Các khu vực AWS địa phương là loại triển khai cơ sở hạ tầng AWS mới, đặt các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ chọn lọc khác gần hơn với các trung tâm có dân số lớn, trung tâm ngành và trung tâm CNTT, cho phép bạn cung cấp các ứng dụng đòi hỏi độ trễ dưới 10 mili giây cho người dùng cuối.

Điện toán và lưu trữ

Các khu vực AWS địa phương cung cấp nhiều lựa chọn cho các dòng phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (bao gồm T3, C5, M5, R5, R5d, I3en, G4) mục đích chung, tối ưu hóa điện toán, tối ưu hóa bộ nhớ, tăng tốc điện toán và tối ưu hóa khả năng lưu trữ cũng như cho các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (EBS) như SSD đa dụng (gp2) và SSD IOPS được cung cấp (io1) cho bộ lưu trữ dạng khối cục bộ bền vững. Các khu vực AWS địa phương cũng cung cấp theo địa phương hai dịch vụ về tệp: Amazon FSx for Lustre (hệ thống tệp POSIX hiệu năng cao) và AWS FSx for Windows File Server (hệ thống tệp Microsoft Windows gốc).

Bộ chứa

Bạn có thể chạy các pod Kubernetes trong Khu vực địa phương theo cụm dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes Service. Bạn cũng có thể chạy các tác vụ Amazon Elastic Container Service trong Khu vực địa phương.

Kết nối mạng

Mở rộng liền mạch Amazon Virtual Private Cloud (VPC) trong một tài khoản để trải rộng trên nhiều Vùng sẵn sàng và Các khu vực AWS địa phương. Bạn có thể tạo một mạng con trong VPC khu vực và liên kết mạng con đó với Khu vực địa phương giống như khi bạn liên kết các mạng con với Vùng sẵn sàng trong Khu vực AWS để mở rộng tất cả các tính năng VPC bao gồm Nhóm bảo mật, ACL mạng và Bảng định tuyến đến một Khu vực địa phương.

Internet & Direct Connect

Khu vực địa phương có nhập và xuất internet cục bộ để giảm độ trễ. Các khu vực địa phương cũng hỗ trợ AWS Direct Connect, cho bạn cơ hội để định tuyến lưu lượng truy cập của bạn qua một kết nối mạng riêng.

Dịch vụ AWS

Bạn có thể sử dụng các Khu vực AWS Địa phương để chạy các dịch vụ AWS khác nhau như Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store, Amazon FSx, Amazon Elastic Load Balancing, Amazon EMR, Amazon ElastiCache và Amazon Relational Database Service trong khu vực địa lý gần với người dùng cuối với nhiều dịch vụ hơn nữa sẽ được bổ sung trong tương lai. Bạn cũng có thể sử dụng Dự trữ công suất theo nhu cầu để dự trữ dung lượng cho các phiên bản Amazon EC2 của bạn trong Khu vực địa phương.

Truy cập các dịch vụ khu vực

Các khu vực AWS địa phương cho phép bạn kết nối liền mạch với đầy đủ các dịch vụ trong Khu vực AWS như Amazon S3 và DynamoDB thông qua cùng các API và bộ công cụ như vậy trên mạng trục chính riêng và có băng thông cao của AWS.

Công cụ AWS

Bạn có thể sử dụng các công cụ AWS như AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, và nhiều công cụ khác để chạy và quản lý khối lượng công việc giống như đối với các khối lượng công việc trên Đám mây hiện nay.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Bắt đầu với các Vùng AWS địa phương
Bắt đầu