Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) cho phép bạn tạo một vùng được phân lập lôgíc của đám mây Amazon Web Services (AWS) để có thể khởi chạy tài nguyên AWS trên một mạng ảo do bạn xác định. Bạn có toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, bao gồm lựa chọn dải địa chỉ IP, tạo các mạng con, cấu hình các bảng định tuyến và cổng kết nối mạng. Bạn có thể sử dụng cả IPv4 và IPv6 trên VPC để truy cập tài nguyên và ứng dụng một cách bảo mật và dễ dàng.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình mạng cho Amazon Virtual Private Cloud. Ví dụ: bạn có thể tạo một mạng con công cộng cho máy chủ web có quyền truy cập vào Internet và đưa các hệ thống phụ trợ như máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng vào mạng con riêng không có quyền truy cập vào Internet. Bạn có thể tận dụng nhiều lớp bảo mật, bao gồm các nhóm bảo mật và danh sách kiểm soát truy cập mạng, để giúp kiểm soát quyền truy cập vào các phiên bản Amazon EC2 trong mỗi mạng con.

Giá kết nối VPN Site-to-Site (điểm nối điểm) của AWS

Thông tin giá cả VPN Site-to-Site (điểm nối điểm) của AWS được cung cấp ở đây.


Giá trình phân tích khả năng tiếp cận VPC của Amazon

Trình phân tích khả năng kết nối VPC của Amazon sẽ tính phí mỗi lần bạn phân tích khả năng kết nối giữa một nguồn và đích đến đã cho.

Ví dụ về giá dịch vụ

Giả sử bạn phân tích khả năng kết nối giữa hai phiên bản 10 lần. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi lần phân tích; giá mỗi lần phân tích được xử lý là 0,10 USD. Khoản phí phải trả là 1 USD.


Giá AWS PrivateLink

Thông tin về giá đối với AWS PrivateLink được cung cấp tại đây.


Mức giá phản chiếu lưu lượng của Amazon VPC

Nếu chọn kích hoạt phản chiếu lưu lượng trên Giao diện mạng linh hoạt (ENI) của phiên bản Amazon EC2, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho mỗi ENI được kích hoạt kèm theo phản chiếu lưu lượng. Nếu bạn không muốn bị tính phí phản chiếu lưu lượng, chỉ cần tắt tính năng phản chiếu lưu lượng trên các ENI của phiên bản EC2 qua Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.

Ví dụ về giá dịch vụ

Kích hoạt phiên phản chiếu lưu lượng trên 5 ENI trong Amazon VPC của bạn tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Các phiên phản chiếu lưu lượng đã hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ bị tính phí theo giờ đối với mỗi giờ phiên phản chiếu lưu lượng đã hoạt động trên ENI. Đối với khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), mức giá theo giờ là 0.015 USD. Khoản phí phải trả là 54 USD.


Định tuyến ngõ vào Amazon VPC

Định tuyến ngõ vào Amazon VPC khả dụng ở tất cả các Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) và AWS thương mại mà không tốn thêm khoản chi phí nào.


Giá Cổng NAT

Nếu chọn tạo một cổng NAT trên VPC của bạn, bạn phải trả phí cho mỗi “giờ sử dụng Cổng NAT" mà cổng NAT của bạn được cung cấp và khả dụng. Phí xử lý dữ liệu áp dụng với từng Gigabyte được xử lý qua cổng NAT bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian sử dụng Cổng NAT không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua cổng NAT. Nếu không muốn phải trả phí cho cổng NAT nữa, bạn chỉ cần xóa cổng NAT của mình đi bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.

Ví dụ về giá cổng NAT

Giả sử bạn đã tạo một cổng NAT và bạn có một phiên bản EC2 định tuyến đến Internet qua cổng NAT. Phiên bản EC2 sau cổng NAT gửi một tệp có dung lượng 1 GB đến một trong những bộ chứa S3 của bạn. Phiên bản EC2, cổng NAT và Bộ chứa S3 nằm trong cùng khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong cùng một vùng sẵn sàng. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau:

  • Phí sử dụng Cổng NAT theo giờ: Cổng NAT được tính phí theo giờ sử dụng. Đối với khu vực này, mức phí là 0.045 USD mỗi giờ.
  • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: 1 GB dữ liệu đi qua cổng NAT. Áp dụng phí xử lý dữ liệu cổng NAT, ta tính được mức phí bằng 0.045 USD.
  • Phí truyền dữ liệu: Đây là mức phí truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn. 1 GB dữ liệu truyền từ phiên bản EC2 đến S3 qua cổng NAT. Không tính phí đối với dữ liệu truyền từ phiên bản EC2 đến S3 vì đây là việc Truyền dữ liệu ra ngoài đến Amazon EC2 đến S3 trong cùng một khu vực. Không tính phí đối với truyền dữ liệu giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 vì lưu lượng vẫn nằm trong vùng một vùng sẵn sàng bằng cách sử dụng các địa chỉ IP riêng. Sẽ áp dụng tính phí đối với truyền dữ liệu giữa Cổng NAT của bạn và phiên bản EC2 nếu chúng không nằm cùng một vùng sẵn sàng. Vui lòng truy cập phần Truyền dữ liệu của trang nói về giá EC2 để biết thêm chi tiết.
Tóm lại, bạn sẽ phải trả mức phí bằng 0.045 USD cho 1 GB dữ liệu được cổng NAT xử lý và sẽ luôn áp dụng mức phí bằng 0.045 USD mỗi giờ sau khi cổng NAT được cung cấp và khả dụng. Không tính phí đối với việc truyền dữ liệu trong ví dụ này. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tệp đến một địa điểm internet ngoài AWS, sẽ tính phí đối với việc truyền dữ liệu vì đó là việc truyền dữ liệu ra khỏi Amazon EC2 lên internet.
 
Lưu ý: Để tránh phải trả phí Xử lý dữ liệu cổng NAT trong ví dụ này, bạn có thể thiết lập một điểm cuối VPC kiểu cổng rồi định tuyến lưu lượng đến/ra khỏi S3 qua điểm cuối VPC thay vì đi qua cổng NAT. Không có hoạt động xử lý dữ liệu cũng như không tính phí theo giờ khi sử dụng điểm cuối VPC kiểu cổng. Để biết chi tiết về cách sử dụng điểm cuối VPC, vui lòng truy cập Tài liệu nói về điểm cuối VPC.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon VPC

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi