Việc tạo và sử dụng chính Amazon Virtual Private Cloud (VPC) đó không bị tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào. Nếu bạn chọn tạo một cổng Chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT) trong VPC của mình, bạn bị tính phí cho mỗi “giờ sử dụng cổng NAT", trong đó cổng NAT của bạn được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Amazon VPC Reachability Analyzer sẽ tính phí mỗi lần bạn phân tích khả năng kết nối giữa một nguồn và đích đến đã cho. Nếu bạn chọn kích hoạt phản chiếu lưu lượng, bạn sẽ bị tính phí theo giờ cho mỗi Giao diện mạng linh hoạt (ENI) được kích hoạt kèm theo phản chiếu lưu lượng. Để biết mức định giá cụ thể, vui lòng đọc nội dung bên dưới.

Phí sử dụng cho các giải pháp khác của Amazon Web Services, bao gồm cả Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), vẫn được áp dụng ở mức giá đã công bố cho những tài nguyên đó, bao gồm cả phí truyền dữ liệu. Nếu bạn kết nối VPC của mình đến trung tâm dữ liệu của công ty bằng kết nối mạng riêng ảo (VPN) có phần cứng tùy chọn, mức giá được tính theo giờ sử dụng kết nối VPN (thời gian được tính khi kết nối VPN ở trạng thái "sẵn sàng sử dụng"). Giờ thiếu được tính phí thành giờ đủ và dữ liệu được truyền qua các kết nối VPN sẽ bị tính phí ở mức giá Truyền dữ liệu tiêu chuẩn của AWS.

Giá của cổng NAT

Nếu chọn tạo một cổng NAT trên VPC của bạn, bạn phải trả phí cho mỗi “giờ sử dụng Cổng NAT" mà cổng NAT của bạn được cung cấp và khả dụng. Phí xử lý dữ liệu áp dụng với từng Gigabyte được xử lý qua cổng NAT bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian sử dụng Cổng NAT không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua cổng NAT. Nếu bạn không còn muốn trả phí cho cổng NAT, bạn chỉ cần xóa cổng NAT của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.

Giá của Amazon VPC Reachability Analyzer

Trình phân tích khả năng kết nối VPC của Amazon sẽ tính phí mỗi lần bạn phân tích khả năng kết nối giữa một nguồn và đích đến đã cho.


Giá phản chiếu lưu lượng của Amazon VPC

Nếu bạn chọn kích hoạt phản chiếu lưu lượng trên ENI của các phiên bản Amazon EC2, bạn sẽ bị tính phí theo giờ cho mỗi ENI được kích hoạt kèm theo phản chiếu lưu lượng. Nếu bạn không muốn bị tính phí phản chiếu lưu lượng nữa, chỉ cần tắt tính năng phản chiếu lưu lượng trên các ENI của phiên bản EC2 qua Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.


Định tuyến ngõ vào Amazon VPC

Định tuyến ngõ vào Amazon VPC khả dụng ở tất cả các Khu vực AWS GovCloud (US) và AWS thương mại mà không tốn thêm khoản chi phí nào.Amazon VPC Reachability Analyzer - Ví dụ về giá

Giả sử bạn phân tích khả năng kết nối giữa hai phiên bản 10 lần. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi phân tích, giá mỗi phân tích được xử lý là 0,10 USD. 10 kết nối x 0,10 USD mỗi kết nối = 1 USD

Khoản phí phải trả là 1 USD.


Phản chiếu lưu lượng Amazon VPC - Ví dụ về giá

Bạn kích hoạt phiên phản chiếu lưu lượng trên năm ENI trong Amazon VPC của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Các phiên phản chiếu lưu lượng đã hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ một ngày. Bạn sẽ bị tính phí theo giờ cho mỗi giờ hoạt động của các phiên phản chiếu lưu lượng trên ENI. Đối với Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), mức giá theo giờ là 0,015 USD.
5 phiên x 30 ngày x 24 giờ/ngày x 0,015 USD mỗi giờ hoạt động của phiên = 54 USD

Khoản phí phải trả là 54 USD.


Cổng NAT - Ví dụ về giá

Giả sử bạn đã tạo một cổng NAT và bạn có một phiên bản EC2 định tuyến đến Internet qua cổng NAT. Phiên bản EC2 sau cổng NAT gửi một tệp có dung lượng 1 GB đến một trong những vùng lưu trữ S3 của bạn. Phiên bản EC2, cổng NAT và Vùng lưu trữ S3 nằm trong cùng khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), đồng thời cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong cùng một vùng sẵn sàng. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau:

  • Phí sử dụng Cổng NAT theo giờ: Cổng NAT được tính phí theo giờ sử dụng. Đối với khu vực này, mức phí là 0.045 USD mỗi giờ.
  • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: 1 GB dữ liệu đi qua cổng NAT. Áp dụng phí xử lý dữ liệu cổng NAT, ta tính được mức phí bằng 0.045 USD.
  • Phí truyền dữ liệu: Đây là mức phí truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn. 1 GB dữ liệu truyền từ phiên bản EC2 đến S3 qua cổng NAT. Không tính phí đối với dữ liệu được truyền từ phiên bản EC2 đến S3 vì đây là tác vụ Truyền dữ liệu ra ngoài đến Amazon EC2 đến S3 trong cùng một khu vực. Không tính phí đối với truyền dữ liệu giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 vì lưu lượng vẫn nằm trong cùng một vùng sẵn sàng sử dụng các địa chỉ IP riêng. Sẽ áp dụng tính phí đối với dữ liệu được truyền giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 nếu chúng nằm ở một vùng sẵn sàng khác.
 
Vui lòng truy cập phần Truyền dữ liệu tại trang Giá của EC2 để biết thêm chi tiết.
 
Tóm lại, bạn sẽ phải trả mức phí bằng 0,045 USD cho 1 GB dữ liệu được cổng NAT xử lý và mức phí 0,045 USD mỗi giờ sẽ luôn áp dụng sau khi cổng NAT được cung cấp và khả dụng. Không tính phí đối với việc truyền dữ liệu trong ví dụ này. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tệp đến một địa điểm liên mạng không phải của AWS, dữ liệu được truyền sẽ bị tính phí vì đó là tác vụ truyền dữ liệu ra khỏi Amazon EC2 sang liên mạng.
 
Lưu ý: Để tránh phải trả phí Xử lý dữ liệu cổng NAT trong ví dụ này, bạn có thể thiết lập một điểm cuối VPC kiểu cổng rồi định tuyến lưu lượng đến/ra khỏi S3 thông qua điểm cuối VPC thay vì đi qua Cổng NAT. Việc sử dụng điểm cuối VPC kiểu cổng không bị tính phí xử lý dữ liệu hoặc phí theo giờ. Để biết chi tiết về cách sử dụng điểm cuối VPC, vui lòng truy cập Tài liệu về điểm cuối VPC.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon VPC

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi