Elastic Load Balancing cung cấp bốn loại cân bằng tải, tất cả đều có độ khả dụng cao, tự động điều chỉnh quy mô và hỗ trợ bảo mật mạnh mẽ cho các ứng dụng của bạn: Application Load Balancer, Network Load Balancer, Gateway Load Balancer và Classic Load Balancer. Bạn chỉ phải trả cho những gì mình sử dụng với các dịch vụ này. Xem Câu hỏi thường gặp để biết chi tiết.

Application Load Balancer

Bạn phải trả phí cho mỗi giờ hoặc thời gian không tròn một giờ mà Application Load Balancer đang hoạt động và số Đơn vị công suất Load Balancer (LCU) được sử dụng mỗi giờ.

Network Load Balancer

Bạn phải trả phí cho mỗi giờ hoặc thời gian không tròn một giờ mà Network Load Balancer đang hoạt động và số Đơn vị công suất Network Load Balancer (NLCU) được Network Load Balancer sử dụng mỗi giờ.

Gateway Load Balancer

Bạn phải trả phí cho mỗi giờ hoặc thời gian không tròn một giờ mà Gateway Load Balancer đang hoạt động và số Đơn vị công suất Gateway Load Balancer (GLCU) được Gateway Load Balancer sử dụng mỗi giờ. Gateway Load Balancer sử dụng Điểm cuối Gateway Load Balancer (GWLBE). Đây là loại Điểm cuối VPC mới với sức mạnh của công nghệ AWS PrivateLink, giúp đơn giản hóa phương thức các ứng dụng trao đổi lưu lượng truy cập một cách bảo mật nhờ GWLB trên các biên VPC. GWLBE có mức định giá và tính phí riêng biệt. Tìm hiểu thêm.

Classic Load Balancer

Bạn phải trả phí cho mỗi giờ hoặc thời gian không tròn một giờ mà Bộ cân bằng tải cổ điển hoạt động và cho mỗi GB dữ liệu được truyền qua bộ cân bằng tải của bạn.

Phí truyền dữ liệu

Bạn sẽ chịu phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn, ngoài các khoản phí ELB. Vui lòng truy cập phần Truyền dữ liệu tại trang định giá Amazon EC2 để biết thêm chi tiết.

Bậc miễn phí của AWS

Bắt đầu sử dụng Elastic Load Balancing miễn phí với Bậc miễn phí của AWS. Khi đăng ký, khách hàng AWS mới sẽ nhận được 750 giờ sử dụng chung mỗi tháng cho Classic Load Balancer và Application Load Balancer; 15 GB xử lý dữ liệu cho Classic Load Balancer và 15 LCU cho Application Load Balancer.

 • Application Load Balancer
 • Region

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Chi tiết về LCU

  LCU đo lường các chỉ số theo đó Application Load Balancer xử lý lưu lượng của bạn (trung bình mỗi giờ). Bốn chỉ số được đo lường gồm:

  • Kết nối mới: Số kết nối mới được thiết lập mỗi giây. Thông thường, có nhiều truy vấn được gửi đi trên mỗi kết nối
  • Kết nối hiện hoạt: Số kết nối hiện hoạt trên mỗi phút.
  • Số byte được xử lý: Số lượng byte được xử lý bởi cân bằng tải tính bằng GB đối với các truy vấn và phản hồi HTTP(S).
  • Đánh giá quy tắc: Tích giữa số quy tắc được cân bằng tải của bạn xử lý và tốc độ truy vấn. 10 quy tắc xử lý đầu tiên được miễn phí (Đánh giá quy tắc = Tốc độ truy vấn * (Số quy tắc xử lý - 10 quy tắc miễn phí).

  Bạn chỉ phải trả phí cho chỉ số có mức độ sử dụng cao nhất. LCU bao gồm:

  • 25 kết nối mới mỗi giây.
  • 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 1.500 kết nối hiện hoạt mỗi phút trong khi sử dụng TLS chung.
  • 1 GB mỗi giờ đối với các đích là phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, bộ chứa và địa chỉ IP và 0,4 GB mỗi giờ đối với đích là các hàm Lambda. Khi sử dụng tính năng TLS chung, dữ liệu được xử lý bao gồm số byte cho siêu dữ liệu chứng chỉ mà bộ cân bằng tải chèn vào tiêu đề cho mỗi yêu cầu được định tuyến đến các đích.
  • 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây

  Phí dịch vụ Amazon EC2 sẽ được áp dụng và tính phí độc lập.
  Lưu ý 1: Đối với các bộ điều hợp kết nối HTTPS, 25 kết nối mới/giây để tính toán LCU áp dụng cho chứng nhận RSA có kích thước khóa <=2K và chứng nhận ECDSA có kích thước khóa <=256. Đối với chứng chỉ có kích thước khóa lớn hơn, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về định giá. Lưu ý 2: Nếu bạn có 10 quy tắc trở xuống được cấu hình, chỉ số đánh giá quy tắc sẽ được bỏ qua trong điện toán LCU.
  Lưu ý 3: Đối với trình xử lý sự kiện HTTPS có TLS chung được cấu hình, các kết nối trên mỗi LCU sẽ được xác định dựa trên kích thước khóa lớn hơn giữa máy khách và máy chủ.


  Ví dụ về định giá

  Ví dụ 1

  Giả sử ứng dụng của bạn nhận được trung bình một kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút. Một máy khách gửi trung bình năm truy vấn mỗi giây và tổng số byte được xử lý cho các truy vấn và phản hồi là 300 KB mỗi giây. Bạn đã cấu hình 60 quy tắc trên cân bằng tải để định tuyến các truy vấn từ máy khách của mình. Chúng tôi tính phí Application Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

  • Kết nối mới (trên giây): Mỗi LCU cung cấp 25 kết nối mới mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận một kết nối mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,04 LCU (một kết nối mỗi giây / 25 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối hiện hoạt (trên phút): Mỗi LCU cung cấp 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút. Ứng dụng của bạn nhận được một kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút. Điều này tương đương với 120 kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 0,04 LCU (120 kết nối hiện hoạt mỗi phút / 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút).
  • Số byte đã xử lý (GB/giờ): Mỗi LCU cung cấp 1 GB byte được xử lý mỗi giờ. Mỗi kết nối máy khách truyền 300 KB dữ liệu mỗi giây, tương ứng với 1,08 GB mỗi giờ hoặc 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB).
  • Đánh giá quy tắc (trên giây): Để đơn giản, giả sử rằng toàn bộ các quy tắc được cấu hình đều được xử lý cho một truy vấn. Mỗi LCU cung cấp 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận được năm truy vấn/giây nên 60 quy tắc được xử lý cho mỗi truy vấn sẽ tương đương với tối đa 250 đánh giá quy tắc mỗi giây (60 quy tắc được xử lý – 10 quy tắc được miễn phí) * 5 hoặc 0,25 LCU (250 đánh giá quy tắc mỗi giây / 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây).

  Áp dụng các giá trị này, mức phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số LCU tối đa được sử dụng trên bốn chỉ số. Trong ví dụ này, kích thước byte được xử lý (1,08 LCU) lớn hơn kết nối mới (0,04 LCU), kết nối hiện hoạt (0,04 LCU) và đánh giá quy tắc (0,25 LCU) nên tổng mức phí sẽ bằng 0,00864 USD/giờ (1,08 LCU * 0,008 USD/LCU) hay 6,22 USD/tháng (0,00864 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm mức phí theo giờ là 0,0225 USD, tổng phí Application Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,03114 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,00864 USD phí sử dụng LCU); hay
  • 22,42 USD/tháng (0,03114 USD * 24 giờ * 30 ngày).
  Ví dụ 2

  Giả sử ứng dụng di động của bạn nhận được trung bình 100 kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút. Một máy khách gửi trung bình bốn truy vấn mỗi giây trên mỗi kết nối và 1.000 byte được xử lý trên mỗi kết nối. Bạn đã cấu hình 20 quy tắc trên cân bằng tải để định tuyến các truy vấn từ máy khách của mình. Chúng tôi tính phí Application Load balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ như sau:

  • Kết nối mới (trên giây): Mỗi LCU cung cấp 25 kết nối mới mỗi giây. Do ứng dụng di động của bạn nhận 100 kết nối mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 4 LCU (100 kết nối mỗi giây / 25 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối hiện hoạt (trên phút): Mỗi LCU cung cấp 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút. Do ứng dụng di động của bạn nhận được 100 kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút nên sẽ tương đương với tối đa 18.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút hay 6 LCU (18.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút / 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút).
  • Số byte được xử lý (GB/giờ): Mỗi LCU cung cấp 1 GB byte được xử lý mỗi giờ. Do ứng dụng di động của chúng ta truyền trung bình 1.000 byte dữ liệu mỗi kết nối nên sẽ tương đương với 0,36 GB mỗi giờ hay 0,36 LCU (0,36 GB/1GB).
  • Đánh giá quy tắc (trên giây): Mỗi LCU cung cấp 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây. Do ứng dụng của bạn nhận được bốn truy vấn/giây cho mỗi kết nối nên sẽ tương đương với 400 truy vấn/giây trên toàn bộ các kết nối. Với 20 quy tắc được cấu hình, điều này sẽ tương đương với tối đa 4.000 đánh giá quy tắc mỗi giây (20 quy tắc được cấu hình – 10 quy tắc được miễn phí)* 400 hay 4 LCU (4.000 đánh giá quy tắc mỗi giây / 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây).

  Áp dụng các giá trị này, mức phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số LCU tối đa được sử dụng trên bốn chỉ số. Trong ví dụ này, kết nối hiện hoạt (6 LCU) lớn hơn kết nối mới (4 LCU), băng thông (0,36 LCU) và đánh giá quy tắc (4 LCU). Tổng khoản phí bạn cần trả là:

  • 0,048 USD/giờ (6 LCU * 0,008 USD) hay:
  • 34,56 USD/tháng (0,048 USD * 24 giờ * 30 ngày)
  Ví dụ giá 3: Application Load Balancer chỉ với các đích AWS Lambda

  Hãy giả sử ứng dụng của bạn nhận được trung bình 100 kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong 200 mili giây. Mỗi máy khách gửi trung bình 100 truy vấn mỗi giây và tổng số byte được xử lý cho các truy vấn và phản hồi AWS Lambda là 14 KB trong thời gian kết nối. Bạn đã cấu hình 20 quy tắc trên cân bằng tải để định tuyến các truy vấn từ máy khách của mình. Chúng tôi tính phí Application Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

  • Kết nối mới (trên giây): Mỗi LCU cung cấp 25 kết nối mới mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận 100 kết nối mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 4 LCU (100 kết nối mỗi giây / 25 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối hiện hoạt (trên phút): Mỗi LCU cung cấp 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút. Ứng dụng của bạn nhận được 100 kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong 200 mili giây. Điều này tương đương với 100 kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 0,03 LCU (100 kết nối hiện hoạt mỗi phút / 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút).
  • Số byte được xử lý (GB/giờ): Mỗi LCU cung cấp 0,4 GB mỗi giờ cho lưu lượng Lambda. Do mỗi kết nối máy khách truyền trung bình 14KB dữ liệu, tương ứng với 5,04 GB mỗi giờ (14KB byte được xử lý trên mỗi truy vấn + phản hồi *100 truy vấn mỗi giây*3.600 giây) hay 12,6 LCU (5,04 GB/0,4 GB) mỗi giờ.
  • Đánh giá quy tắc (trên giây): Để đơn giản, giả sử rằng toàn bộ các quy tắc được cấu hình đều được xử lý cho một truy vấn. Mỗi LCU cung cấp 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận được 100 truy vấn/giây nên 20 quy tắc được xử lý cho mỗi truy vấn sẽ tương đương với tối đa 1,000 đánh giá quy tắc mỗi giây (20 quy tắc được xử lý – 10 quy tắc được miễn phí) * 100 hoặc 1 LCU (1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây / 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây).

  Trong trường hợp này, chỉ số có mức sử dụng LCU nhiều nhất là kích thước byte được xử lý và do đó chúng tôi sẽ sử dụng mức sử dụng LCU làm chỉ số byte được xử lý khi tính phí. Phí LCU tính theo giờ là 0.1008 USD (12,6 LCU*0.008/LCU). Cộng thêm mức phí theo giờ là 0,0225 USD, tổng phí Application Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,1233 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,1008 USD phí sử dụng LCU); hay
  • 88,78 USD/tháng (0,1233 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  100 truy vấn mỗi giây, tương đương với 259,2 triệu (100*3600*24*30) truy vấn mỗi tháng. Con số này tương đương với 0,34 USD/triệu truy vấn (88,78 USD/259,2)

  Ví dụ giá 4: Application Load Balancer với cả mục tiêu Amazon EC2 và AWS Lambda

  Giả sử ứng dụng của bạn nhận được trung bình một kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút. Một máy khách gửi trung bình 50 truy vấn mỗi giây. Tổng số byte hai chiều truyền qua cân bằng tải cho mỗi truy vấn/phản hồi là 10 KB. Trung bình 60% truy vấn được đảm nhận bởi đích là các phiên bản Amazon EC2 và 40% bởi đích là các hàm AWS Lambda. Bạn đã cấu hình 50 quy tắc trên cân bằng tải để định tuyến các truy vấn từ máy khách của bạn. Chúng tôi tính phí Application Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

  • Kết nối mới (trên giây): Mỗi LCU cung cấp 25 kết nối mới mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận một kết nối mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,04 LCU (một kết nối mỗi giây / 25 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối hiện hoạt (trên phút): Mỗi LCU cung cấp 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút. Ứng dụng của bạn nhận được một kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút. Tương đương với 120 kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 0,04 LCU (120 kết nối hiện hoạt mỗi phút / 3.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút).
  • Số byte được xử lý (GB/giờ): Mỗi LCU cung cấp 1 GB được xử lý mỗi giờ đối với các mục tiêu Amazon EC2. Do mỗi kết nối máy khách truyền trung bình 300 KB dữ liệu đối với đích là các phiên bản EC2, tương đương với 1,08 GB mỗi giờ hoặc 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) cho các đích EC2. Mỗi LCU cung cấp 0,4 GB được xử lý cho các đích AWS Lambda. Mỗi kết nối máy khách truyền 200 KB đối với các đich Lambda, tương đương 0,72 GB mỗi giờ hoặc 1,8 LCU (0,72 GB/ 0,4 GB) đối với các đích Lambda. Tổng mức sử dụng LCU cho chỉ số byte được xử lý trên các mục tiêu EC2 và Lambda là 2,88 LCU.
  • Đánh giá quy tắc (trên giây): Để đơn giản, giả sử rằng toàn bộ các quy tắc được cấu hình đều được xử lý cho một truy vấn. Mỗi LCU cung cấp 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây (trung bình trong một giờ). Do ứng dụng của bạn nhận được 50 truy vấn/giây nên 50 quy tắc được xử lý cho mỗi truy vấn sẽ tương đương với tối đa 2.000 đánh giá quy tắc mỗi giây (50 quy tắc được xử lý – 10 quy tắc được miễn phí) * 50 hoặc 2,00 LCU (2.000 đánh giá quy tắc mỗi giây / 1.000 đánh giá quy tắc mỗi giây).

  Áp dụng các giá trị này, mức phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số LCU tối đa được sử dụng trên bốn chỉ số. Trong ví dụ này, mức sử dụng LCU đối với kích cỡ số lượng byte được xử lý (2,88 LCU) lớn hơn kết nối mới (0,04 LCU), kết nối hiện hành (0,04 LCU) và đánh giá quy tắc (2,00 LCU) tạo ra tổng mức phí 0.0230 USD mỗi giờ (2,88 LCU * 0.008 USD trên một LCU) hoặc 16.56 USD mỗi tháng (0.0230 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm mức phí theo giờ là 0,0225 USD, tổng phí Application Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,0455 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,0230 USD phí sử dụng LCU); hay
  • 32,76 USD/tháng (0,0455 USD * 24 giờ * 30 ngày)

  Cân bằng tải nhận được 20 truy vấn mỗi giây đối với các đích Lambda, tương ứng với khoảng 51,8 triệu truy vấn mỗi tháng. Chi phí sử dụng LCU hàng tháng cho các truy vấn AWS Lambda là 10,37 USD (1,8 LCU/Giờ* 24 giờ * 30 ngày* mức phí 0,008 USD trên một LCU). Mức này tương đương với 0,20 USD trên mỗi một triệu truy vấn như chi phí cho mức sử dụng LCU đối với các đích Lambda.

 • Network Load Balancer
 • Region

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Chi tiết về LCU Network Load Balancer

  NLCU đo lường các chỉ số theo đó Network Load Balancer xử lý lưu lượng của bạn (trung bình mỗi giờ). Ba chỉ số được đo lường gồm:

  • Kết nối hoặc luồng mới: Số kết nối/luồng mới được thiết lập mỗi giây. Nhiều công nghệ (HTTP, WebSockets, v.v.) tái sử dụng kết nối Giao thức kiểm soát truyền tải (TCP) để tăng hiệu suất. Số kết nối mới thường thấp hơn số truy vấn hoặc tin nhắn của bạn.
  • Kết nối hoặc luồng hiện hoạt: Số kết nối/luồng đỉnh đồng thời, được lấy mẫu mỗi phút.
  • Số byte được xử lý: Số lượng byte được xử lý bởi cân bằng tải tính bằng GB.

  Bạn chỉ phải trả phí theo một trong ba chỉ số có mức độ sử dụng cao nhất trong giờ.

  Đối với lưu lượng truy cập Giao thức kiểm soát truyền tải (TCP), một NLCU chứa:

  • 800 kết nối TCP mới mỗi giây.
  • 100.000 kết nối TCP hiện hoạt (được lấy mẫu mỗi phút).
  • 1 GB mỗi giờ đối với các đích là phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bộ chứa, địa chỉ IP và Application Load Balancer.

  Đối với lưu lượng truy cập Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP), một NLCU chứa:

  • 400 luồng UDP mỗi giây.
  • 50.000 luồng UDP hiện hoạt (được lấy mẫu mỗi phút).
  • 1 GB mỗi giờ đối với các mục tiêu là phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bộ chứa, địa chỉ IP và Application Load Balancer.

  Đối với lưu lượng truy cập Giao thức bảo mật tầng giao vận (TLS), một NLCU chứa:

  • 50 kết nối hoặc luồng TLS mới mỗi giây.
  • 3.000 kết nối hoặc luồng TLS hiện hoạt (được lấy mẫu mỗi phút).
  • 1 GB mỗi giờ đối với các mục tiêu là phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bộ chứa, địa chỉ IP và Application Load Balancer.

  Lưu lượng TCP và UDP chỉ lưu lượng có điểm đích là bất kỳ trình nghe TCP/UDP nào trên Network Load Balancer, trong khi đó, lưu lượng TLS chỉ lưu lượng có điểm đích là bất kỳ trình nghe TLS nào trên Network Load Balancer của bạn.

  Phí dịch vụ Amazon EC2 sẽ được áp dụng và tính phí độc lập.


  Ví dụ định giá

  Ví dụ 1

  Chúng ta hãy giả sử ứng dụng của bạn nhận được một kết nối TCP mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút và sử dụng 300 KB trong số byte được xử lý. Chúng tôi tính phí Network Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

  • Kết nối hoặc luồng mới cho lưu lượng TCP: mỗi NLCU cung cấp tới 800 kết nối mới mỗi giây. Do ứng dụng của bạn nhận một kết nối mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,00125 NLCU (một kết nối mỗi giây / 800 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối/luồng hiện hoạt đối với lưu lượng TCP: mỗi NLCU cung cấp tới 100.000 kết nối hiện hoạt mỗi phút. Ứng dụng của bạn nhận được một kết nối mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong hai phút. Tương đương với 120 kết nối hiện hoạt hoặc 0,0012 NLCU (120 kết nối hiện hoạt / 100.000 kết nối hiện hoạt).
  • Số byte được xử lý cho lưu lượng TCP: mỗi NLCU cung cấp 1 GB. Do mỗi kết nối máy khách truyền trung bình 300 KB băng thông nên sẽ tương ứng với 1,08 GB mỗi giờ hoặc 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB).

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số NLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số và trung bình trong một giờ. Trong ví dụ này, chỉ số Số byte được xử lý (1,08 NLCU) lớn hơn cả kết nối mới (0,00125 NLCU) và kết nối hiện hoạt (0,0012 NLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng:

  • 0,00648 USD mỗi giờ (1,08 NLCU * 0,006 USD/NLCU) hay 4,67 USD mỗi tháng (0,00648 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm phí theo giờ 0,0225 USD, tổng phí Network Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,0289 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,00648 USD phí sử dụng NLCU); hay
  • 20,86 USD/tháng (0,0289 USD * 24 giờ * 30 ngày).
  Ví dụ 2

  Giả sử ứng dụng di động của bạn nhận được 100 kết nối TCP mới mỗi giây và 100 kết nối TLS mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút và sử dụng 1.000 byte được xử lý. Chúng tôi tính phí Network Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ như sau:

  Lưu lượng TCP

  • Kết nối/luồng mới cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 800 kết nối TCP mỗi giây. Do ứng dụng di động của bạn sử dụng 100 kết nối TCP mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,125 NLCU (100 kết nối mỗi giây / 800 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối/luồng hiện hoạt cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 100.000 kết nối TCP hiện hoạt mỗi phút. Do ứng dụng di động của chúng ta nhận được 100 kết nối TCP mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút nên sẽ tương đương với tối đa 18.000 kết nối TCP hiện hoạt hay 0,18 NLCU (18.000 kết nối hiện hoạt / 100.000 kết nối hiện hoạt).
  • Số byte được xử lý cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 1 GB mỗi giờ. Do trung bình ứng dụng di động của chúng ta truyền 1.000 byte được xử lý cho mỗi kết nối máy khách TCP nên sẽ tương đương với 0,36 GB mỗi giờ hay 0,360 NLCU (0,36 GB / 1 GB) trên toàn bộ các kết nối.

  Lưu lượng TLS

  • Kết nối/luồng mới cho lưu lượng TLS: Mỗi NLCU cung cấp 50 kết nối TLS mỗi giây. Do ứng dụng di động của chúng ta sử dụng 100 kết nối TLS mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 2 NLCU (100 kết nối mỗi giây / 50 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối/luồng hiện hoạt đối với lưu lượng TLS: Mỗi NLCU cung cấp 3.000 kết nối TLS hiện hoạt mỗi phút. Do ứng dụng di động của chúng ta nhận được 100 kết nối TLS mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút nên sẽ tương đương với 18.000 kết nối hiện hoạt hay 6 NLCU (18.000 kết nối hiện hoạt / 3.000 kết nối hiện hoạt).
  • Băng thông cho lưu lượng TLS: Mỗi NLCU cung cấp 1 GB mỗi giờ. Do trung bình ứng dụng di động của chúng ta truyền 1.000 byte được xử lý cho mỗi kết nối máy khách TLS nên sẽ tương đương với 0,36 GB mỗi giờ hay 0,36 NLCU (0,36 GB / 1 GB) trên toàn bộ các kết nối.

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số NLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số và trung bình trong một giờ đối với cả kết nối TCP và kết nối TLS. Trong ví dụ này đối với lưu lượng TCP, số byte được xử lý (0,36 NLCU) lớn hơn cả số kết nối mới (0,125 NLCU) và số kết nối hiện hoạt (0,18 NLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,00216 USD mỗi giờ đối với lưu lượng TCP (0,36 NLCU * 0,006 USD) hay 1,55 USD mỗi tháng đối với Lưu lượng TCP (0,00216 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Trong ví dụ này đối với lưu lượng TLS, số kết nối hiện hoạt (6 NLCU) lớn hơn cả số kết nối mới (2 NLCU) và số byte được xử lý (0,36 NLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,036 USD mỗi giờ đối với lưu lượng TLS (6 NLCU * 0,006 USD) hay 25,92 USD mỗi tháng đối với lưu lượng TLS (0,036 USD * 24 * 30). Cộng thêm phí theo giờ là 0,0225 USD và phí sử dụng đối với lưu lượng TCP và lưu lượng TLS, tổng chi phí Network Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,060 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,00216 USD phí NLCU đối với lưu lượng TCP + 0,036 USD phí NLCU đối với lưu lượng TLS); hay
  • 43,20 USD/tháng (0,060 USD * 24 giờ * 30 ngày).
  Ví dụ 3

  Giả sử ứng dụng di động của bạn nhận được 100 kết nối TCP mới mỗi giây và 100 luồng UDP mới mỗi giây, các kết nối TCP kéo dài trong ba phút và sử dụng 1.000 byte được xử lý trong khi luồng UDP kéo dài trong hai phút và sử dụng 1.000 byte. Chúng tôi tính phí Network Load Balancer hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức định giá của Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ như sau:

  Lưu lượng TCP

  • Kết nối/luồng mới cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 800 kết nối TCP mỗi giây. Do ứng dụng di động của bạn sử dụng 100 kết nối TCP mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,125 NLCU (100 kết nối mỗi giây / 800 kết nối mỗi giây).
  • Kết nối/luồng hiện hoạt cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 100.000 kết nối TCP hiện hoạt mỗi phút. Do ứng dụng di động của chúng ta nhận được 100 kết nối TCP mới mỗi giây, mỗi kết nối kéo dài trong ba phút nên sẽ tương đương với tối đa 18.000 kết nối TCP hiện hoạt hay 0,18 NLCU (18.000 kết nối hiện hoạt / 100.000 kết nối hiện hoạt).
  • Số byte được xử lý cho lưu lượng TCP: Mỗi NLCU cung cấp 1 GB mỗi giờ. Do trung bình ứng dụng di động của chúng ta truyền 1.000 byte được xử lý cho mỗi kết nối máy khách TCP nên sẽ tương đương với 0,36 GB mỗi giờ hay 0,360 NLCU (0,36 GB / 1 GB) trên toàn bộ các kết nối.

  Lưu lượng UDP

  • Các luồng mới cho lưu lượng UDP: Mỗi NLCU cung cấp 400 luồng UDP mỗi giây. Do ứng dụng di động của chúng ta sử dụng 100 luồng UDP mới mỗi giây nên sẽ tương đương với 0,25 NLCU (100 luồng mỗi giây / 400 kết nối mỗi giây).
  • Các luồng hiện hoạt cho lưu lượng UDP: Mỗi NLCU cung cấp 50.000 luồng UDP hiện hoạt mỗi phút. Do ứng dụng di động của chúng ta nhận 100 luồng UDP mới mỗi giây, mỗi luồng kéo dài trong 120 giây, nên sẽ tương đương với 12.000 luồng hiện hoạt, hoặc 0,24 NLCU (12.000 luồng hiện hoạt / 50.000 kết nối hiện hoạt).
  • Số byte được xử lý cho lưu lượng UDP: Mỗi NLCU cung cấp 1 GB mỗi giờ. Do ứng dụng di động của chúng ta truyền trung bình 1.000 byte được xử lý cho mỗi luồng máy khách UDP nên sẽ tương đương với 0,36 GB mỗi giờ hay 0,36 NLCU (0,36 GB / 1 GB) trên toàn bộ các luồng UDP.

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số NLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số đối với mỗi giao thức.

  Trong ví dụ này đối với lưu lượng TCP, số byte được xử lý (0,36 NLCU) lớn hơn cả số kết nối mới (0,125 NLCU) và số kết nối hiện hoạt (0,18 NLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,00216 USD mỗi giờ đối với lưu lượng TCP (0,36 NLCU * 0,006 USD) hay 1,55 USD mỗi tháng đối với Lưu lượng TCP (0,00216 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Đối với lưu lượng UDP, các byte được xử lý (0,36 NLCU) lớn hơn cả luồng mới (0,25 NLCU) và luồng hiện hoạt (0,24 NLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,00216 USD mỗi giờ đối với lưu lượng UDP (0,36 NLCU * 0,006 USD) hay 1,55 USD mỗi tháng đối với lưu lượng UDP (0,00216 USD * 24 * 30).

  Cộng thêm phí theo giờ là 0,0225 USD và phí sử dụng cho lưu lượng TCP và lưu lượng UDP, tổng chi phí Network Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,02682 USD/giờ (0,0225 USD phí theo giờ + 0,00216 USD phí NLCU đối với lưu lượng TCP + 0,00216 USD phí NLCU đối với lưu lượng UDP); hay
  • 19,31 USD/tháng (0,02682 USD * 24 giờ * 30 ngày).
 • Gateway Load Balancer
 • Region

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Chi tiết về LCU Gateway Load Balancer

  GLCU đo lường các chỉ số theo đó Gateway Load Balancer xử lý lưu lượng của bạn (trung bình mỗi giờ). Ba chỉ số được đo lường gồm:

  • Kết nối hoặc luồng mới: Số kết nối/luồng mới được thiết lập mỗi giây.
  • Kết nối hoặc luồng hiện hoạt: Số kết nối/luồng đỉnh đồng thời, được lấy mẫu mỗi phút.
  • Số byte được xử lý: Số lượng byte được xử lý bởi cân bằng tải tính bằng GB.

  Bạn chỉ phải trả phí theo một trong ba chỉ số có mức độ sử dụng cao nhất trong giờ. Một GLCU gồm có:

  • 600 kết nối/luồng mới mỗi giây. 
  • 60.000 kết nối/luồng hiện hoạt (lấy mẫu mỗi phút). 
  • 1 GB mỗi giờ đối với các địch là phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bộ chứa và địa chỉ IP.

  Phí dịch vụ Amazon EC2 sẽ được áp dụng và tính phí riêng biệt.

  Điểm cuối Gateway Load Balancer

  Gateway Load Balancer sử dụng Điểm cuối Gateway Load Balancer Endpoint (GWLBE). Đây là loại Điểm cuối Amazon Virtual Private Cloud (VPC) mới với sức mạnh của công nghệ AWS PrivateLink, giúp đơn giản hóa phương thức các ứng dụng trao đổi lưu lượng truy cập một cách bảo mật nhờ GWLB trên các biên VPC.

  GWLBE có giá và được tính phí riêng biệt trên trang định giá AWS PrivateLink.

  Ví dụ về giá

  Ví dụ 1

  Giả sử trong một vùng đơn lẻ, cả Gateway Load Balancer và điểm cuối Gateway Load Balancer đều nhận được một lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài hai phút và tiêu tốn 300 KB tính theo số byte đã xử lý. Chi phí hàng tháng của bạn theo mức định giá tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ sẽ được tính như sau:

  Đối với một Gateway Load Balancer:

  • Số lượt kết nối hoặc luồng mới (mỗi giây): mỗi GLCU cung cấp tới 600 kết nối mới mỗi giây. Gateway Load Balancer nhận một lượt kết nối mới mỗi giây, tương đương với 0,00167 GLCU (một lượt kết nối mới mỗi giây / 600 lượt kết nối mới mỗi giây).
  • Số lượt kết nối hoặc luồng hiện hoạt (mỗi phút): mỗi GLCU cung cấp lên tới 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút. Gateway Load Balancer nhận một lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài hai phút. Con số này tương đương với 120 lượt kết nối hiện hoạt, hay 0,002 GLCU (120 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút / 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút).
  • Số byte đã xử lý (GB/giờ): mỗi GLCU cung cấp 1 GB. Trung bình mỗi lượt kết nối truyền 300 KB băng thông, tương đương với 1,08 GB mỗi giờ (một lượt kết nối mới mỗi giây * 300 KB mỗi lượt kết nối * 3.600 giây) hay 1,08 GLCU (1,08 GB mỗi giờ / 1 GB mỗi giờ).

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số GLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số và trung bình trong một giờ. Trong ví dụ này, chỉ số Số byte được xử lý (1,08 GLCU) lớn hơn cả lượt kết nối mới (0,00167 GLCU) và lượt kết nối hiện hoạt (0,002 GLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,00432 USD mỗi giờ (1,08 GLCU * 0,004 USD mỗi GLCU) hay 3,11 USD mỗi tháng (0,00432 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm phí theo giờ 0,0125 USD, tổng phí Gateway Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,0168 USD mỗi giờ (0,0125 USD phí theo giờ + 0,00432 USD phí sử dụng GLCU); hay
  • 12,10 USD mỗi tháng (0,0168 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Đối với một Điểm cuối Gateway Load Balancer, phí hàng tháng của bạn sẽ được tính theo mức giá giờ là 0,01 USD và mức giá truyền dữ liệu mỗi GB là 0,0035 USD. Tổng khoản phí bạn cần trả là:

  • 0,0138 USD/giờ (0,01 mức giá giờ + 0,0035 USD/GB * 1,08 GB/giờ); hay
  • 9,94 USD mỗi tháng (0,0138 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Chi phí tổng cộng cho Gateway Load Balancer và Điểm cuối Gateway Load Balancer là:

  • 0,0306 USD/giờ (0,0168 USD/giờ cho Gateway Load Balancer + 0,0138 USD/giờ cho Điểm cuối Gateway Load Balancer); hay
  • 22,04 USD/tháng (0,0306 USD * 24 hours * 30 ngày).

  Ví dụ 2

  Giả sử trên một vùng đơn lẻ, cả Gateway Load Balancer và Điểm cuối Gateway Load Balancer đều nhận được 100 lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài bốn phút và tiêu tốn 1 KB tính theo số byte đã xử lý. Chi phí hàng tháng của bạn theo mức định giá tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ sẽ được tính như sau:

  Đối với một Gateway Load Balancer:

  • Số lượt kết nối hoặc luồng mới (mỗi giây): mỗi GLCU cung cấp tới 600 kết nối mới mỗi giây. Gateway Load Balancer nhận 100 lượt kết nối mới mỗi giây, tương đương với 0,167 GLCU (100 lượt kết nối mới mỗi giây / 600 lượt kết nối mới mỗi giây).
  • Số lượt kết nối hoặc luồng hiện hoạt (mỗi phút): mỗi GLCU cung cấp lên tới 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút. Gateway Load Balancer nhận 100 lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài 4 phút. Con số này tương đương với 24.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 0,4 GLCU (24.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút / 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút)
  • Số byte đã xử lý (GB/giờ): mỗi GLCU cung cấp 1GB. Trung bình mỗi lượt kết nối truyền 1 KB băng thông, tương đương với 0,36 GB (100 lượt kết nối mới mỗi giây * 1 KB mỗi lượt kết nối * 3.600 giây) mỗi giờ hay 0,36 GLCU (0,36 GB mỗi giờ / 1 GB mỗi giờ).

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số GLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số và trung bình trong một giờ. Trong ví dụ này, chỉ số Lượt kết nối hiện hoạt (0,4 GLCU) lớn hơn cả lượt kết nối mới (0,167 GLCU) và Số byte đã xử lý (0,36 GLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,0016 USD mỗi giờ (0,4 GLCU * 0,004 USD mỗi GLCU) hay 1,15 USD mỗi tháng (0,0016 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm phí theo giờ 0,0125 USD, tổng phí Gateway Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,0141 USD mỗi giờ (0,0125 USD phí theo giờ + 0,0016 USD phí sử dụng GLCU); hay
  • 10,15 USD mỗi tháng (0,0141 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Đối với một Điểm cuối Gateway Load Balancer, phí hàng tháng của bạn sẽ được tính theo mức giá giờ là 0,01 USD và mức giá truyền dữ liệu mỗi GB là 0,0035 USD. Tổng khoản phí bạn cần trả là:

  • 0,0113 USD/giờ (0,01 mức giá giờ + 0,0035 USD/GB * 0,36 GB/giờ); hay
  • 8,14 USD/tháng (0,0113 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Chi phí tổng cộng cho Gateway Load Balancer và Điểm cuối Gateway Load Balancer là:

  • 0,0254 USD/giờ (0,0141 USD/giờ cho Gateway Load Balancer + 0,0113 USD/giờ cho Điểm cuối Gateway Load Balancer); hay
  • 18,29 USD/tháng (0,0254 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Ví dụ 3: Nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) và Điểm cuối Gateway Load Balancer

  Giả sử bạn triển khai Gateway Load Balancer trong hai Vùng sẵn sàng và phục vụ bốn Điểm cuối Gateway Load Balancer. Mỗi Điểm cuối Gateway Load Balancer nhận 25 lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài bốn phút và tiêu tốn 1 KB tính theo số byte đã xử lý, tức là Gateway Load Balancer nhận 100 lượt kết nối mới mỗi giây. Chi phí hàng tháng của bạn theo mức định giá tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ sẽ được tính như sau:

  Đối với Gateway Load Balancer:

  • Số lượt kết nối hoặc luồng mới (mỗi giây): mỗi GLCU cung cấp tới 600 kết nối mới mỗi giây. Gateway Load Balancer nhận 100 lượt kết nối mới mỗi giây, tương đương với 0,167 GLCU (100 lượt kết nối mới mỗi giây / 600 lượt kết nối mới mỗi giây).
  • Số lượt kết nối hoặc luồng hiện hoạt (mỗi phút): mỗi GLCU cung cấp lên tới 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút. Gateway Load Balancer nhận 100 lượt kết nối mới mỗi giây, mỗi lượt kéo dài bốn phút. Con số này tương đương với 24.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút hoặc 0,4 GLCU (24.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút / 60.000 lượt kết nối hiện hoạt mỗi phút)
  • Số byte đã xử lý (GB/giờ): mỗi GLCU cung cấp 1 GB. Trung bình mỗi lượt kết nối truyền 1 KB băng thông, tương đương với 0,36 GB (100 lượt kết nối mới mỗi giây * 1 KB mỗi lượt kết nối * 3600 giây) mỗi giờ hay 0,36 GLCU (0,36 GB mỗi giờ / 1 GB mỗi giờ).

  Áp dụng các giá trị này, hóa đơn tiền phí theo giờ được tính bằng cách áp dụng số GLCU tối đa được sử dụng trên ba chỉ số và trung bình trong một giờ. Trong ví dụ này, chỉ số Lượt kết nối hiện hoạt (0,4 GLCU) lớn hơn cả lượt kết nối mới (0,167 GLCU) và Số byte đã xử lý (0,36 GLCU). Giả sử mức sử dụng này ổn định trong 60 phút thì sẽ tương đương với tổng mức phí bằng 0,0016 USD mỗi giờ (0,4 GLCU * 0,004 USD mỗi GLCU) hay 1,15 USD mỗi tháng (0,0016 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Cộng thêm phí theo giờ 0,0125 USD trên mỗi Vùng sẵn sàng, tổng phí Gateway Load Balancer sẽ bằng:

  • 0,0266 USD/giờ (0,0125 USD mức giá theo giờ cho mỗi Vùng sẵn sàng * hai Vùng sẵn sàng đã triển khai + 0,0016 USD phí GLCU); hay
  • 19,15 USD/tháng (0,0266 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Đối với Điểm cuối Gateway Load Balancer của bạn, phí hàng tháng của bạn sẽ được tính theo mức giá giờ là 0,01 USD trên mỗi Điểm cuối Gateway Load Balancer và mức giá truyền dữ liệu mỗi GB là 0,0035 USD. Tổng khoản phí bạn cần trả là:

  • 0,0413 USD/giờ (0,01 USD mức giá theo giờ * bốn Điểm cuối Gateway Load Balancer + 0,0035 USD/GB * 0,36 GB/giờ); hay
  • 29,74 USD/tháng (0,0113 USD * 24 giờ * 30 ngày).

  Chi phí tổng cộng cho Gateway Load Balancer và Điểm cuối Gateway Load Balancer là:

  • 0,0679 USD/giờ (0,0266 USD/giờ cho Gateway Load Balancer + 0,0413 USD/giờ cho Điểm cuối Gateway Load Balancer); hay
  • 48,89 USD/tháng (0,0679 USD * 24 giờ * 30 ngày).
 • Classic Load Balancer
 • Region

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Phí dịch vụ Amazon EC2 sẽ được áp dụng và tính phí độc lập.

  Ví dụ về giá cả

  Ví dụ 1

  Một trang web quy mô trung bình chạy trên 10 phiên bản Amazon EC2 ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) có thể sử dụng một cân bằng tải để cân bằng lưu lượng gửi đến. Nếu cân bằng tải kết thúc và truyền được tổng cộng 100 GB dữ liệu trong thời gian 30 ngày, phí hàng tháng sẽ bằng 18 USD (hay 0,025 USD mỗi giờ x 24 giờ mỗi ngày x 30 ngày x một cân bằng tải) cho số giờ sử dụng cân bằng tải và 0,80 USD (hay 0,008 USD/GB x 100 GB) cho dữ liệu được truyền qua cân bằng tải, khi đó tổng mức phí hàng tháng sẽ bằng 18,80 USD. Thời gian không tròn một giờ sẽ được tính phí tròn một giờ. Phí dịch vụ Amazon EC2 sẽ được áp dụng và tính phí độc lập.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu hướng dẫn bắt đầu và tài nguyên video

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Elastic Load Balancing trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập