Mặc dù không có phụ phí cho việc tạo và sử dụng Amazon Virtual Private Cloud (VPC), bạn có thể trả tiền để sử dụng các tính năng tùy chọn của VPC với giá theo mức sử dụng. AWS cung cấp các tính năng và dịch vụ cho phép bạn tùy chỉnh kiểm soát, khả năng kết nối, giám sát và bảo mật cho Amazon VPC của bạn. Để biết mức giá cụ thể cho những thành phần này, vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Phí sử dụng cho các giải pháp khác của Amazon Web Services, chẳng hạn như Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), vẫn được áp dụng ở mức giá đã công bố cho những tài nguyên đó, bao gồm cả phí truyền dữ liệu. Nếu bạn kết nối VPC của mình đến trung tâm dữ liệu của công ty bằng kết nối mạng riêng ảo (VPN) có phần cứng tùy chọn, mức giá được tính theo giờ sử dụng kết nối VPN (thời gian được tính khi kết nối VPN ở trạng thái "sẵn sàng sử dụng"). Giờ thiếu được tính phí thành giờ đủ và dữ liệu được truyền qua các kết nối VPN sẽ bị tính phí ở mức giá Truyền dữ liệu tiêu chuẩn của AWS.

 • Cổng NAT
 • IPAM
 • Phân tích mạng
 • Cổng NAT
 • Định giá cổng NAT

  Nếu chọn tạo một cổng NAT trên VPC của mình, bạn phải trả phí cho mỗi “giờ sử dụng Cổng NAT" mà cổng của bạn được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Phí xử lý dữ liệu áp dụng cho từng gigabyte được xử lý qua cổng NAT bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian sử dụng Cổng NAT không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua cổng NAT. Nếu bạn không còn muốn trả phí cho cổng NAT, bạn chỉ cần xóa cổng NAT của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.


  Cổng NAT - Ví dụ định giá

  Giả sử bạn đã tạo một cổng NAT và bạn có một phiên bản EC2 định tuyến đến Internet qua cổng NAT. Phiên bản EC2 sau cổng NAT gửi một tệp có dung lượng 1 GB đến một trong những vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) của bạn. Phiên bản EC2, cổng NAT và Vùng lưu trữ S3 nằm trong cùng khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), đồng thời cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong cùng một Vùng sẵn sàng. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau:

  • Phí sử dụng Cổng NAT theo giờ: Cổng NAT được tính phí theo giờ sử dụng. Đối với khu vực này, mức phí là 0,045 USD mỗi giờ.
  • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: 1 GB dữ liệu đi qua cổng NAT. Phí xử lý dữ liệu sẽ phát sinh là 0,045 USD.
  • Phí truyền dữ liệu: Đây là mức phí truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn. 1 GB dữ liệu truyền từ phiên bản EC2 đến S3 qua cổng NAT. Không tính phí đối với dữ liệu được truyền từ phiên bản EC2 đến S3 vì đây là tác vụ Truyền dữ liệu ra ngoài đến Amazon EC2 đến S3 trong cùng một khu vực. Không tính phí đối với truyền dữ liệu giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 vì lưu lượng vẫn nằm trong cùng một Vùng sẵn sàng sử dụng các địa chỉ IP riêng. Sẽ áp dụng tính phí đối với dữ liệu được truyền giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 nếu chúng nằm ở một Vùng sẵn sàng khác.
   
  Vui lòng truy cập phần Truyền dữ liệu tại trang Định giá Amazon EC2 để biết thêm chi tiết.
   
  Tóm lại, bạn sẽ phải trả mức phí là 0,045 USD cho 1 GB dữ liệu được cổng NAT xử lý và mức phí 0,045 USD mỗi giờ sẽ luôn áp dụng sau khi cổng NAT được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Không tính phí đối với việc truyền dữ liệu trong ví dụ này. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tệp đến một địa điểm liên mạng không phải của AWS, dữ liệu được truyền sẽ bị tính phí vì đó là tác vụ Truyền dữ liệu ra khỏi Amazon EC2 sang liên mạng.
   
  Lưu ý: Để tránh phải trả phí Xử lý dữ liệu cổng NAT trong ví dụ này, bạn có thể thiết lập một điểm cuối VPC kiểu cổng rồi định tuyến lưu lượng đến/ra khỏi S3 thông qua điểm cuối VPC thay vì đi qua Cổng NAT. Việc sử dụng điểm cuối VPC kiểu cổng không bị tính phí xử lý dữ liệu hoặc phí theo giờ. Để biết chi tiết về cách sử dụng điểm cuối VPC, vui lòng truy cập Tài liệu về điểm cuối VPC.
 • IPAM
 • Bạn trả mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IP hoạt động mà bạn quản lý bằng IP Address Manager (IPAM). Địa chỉ IP hoạt động được định nghĩa là một địa chỉ IP được gán cho một tài nguyên như phiên bản EC2 hoặc Giao diện mạng linh hoạt (ENI). Bạn chỉ cần tạo một IPAM duy nhất cho tổ chức của mình vì IPAM quản lý tất cả các địa chỉ trong AWS Organization và Khu vực của bạn. Nếu bạn không còn muốn trả phí cho IPAM, bạn chỉ cần xóa IPAM của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh AWS hoặc API.


  IPAM - ví dụ định giá

  Giả sử bạn gán một /16 CIDR (65536 địa chỉ IP) cho VPC của bạn nhưng bạn chỉ sử dụng 5000 địa chỉ IP trên các phiên bản EC2. 5000 địa chỉ này hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày trong 30 ngày.

  Bạn sẽ chỉ bị tính phí cho 5000 địa chỉ IP hoạt động. Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IP hoạt động là 0,00027 USD.

  5000 IP hoạt động x 30 ngày x 24 giờ x mức giá theo giờ 0,00027 USD = 972 USD.

  Khoản phí phải trả hàng tháng là 972 USD.

 • Phân tích mạng
 • Định giá phản chiếu lưu lượng

  Nếu chọn kích hoạt phản chiếu lưu lượng trên giao diện mạng linh hoạt (ENI) của Phiên bản Amazon EC2, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho mỗi ENI được kích hoạt kèm theo phản chiếu lưu lượng. Nếu bạn không muốn bị tính phí phản chiếu lưu lượng nữa, chỉ cần tắt tính năng phản chiếu lưu lượng trên các ENI của Phiên bản EC2 qua Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.


  Phản chiếu lưu lượng - ví dụ định giá

  Bạn kích hoạt phiên phản chiếu lưu lượng trên năm ENI trong Amazon VPC của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Các phiên phản chiếu lưu lượng đã hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ bị tính phí theo giờ cho mỗi giờ hoạt động của các phiên phản chiếu lưu lượng trên ENI tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), mức giá theo giờ là 0,015 USD.

  5 phiên x 30 ngày x 24 giờ/ngày x 0,015 USD cho mỗi giờ phiên hoạt động = 54 USD. 

  Khoản phí phải trả là 54 USD.


  Giá Reachability Analyzer

  Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi lần phân tích khả năng kết nối giữa một nguồn và đích đến đã cho bằng Reachability Analyzer.

  Reachability Analyzer - ví dụ về giá

  Giả sử bạn phân tích khả năng kết nối giữa hai phiên bản 10 lần
  Bạn sẽ được tính phí cho mỗi lần phân tích, giá mỗi lần phân tích được xử lý là 0,10 USD.

  10 kết nối x 0,10 USD cho mỗi kết nối = 1 USD.

  Khoản phí phải trả là 1 USD.


  Giá Network Access Analyzer

  Bạn phải trả phí cho số giao diện mạng linh hoạt (ENI) của Phiên bản Amazon EC2 được phân tích khi bạn chạy đánh giá mạng bằng Network Access Analyzer.

  Network Access Analyzer - ví dụ định giá

  Giả sử bạn cho chạy 5 đánh giá mạng sử dụng Network Access Analyzer, trong đó mỗi đánh giá mạng phân tích 1000 ENI. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi ENI được phân tích.

  5 đánh giá mạng x 1000 ENI x 0,002 USD cho mỗi phân tích ENI = 10 USD.

  Khoản phí phải trả là 10 USD.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon VPC

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi