Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)

Truyền trực tiếp dữ liệu một cách bảo mật với dịch vụ Apache Kafka được quản lý hoàn toàn, có độ sẵn sàng cao

Loại bỏ phí tổn hoạt động—bao gồm việc cung cấp, cấu hình và duy trì các cụm Apache Kafka và Kafka Connect có độ sẵn sàng cao.

Sử dụng các ứng dụng và công cụ được xây dựng sẵn cho Apache Kafka mà không cần thay đổi mã ứng dụng.

Dễ dàng triển khai các ứng dụng bảo mật, sẵn sàng đưa vào sản xuất bằng những tính năng tích hợp gốc cho Amazon Virtual Private Cloud (VPC) với mục đích xác thực và phân quyền.

Duy trì mức chi phí thấp với Apache Kafka được quản lý hoàn toàn, cung cấp mức chi phí thấp bằng 1/13 chi phí của những nhà cung cấp khác.

Cách thức hoạt động

Amazon MSK giúp bạn dễ dàng thu nạp và xử lý dữ liệu truyền trực tiếp theo thời gian thực bằng Apache Kafka được quản lý hoàn toàn.
Sơ đồ cách thức hoạt động của Amazon MSK

Trường hợp sử dụng

Thu nạp và xử lý nhật ký cũng như các luồng sự kiện

Biểu diễn logic xử lý luồng của bạn trong những sổ ghi chép Apache Zepplin để khai thác thông tin chi tiết từ các luồng dữ liệu trong vài mili giây.

Chạy các trạng thái tập trung hoặc bus sự kiện

Sử dụng cấu trúc nhật ký của Amazon MSK và Apache Kafka để tạo các bus dữ liệu thời gian thực, tập trung và có thể truy cập riêng tư.

Hỗ trợ các hệ thống hướng sự kiện của bạn

Thu nạp và phản hồi lại những thay đổi kỹ thuật số diễn ra xuyên suốt ứng dụng cũng như cơ sở hạ tầng kinh doanh của bạn theo thời gian thực.

Cách bắt đầu sử dụng

Cài đặt Amazon MSK

Đăng ký AWS và tải xuống thư viện cũng như công cụ để giúp bạn làm việc với Amazon MSK.

Khám phá tài liệu Amazon MSK »

Xem lại hướng dẫn từng bước

Tìm hiểu cách thiết lập cụm Apache Kafka của bạn trên Amazon MSK.

Xem hướng dẫn »

Chạy cụm máy chủ Apache Kafka của bạn

Bắt đầu chạy cụm máy chủ Apache Kafka của bạn trên Amazon MSK.

Đăng nhập vào bảng điều khiển Amazon MSK »

Khám phá thêm về AWS