AWS Local Zones là một hình thức triển khai cơ sở hạ tầng AWS, đặt các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ chọn lọc khác gần hơn với các trung tâm có dân số lớn, trung tâm ngành và trung tâm CNTT, cho phép bạn cung cấp các ứng dụng đòi hỏi độ trễ dưới 10 mili giây cho người dùng cuối.

Dịch vụ AWS

Bạn có thể sử dụng AWS Local Zones để chạy các dịch vụ AWS khác nhau như Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store, Amazon FSx, Amazon Elastic Load Balancing, Amazon EMR, Amazon ElastiCache và Amazon Relational Database Service trong khu vực địa lý gần với người dùng cuối với nhiều dịch vụ hơn nữa sẽ được bổ sung trong tương lai. Bạn cũng có thể sử dụng Dự trữ công suất theo nhu cầu để dự trữ dung lượng cho các phiên bản Amazon EC2 của bạn trong Vùng địa phương. Bạn có thể kích hoạt Vùng địa phương mà không cần phải trả thêm phí. Bạn chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ bạn dùng trong các Vùng địa phương. 

Bảng sau liệt kê các dịch vụ có sẵn tại từng AWS Local Zones.

AWS Local Zones
Amazon EC2 Amazon EBS
Amazon ECS Amazon EKS Amazon VPC
Amazon FSx Amazon ELB Amazon EMR Amazon ElastiCache Amazon RDS
Amazon Direct Connect
Los Angeles Phiên bản T3, C5, C5d, M5, R5, R5d, I3en, G4dn SSD đa dụng (gp3), SSD đa dụng (gp2), SSD IOPS được cung cấp (io1), HDD tối ưu hóa thông lượng (st1) và HDD nguội (sc1) ALB
Atlanta Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn
SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Boston Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Chicago Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Dallas Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Denver Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Houston Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Kansas City Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Las Vegas Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Miami Phiên bản T3, C5d, R5d, G4dn và M5 SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Minneapolis Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Thành phố New York (nằm ở New Jersey) Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Philadelphia Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Phoenix Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn
SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Portland Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn SSD đa dụng (gp2)   ALB        
Seattle Phiên bản T3, C5d, R5d và G4dn
SSD đa dụng (gp2)   ALB        

Điện toán và lưu trữ

AWS Local Zones cung cấp nhiều lựa chọn về các dòng phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (bao gồm T3, C5, M5, R5, R5d, I3en, G4) đa dụng, tối ưu hóa cho điện toán, tối ưu hóa bộ nhớ, tăng tốc điện toán và tối ưu hóa khả năng lưu trữ cũng như về các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (EBS) như SSD đa dụng (gp3), SSD đa dụng (gp2), SSD IOPS được cung cấp (io1), HDD tối ưu hóa thông lượng (st1) và HDD nguội (sc1) để lưu trữ khối dữ liệu cục bộ liên tục. AWS Local Zones cũng cung cấp theo địa phương hai dịch vụ về tệp: Amazon FSx for Lustre (hệ thống tệp POSIX hiệu năng cao) và AWS FSx for Windows File Server (hệ thống tệp Microsoft Windows gốc).

Bộ chứa

Bạn có thể chạy các pod Kubernetes trong Khu vực địa phương theo cụm dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes Service. Bạn cũng có thể chạy các tác vụ Amazon Elastic Container Service trong Khu vực địa phương.

Kết nối mạng

Mở rộng liền mạch Amazon Virtual Private Cloud (VPC) trong một tài khoản để trải rộng trên nhiều Vùng sẵn sàng và AWS Local Zones. Bạn có thể tạo một mạng con trong VPC khu vực và liên kết mạng con đó với Khu vực địa phương giống như khi bạn liên kết các mạng con với Vùng sẵn sàng trong Khu vực AWS để mở rộng tất cả các tính năng VPC bao gồm Nhóm bảo mật, ACL mạng và Bảng định tuyến đến một Vùng địa phương.

Internet & Direct Connect

Khu vực địa phương có nhập và xuất internet cục bộ để giảm độ trễ. Các khu vực địa phương cũng hỗ trợ AWS Direct Connect, cho bạn cơ hội để định tuyến lưu lượng truy cập của bạn qua một kết nối mạng riêng.

Truy cập các dịch vụ theo khu vực

AWS Local Zones cho phép bạn kết nối liền mạch với đầy đủ các dịch vụ trong Khu vực AWS như Amazon S3 và DynamoDB thông qua cùng các API và bộ công cụ như vậy trên mạng trục chính riêng và có băng thông cao của AWS.

Công cụ AWS

Bạn có thể sử dụng các công cụ AWS như AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, và nhiều công cụ khác để chạy và quản lý khối lượng công việc giống như đối với các khối lượng công việc trên Đám mây hiện nay.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Bắt đầu với các AWS Local Zones
Bắt đầu