Giá lưu trữ

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

† S3 Intelligent-Tiering có kích thước đối tượng thích hợp tối thiểu là 128KB đối với xếp bậc tự động. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ luôn bị tính phí tại mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên. Dung lượng lưu trữ S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA có kích thước đối tượng phải trả phí tối thiểu là 128KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ 128 KB. Lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering, S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên và S3 Một vùng-Truy cập không thường xuyên được tính phí cho khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu là 30 ngày. Còn các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ làm phát sinh chi phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày.

Đối tượng được lưu trữ lên S3 Glacier có thời gian lưu trữ tối thiểu 90 ngày và đối tượng bị xóa trước 90 ngày sẽ chịu mức phí theo tỷ lệ tương đương mức phí lưu trữ cho thời gian còn lại. Đối tượng được lưu trữ lên S3 Glacier Deep Archive có thời gian lưu trữ tối thiểu 180 ngày và đối tượng bị xóa trước 180 ngày sẽ chịu mức phí theo tỷ lệ tương đương mức phí lưu trữ cho thời gian còn lại. Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ trên trong S3 Glacier hoặc S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 thêm 40 KB của chi phí có thể tính phí dành cho dữ liệu mô tả, với 8 KB được tính theo mức phí S3 Tiêu chuẩn và 32 KB được tính theo mức phí Glacier hoặc Deep Archive.


Để biết giá Reduced Redundancy Storage, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết của S3 Reduced Redundancy »  


Giá yêu cầu

Đối với các yêu cầu không được quy định bên dưới

Miễn phí yêu cầu DELETE và CANCEL. †

Chi phí yêu cầu đối với Amazon S3 được tính theo loại yêu cầu và theo số lượng yêu cầu hoặc lượng dữ liệu được truy xuất, như được niêm yết trong bảng bên dưới. Khi sử dụng bảng điều khiển Amazon S3 để duyệt xem dung lượng lưu trữ của mình, bạn sẽ phải trả phí cho GET, LIST và các yêu cầu khác được thực hiện để hỗ trợ quá trình duyệt xem. Các khoản phí được tích lũy ở cùng mức giá so với các yêu cầu được thực hiện bằng API/SDK.

S3 Tiêu chuẩn

S3 Intelligent-Tiering

S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường)

S3 Một vùng – Truy cập không thường xuyên (S3 Một vùng – Truy cập không thường)

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

**Đơn vị dung lượng được cấp cho phép bạn cung cấp dung lượng cho những truy xuất thực hiện từ S3 Glacier trong một tháng nhất định. Mỗi đơn vị dung lượng được cấp có thể cung cấp ít nhất ba truy xuất được thực hiện sau mỗi năm phút và cung cấp thông lượng truy xuất lên tới 150 MB/giây.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm » 

Những khách hàng sử dụng API trực tiếp của Glacier có thể tham khảo giá cho các lệnh gọi API tại đây.

Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive)

Giá Quản lý lưu trữ S3

Công tác Quản lý lưu trữ S3 được tính phí theo tính năng, thông tin chi tiết có trong bảng bên dưới. Để biết giá Amazon CloudWatch Metrics, hãy truy cập Trang giá Amazon CloudWatch »

Để biết giá Sự kiện dữ liệu S3 trong AWS CloudTrail, hãy truy cập Trang giá AWS CloudTrail »

Giá truyền dữ liệu

Giá bên dưới được tính cho dữ liệu được truyền "vào" và "ra" Amazon S3 (trên mạng Internet công cộng)†††. Thông tin giá AWS Direct Connect có ở đây »

Dữ liệu được truyền giữa các bộ chứa S3 hoặc từ Amazon S3 đến bất kỳ dịch vụ nào trong cùng Khu vực AWS được miễn phí.

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ chúng tôi »

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm tổng phí của tệp.

Các bậc giá tính đến mức sử dụng tổng hợp của bạn cho tác vụ Truyền dữ liệu ra lên Internet trên tất cả các dịch vụ AWS.

††† Dữ liệu truyền ra có thể khác với dữ liệu mà ứng dụng của bạn nhận được trong trường hợp bạn dừng kết nối sớm, ví dụ: nếu bạn yêu cầu đối tượng 10GB và dừng kết nối sau khi nhận được 2GB dữ liệu đầu tiên. Amazon S3 nỗ lực dừng phát trực tuyến dữ liệu tuy nhiên việc này không xảy ra ngay lập tức. Ở ví dụ này, Dữ liệu truyền ra có thể bằng 3GB (nhiều hơn 1GB so với 2GB bạn đã nhận). Kết quả là, bạn sẽ bị tính phí đối với 3GB Dữ liệu truyền ra.

Giá S3 Transfer Acceleration

Giá được tính theo vị trí biên của AWS được sử dụng để tăng tốc tác vụ truyền của bạn. Giá S3 Transfer Acceleration được tính thêm vào giá Truyền dữ liệu.

Truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 từ Internet:  
Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản 0.04 USD/GB
Được tăng tốc bằng cách sử dụng tất cả các Vị trí biên khác của AWS 0.08 USD/GB
   
Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 lên Internet:  
Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB
   
Truyền dữ liệu giữa Amazon S3 và khu vực AWS khác:  
Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB

Mỗi lần bạn sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải lên một đối tượng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem dịch vụ này có nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 không. Nếu chúng tôi xác định rằng dịch vụ này không nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường trên Amazon S3 đối với cùng một đối tượng sang cùng một Khu vực AWS đích, chúng tôi sẽ không tính phí đối với việc sử dụng S3 Transfer Acceleration cho hoạt động truyền dữ liệu đó và có thể bỏ qua hệ thống S3 Transfer Acceleration cho dữ liệu tải lên đó.

Kiểm tra hiệu năng bằng công cụ so sánh tốc độ của Amazon S3 Transfer Acceleration »

Giá sao chép

Với tính năng Sao chép Amazon S3, bạn có thể cấu hình Amazon S3 để tự động sao chép dữ liệu giữa các Khu vực AWS khác nhau bằng cách sử dụng Sao chép liên khu vực (CRR) của Amazon S3 hoặc giữa các bộ chứa trong cùng Khu vực AWS bằng cách sử dụng Sao chép cùng khu vực (SRR) của Amazon S3. Khi được cấu hình, các đối tượng mới được tải lên một bộ chứa nguồn S3 tự động được sao chép sang bộ chứa đích mà bạn chọn trong lúc cấu hình sao chép.

Đối với CRR và SRR, bạn trả phí cho Amazon S3 để lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 đích đã chọn, ngoài phí lưu trữ cho bản sao chép chính và các yêu cầu PUT sao chép. Đối với CRR, bạn cũng trả phí cho việc Truyền dữ liệu liên khu vực RA từ Amazon S3 đến khu vực đích của mình. Giá bản sao chép lưu trữ tùy thuộc vào Khu vực AWS đích, trong khi giá yêu cầu và truyền dữ liệu liên khu vực dựa trên Khu vực AWS nguồn.

Để biết thêm thông tin về tính năng Sao chép Amazon S3, vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp về sao chépTrang web sao chép trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Khu vực AWS GovCloud

AWS GovCloud là Vùng AWS được thiết kế để cho phép các cơ quan và nhà thầu chính phủ Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về Vùng AWS GovCloud, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud »

* Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các Vùng AWS trừ Vùng AWS GovCloud và tự động áp dụng cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

(Amazon S3 được bán bởi Amazon Web Services, Inc.)

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu