Với Amazon Elastic Container Registry, bạn sẽ không phải trả tiền trước hay có cam kết gì. Bạn chỉ phải thanh toán cho lượng dữ liệu bạn lưu trong các kho cũng như dữ liệu được truyền lên Internet. Amazon ECR bao gồm Bậc miễn phí gồm 500 MB-tháng lưu trữ.

Bậc miễn phí của AWS *

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn được quyền bắt đầu sử dụng Amazon Elastic Container Registry miễn phí. Amazon ECR cung cấp cho khách hàng mới dung lượng lưu trữ là 500 MB-tháng trong một năm.

Việc sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – sử dụng miễn phí không được lũy kế.

Chi tiết về giá

Lưu trữ:

Truyền dữ liệu: **

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ chúng tôi

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon Elastic Container Registry. Dữ liệu được truyền giữa Amazon Elastic Container Registry và Amazon EC2 trong cùng một khu vực sẽ đều miễn phí (nghĩa là 0.00 USD cho mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa Amazon Elastic Container Registry và Amazon EC2 ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Elastic Container Registry, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon ECR

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECR
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi