thời là 1.200 lần trong hai giờ này. Trong thời gian còn lại, mức đồng thời duy trì dưới 1.000. Bạn đã thực thi hàm này 1,2 triệu lần trong hai giờ và chạy 1 giây mỗi lần. Trong số 1,2 triệu lần thực thi, 1 triệu lần đã sử dụng Tính đồng thời được cung cấp và 200.000 không sử dụng. Giả sử là bạn đã sử dụng hết toàn bộ yêu cầu và thời lượng có sẵn trong bậc sử dụng miễn phí. Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp

  Giá của Tính đồng thời được cung cấp là 0.000004167 USD cho mỗi GB-giây

  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây) = 2 giờ = 7.200 giây

  Tổng xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 1000 * 1024 MB/1024 MB = 1000 GB

  Tổng dung lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây) = 1000 GB * 7.200 giây = 7,2 triệu GB-giây

  Mức phí Tính đồng thời được cung cấp = 7,2 triệu * 0.000004167 USD = 30 USD

  Phí yêu cầu cho Tính đồng thời được cung cấp khi mức sử dụng dưới 1.000 xử lý đồng thời

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 1 triệu * 0.20 USD/triệu = 0.20 USD

  Phí điện toán cho Tính đồng thời được cung cấp khi mức sử dụng dưới 1.000 xử lý đồng thời 

  Giá điện toán là 0.000009722 USD mỗi GB-giây

  Tổng thời lượng điện toán (giây) = 1 triệu * 1 giây = 1 triệu giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 1 triệu giây * 1024 MB / 1024 MB = 1 triệu GB-giây.

  Tổng phí điện toán = 1 triệu GB-giây * 0.000009722 USD = 9.72 USD

  Phí yêu cầu hàng tháng cho các yêu cầu trên mức xử lý đồng thời là 1.000

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = (1,2 triệu – 1 triệu) * 0.20 USD / triệu = 0.04 USD

  Phí điện toán hàng tháng cho điện toán trên mức xử lý đồng thời là 1.000

  Giá điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 200.000 * 1 giây = 200.000 giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 200.000 giây * 1024 MB / 1024 MB = 200.000 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 200.000 GB-giây * 0.00001667 USD = 3.33 USD

  Tổng phí

  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Tổng phí yêu cầu + Tổng phí điện toán

  Tổng phí = 30 USD + (0,20 USD + 0,04 USD) + (9,72 USD + 3,33 USD) = 43,29 USD

** Phí thời lượng áp dụng cho mã chạy trong trình xử lý của hàm cũng như mã khởi tạo được khai báo bên ngoài trình xử lý. Đối với các hàm được đặt cấu hình với Tính đồng thời được cung cấp, AWS Lambda sẽ định kỳ tái chế môi trường thực thi và chạy lại mã khởi tạo của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu về Mô hình lập trình Lambda

Truyền dữ liệu & các phí khác

Truyền dữ liệu
Dữ liệu truyền “vào” và “ra” khỏi các hàm AWS Lambda của bạn từ bên ngoài khu vực hàm được thực thi sẽ được tính theo phí truyền dữ liệu EC2 như được liệt kê ở đây trong phần “Truyền dữ liệu”.

Dữ liệu được truyền giữa Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS, Amazon EFS hoặc Amazon SimpleDB và các hàm AWS Lambda trong cùng Khu vực AWS được miễn phí. Việc sử dụng VPC hoặc Kết nối ngang hàng VPC với các hàm AWS Lambda sẽ phải chịu phụ phí như được giải thích ở đây.

Phụ phí
Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu hàm Lambda của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu hàm Lambda của bạn đọc và ghi dữ liệu từ Amazon S3 hoặc gửi tới Amazon S3, bạn sẽ được tính phí cho yêu cầu đọc/ghi và dữ liệu lưu trên Amazon S3.

Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan.


Bộ tính toán


Giá Lambda@Edge

Hàm Lambda@Edge được đo theo hệ số 1ms

Ví dụ về Giá Lambda@Edge

 • Ví dụ 1

  Nếu hàm Lambda@Edge của bạn xử lý 10 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 10 miligiây, phí của bạn được tính như sau:
  Nếu hàm Lambda@Edge của bạn xử lý 10 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 10 miligiây, phí của bạn được tính như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán mỗi tháng là 0,00000625125 USD mỗi 128MB-giây

  Tổng điện toán (giây) = 10 triệu * (0,01 giây) = 100.000 giây

  Phí điện toán hàng tháng = 100.000 * 0,00000625125 USD = 0,63 USD


  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0,60 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 10 triệu * 0,6 USD/triệu = 6,00 USD
   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 0,63 USD + 6,00 USD = 6,63 USD mỗi tháng

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS