Chi tiết định giá

Ví dụ về định giá (Giá ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ Amazon S3 và không gửi bất kỳ tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm nào.

• 15 vùng lưu trữ Amazon S3
• 0 GB dữ liệu được xử lý để khám phá dữ liệu nhạy cảm

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= 1,50 USD mỗi tháng

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ Amazon S3 và gửi một tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm trên các vùng lưu trữ dẫn đến 1 GB dữ liệu được xử lý trong một tháng.

• 15 vùng lưu trữ Amazon S3
• 1 GB dữ liệu được xử lý để khám phá dữ liệu nhạy cảm

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 1 * 0,00 USD (1 GB đầu tiên/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= 1,50 USD mỗi tháng

Ví dụ 3

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ Amazon S3 và gửi một tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm cho vùng lưu trữ có 1.000.000 đối tượng trong dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn S3 dẫn đến 100 GB dữ liệu được xử lý.

• 15 vùng lưu trữ Amazon S3
• 100 GB dữ liệu được xử lý để khám phá dữ liệu nhạy cảm
• 1.000.000 đối tượng, tất cả đều là loại đối tượng được hỗ trợ

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 1 * 0,00 USD (1 GB đầu tiên/tháng)
+ 99 * 1.00 USD (50.000 GB tiếp theo/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 99,00 USD
= 100,50 USD phí cho Macie

Phí cho S3 =
0,005 USD (1.000 yêu cầu LIST S3 trả về 1.000 đối tượng/yêu cầu với giá 0,005 USD/1.000 lệnh gọi)
+ 0,0004 USD * 1000 (1.000.000 đối tượng với giá 0,0004 USD/1.000 yêu cầu GET S3)
= 0,005 USD + 0,4 USD
= 0,405 USD phí cho S3

Ví dụ 4

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ Amazon S3 và gửi một tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm cho vùng lưu trữ có 1.000.000 đối tượng và cho rằng có 600 GB dung lượng lưu trữ dự kiến. Tuy nhiên, 100.000 đối tượng là tệp hình ảnh, chiếm 100 GB và vì vậy, Macie đã bỏ qua khi khám phá dữ liệu nhạy cảm (hãy xem các loại đối tượng Macie hỗ trợ). Tất cả các đối tượng khác đều được hỗ trợ, kết quả là có 500 GB dữ liệu ban đầu được xử lý.

Bạn cũng đặt cấu hình tác vụ này là tác vụ định kỳ có tác dụng nhận mọi đối tượng được hỗ trợ mới có trong vùng lưu trữ mỗi ngày và cũng đánh giá những đối tượng này, theo đó có thêm 100.000 đối tượng nằm trong vùng lưu trữ thuộc loại đối tượng được hỗ trợ, chiếm 10 GB dữ liệu được xử lý mỗi tháng sau đó.

• 15 vùng lưu trữ Amazon S3
• 900.000 đối tượng, tất cả đều là loại đối tượng được hỗ trợ
• 500 GB dữ liệu ban đầu được xử lý để khám phá dữ liệu nhạy cảm

• 100.000 đối tượng mới nằm trong vùng lưu trữ mỗi tháng, tất cả đều là loại đối tượng được hỗ trợ
• 10 GB dữ liệu bổ sung được xử lý để khám phá dữ liệu nhạy cảm mỗi tháng

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 1 * 0,00 USD (1 GB đầu tiên/tháng)
+ 499 * 1,00 USD (50.000 GB tiếp theo/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 499,00 USD
= 500,50 USD cho tháng đầu tiên

Phí cho S3 =
0,005 USD (1.000 yêu cầu LIST S3 trả về 1.000 đối tượng/yêu cầu với giá 0,005 USD/1.000 lệnh gọi)
+ 0,0004 USD * 900 (900.000 đối tượng với giá 0,0004 USD/1.000 yêu cầu GET S3)
= 0,005 USD + 0,36 USD
= 0,365 USD phí cho S3 trong tháng đầu tiên

Phí hàng tháng tiếp theo cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3 / tháng)
+ 1 * 0,00 USD (1 GB đầu tiên/tháng)
+ 9 * 1,00 USD (50.000 GB tiếp theo/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 9,00 USD
= 10,50 USD mỗi tháng (mỗi tháng sau đó)

Phí hàng tháng tiếp theo cho S3 =
0,005 USD / 10 (1.000 yêu cầu LIST S3 trả về 1.000 đối tượng/yêu cầu với giá 0.005 USD/1.000 lệnh gọi)
+ 0,0004 USD * 100 (100.000 đối tượng với giá 0,0004 USD/1.000 yêu cầu GET S3)
= 0,0005 USD + 0,04 USD
= 0,0405 USD phí cho S3 mỗi tháng (mỗi tháng sau đó)

FAQ về định giá

Câu hỏi: Tôi có thể ước tính chi phí kích hoạt Macie lần đầu trong tài khoản của tôi bằng cách nào?

Trả lời: Bạn có thể kích hoạt dịch vụ này và tận dụng 30 ngày dùng thử miễn phí. Trong thời gian đó, tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie sẽ ước tính chi phí bỏ ra cho việc kiểm kê cấp độ vùng lưu trữ S3 và đánh giá để kiểm soát bảo mật và truy cập trước khi chuyển sang sử dụng có trả phí.

Câu hỏi: Tôi có thể biết chi phí mỗi tháng tôi bỏ ra cho khám phá dữ liệu nhạy cảm trên Macie bằng cách nào?

Trả lời: Khi bạn đặt cấu hình và gửi tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể vào tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie để xem chi phí từ đầu tháng đến nay dựa trên mức sử dụng thực tế trong tài khoản của bạn. Số liệu này giúp bạn biết chi phí bạn bỏ ra khi đặt cấu hình tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm trên các vùng lưu trữ của mình.

Câu hỏi: Tôi có thể quản lý chi tiêu bằng cách nào khi đặt cấu hình trong nhiều tài khoản?

Trả lời: Nếu được triển khai trong cấu hình nhiều tài khoản, mức sử dụng được cộng dồn vào tài khoản Macie chính để cung cấp tổng mức sử dụng cho tất cả tài khoản cũng như phân tích mức sử dụng theo từng tài khoản riêng lẻ. Điều này cho phép bạn xem lại và theo dõi chi phí bỏ ra cho Macie trên toàn bộ tổ chức.

Câu hỏi: Có định mức dịch vụ được đặt ra để kiểm soát mức sử dụng và chi phí không?

Trả lời: Macie có định mức dịch vụ mặc định cho khám phá dữ liệu nhạy cảm là 5 TB/tài khoản và bạn có thể tăng lên 25 TB trong Bảng điều khiển quản lý AWS (xem Định mức cho Amazon Macie). Bạn có thể tăng thêm định mức dịch vụ lên hơn 25 TB thông qua AWS Support. Những định mức dịch vụ này giới hạn tổng chi phí trong một tài khoản và cho phép bạn quản lý chi tiêu trên khắp các tài khoản. Nếu đã đạt định mức dịch vụ, các tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm của bạn sẽ bị tạm dừng để đảm bảo không có khoản phí phát sinh nào và bạn sẽ nhận được thông báo trong bảng điều khiển Macie cũng như trong AWS Personal Health Dashboard. Sau đó, bạn có thể tăng định mức dịch vụ hoặc cho phép chúng tự động đặt lại trong tháng dương lịch tiếp theo, lúc đó các tác vụ sẽ tự động tiếp tục. Không có định mức dịch vụ nào cho kiểm kê vùng lưu trữ S3 và đánh giá cấp độ vùng lưu trữ.

Câu hỏi: Tôi có thể ước tính chi phí thực tế bỏ ra cho tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm trên một vùng lưu trữ bằng cách nào?

Trả lời: Macie cung cấp bản kiểm kê cho tất cả vùng lưu trữ của bạn, bao gồm những gì S3 đã liệt kê dưới dạng dung lượng lưu trữ ước tính, số đối tượng và sự hiện diện của đối tượng nén bất kỳ. Bạn có thể sử dụng tính năng này để ước tính chi phí chạy khám phá dữ liệu nhạy cảm trên (các) vùng lưu trữ, tuy nhiên, dữ liệu thực tế được xử lý có thể khác. Với loại đối tượng không được hỗ trợ bất kỳ trong vùng lưu trữ, Macie sẽ bỏ qua những đối tượng này và bạn sẽ không bị tính phí đối với chúng. Với mọi đối tượng nén, chúng sẽ được giải nén và kiểm tra, việc này có thể dẫn đến dữ liệu được xử lý vượt quá dung lượng nén được báo cáo.

Câu hỏi: Tôi có thể ước tính chi phí cho khám phá dữ liệu nhạy cảm liên tục bằng cách nào?

Trả lời: Bạn có thể đặt cấu hình các tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm là định kỳ, lúc đó Macie sẽ đánh giá tất cả dữ liệu hiện có trong vùng lưu trữ và chỉ tự động kiểm tra các đối tượng mới có trong vùng lưu trữ theo thời gian. Để ước tính chi phí của một tác vụ định kỳ, Macie sẽ hiển thị dung lượng ước tính của vùng lưu trữ tại thời điểm gửi, dung lượng này có thể được dùng để tính chi phí ban đầu cho việc kiểm tra vùng lưu trữ. Sau đó, bạn có thể ước tính sự tăng lên của dữ liệu trong vùng lưu trữ nhằm tính toán chi phí kiểm tra đối tượng mới có trong vùng lưu trữ theo thời gian. Bạn có thể dùng tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie để theo dõi chi tiêu từ đầu tháng đến nay của tất cả tác vụ và định mức dịch vụ để giới hạn chi tiêu trong một tài khoản.

Câu hỏi: Macie có hỗ trợ lấy mẫu như một tùy chọn để giảm chi phí hơn nữa không?

Trả lời: Có, bạn có thể đặt cấu hình để tác vụ khám phá dữ liệu nhạy cảm lấy mẫu các đối tượng trong vùng lưu trữ bằng cách chọn tỷ lệ phần trăm độ dày mẫu. Sau đó, Macie sẽ chọn bộ đối tượng ngẫu nhiên trong một vùng lưu trữ dựa trên tỷ lệ độ dày mẫu bạn xác định. Mỗi đối tượng được hỗ trợ trong bộ mẫu đó sẽ được kiểm tra toàn diện và kết quả sẽ được tạo cho mọi dữ liệu nhạy cảm được phát hiện. Điều này có thể được dùng để dự đoán sự xuất hiện của bất kỳ dữ liệu nhạy cảm trong vùng lưu trữ với chi phí thấp hơn việc kiểm tra tất cả đối tượng có trong vùng lưu trữ.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về khả năng và triển khai của Amazon Macie bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu
Bắt đầu với Amazon Macie

Bắt đầu xây dựng với Amazon Macie.

Bắt đầu