Bắt đầu với trung tâm tài nguyên

Từ các khái niệm cốt lõi đến hướng dẫn cho người mới, hãy tìm thông tin bạn cần để bắt đầu xây dựng trên AWS