Tài liệu

Giải pháp

Hướng dẫn tích hợp và phân tích dữ liệu omics hợp nhất và đa phương thức trên AWS

Hướng dẫn này giúp người dùng chuẩn bị các dữ liệu về bộ gen, lâm sàng, đột biến, biểu hiện và hình ảnh cho việc phân tích trên quy mô lớn, cũng như thực hiện các truy vấn tương tác đối với hồ dữ liệu. Hướng dẫn này bao gồm tự động hóa cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC), tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) để nhanh chóng lặp lại, một quy trình tải nhập để lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu, cùng với các sổ tay và bảng điều khiển để phân tích tương tác.

Xem Hướng dẫn tích hợp dữ liệu omics hợp nhất và đa phương thức »

Video tổng quan

VIDEO


Biến đổi dữ liệu nghiên cứu sinh học thành thông tin chuyên sâu với Amazon Omics (38:56)

VIDEO


Tích hợp và rút ra những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu sức khỏe đa phương thức (44:37)