AWS AppSync

Tăng cường sức mạnh cho các ứng dụng của bạn với dữ liệu phù hợp, từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu, ở quy mô toàn cầu

AWS AppSync đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng khi cho phép bạn tạo một API linh hoạt để truy cập, thao tác và kết hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn. AppSync là một dịch vụ được quản lý, sử dụng GraphQL để giúp ứng dụng dễ dàng nhận đúng dữ liệu cần thiết.

Với AppSync, bạn có thể xây dựng các ứng dụng có quy mô linh hoạt, kể cả những ứng dụng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực, trên nhiều nguồn dữ liệu, như kho dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu quan hệ, API HTTP và các nguồn dữ liệu tùy chỉnh với AWS Lambda. Đối với các ứng dụng web và di động, AppSync còn cung cấp quyền truy cập dữ liệu cục bộ khi thiết bị ngoại tuyến và đồng bộ hóa dữ liệu với tính năng xử lý xung đột có khả năng tùy chỉnh, khi thiết bị trực tuyến trở lại.

Lợi ích

Bắt đầu không tốn công sức; thay đổi quy mô theo công việc của bạn

Bắt đầu trong vài phút với bảng điều khiển AWS AppSync trực quan hoặc sử dụng AWS Amplify CLI để tự động tạo API và mã phía máy khách của bạn. AWS AppSync tích hợp với Amazon DynamoDB, Amazon Elasticsearch và Amazon Lambda, cho phép bạn tạo các ứng dụng tinh vi, với hiệu năng và dung lượng lưu trữ gần như không giới hạn có khả năng thay đổi quy mô theo nhu cầu công việc của bạn.

Đăng ký sử dụng theo thời gian thực và truy cập ngoại tuyến

AWS AppSync cho phép đăng ký sử dụng theo thời gian thực trên hàng triệu thiết bị cũng như truy cập ngoại tuyến đến dữ liệu ứng dụng. Khi thiết bị ngoại tuyến kết nối trở lại, AWS AppSync chỉ đồng bộ những cập nhật đã xảy ra khi thiết bị bị ngắt kết nối chứ không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu. AWS AppSync cung cấp tính năng xử lý xung đột phía máy chủ có khả năng tùy chỉnh, giúp đảm nhận gánh nặng quản lý xung đột dữ liệu nên bạn không phải làm việc này nữa.

Thống nhất và bảo mật truy cập đến dữ liệu phân tán của bạn

Thực hiện các lệnh truy vấn và tập hợp phức tạp trên các nguồn dữ liệu tại chỗ hoặc trên đám mây bằng cách sử dụng GraphQL. AWS AppSync giúp dễ dàng bảo mật dữ liệu ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng các kiểm soát truy cập cấp độ chi tiết, mạnh mẽ.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_AppSync@2x

Thông thường bạn luôn có thể sử dụng AWS AppSync. Nếu bạn muốn thử xây dựng ứng dụng di động và web theo hướng dữ liệu, hãy xem video về phiên re:Invent để tìm hiểu thêm rồi mở bảng điều khiển AWS AppSync để bắt đầu. Để biết chi tiết về giá, vui lòng xem trang nói về giá cả. Bạn có thể sử dụng AWS AppSync tại nhiều vùng. Để biết chi tiết bạn có thể sử dụng AWS AppSync tại vùng nào, vui lòng xem trang chi tiết về vùng.

Phiên re:Invent của AWS AppSync

Những khách hàng sử dụng AWS AppSync

Trường hợp sử dụng

Cộng tác theo thời gian thực

Phát dữ liệu

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để kích hoạt các trường hợp sử dụng cộng tác theo thời gian thực, có khả năng thay đổi quy mô, bằng cách phát dữ liệu từ backend đến tất cả các máy khách được kết nối (một backend đến nhiều máy khách) hoặc phát dữ liệu giữa các máy khách (nhiều máy khách với nhau). Ví dụ: bạn có thể xây dựng một trường hợp màn hình thứ hai, tại đây, bạn phát cùng một dữ liệu cho tất cả máy khách, sau đó, người dùng sẽ phản hồi theo thời gian thực bằng cách bỏ phiếu và nhận xét về những gì đang hiển thị trên màn hình.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

product-page-diagram_AppSync_Data-Broadcasting@2x

Ứng dụng trò chuyện

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để tăng sức mạnh cho các ứng dụng cộng tác và đàm thoại. Ví dụ: bạn có thể xây dựng một ứng dụng di động và web hỗ trợ nhiều phòng trò chuyện riêng tư, cung cấp quyền truy cập vào lịch sử hội thoại và liệt kê các tin nhắn gửi đi, ngay cả khi thiết bị ngoại tuyến.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Product-Page-Diagram_AppSync_Chat-Applications_2@2x

Internet of Things

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để truy cập dữ liệu thiết bị IoT được gửi đến AWS IoT. Ví dụ: bạn có thể xây dựng bảng điều khiển thời gian thực trên ứng dụng di động hoặc web để hiển thị từ xa từ xe được kết nối.

Product-Page-Diagram_AppSync_IoT@2x

Lớp dữ liệu

Truy cập dữ liệu backend Polyglot

Bạn có thể truy xuất hoặc sửa đổi dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu SQL trong Amazon Aurora Serverless, các bảng NoSQL trong Amazon DynamoDB, tìm kiếm dữ liệu trong Amazon Elasticsearch Service, điểm cuối REST trong Amazon API Gateway hoặc backend serverless trong AWS Lambda) bằng một cuộc gọi. Truy vấn và tạo mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu bằng các kết nối GraphQL. Cung cấp tính năng ngoại tuyến và trong thời gian thực cho máy khách web và di động. 

Product-Page-Diagram_AppSync_Polyglot-Back-end-Data-Access@2x

Lớp truy cập vi dịch vụ

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync làm giao diện duy nhất để truy cập và kết hợp dữ liệu từ nhiều vi dịch vụ trong ứng dụng của mình, ngay cả khi chúng đang chạy trong những môi trường khác nhau như container trong VPC, đằng sau API REST trên Amazon API Gateway hoặc đằng sau API GraphQL trên một điểm cuối AWS AppSync khác.

Product-Page-Diagram_AppSync_Microservices-Aggregation@2x

Ngoại tuyến

Đồng bộ Delta ngoại tuyến

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để cung cấp trải nghiệm liền mạch cho người dùng di động và web khi thiết bị ngoại tuyến, cũng như tự động kết nối lại và đồng bộ hóa dữ liệu khi thiết bị trực tuyến trở lại. Với đồng bộ hóa delta, AppSync chỉ đồng bộ hóa dữ liệu đã sửa đổi, thay vì toàn bộ tập dữ liệu.

Product-Page-Diagram_AppSync_Offline@2x

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS AppSync

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Mở bảng điều khiển AWS AppSync
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi