Giá theo nhu cầu

Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn chi trả cho công suất điện toán theo giờ hoặc giây (tối thiểu 60 giây) mà không đòi hỏi cam kết lâu dài. Với dịch vụ này, bạn không còn đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

Giá bên dưới bao gồm chi phí để chạy AMI riêng và công cộng trên hệ điều hành được chỉ định (Giá “Sử dụng Windows” được áp dụng cho Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 20162019). Amazon cũng cung cấp cho bạn phiên bản bổ sung dành cho Amazon EC2 chạy Microsoft Windows với SQL Server, Amazon EC2 chạy SUSE Linux Enterprise Server, Amazon EC2 chạy Red Hat Enterprise LinuxAmazon EC2 running IBM với mức giá khác nhau.

 • Linux
 • RHEL
 • SLES
 • Windows
 • Windows với SQL Standard
 • Windows với SQL Web
 • Windows với SQL Enterprise
 • Linux với SQL Standard
 • Linux với SQL Web
 • Linux với SQL Enterprise
 • Linux
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • RHEL
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • SLES
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Windows
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Windows với SQL Standard
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  * Đây là số vCPU mặc định và cũng là tối đa cho loại phiên bản này. Bạn có thể chỉ định số lượng vCPU tùy chọn khi chạy loại phiên bản này. Để biết thêm chi tiết về số vCPU hợp lệ và cách sử dụng tính năng này, hãy truy cập trang tài liệu về Tối ưu hóa CPU tại đây.  

 • Windows với SQL Web
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Windows với SQL Enterprise
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Linux với SQL Standard
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Linux với SQL Web
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Linux với SQL Enterprise
 • Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá cả tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản, kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi phiên bản bị ngắt hoặc dừng. Mỗi một phần giờ sử dụng sẽ được tính tiền theo giây đối với phiên bản Linux và tính theo trọn một giờ đối với các loại phiên bản khác.

Số vCPU là mặc định và cũng là tối đa cho loại phiên bản EC2 này. Bạn có thể chỉ định số lượng vCPU tùy chọn khi chạy loại phiên bản này. Giá phiên bản vẫn giữ nguyên như đã ghi ở trên. Để biết thêm chi tiết về số vCPU hợp lệ và cách sử dụng tính năng này, hãy truy cập trang tài liệu Tối ưu hóa CPU tại đây.

Bạn đang tìm kiếm phiên bản T1, M1, C1, CC2, M2, CR1, CG1, I2, HS1, M3, C3 hay R3? Hãy xem trang Các phiên bản thế hệ trước.

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới dựa vào dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon EC2.

Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến

Nếu mức truyền dữ liệu mỗi tháng lớn hơn 500 TB / tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng cho Truyền dữ liệu ra ngoài đến Internet trên Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon CloudWatch Logs.

Truyền dữ liệu trong cùng Khu vực AWS

Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi các phiên bản Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) và Amazon ElastiCache hoặc Elastic Network Interface trên nhiều Vùng sẵn sàng hoặc kết nối VPC ngang hàng trong cùng Khu vực AWS sẽ được tính giá 0.01 USD/GB mỗi chiều.

IPv4: Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi địa chỉ công khai hoặc Elastic IPv4 được tính giá 0.01 USD/GB mỗi chiều.
IPv6: Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi địa chỉ Elastic IPv6 trong VPC khác được tính giá 0.01 USD/GB mỗi chiều.

Dữ liệu được truyền giữa các phiên bản Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift và Amazon ElastiCache và Giao diện mạng linh hoạt trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí. Hãy tham khảo phần bên trên khi cần truyền dữ liệu bằng VPC ngang hàng.

Dữ liệu được truyền giữa các phiên bản Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS hoặc Amazon SimpleDB và Amazon EC2 trong cùng Khu vực AWS được miễn phí. Dịch vụ AWS được truy cập thông qua điểm cuối PrivateLink sẽ làm phát sinh phí PrivateLink tiêu chuẩn, được giải thích ở đây.

Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon Classic và Application Elastic Load Balancer sử dụng địa chỉ IP riêng, giữa các phiên bản EC2 và cân bằng tải trong cùng Khu vực AWS được miễn phí.


Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Phiên bản tối ưu hóa EBS

Phiên bản được tối ưu hóa về EBS cho phép phiên bản EC2 sử dụng toàn bộ IOPS được cung cấp trên ổ đĩa EBS. Phiên bản EBS tối ưu hóa cung cấp tốc độ truy xuất riêng giữa Amazon EC2 và Amazon EBS với các tùy chọn từ 500 đến 4.000 Megabit trên giây (Mbps) tùy thuộc vào loại phiên bản sử dụng. Tốc độ truy xuất riêng giúp giảm thiểu xung đột giữa Amazon EBS I/O và lưu lượng truy cập khác từ phiên bản EC2, từ đó mang đến hiệu suất tốt nhất cho các ổ đĩa EBS của bạn. Phiên bản được tối ưu hóa EBS được thiết kế để sử dụng với cả ổ đĩa Amazon EBS IOPS được cung cấp và Tiêu chuẩn. Khi gắn với phiên bản được tối ưu hóa EBS, ổ đĩa IOPS được cung cấp có thể đạt được độ trễ ở mức chỉ vài mili giây và được thiết kế để cung cấp trong 10% hiệu năng IOPS được cung cấp trong 99,9% khoảng thời gian.

Đối với loại phiên bản Thế hệ hiện tại, EBS tối ưu hóa được bật sẵn mà không tính phụ phí. Đối với loại phiên bản Thế hệ trước đó, giá EBS tối ưu hóa có trên trang Giá Thế hệ trước đó.

Giá theo giờ của phiên bản tối ưu hóa EBS được tính thêm vào phí giờ sử dụng của các loại phiên bản được hỗ trợ.

Địa chỉ IP đàn hồi

Bạn có thể kết hợp miễn phí một địa chỉ IP động (EIP) với một phiên bản đang chạy. Nếu kết hợp các EIP khác với phiên bản đó, bạn sẽ bị thu phí cho mỗi EIP bổ sung được liên kết với phiên bản đó mỗi giờ theo cơ sở tỷ lệ. EIP bổ sung chỉ có trong Amazon VPC.

Nhằm đảm bảo sử dụng các địa chỉ IP động hiệu quả, chúng tôi áp một mức phí giờ thấp khi các địa chỉ IP này không liên kết với một phiên bản đang chạy hoặc khi các địa chỉ này liên kết với một phiên bản đã dừng hoặc giao diện mạng không được gán. Bạn sẽ không bị tính phí cho địa chỉ IP đàn hồi bạn tạo từ tiền tố địa chỉ IP bạn đưa vào AWS bằng phương thức Sử dụng IP của chính bạn.

Địa chỉ IP nhà cung cấp

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Elastic Load Balancing

Để xem giá, hãy truy cập trang Elastic Load Balancing.

Dự trữ công suất theo nhu cầu

Dự trữ công suất theo nhu cầu được tính phí đúng như mức sử dụng phiên bản (theo nhu cầu) tương đương. Nếu sử dụng hết toàn bộ Dự trữ công suất, bạn chỉ phải trả phí sử dụng phiên bản và không phải trả bất kỳ phí nào liên quan đến Dự trữ công suất. Nếu không sử dụng hết toàn bộ Dự trữ công suất, bạn phải trả phí sử dụng phiên bản và phần Dự trữ công suất chưa sử dụng. Tìm hiểu thêm về Dự trữ công suất theo nhu cầu tại đây.

Giá cả chế độ Không giới hạn của T2/T3

Đối với các phiên bản T2 và T3 ở chế độ Không giới hạn, CPU Credit được tính phí như sau:

 • 0.05 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Linux, RHEL và SLES và
 • 0.096 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Windows và Windows có SQL Web

Giá CPU Credit giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản, phiên bản Dự trữ, phiên bản Spot, phiên bản Theo nhu cầu và trên tất cả các khu vực.

Xem tài liệu về chế độ Unlimited để biết thông tin chi tiết về thời gian tính phí CPU Credit.

Amazon CloudWatch

Để xem giá, hãy truy cập trang Giá Amazon Cloudwatch.

Amazon Elastic Block Store

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Giá EBS.

Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon CloudWatch bật Auto Scaling không kèm phụ phí. Mỗi phiên bản do Auto Scaling khởi chạy được tự động theo dõi và tính phí Amazon Cloudwatch phù hợp.

Khu vực AWS GovCloud

AWS GovCloud là Khu vực AWS được thiết kế để cho phép cơ quan chính phủ và các nhà thầu Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về Khu vực AWS GovCloud mới, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud.

* Dung lượng sử dụng của bạn cho Bậc miễn phí được tính từng tháng cho toàn bộ các khu vực ngoại trừ AWS GovCloud và tự động áp dụng cho hóa đơn của bạn – dung lượng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Không bao gồm Amazon EC2 chạy IBM hoặc Khu vực AWS GovCloud. Xem điều khoản cung cấp để biết thêm chi tiết và các hạn chế khác.
** Trong phạm vi Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm ngoại trừ Khu vực AWS GovCloud.
*** Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng cho Truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB và Amazon VPC.

(Amazon EC2 được bán bởi Amazon Web Services, Inc.)

Các tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập