Với Amazon QLDB, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không mất phí tối thiểu hoặc mức sử dụng dịch vụ bắt buộc. Bạn được tính phí riêng cho yêu cầu IO ghi, yêu cầu IO đọc, lưu trữ tạp chí, lưu trữ được lập chỉ mục và truyền dữ liệu. Bạn không cần cung cấp trước dung lượng lưu trữ hoặc IO.

Lưu trữ cơ sở dữ liệu và IO

Dung lượng lưu trữ mà sổ cái Amazon QLDB của bạn sử dụng được tính phí theo mỗi GB-tháng và mức sử dụng của IO được tính phí theo mỗi một triệu yêu cầu. Bạn chỉ trả phí cho dung lượng lưu trữ hoặc IO mà sổ cái Amazon QLDB của bạn sử dụng. Ngoài lịch sử, chỉ mục và siêu dữ liệu do hệ thống tạo thì dung lượng lưu trữ còn bao gồm dữ liệu bạn đã ghi.

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon QLDB. Không bị tính phụ phí cho dữ liệu được truyền giữa QLDB và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0.00 USD cho mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Khu vực AWS (chẳng hạn như giữa QLDB ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ [Bắc Virginia] và Amazon EC2 ở Khu vực Châu Âu [Ai-len]) được tính phí ở cả hai đầu truyền. Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).

Ví dụ về giá 1

Một công ty dịch vụ tài chính có một ứng dụng dành cho khách hàng của họ cung cấp thông tin về các chi nhánh ngân hàng, bao gồm giờ làm việc, dịch vụ cụ thể của từng chi nhánh (ví dụ: môi giới thế chấp) và bản tin (ví dụ: ngày lễ, khuyến mãi đặc biệt) cho toàn bộ mạng lưới văn phòng của họ. Ứng dụng này thực hiện 0,15 yêu cầu IO ghi mỗi giây và 180 yêu cầu IO đọc mỗi giây. Ứng dụng này có 30 GB dữ liệu trong tạp chí và 30 GB dung lượng lưu trữ được lập chỉ mục.

Kích thước     Lượng sử dụng

Mức giá

  Tổng hàng tháng   
Yêu cầu I/O ghi 0,39 triệu
0.70 USD/triệu 0.28 USD
Yêu cầu I/O đọc 473,4 triệu 0.136 USD/triệu 64.38 USD
Lưu trữ tạp chí 30 GB 0.03 USD/GB-tháng 0.90 USD
Lưu trữ được lập chỉ mục 30 GB 0.25 USD/GB-tháng 7.50 USD
Truyền dữ liệu ra
0,5 GB 0,00 USD (<100 GB)
0,00 USD
      73.06 USD

Ví dụ về giá 2

Một công ty hậu cần chuỗi cung ứng phát triển một nền tảng cung cấp cho khách hàng của họ dòng dữ liệu đầy đủ của các mặt hàng di chuyển qua chuỗi cung ứng. Ứng dụng này thực hiện 30 yêu cầu IO ghi mỗi giây và 150 yêu cầu IO đọc mỗi giây. Tạp chí lưu trữ 2 TB dữ liệu và ổ lưu trữ được lập chỉ mục giữ 600 GB dữ liệu giữa các bảng hiện tại và bảng trước đây. 

Kích thước     Lượng sử dụng

Mức giá

  Tổng hàng tháng   
Yêu cầu I/O ghi 78,89 triệu
0.70 USD/triệu 55.23 USD
Yêu cầu I/O đọc 394,47 triệu 0.136 USD/triệu 53.65 USD
Lưu trữ tạp chí 2 TB 0.03 USD/GB-tháng 60.00 USD
Lưu trữ được lập chỉ mục 600 GB 0.25 USD/GB-tháng 150.00 USD
Truyền dữ liệu ra
15 GB 0,00 USD (<100 GB) 0,00 USD
      320,14 USD