Với AWS Lambda, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Phí bạn phải trả được tính dựa theo số lần yêu cầu các chức năng và thời lượng, thời gian xử lý mã của bạn.

Giá Lambda

Giá Lambda@Edge

Chi tiết Giá Lambda

Lambda tính một yêu cầu mỗi lần bắt đầu xử lý phản hồi cho một thông báo sự kiện hoặc một lệnh gọi, kể cả lệnh gọi thử từ bảng điều khiển. Phí bạn phải trả được tính dựa theo tổng số lần yêu cầu các chức năng của bạn.  

Thời lượng được tính dựa theo thời gian mã của bạn bắt đầu xử lý cho tới khi trả kết quả hoặc chấm dứt và thời gian này được làm tròn tới 100 miligiây gần nhất. Mức giá thành phụ thuộc vào lượng bộ nhớ bạn dành cho chức năng của bạn.

Bậc miễn phí Lambda sẽ cho bạn 1 triệu yêu cầu miễn phí mỗi tháng400.000 GB-giây thời gian điện toán mỗi tháng

Bậc miễn phí

1 TRIỆU YÊU CẦU

mỗi tháng

400,000 GB-GIÂY

thời gian điện toán mỗi tháng.

Bậc miễn phí Lambda không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng hiện có và mới của AWS.

Yêu cầu

1 TRIỆU YÊU CẦU MIỄN PHÍ

Miễn phí 1 triệu yêu cầu đầu tiên mỗi tháng.

0.2 USD CHO MỖI 1 TRIỆU YÊU CẦU SAU ĐÓ

0.0000002 USD mỗi yêu cầu.

Thời lượng

MIỄN PHÍ 400.000 GB-GIÂY MỖI THÁNG

Miễn phí từ 400.000 GB-giây mỗi tháng cho tới 3,2 triệu giây thời gian điện toán đầu tiên.

0.00001667 USD CHO MỖI GB-GIÂY ĐƯỢC DÙNG SAU ĐÓ

Mức giá phụ thuộc vào lượng bộ nhớ bạn dành cho chức năng của bạn.

Bậc miễn phí Lambda sẽ cho bạn 1 triệu yêu cầu miễn phí mỗi tháng và 400.000 GB-giây thời gian điện toán mỗi tháng. Kích cỡ bộ nhớ bạn chọn cho các chức năng Lambda của bạn sẽ quyết định thời gian các chức năng ấy còn chạy ở bậc miễn phí. Bậc miễn phí Lambda không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng hiện có và mới của AWS.

Bảng dưới đây sẽ cho thấy số giây của bậc miễn phí và giá thành ước tính cho mỗi 100 miligiây tương ứng với các kích cỡ bộ nhớ khác nhau.

Bộ nhớ (MB) Số giây của bậc miễn phí mỗi tháng Giá thành cho mỗi 100 miligiây (USD)
128 3.200.000 0.000000208
192 2.133.333 0.000000313
256 1.600.000 0.000000417
320 1.280.000 0.000000521
384 1.066.667 0.000000625
448 914.286 0.000000729
512 800.000 0.000000834
576 711.111 0.000000938
640 640.000 0.000001042
704 581.818 0.000001146
768 533.333 0.000001250
832 492.308 0.000001354
896 457.143 0.000001459
960 426.667 0.000001563
1024 400.000 0.000001667
1088 376.471 0.000001771
1152 355.556 0.000001875
1216 336.842 0.000001980
1280 320.000 0.000002084
1344 304.762 0.000002188
1408 290.909 0.000002292
1472 278.261 0.000002396
1536 266.667 0.000002501
1600 256.000 0.000002605
1664 246.154 0.000002709
1728 237.037 0.000002813
1792 228.571 0.000002917
1856 220.690 0.000003021
1920 213.333 0.000003126
1984 206.452 0.000003230
2048 200.000 0.000003334
2112 193.939 0.000003438
2176 188.235 0.000003542
2240 182.857 0.000003647
2304 177.778 0.000003751
2368 172.973 0.000003855
2432 168.421 0.000003959
2496 164.103 0.000004063
2560 160.000 0.000004168
2624 156.098 0.000004272
2688 152.381 0.000004376
2752 148.837 0.000004480
2816 145.455 0.000004584
2880 142.222 0.000004688
2944 139.130 0.000004793
3008 136.170 0.000004897

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu chức năng Lambda của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu chứng năng Lambda của bạn đọc và ghi dữ liệu từ Amazon S3 hoặc gửi tới Amazon S3, bạn sẽ được tính phí cho yêu cầu đọc/ghi và dữ liệu lưu trên Amazon S3.

Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng.

Giá Amazon S3

Bao gồm giá lưu trữ, yêu cầu và truyền dữ liệu

Amazon DynamoDB

Bao gồm giá lưu trữ dữ liệu, quy mô lưu lượng và truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu

Dữ liệu truyền “vào” và “ra” khỏi các chức năng AWS Lambda của bạn từ bên ngoài khu vực chức năng được thực thi sẽ được tính theo phí truyền dữ liệu EC2 như được liệt kê ở đây trong phần “Truyền dữ liệu”.

Dữ liệu được truyền giữa các phiên bản Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS hoặc Amazon SimpleDB và các chức năng AWS Lambda trong cùng Khu vực AWS được miễn phí. Việc sử dụng VPC hoặc VPC tiên phong với các chức năng AWS Lambda sẽ phải chịu phí bổ sung như được giải thích ở đây.

 • Ví dụ 1

  Nếu bạn dành 512MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 3 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 1 giây, bạn sẽ được tính phí như sau:
  Nếu bạn dành 512MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 3 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 1 giây, bạn sẽ được tính phí như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 3 triệu * (1 giây) = 3.000.000 giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 3.000.000 * 512MB/1024 = 1.500.000 GB-giây

  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số GB-giây điện toán phải thanh toán hàng tháng

  1.500.000 GB-giây – 400.000 GB-giây bậc miễn phí GB-giây = 1.100.000 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 1.100.000 * 0.00001667 = 18.34 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  3 triệu yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 2 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 2 triệu * 0.2 USD/triệu = 0.4 USD

   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 18.34 USD + 0.4 USD = 18.74 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 2

  Nếu bạn dành 128 MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 30 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 200 miligiây, bạn sẽ được tính phí như sau:
  Nếu bạn dành 128 MB bộ nhớ cho chức năng của bạn, xử lý chức năng ấy 30 triệu lần một tháng và mỗi lần xử lý chạy trong 200 miligiây, bạn sẽ được tính phí như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Tổng điện toán (giây) = 30 triệu * (0,2 giây) = 6.000.000 giây

  Tổng điện toán (GB-giây) = 6.000.000 * 128MB/1024 = 750.000 GB-giây

  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số giây điện toán phải thanh toán hàng tháng

  750.000 GB-giây – 400.000 GB-giây lớp bậc miễn phí = 350.000 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 350.000 * 0.00001667 USD = 5.83 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  30 triệu yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 29 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 29 triệu * 0.2 USD/triệu = 5.8 USD

   

  Tổng phí điện toán

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 5.83 USD + 5.8 USD = 11.63 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 3

  Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách tính phí khi bạn chạy các chức năng với kích cỡ bộ nhớ khác nhau. Hãy giả sử bạn có 3 chức năng, mỗi chức năng có kích cỡ bộ nhớ khác nhau như sau:
  Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách tính phí khi bạn chạy các chức năng với kích cỡ bộ nhớ khác nhau. Hãy giả sử bạn có 3 chức năng, mỗi chức năng có kích cỡ bộ nhớ khác nhau như sau:

  Chức năng 1

  128 MB bộ nhớ, xử lý 25 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 200 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 25 triệu * (0,2 giây) = 5 triệu giây

  Chức năng 2

  448 MB bộ nhớ, xử lý 5 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 500 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 5 triệu * (0,5 giây) = 2 triệu giây

  Chức năng 3

  1024 MB bộ nhớ, xử lý 2,5 triệu lần trong một tháng, mỗi lần chạy trong 1 miligiây

  Tổng điện toán (giây) = 2,5 triệu * (1 giây) = 2,5 triệu giây

   

  Nếu bạn chạy những chức năng ấy, bạn sẽ được tính phí theo cách dưới đây:

  Phí điện toán hàng tháng

  AWS Lambda sẽ chuẩn hóa tổng thời gian điện toán sang GB-giây, sau đó tính tổng toàn bộ của các chức năng.

  Chức năng 1 (GB-Giây) = 5 triệu giây * (128MB/1024) = 625.000 GB-giây

  Chức năng 2 (GB-Giây) = 2,5 triệu giây * (448MB/1024) = 1.093.750 GB-giây

  Chức năng 3 (GB-Giây) = 2,5 triệu giây * (1024MB/1024) = 2.500.000 GB-giây

  Tổng lượng sử dụng điện toán mỗi tháng (GB-Giây) = 4.218.750 GB-giây

   

  Chi phí điện toán hàng tháng là 0.00001667 USD mỗi GB-giây và bậc miễn phí cấp cho 400.000 GB-giây.

  Lượng điện toán tính phí mỗi tháng = Tổng lượng sử dụng điện toán hàng tháng – Lượng sử dụng bậc miễn phí

  Lượng sử dụng điện toán tính phí hàng tháng = 4.218.750 – 400.000 = 3.818.750 GB-giây

  Phí điện toán hàng tháng = 3.818.750 * 0.00001667 = 63.66 USD

   

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0.20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí cấp cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.

  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  (25 triệu + 5 triệu + 2,5 triệu) yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 31,5 triệu yêu cầu phải thanh toán hàng tháng

  Phí yêu cầu hàng tháng = 31,5 triệu * 0.2 USD/triệu = 6.3 USD

   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 63.66 USD + 6.30 USD = 69.96 USD mỗi tháng

Chi tiết giá Lambda@Edge

Hiện tại chưa có bậc miễn phí cho Lambda@Edge.

Phí bạn phải trả được tính dựa theo tổng số lần yêu cầu các chức năng của bạn. Lambda@Edge tính mỗi lần một yêu cầu bắt đầu xử lý phản hồi cho một sự kiện CloudFront toàn cầu.

Chi phí yêu cầu là 0.6 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu (0.0000006 USD mỗi yêu cầu).

Thời lượng được tính dựa theo thời gian mã của bạn bắt đầu xử lý cho tới khi trả kết quả hoặc chấm dứt. Bạn phải trả phí là 0.00005001 USD cho mỗi GB-giây được dùng. Ví dụ: nếu bạn dành 128MB bộ nhớ còn trống từ mỗi lần xử lý cho chức năng Lambda@Edge, phí thời lượng của bạn sẽ là 0.00000625125 USD cho mỗi 128MB-giây được dùng. Lưu ý rằng chức năng Lambda@Edge được đo theo từng 50 miligiây.

Yêu cầu

0.6 USD CHO MỖI 1 TRIỆU YÊU CẦU

0.0000006 USD mỗi yêu cầu

Thời lượng

0.00000625125 USD cho mỗi 128MB-giây

Chức năng Lambda@Edge được đo theo từng 50 miligiây

Ví dụ về Giá Lambda@Edge

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS Lambda

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi