Với Amazon CloudWatch, bạn sẽ không phải cam kết trả trước hay trả mức phí tối thiểu; bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Dịch vụ sẽ tính phí vào cuối mỗi tháng cho lượng sử dụng của bạn.

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon CloudWatch miễn phí. Hầu hết các dịch vụ AWS (EC2, S3, Kinesis, v.v.) đều tự động gửi chỉ số sang CloudWatch miễn phí. Nhiều ứng dụng có thể hoạt động trong các giới hạn bậc miễn phí này. Tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí của AWS tại đây.

Chỉ số

Các chỉ số giám sát cơ bản (Chỉ số được gửi từ các Dịch vụ AWS theo mặc định)

10 Chỉ số (gồm Chỉ số tùy chỉnh và Chỉ số giám sát chi tiết)

1 triệu yêu cầu API (không bao gồm GetMetricData, GetInsightRuleReport và GetMetricWidgetImage: 3 thao tác này luôn bị tính phí)

Bảng điều khiển 3 Bảng điều khiển tùy chỉnh tham chiếu lên đến 50 chỉ số mỗi tháng. Ngoài ra, tất cả các Bảng điều khiển tự động đều miễn phí.
Cảnh báo 10 chỉ số Cảnh báo (chỉ áp dụng cho các cảnh báo có độ phân giải Tiêu chuẩn mà liệt kê trực tiếp các chỉ số và không sử dụng truy vấn Metrics Insights)
Bản ghi

5 GB dữ liệu (tải nhập, lưu trữ và dữ liệu đã quét của các truy vấn Thông tin chuyên sâu về bản ghi)

1.800 phút sử dụng Live Tail mỗi tháng (xấp xỉ một giờ mỗi ngày)

Sự kiện Bao gồm tất cả các sự kiện trừ sự kiện tùy chỉnh
Contributor Insights

1 quy tắc Thông tin chuyên sâu về đối tượng đóng góp mỗi tháng

1 triệu sự kiện ghi đầu tiên khớp với quy tắc mỗi tháng

Tín hiệu ứng dụng 100 triệu Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng trong thời gian Xem trước
Chức năng tổng hợp 100 lượt chạy thử nghiệm mỗi tháng
Evidently Bản dùng thử miễn phí lần đầu gồm 3 triệu sự kiện Evidently và 10 triệu đơn vị phân tích Evidently cho mỗi tài khoản
RUM Bản dùng thử miễn phí lần đầu gồm 1 triệu sự kiện RUM cho mỗi tài khoản

Không cần cam kết trả trước hay trả mức phí tối thiểu. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng và sẽ được tính phí vào cuối mỗi tháng cho lượng sử dụng của bạn.

Lưu ý: Giá cả sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Công cụ tính giá AWS.  

 • Bản ghi
 • Region
 • Chỉ số
 • Region
 • Bảng thông tin
 • Cảnh báo
 • Region
 • Sự kiện
 • Region
 • Contributor Insights
 • Region
  Region
 • Tín hiệu ứng dụng
 • Region
  Region
 • Chức năng tổng hợp
 • Region
 • RUM
 • CloudWatch RUM được tính giá theo số sự kiện RUM được thu thập. Mỗi mục dữ liệu được thu thập bằng máy khách web RUM được coi là một sự kiện RUM. Ví dụ về sự kiện RUM bao gồm một lượt xem trang, một lỗi JavaScript và một lỗi HTTP. Bạn có thể linh hoạt cấu hình các plugin dữ liệu. Xem thêm ở đây.

  Sự kiện RUM: 1 USD/100.000 sự kiện

  Phụ phí

  Bạn có thể phát sinh phụ phí đối với các dịch vụ AWS khác được sử dụng tới như CloudWatch Logs, Amazon CognitoAWS X-Ray. Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần định giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. 

 • Evidently
 • CloudWatch Evidently cho phép nhà phát triển ứng dụng tiến hành các thử nghiệm và xác định qua phương pháp thống kê xem các tính năng mới có hoạt động tốt hơn so với đường cơ sở hay không. Khi ra mắt các tính năng mới, nhà phát triển có thể cung cấp các tính năng cho một nhóm nhỏ người dùng, theo dõi các số liệu chính, sau đó mở rộng triển khai một cách an toàn để sử dụng rộng rãi. Evidently được tính giá theo số sự kiện Evidently và đơn vị phân tích Evidently. 

  Sự kiện Evidently
  Có hai loại sự kiện Evidently.  Một loại là sự kiện dữ liệu từ một hành động của người dùng, chẳng hạn như thao tác nhấp chuột hay lượt xem trang. Loại còn lại là sự kiện phân phối giúp xác định phiên bản tính năng nên cung cấp cho người dùng.

  Sự kiện Evidently: 5 USD/1 triệu sự kiện

  Đơn vị phân tích Evidently
  Đơn vị phân tích Evidently được tạo từ các sự kiện Evidently, dựa trên các quy tắc bạn đã tạo trong Evidently, tức là chúng là số kiểu khớp quy tắc trong các sự kiện. Chẳng hạn, một sự kiện lượt nhấp chuột của người dùng tạo ra một đơn vị phân tích Evidently duy nhất: số đếm lượt nhấp. Một ví dụ khác là sự kiện thanh toán của người dùng tạo ra hai đơn vị phân tích Evidently: giá trị thanh toán và số lượng mặt hàng trong giỏ hàng.

  Đơn vị phân tích Evidently: 7,50 USD/1 triệu đơn vị phân tích

  Lưu ý: Chi phí chỉ số CloudWatch cũng sẽ được tính cho các chỉ số do Evidently tạo ra.

 • Thông tin chuyên sâu về chỉ số
 • CloudWatch Metrics Insights được cung cấp miễn phí thông qua bảng điều khiển CloudWatch. CloudWatch Metrics Insights cũng được cung cấp thông qua API GetMetricData

  Khi bạn tạo truy vấn CloudWatch Metrics Insights, dựa trên định nghĩa truy vấn của bạn, Metrics Insights sẽ quét qua mọi số liệu trong tài khoản của bạn và chọn các số liệu để phân tích dựa trên không gian tên, tên số liệu và mệnh đề WHERE được chỉ định trong truy vấn của bạn. Sau đó, dịch vụ này sẽ truy xuất dữ liệu chuỗi thời gian cho các số liệu đã chọn đó và phân tích dữ liệu, áp dụng mọi NHÓM và THỨ TỰ được chỉ định trong các mệnh đề truy vấn, trước khi trả về kết quả được yêu cầu.  

  Khi truy vấn với Metrics Insights thông qua API GetMetricData, khoản phí của bạn được tính dựa trên số lượng số liệu được phân tích, bất kể bạn xuất kết quả như thế nào. Bạn sẽ mất phí 0,01 USD/1000 số liệu được phân tích.

 • Khả năng quan sát liên tài khoản
 • Khả năng quan sát liên tài khoản, bổ sung cho khả năng quan sát hợp nhất của CloudWatch, giới thiệu hai loại tài khoản: tài khoản giám sát và tài khoản nguồn. Để biết chi tiết, xem tài liệu khả năng quan sát liên tài khoản.

  Khả năng quan sát trên liên tài khoản không phát sinh thêm chi phí cho bản ghi và chỉ số. CloudWatch cung cấp miễn phí bản sao dấu vết đầu tiên được lưu trữ trong tài khoản giám sát thứ nhất. Các bản sao dấu vết được gửi đến tài khoản giám sát bổ sung đều được tính phí cho tài khoản nguồn đối với các dấu vết được ghi lại dựa trên Giá AWS X-Ray. Mức giá CloudWatch tiêu chuẩn áp dụng cho các tính năng được sử dụng trong các tài khoản giám sát, chẳng hạn như các truy vấn Bảng điều khiển, Cảnh báo hoặc Thông tin chuyên sâu về bản ghi CloudWatch.

 • Trình giám sát Internet
 • Region
 • Trình giám sát mạng
 • Region
 • Thông tin chuyên sâu về bộ chứa
 • Region
  Thông tin chuyên sâu về bộ chứa không có khả năng quan sát nâng cao

  Bạn có thể sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa của Amazon CloudWatch mà không cần khả năng quan sát nâng cao cho các số liệu tổng hợp cấp cụm và dịch vụ đối với Amazon EKS và Kubernetes. Vui lòng xem ví dụ về Thông tin chuyên sâu về bộ chứa không có khả năng quan sát nâng cao cho Amazon EKS bên dưới để biết các phí của bạn.

  Thông tin chuyên sâu về bộ chứa cho ECS

  Thông tin chuyên sâu về bộ chứa cung cấp khả năng giám sát Amazon ECS bằng cách cung cấp các số liệu tổng hợp ở cấp độ cụm và dịch vụ. Để biết ví dụ định giá, hãy tham khảo ví dụ về Thông tin chuyên sâu về bộ chứa cho Amazon ECS bên dưới.

Ví dụ định giá

Lưu ý: Giá trị giá cả được hiển thị ở đây chỉ là ví dụ mẫu. Để biết thông tin giá cả mới nhất cho (các) khu vực tương ứng của bạn, vui lòng tham khảo tab giá.

 • Số lượng chỉ số mà phiên bản EC2 gửi dưới dạng giám sát chi tiết phụ thuộc vào loại phiên bản EC2. Ví dụ này giả định có 7 chỉ số.

  Nếu ứng dụng của bạn chạy trên 5 phiên bản Amazon EC2, 24/7 trong 30 ngày và bạn bật Giám sát chi tiết EC2 trên tất cả các phiên bản, thì mức phí cần trả như sau:

  Tổng số lượng chỉ số = 7 chỉ số mỗi phiên bản * 5 phiên bản = 35 chỉ số

  Phí tháng cho chỉ số CloudWatch ở mức giá 0,30 USD mỗi chỉ số tùy chỉnh = 35 * 0,30 USD = 10,50 USD

  Phí CloudWatch hàng tháng = 10,5 USD mỗi tháng


  Khi bạn vượt mức tổng cộng 10.000 chỉ số thì các bậc giá ổ đĩa sẽ được áp dụng – xem bảng giá chỉ số để biết chi tiết.

 • Nếu bạn có ứng dụng nhận được 2.000 yêu cầu gửi đến mỗi giờ và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 10%, dấu vết của bạn được ghi trong tài khoản nguồn X của bạn sẽ là:

  Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết

  Dấu vết được ghi lại phải trả phí mỗi tháng = 148.800 dấu vết - 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 48.800 dấu vết

  Phí tháng của dấu vết được ghi lại = 48.800 dấu vết * 0.000005 USD = 0.244 USD

  Nếu bạn chia sẻ dấu vết của mình từ tài khoản nguồn X với tài khoản giám sát Y bằng cách sử dụng khả năng quan sát liên tài khoản, điều này sẽ tạo ra bản sao dấu vết của bạn trên tài khoản giám sát Y mà sẽ không phát sinh thêm phí trên hóa đơn của bạn. Phí tháng của bạn sẽ là:

  Phí tháng của dấu vết được ghi lại trên tài khoản nguồn X = 0,244 USD
  Phí tháng của dấu vết được ghi lại trên tài khoản giám sát Y = 0 USD

  Nếu bạn muốn chia sẻ cùng một dấu vết từ tài khoản nguồn X với tài khoản giám sát thứ hai, giả sử tài khoản giám sát Z, điều này sẽ tạo ra bản sao bổ sung cho các dấu vết của bạn. Trong trường hợp này, tài khoản X, là tài khoản nguồn của bạn, sẽ phải trả phí bản sao bổ sung. Phí cuối cùng của bạn trên tài khoản nguồn X sẽ là:

  Phí tháng của dấu vết được ghi lại trên tài khoản nguồn X = 0,244 USD +
  148.800 bản sao dấu vết thứ hai trên tài khoản giám sát Z * 0,000005 USD = 0,244 USD + 0,744 USD = 0,988 USD
  Phí tháng của dấu vết được ghi lại trên tài khoản giám sát Y = 0 USD
  Phí tháng của dấu vết được ghi lại trên tài khoản giám sát Z = 0 USD

 • Nếu ứng dụng của bạn chạy trên 51.000 phiên bản Amazon EC2 24x7 trong một tháng có 30 ngày và bạn xuất bản 5 chỉ số tùy chỉnh thông qua API PutMetricData, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Tổng số lượng chỉ số = 5 chỉ số mỗi phiên bản * 51.000 phiên bản = 255.000 chỉ số
  10.000 chỉ số tùy chỉnh đầu ở mức giá 0.30 USD mỗi chỉ số = 10.000 * 0.3 USD = 3,000 USD
  10.001 đến 250.000 chỉ số tùy chỉnh ở mức giá 0.1 USD mỗi chỉ số = 240.000 * 0.1 USD = 24.000 USD
  250.001 đến 255.000 chỉ số tùy chỉnh ở mức giá 0.05 USD mỗi chỉ số = 5000 * 0.05 USD = 250 USD
  Phí tháng cho chỉ số tùy chỉnh CloudWatch = 3000 USD + 24000 USD + 250 USD = 27,250 USD mỗi tháng

  Tổng số lượng yêu cầu API = 51.000 phiên bản * (43.200 phút/5 phút) = 440.640.000 yêu cầu
  1.000.000 yêu cầu API đầu tiên = 0 USD
  1.000.001 đến 440.640.000 yêu cầu API = 439.640.000/1,000 * 0.01 USD = 4,396.40 USD

  Phí tháng cho CloudWatch = 27,250 USD + 4,396.40 USD = 31,646.40 USD mỗi tháng

 • Nếu vùng lưu trữ S3 của bạn có 5 quy tắc sao chép đã bật với Chỉ số và Thông báo S3 đã bật hoặc với dịch vụ Kiểm soát thời gian sao chép (RTC) của S3 cho từng quy tắc, bạn sẽ trả phí như sau:

  Tổng chỉ số sao chép = 4 chỉ số cho mỗi quy tắc sao chép * 5 quy tắc sao chép = 20 chỉ số sao chép
  10.000 chỉ số tùy chỉnh đầu ở mức giá 0,30 USD mỗi chỉ số = 20 * 0,30 USD = 6,00 USD

  Phí CloudWatch hàng tháng = 6,00 USD mỗi tháng

  (Lưu ý: Đối với chỉ số Sao chép S3, bạn sẽ không mất phí cho các yêu cầu API)

 • Nếu bạn đang giám sát mã phản hồi HTTP 2xx, 3xx và 4xx bằng cách sử dụng bản ghi truy cập ứng dụng web 24x7 trong một tháng có 30 ngày, bằng cách gửi 1 GB dữ liệu bản ghi tiếp nhật mỗi ngày, giám sát phản hồi HTTP và lưu trữ dữ liệu trong một tháng, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Phí tháng cho nhật ký tiếp nhận
  Tổng dữ liệu tiếp nhận = 1 GB * 30 ngày = 30 GB
  0 đến 5GB = 0 USD
  5 đến 30GB = 0.5 USD * 25 = 12.5 USD

  Phí tháng cho việc giám sát
  3 chỉ số CloudWatch ở mức giá 0 USD = 3 * 0 USD = 0 USD

  Phí tháng cho nhật ký được lưu trữ (giả định dữ liệu nhật ký được nén xuống còn 6 GB)
  0 đến 5GB = 0 USD
  5GB đến 6GB = 0.03 USD * 1 = 0.03 USD

  Phí hàng tháng cho CloudWatch = 12,50 USD + 0 USD + 0,03 USD = 12,53 USD

 • Bạn nhận được 1.800 phút sử dụng phiên Live Tail mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS, sau đó bạn sẽ phải trả 0,01 USD/phút.

  Nếu bạn đang sử dụng Live Tail để khám phá và phân tích bản ghi của mình theo thời gian thực trong 1.000 phút/tháng, chi phí hàng tháng của bạn sẽ như sau:

  Phí sử dụng Live Tail hàng tháng
  Tổng mức sử dụng Live Tail theo phút = 1.000
  0 đến 1.000 phút = 0 USD

  Phí Live Tail hàng tháng = 0 USD

  Nếu bạn đang sử dụng Live Tail để khám phá và phân tích bản ghi của mình theo thời gian thực trong 20.000 phút/tháng, chi phí hàng tháng của bạn sẽ như sau:

  Phí sử dụng Live Tail hàng tháng
  Tổng mức sử dụng Live Tail theo phút = 20.000
  0 đến 1.800 phút = 0 USD
  1.801 đến 20.000 phút = 0,01 USD * 18.200 = 182 USD

  Phí Live Tail hàng tháng = 182 USD

 • Nếu bạn đang giám sát các VPC gửi 72 TB bản ghi luồng VPC đã tải nhập sang Bản ghi CloudWatch mỗi tháng và lưu trữ dữ liệu trong 1 tháng, thì bạn sẽ trả phí như sau:

  Phí tải nhập bản ghi hàng tháng
  0 đến 10 TB ở mức giá 0,50 USD mỗi GB = 10 * 1.024 * 0,50 USD = 5.120,00 USD
  10 TB đến 30 TB ở mức giá 0,25 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,25 USD = 5.120 USD
  30 TB đến 50 TB ở mức giá 0,1 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,1 USD = 2.048 USD
  50 TB đến 72 TB ở mức giá 0,05 USD mỗi GB = 22* 1024 * 0,05 USD = 1.126,4 USD
  Tổng phí tải nhập = 5.120 USD + 5.120 USD + 2.048 USD + 1126,40 USD = 13.414,40 USD

  Phí hàng tháng cho việc lưu trữ bản ghi (giả định dữ liệu bản ghi được nén xuống còn 30 TB)
  30 TB ở mức giá 0,03 USD mỗi GB = 30 * 1.024 * 0,03 = 921,6 USD

  Phí CloudWatch hàng tháng = 13.414,40 USD + 921,6 USD = 14.336 USD

  Lưu ý: Bậc theo số lượng được đặt lại vào đầu mỗi tháng

   

 • Nếu bạn đang giám sát các VPC gửi trực tiếp 72 TB bản ghi luồng VPC được tải nhập ở định dạng Apache Parquet tùy chọn sang S3 mỗi tháng và lưu trữ dữ liệu trong 1 tháng, thì bạn sẽ được tính phí như sau:

  Phí tải nhập bản ghi hàng tháng
  0 đến 10 TB ở mức giá 0,25 USD mỗi GB = 10 * 1.024 * 0,25 USD = 2.560,00 USD
  10 TB đến 30 TB ở mức giá 0,15 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,15 USD = 3.072 USD
  30 TB đến 50 TB ở mức giá 0,075 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,075 USD = 1.536 USD
  50 TB đến 72 TB ở mức giá 0,05 USD mỗi GB = 22* 1024 * 0,05 USD = 1.126,4 USD
  Tổng phí tải nhập = 2.560 USD + 3.072 USD + 1.536 USD + 1126,40 USD = 8.294,40 USD

  Phí chuyển đổi định dạng Apache Parquet hàng tháng (không bắt buộc)
  72 TB ở mức giá 0,03 USD mỗi GB = 72 * 1.024 * 0,03 USD = 2.211,84 USD

  Phí lưu trữ bản ghi hàng tháng (Giả sử dữ liệu bản ghi được nén xuống còn 6,5 TB)* *
  6,5 TB ở mức giá 0,023 USD mỗi GB = 6,5 * 1.024 * 0,023 = 153,01 USD

  Phí hàng tháng = 8.294,40 USD + 153,01 USD + 2.211,84 USD = 10.659,25 USD

  Lưu ý: Bậc theo số lượng được đặt lại vào đầu mỗi tháng

 • Trong tình huống này, bạn đang kích hoạt tính năng bảo vệ dữ liệu liên tục cho nhóm bản ghi thu thập 1 GB dữ liệu bản ghi mỗi ngày từ một ứng dụng xử lý thanh toán.

  Phí hàng tháng cho bản ghi tải nhập
  Tổng dữ liệu tải nhập = 1 GB * 30 ngày = 30 GB
  Phí tiếp nhận dữ liệu (0 đến 5 GB): = 0 USD
  Phí tải nhập dữ liệu (5 đến 30 GB): = 0,50 USD * 25 = 12,50 USD

  Phí bảo vệ dữ liệu để quét, phát hiện và che chắn dữ liệu nhạy cảm
  Tổng dữ liệu được quét tính năng bảo vệ dữ liệu = 1 GB * 30 ngày = 30 GB
  Phí dữ liệu được quét = 0,12 USD/GB * 30 GB = 3,60 USD

  Phí hàng tháng cho bản ghi được lưu trữ (giả định dữ liệu bản ghi được nén xuống còn 6 GB)
  Phí cho 0 đến 5 GB = 0 USD
  Phí cho 5 đến 6 GB = 0,03 USD * 1 GB = 0,03 USD

  Phí hàng tháng cho CloudWatch = 12,50 USD + 3,60 USD + 0,03 USD = 16,13 USD
   

 • Ví dụ này xem Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là khu vực định giá. Nếu bạn đang giám sát các VPC gửi trực tiếp 72 TB bản ghi luồng VPC đã tải nhập sang Firehose dữ liệu Amazon Kinesis mỗi tháng, thì bạn sẽ trả phí như sau:

  Phí phân phối bản ghi hàng tháng
  0 đến 10 TB ở mức giá 0,25 USD mỗi GB = 10 * 1.024 * 0,25 USD = 2.560,00 USD
  10 TB đến 30 TB ở mức giá 0,15 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,15 USD = 3.072 USD

  30 TB đến 50 TB ở mức giá 0,075 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,075 USD = 1.536 USD
  50 TB đến 72 TB ở mức giá 0,05 USD mỗi GB = 22* 1024 * 0,05 USD = 1.126,40 USD

  Tổng phí phân phối = 2.560 USD + 3.072 USD + 1.536 USD + 1.126,40 USD = 8.294,40 USD

  Phí tải nhập KDF hàng tháng
  Mỗi GB được xử lý cho VPC = 72 * 1.024 * 0,13 USD = 9.584,64 USD

  Tổng phí hàng tháng = 8.294,40 USD + 9.584,64 USD = 17.879,04 USD

  Nếu bạn bật Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch trên 10 sta

  Lưu ý: Bậc theo số lượng được đặt lại vào đầu mỗi tháng

 • Nếu bạn bật tính năng Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch trên 10 chỉ số độ phân giải tiêu chuẩn mỗi tháng và chỉ muốn cảnh báo trên 5 chỉ số, thì bạn sẽ tạo 5 cảnh báo phát hiện bất thường về độ phân giải tiêu chuẩn. Phát hiện bất thường chỉ dùng cho cảnh báo độ phân giải tiêu chuẩn. Hóa đơn hàng tháng của bạn được tính như sau:

  Tổng số cảnh báo phát hiện bất thường về độ phân giải tiêu chuẩn = 5

  Cảnh báo được tính phí dựa trên số lượng chỉ số trên mỗi cảnh báo. Đối với mỗi cảnh báo phát hiện bất thường, có ba chỉ số độ phân giải tiêu chuẩn mỗi cảnh báo. Đầu tiên là chỉ số thực được định giá, thứ hai là cận trên của hành vi kỳ vọng và thứ ba là cận dưới của kỳ vọng.

  Một cảnh báo phát hiện bất thường về độ phân giải tiêu chuẩn = 0.10 USD * 3 chỉ số độ phân giải tiêu chuẩn trên mỗi cảnh báo = 0.30 USD mỗi tháng

  5 cảnh báo phát hiện bất thường về độ phân giải tiêu chuẩn = 0.30 USD trên mỗi cảnh báo phát hiện bất thường về độ phân giải tiêu chuẩn * 5 cảnh báo = 1.50 USD mỗi tháng

  Phí tháng cho CloudWatch = 1.50 USD mỗi tháng

  Giá trị giá cả hiển thị ở đây dựa trên Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ. Để biết thông tin giá cả mới nhất cho (các) khu vực tương ứng của bạn, vui lòng tham khảo tab giá. Tính năng Phát hiện bất thường hiện được cung cấp tại tất cả các Khu vực AWS thương mại.

 • Thông tin chuyên sâu về bộ chứa đem lại khả năng giám sát Amazon ECS bằng cách cung cấp các số liệu tổng hợp ở cấp độ cụm và dịch vụ. Nếu bạn giám sát 1 cụm bộ chứa với 10 phiên bản Amazon EC2, trung bình có 50 bộ chứa đang chạy, 20 tên tác vụ riêng và 5 tên dịch vụ riêng, mức chi phí cho bạn sẽ là:


  Chỉ số CloudWatch
  Có một lượng số liệu định sẵn được báo cáo cho mỗi cụm, tác vụ và dịch vụ. Mỗi cụm sẽ báo cáo 8 số liệu; mỗi tác vụ sẽ báo cáo 6 số liệu; và mỗi dịch vụ sẽ báo cáo 11 số liệu. Số liệu CloudWatch được tổng hợp theo tác vụ và dịch vụ bằng cách sử dụng tên của tác vụ và dịch vụ đó. Việc tăng số lượng phiên bản đang chạy sẽ không ảnh hưởng đến số lượng số liệu CloudWatch được tạo. Tất cả chỉ số CloudWatch đều được tính theo giờ. Ví dụ sau giả định rằng các điểm dữ liệu được báo cáo cho cả tháng.

  Số lượng chỉ số CloudWatch mỗi Bản ghi CloudWatch cụm hàng tháng

  = 8 chỉ số cụm + (6 chỉ số tác vụ * 20 tên tác vụ riêng) + (11 chỉ số dịch vụ * 5 tên dịch vụ riêng)
  = 8 + (6 * 20) + (11 * 5)
  = 183 chỉ số CloudWatch

  Chi phí chỉ số CloudWatch hàng tháng = 0,30 USD mỗi chỉ số đối với 10.000 chỉ số đầu tiên * 183 chỉ số = 54,90 USD.

  Khi bạn vượt mức tổng cộng 10.000 chỉ số thì các bậc giá theo khối lượng sẽ được áp dụng – xem bảng giá chỉ số để biết chi tiết.

  Amazon ECS áp dụng giả định kích thước bản ghi trung bình được tải nhập cho mỗi cụm, dịch vụ, tác vụ và bộ chứa. Trung bình mỗi tháng, mỗi cụm báo cáo 0,0179 GB bản ghi; mỗi dịch vụ báo cáo 0,02769 GB bản ghi; mỗi tác vụ báo cáo 0,06288 GB bản ghi và mỗi bộ chứa báo cáo 0,04159 GB bản ghi.

  Chi phí cho lượng bản ghi được tải nhập sẽ thay đổi tùy theo tên được sử dụng cho cụm, bộ chứa, pod, dịch vụ, tên phiên bản, nhãn, v.v.

  Số GB Bản ghi CloudWatch hàng tháng được thu nạp = (1 cụm * 0,0179 GB) + (5 dịch vụ * 0,02769 GB) + (20 tác vụ * 0,06288 GB) + (50 bộ chứa * 0,04159 GB) = 3,49 GB mỗi tháng

  Chi phí cho các bản ghi được thu nạp hàng tháng = 0,50 USD mỗi GB bản ghi được thu nạp * 3,49 GB sự kiện hiệu năng dưới dạng Bản ghi CloudWatch = 1,75 USD mỗi tháng

  Chi phí hàng tháng cho CloudWatch = 54,90 USD + 1,75 USD = 56,65 USD mỗi tháng.

  Giá hiển thị ở đây được dựa trên Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo thông tin định giá cho Khu vực của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng bản ghi bộ chứa, Thông tin chuyên sâu về bộ chứa sẽ thêm 700 byte với mỗi dòng bản ghi dành cho siêu dữ liệu cần thiết để cho phép lọc. Bản ghi bộ chứa sẽ tiếp tục được tính phí dựa trên cách định giá tải nhập bản ghi và lưu trữ bản ghi CloudWatch tiêu chuẩn.

 • 1/Thông tin chuyên sâu về bộ chứa với khả năng quan sát nâng cao cho Amazon EKS

   Khi sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa với khả năng quan sát nâng cao, bạn sẽ bị tính phí dựa trên số lượng quan sát trên môi trường bộ chứa của mình, trong đó tổng số quan sát được tải nhập phụ thuộc vào thiết lập bộ chứa của bạn, bao gồm số lượng thành phần bộ chứa. Giả sử trong một thiết lập của mình, bạn giám sát 1 cụm có 10 nút, 1 vùng tên, 5 tên dịch vụ riêng, 16 khối lượng công việc, 20 pod và 20 bộ chứa và các điểm dữ liệu được báo cáo cho cả tháng.

  Có một số lượng quan sát trung bình được tải nhập mỗi phút cho mỗi thành phần bộ chứa EKS. Trung bình, mỗi cụm báo cáo 1.720 quan sát; mỗi nút báo cáo 68 quan sát; mỗi vùng tên báo cáo 2 quan sát; mỗi dịch vụ báo cáo 2 quan sát; mỗi khối lượng công việc báo cáo 7 quan sát; mỗi pod báo cáo 130 quan sát và mỗi bộ chứa báo cáo 21 quan sát mỗi phút.

  Phí giám sát như sau:
  Tổng số quan sát cho Thông tin chuyên sâu về bộ chứa hàng tháng
  = [(1 cụm * 1.720 quan sát) + (10 nút * 68 quan sát) + (1 vùng tên * 2 quan sát) + (5 dịch vụ * 2 quan sát) + (16 khối lượng công việc * 7 quan sát) + (20 pod * 130 quan sát) + (20 bộ chứa * 21 quan sát)] * 60 phút * 24 giờ * 30 ngày
  = [1.720 + 680 + 2 + 10 + 112 + 2.600 + 420] * 43.200 phút/tháng = 239.500.800 quan sát mỗi tháng

  Hóa đơn Thông tin chuyên sâu về bộ chứa hàng tháng của bạn = 239.500.800 * 0,21 USD/1 triệu quan sát = 50,30 USD


  Khi bạn vượt quá 1 tỷ quan sát mỗi tháng thì các bậc định giá theo khối lượng sẽ được áp dụng tương ứng.

  Ngoài ra, tất cả các bản ghi bộ chứa sẽ được thu thập theo mặc định. Thông tin chuyên sâu về bộ chứa thêm 700 byte với mỗi dòng bản ghi dành cho siêu dữ liệu cần thiết để cho phép lọc. Bản ghi bộ chứa sẽ tiếp tục được tính phí dựa trên cách định giá tải nhập bản ghi và lưu trữ bản ghi CloudWatch tiêu chuẩn.  

  2/Thông tin chuyên sâu về bộ chứa không có khả năng quan sát nâng cao cho Amazon EKS và Kubernetes

  Nếu bạn đang giám sát 1 cụm bộ chứa có 10 nút hoặc phiên bản Amazon EC2, 20 pod, 5 tên dịch vụ riêng và 1 vùng tên, phí của bạn cho các chỉ số cấp dịch vụ và cụm tổng hợp sẽ như sau:

  Chỉ số CloudWatch
  Có một lượng số liệu định sẵn được báo cáo cho mỗi cụm, nút, pod và dịch vụ. Mỗi cụm sẽ báo cáo 24 số liệu; mỗi nút sẽ báo cáo 8 số liệu; mỗi pod sẽ báo cáo 9 số liệu; còn mỗi dịch vụ sẽ báo cáo 6 số liệu. Số liệu CloudWatch được tổng hợp theo pod, dịch vụ và không gian tên bằng cách sử dụng tên của pod, dịch vụ và không gian tên đó. Việc tăng số lượng phiên bản đang chạy sẽ không ảnh hưởng đến số lượng số liệu CloudWatch được tạo. Tất cả chỉ số CloudWatch đều được tính theo giờ. Ví dụ sau giả định rằng các điểm dữ liệu được báo cáo cho cả tháng.

  Số lượng số liệu CloudWatch mỗi cụm hàng tháng
  = 24 số liệu cụm + (10 nút hoặc phiên bản EC2 * 8 số liệu nút) + (20 tên pod riêng * 9 số liệu pod * 1 không gian tên) + (5 tên dịch vụ riêng * 6 số liệu dịch vụ * 1 không gian tên) + (1 không gian tên riêng * 6 số liệu không gian tên)
  = 24 + (10 * 8) + (20 * 9 * 1) + (5 * 6 * 1) + (1 * 6) = 320 chỉ số CloudWatch

  Chi phí số liệu CloudWatch hàng tháng = 0,30 USD mỗi số liệu cho 10.000 số liệu đầu tiên * 320 số liệu = 96 USD

  Khi bạn vượt mức tổng cộng 10.000 chỉ số thì các bậc giá theo khối lượng sẽ được áp dụng – xem bảng giá chỉ số để biết chi tiết.

  Bản ghi CloudWatch
  Trong ví dụ này, chúng tôi giả định kích thước trung bình cho các bản ghi Kubernetes được tải nhập mỗi tháng cho mỗi thành phần bộ chứa EKS như sau. Trung bình mỗi tháng, mỗi cụm báo cáo 0,01621 GB bản ghi; mỗi vùng tên báo cáo 0,0185 GB bản ghi; mỗi dịch vụ báo cáo 0,02182 GB bản ghi; mỗi nút báo cáo 0,21365 GB bản ghi và mỗi pod báo cáo 0,45845 GB bản ghi.

  Chi phí cho lượng bản ghi được tải nhập sẽ thay đổi tùy theo tên được sử dụng cho cụm, bộ chứa, pod, dịch vụ, tên phiên bản, nhãn, v.v.

  Số GB Bản ghi CloudWatch hàng tháng được thu nạp = (1 cụm * 0,01621 GB) + (1 vùng tên * 0,0185 GB) + (5 dịch vụ * 0,02182 GB) + (10 nút * 0,21365 GB) + (20 pod * 0,45845 GB) = 11,45 GB mỗi tháng

  Chi phí cho lượng bản ghi được thu nạp hàng tháng = 0,50 USD mỗi GB bản ghi được thu nạp * 11,45 GB sự kiện hiệu năng dưới dạng Bản ghi CloudWatch = 5,73 USD mỗi tháng

  Chi phí hàng tháng cho CloudWatch = 96 USD + 5,73 USD = 101,73 USD mỗi tháng

  Giá hiển thị ở đây được dựa trên Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo thông tin định giá cho Khu vực của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng bản ghi bộ chứa, Thông tin chuyên sâu về bộ chứa sẽ thêm 700 byte với mỗi dòng bản ghi dành cho siêu dữ liệu cần thiết để cho phép lọc. Bản ghi bộ chứa sẽ tiếp tục được tính phí dựa trên cách định giá tải nhập bản ghi và lưu trữ bản ghi CloudWatch tiêu chuẩn.  

 • Nếu bạn giám sát một ứng dụng chứa API (sử dụng Cổng API Amazon), 1 cụm bộ chứa với 10 nút hoặc phiên bản Amazon EC2, 20 pod, 5 tên dịch vụ riêng và 1 không gian tên, 3 hàm Lambda và 1 bảng DynamoDB, thì bạn sẽ trả phí như sau:

  Chỉ số CloudWatch
  API, Lambda và DynamoDB: Chỉ số từ các dịch vụ AWS này được cung cấp miễn phí.

  Kubernetes: Theo mô tả trong Ví dụ 7, có một vài chỉ số xác định sẵn được báo cáo cho mỗi cụm, nút, pod và dịch vụ (để tìm hiểu thêm, hãy xem Kubernetes trên AWS). Mỗi cụm sẽ báo cáo 24 chỉ số; mỗi nút sẽ báo cáo 8 chỉ số; mỗi pod sẽ báo cáo 9 chỉ số; còn mỗi dịch vụ sẽ báo cáo 6 chỉ số. Số liệu CloudWatch được tổng hợp theo pod, dịch vụ và không gian tên bằng cách sử dụng tên của pod, dịch vụ và không gian tên đó. Việc tăng số lượng phiên bản đang chạy sẽ không ảnh hưởng đến số lượng số liệu CloudWatch được tạo. Tất cả chỉ số CloudWatch đều được tính theo giờ. Ví dụ sau giả định rằng các điểm dữ liệu được báo cáo cho cả tháng.

  Số lượng số liệu CloudWatch mỗi cụm hàng tháng
  = 24 chỉ số cụm + (10 nút hoặc phiên bản EC2 * 8 chỉ số nút) + (20 tên pod riêng * 9 chỉ số pod * 1 không gian tên) + (5 tên dịch vụ riêng * 6 chỉ số dịch vụ * 1 không gian tên) + (1 không gian tên riêng * 6 chỉ số không gian tên)
  = 24 + (10 * 8) + (20 * 9 * 1) + (5 * 6 * 1) + (1 * 6) = 24 + 80 + 180 + 30 + 6 = 320 chỉ số CloudWatch

  Chi phí chỉ số CloudWatch hàng tháng = 0.30 USD trên mỗi chỉ số đối với 10.000 chỉ số đầu tiên * 320 chỉ số = 96 USD. Khi bạn vượt mức tổng cộng 10.000 chỉ số thì các bậc giá ổ đĩa sẽ được áp dụng – xem bảng giá chỉ số để biết chi tiết.

  Bản ghi CloudWatch
  API và Lambda: Đối với API Gateway Logs hoặc Lambda Logs được tải nhập trong CloudWatch, chi phí cho bản ghi được tải nhập hàng tháng = 0.50 USD trên mỗi GB bản ghi được tải nhập * 50 GB sự kiện hiệu suất dưới dạng Bản ghi CloudWatch = 25 USD mỗi tháng.

  AWS X-Ray
  Nếu ứng dụng nhận được 2.000 yêu cầu gửi đến mỗi giờ và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 10%, thì chi phí của bạn được tính như sau:

  Dấu vết được ghi lại
  Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết
  Dấu vết được ghi lại phải trả phí mỗi tháng = 148.800 dấu vết - 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 48.800 dấu vết
  Phí hàng tháng của dấu vết được ghi lại = 48.800 dấu vết * 0.000005 USD = 0.24 USD

  Ngoài ra, giả sử bạn thực hiện 100 truy vấn quét dữ liệu thu thập trong mỗi giờ (200 dấu vết) và truy xuất toàn bộ dấu vết đối với 50 dấu vết mỗi truy vấn.

  Dấu vết truy xuất và quét được
  Dấu vết quét được mỗi tháng = 100 truy vấn x 200 dấu vết mỗi giờ x 31 ngày = 620.000 dấu vết
  Dấu vết truy xuất được mỗi tháng = 100 truy vấn x 50 dấu vết mỗi truy vấn x 31 ngày = 155.000 dấu vết
  Tổng dấu vết truy xuất/quét được mỗi tháng = 155.000 dấu vết + 620.000 dấu vết = 775.000 dấu vết
  Vì AWS X-Ray miễn phí 1.000.000 dấu vết đầu tiên được truy xuất hoặc quét mỗi tháng, nên bạn không mất tiền truy xuất và quét 775.000 dấu vết.

  Tổng chi phí sử dụng AWS X-Ray mỗi tháng là 0.24 USD đối với các dấu vết được ghi lại.

  Chi phí giám sát hàng tháng = 96 USD + 25 + 4,23 USD + 0,24 USD = 125,47 USD mỗi tháng.

  Giá hiển thị ở đây được dựa trên Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo thông tin giá cả cho Khu vực của bạn.
   

 • Nếu bạn đang giám sát Bản ghi luồng VPC của Amazon với 225 tỷ Sự kiện bản ghi đến Bản ghi CloudWatch mỗi tháng, đồng thời bạn có 3 quy tắc Thông tin chuyên sâu về đối tượng đóng góp khớp với các sự kiện ghi này lần lượt là 100%, 50% và 10%, thì bạn sẽ trả phí như sau:

  Phí quy tắc
  Tổng số quy tắc = 3 quy tắc
  Quy tắc Thông tin chuyên sâu về đối tượng đóng góp đầu tiên = 0 USD
  2 quy tắc Thông tin chuyên sâu về đối tượng đóng góp ở mức giá 0,50 USD trên mỗi quy tắc = 1,00 USD

  Sự kiện ghi được khớp
  Tổng số Sự kiện ghi được khớp = (225 tỷ * 100%) + (225 * 50%) + (225 tỷ * 10%) = 225 tỷ + 112,5 tỷ + 22,5 tỷ = 360 tỷ
  0 đến 1 triệu sự kiện ghi được khớp = 0 USD
  1 triệu đến 360 tỷ sự kiện ghi được khớp = 359.999 triệu * 0,02 USD = 7.200 USD

  Phí CloudWatch hàng tháng = 1,00 USD + 7.200 USD = 7.201 USD

 • Tín hiệu ứng dụng (Xem trước):

  Nếu bạn giám sát một ứng dụng tiếp nhận 25.000 yêu cầu mỗi phút (yêu cầu dịch vụ đến) và đối với mỗi yêu cầu đến, ứng dụng sẽ thực hiện 2 yêu cầu tới các thành phần phụ thuộc (yêu cầu thành phần phụ thuộc đi), mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

  Tín hiệu ứng dụng cho các yêu cầu dịch vụ đến: 25.000 yêu cầu mỗi phút * 43.800 phút trong một tháng = 1.095.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Tín hiệu ứng dụng cho các yêu cầu thành phần phụ thuộc đi: 25.000 yêu cầu mỗi phút * 2 yêu cầu thành phần phụ thuộc đi * 43.800 phút trong một tháng = 2.190.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Tổng số tín hiệu ứng dụng từ các yêu cầu = 1.095.000.000 + 2.190.000.000 = 3.285.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Mục tiêu cấp dịch vụ (SLO):

  Mỗi mục tiêu cấp dịch vụ (SLO) tạo ra hai Tín hiệu ứng dụng cho mỗi thời lượng chỉ số SLI. Nếu bạn tạo 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 1 phút, 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 5 phút và 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 10 phút, tổng số tín hiệu ứng dụng của bạn sẽ được tính như sau:

  Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 1 phút: (10 SLO * 2 Tín hiệu ứng dụng * 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 1 phút = 876.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 5 phút: (10 SLO * 2 Tín hiệu ứng dụng * 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 5 phút = 175.200 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 10 phút: (10 SLO x 2 Tín hiệu ứng dụng x 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 10 phút = 87.600 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Tổng số tín hiệu ứng dụng từ SLO: 876.000 + 175.200 + 87.600 = 1.138.800 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Tổng số Tín hiệu ứng dụng từ các yêu cầu và SLO = 3.285.000.000 + 1.138.800 = 3.286.138.800 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

  Tổng phí cho Tín hiệu ứng dụng:
  100 triệu tín hiệu đầu tiên * 1,50 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng = 150 USD
  900 triệu tín hiệu tiếp theo * 0,75 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng = 675 USD
  2.286.138.800 tín hiệu còn lại * 0,30 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng = 685,84 USD

  Tổng phí cho Tín hiệu ứng dụng và SLO = 150 USD + 675 USD + 685,84 USD = 1.510,84 USD mỗi tháng

  Dấu vết X-Ray:

  Theo mặc định, tính năng truy dấu X-Ray được bật với tỷ lệ lấy mẫu 5% khi triển khai Tín hiệu ứng dụng. Tỷ lệ truy dấu mặc định này có thể tùy chọn điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn.

  Nếu bạn giám sát 1 ứng dụng tiếp nhận 25.000 yêu cầu mỗi phút (yêu cầu dịch vụ đến) và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 5% mặc định, phí truy dấu của bạn sẽ được tính như sau:

  Dấu vết được lưu trữ:

  Số dấu vết được lưu trữ mỗi tháng = 25.000 yêu cầu mỗi phút * 43.800 phút mỗi tháng * tỷ lệ lấy mẫu 5% = 54.750.000 dấu vết được lưu trữ mỗi tháng

  Số dấu vết được lưu trữ có thể tính phí = 54.750.000 dấu vết được lưu trữ – 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 54.650.000 dấu vết được lưu trữ mỗi tháng

  Phí cho các dấu vết được lưu trữ = 54.650.000 dấu vết được lưu trữ * 0,000005 USD = 273,25 USD mỗi tháng

  Ngoài ra, giả sử bạn thực hiện 100 truy vấn mỗi ngày, với mỗi truy vấn quét dữ liệu thu thập trong giờ cuối cùng ảnh hưởng đến 75.000 dấu vết và truy xuất toàn bộ dữ liệu dấu vết cho 50 dấu vết mỗi truy vấn.

  Dấu vết truy xuất và quét được:

  Số dấu vết quét được = 100 truy vấn * 75.000 dấu vết mỗi giờ * 31 ngày = 232.500.000 dấu vết quét được mỗi tháng

  Số dấu vết truy xuất được = 100 truy vấn * 50 dấu vết trên mỗi truy vấn * 31 ngày = 155.000 dấu vết truy xuất được mỗi tháng

  Tổng số dấu vết truy xuất và quét được = 155.000 dấu vết + 232.500.000 dấu vết = 232.655.000 dấu vết truy xuất/quét được mỗi tháng

  Số dấu vết có thể tính phí truy xuất và quét được = 232.655.000 dấu vết - 1.000.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 231.655.000 dấu vết truy xuất và quét được mỗi tháng

  Phí dấu vết truy xuất và quét được = 231.655.000 dấu vết * 0,0000005 USD = 115,82 USD mỗi tháng

  Tổng phí truy dấu X-Ray = 273,25 USD cho dấu vết được lưu trữ + 115,82 USD cho dấu vết đã quét/truy xuất được = 389,07 USD mỗi tháng


  Tổng phí: 1.510,84 USD cho Tín hiệu ứng dụng và SLO + 389,07 USD cho dấu vết X-Ray = 1.899,91 USD mỗi tháng

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Chức năng tổng hợp và RUM (theo dõi người dùng thực) với Tín hiệu ứng dụng. Tham khảo ví dụ về từng mức giá để biết các khoản phí.

 • Nếu bạn tạo 5 canary, cứ 5 phút chạy một lần, thêm cảnh báo cho 5 chỉ số mà canary tạo ra và lưu trữ dữ liệu trong 1 tháng, thì phí hàng tháng bạn phải trả được tính như sau:

  5 canary * 12 lượt chạy/giờ * 24 giờ/ngày * 31 ngày/tháng = 44.640 lượt chạy canary

  Phí CloudWatch hàng tháng

  Phí chạy canary = 44.640 lượt chạy canary * 0,0012 USD/lượt chạy canary = 53,57 USD/tháng
  5 cảnh báo/tháng = 5 * 0,10 USD = 0,50 USD/tháng
  Tổng phí CloudWatch hàng tháng= 53,57 USD + 0,50 USD = 54,07 USD

  Phụ phí hàng tháng

  Ở mỗi lần chạy, canary cũng chạy một hàm AWS Lambda, ghi bản ghi và kết quả vào Bản ghi CloudWatch và vùng lưu trữ Amazon S3 được chỉ định, cũng như tạo chỉ số CloudWatch tùy chỉnh. Để biết thông tin chi tiết về cách định giá dịch vụ AWS, chẳng hạn như AWS Lambda, Amazon S3, Bản ghi CloudWatchChỉ số CloudWatch, hãy xem phần định giá trên trang thông tin chi tiết về dịch vụ AWS có liên quan.

  Phí Lambda = phí yêu cầu + phí thời lượng
  = yêu cầu từ 44.640 lượt chạy* 0,2 USD mỗi 1.000.000 yêu cầu + thời lượng 20 giây * 44.640 lượt chạy canary * 1 GB dung lượng bộ nhớ * 0,000016667 USD/GB/giây
  = 0,01 USD + 14,88 USD = 14,89 USD/tháng

  Phí CloudWatch Logs = phí thu thập + phí lưu trữ
  = thu thập 0,00015 GB/lượt chạy * 44.640 lượt chạy * 0,5 USD/GB + lưu trữ 0,00015 GB/lượt chạy * 44.640 lượt chạy canary * 0,03 USD/GB/tháng
  = 3,35 USD + 0,20 USD = 3,55 USD/tháng

  Phí S3 = phí yêu cầu put + phí lưu trữ
  = yêu cầu put của 44.640 lượt chạy * 0,005 USD mỗi 1.000 yêu cầu + lưu trữ 0,001 GB/lượt chạy * 44.640 lượt chạy canary * 1 tháng * 0,023 USD/GB/tháng
  = 0,22 USD + 1,03 USD = 1,25 USD/tháng

  Phí Chỉ số CloudWatch = 3 Chỉ số CloudWatch (SuccessPercent, Duration, Failed) = 3 chỉ số x 0,30 USD/chỉ số/tháng = 0,90 USD/tháng

  Bạn có thể chọn cấu hình chỉ số bổ sung trong tập lệnh canary của mình: chỉ số executeHttpStep() và executeStep() và sẽ được tính phí theo mức giá dành cho Chỉ số CloudWatch tùy chỉnh.

  Phụ phí hàng tháng = 14,89 USD + 3,55 USD + 1,25 USD + 0,90 USD = 20,59 USD/tháng

  Tổng phí hàng tháng = 54,07 USD + 20,59 USD = 74,66 USD

  Giá trị giá cả hiển thị ở đây dựa trên các Khu vực ở Miền Đông Hoa Kỳ. Để biết thông tin định giá mới nhất cho (các) Khu vực tương ứng của bạn, vui lòng tham khảo tab định giá.

 • Cảnh báo tổng hợp có thể kết hợp bất kỳ loại cảnh báo CloudWatch nào. Cảnh báo chỉ số được tính theo số lượng chỉ số trên mỗi cảnh báo, trong khi đó cảnh báo tổng hợp được tính theo đơn vị cảnh báo. Một cảnh báo tổng hợp có giá 0.50 USD/tháng, bất kể số lượng cảnh báo chỉ số được kết hợp.

  Nếu bạn tạo một cảnh báo tổng hợp chứa 4 cảnh báo chỉ số có độ phân giải tiêu chuẩn, hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ được tính như sau:

  4 cảnh báo có độ phân giải tiêu chuẩn = 0.10 USD/chỉ số cảnh báo * 4 = 0.40 USD/tháng

  Một cảnh báo tổng hợp = 0.50 USD/tháng

  Phí CloudWatch hàng tháng = 0,40 USD + 0,50 USD = 0,90 USD/tháng
   

 • Amazon S3 Request Metrics cho phép bạn nhanh chóng xác định và khắc phục các vấn đề vận hành. Có 16 chỉ số khả dụng mà bạn có thể định cấu hình bộ lọc, được xác định bởi tiền tố hoặc thẻ đối tượng được chia sẻ và chỉ giám sát một tập hợp con các đối tượng. Các bộ lọc điều chỉnh chỉ số của bạn phù hợp với những ứng dụng kinh doanh cụ thể, quy trình công việc hoặc các tổ chức nội bộ. Hoạt động trên vùng lưu trữ sẽ xác định chỉ số nào được tạo, vì vậy, có thể không cần phải phát hành tất cả 16 chỉ số mỗi giờ trong ngày.

  Ví dụ: hãy lấy một ứng dụng thực hiện công việc sao lưu hàng ngày và hoàn thành trong vòng một giờ. Vì ứng dụng này chỉ thực hiện các yêu cầu PUT cho S3, nên một tập hợp con các chỉ số, chẳng hạn như AllRequests, PutRequests, TotalRequestLatency và BytesUploaded, được tạo ra; những chỉ số liên quan đến các loại hoạt động khác, chẳng hạn như DeleteRequests, SelectRequests và SelectReturnedBytes, sẽ không được tạo. Trong ví dụ bên trên, giả sử 8 trong số 16 chỉ số có sẵn được tạo – danh sách chi tiết các chỉ số có sẵn trong tài liệu Amazon S3. Giả sử công việc bắt đầu và kết thúc trong cùng một giờ, các khoản phí để tạo và phát hành các chỉ số lên CloudWatch là:

  Tổng số chỉ số = 8
  Tổng số giờ của các chỉ số được phát hành = 1 giờ mỗi ngày trong 30 ngày (giả sử tháng ví dụ có 30 ngày) = 1 * 30 = 30 giờ mỗi tháng
  Tổng số giờ mỗi tháng = 30 ngày * 24 giờ = 720 giờ mỗi tháng
  10.000 chỉ số tùy chỉnh đầu tiên ở mức giá 0,30 USD mỗi chỉ số = 0,30 USD * 8 (số lượng chỉ số) * 30 (số giờ chỉ số mỗi tháng) trên mỗi 720 (số giờ mỗi tháng) = 0,10 USD mỗi tháng.

  Phí CloudWatch hàng tháng cho các Chỉ số yêu cầu S3 = 0,10 USD mỗi tháng
  Khi bạn vượt mức tổng 10.000 chỉ số thì các bậc giá ổ đĩa sẽ được áp dụng theo bảng giá ở trên.

  Nếu bạn giám sát 1 hàm Lambda được gọi 1 triệu lần mỗi tháng, chi phí của bạn sẽ như sau:

 • Nếu bạn giám sát 1 hàm Lambda được gọi 1 triệu lần mỗi tháng, chi phí của bạn sẽ như sau:

  Chỉ số CloudWatch
  Có một vài chỉ số định sẵn được báo cáo cho mỗi hàm. Mỗi hàm báo cáo 8 chỉ số. Chỉ số CloudWatch được tổng hợp theo hàm bằng cách sử dụng tên của hàm đó. Tất cả chỉ số CloudWatch đều được tính theo giờ. Nếu hàm của bạn được gọi dưới một lần mỗi giờ, thì hàm của bạn sẽ chỉ được tính cho số giờ được gọi.

  Số lượng chỉ số CloudWatch mỗi hàm hằng tháng
  = 8 chỉ số * 1 hàm
  = 8 chỉ số CloudWatch

  Chi phí chỉ số CloudWatch hằng tháng = 0,30 USD mỗi chỉ số đối với 10.000 chỉ số đầu tiên * 8 chỉ số = 2,40 USD

  Khi bạn vượt mức tổng 10.000 chỉ số trong tài khoản của mình thì các bậc giá ổ đĩa sẽ được áp dụng. Xem bảng giá chỉ số để biết thông tin chi tiết.

  CloudWatch Logs
  Sau mỗi lần gọi hàm, một sự kiện nhật ký được tạo ra. Kích thước của mỗi sự kiện nhật ký khoảng 1,1 KB.

  Lượng GB CloudWatch Logs được thu nạp hằng tháng = (1,1 KB/1024/1024) GB * 1.000.000 lệnh gọi mỗi tháng = 1,05 GB mỗi tháng

  Chi phí cho lượng nhật ký được thu nạp hằng tháng = 0,50 USD mỗi GB nhật ký thu nạp được * 1,05 GB sự kiện hiệu năng dưới dạng CloudWatch Logs = 0,52 USD mỗi tháng

  Chi phí hằng tháng cho CloudWatch = 2,40 USD + 0,52 USD = 2,92 USD mỗi tháng

  Bạn không phải chịu phí tối thiểu hoặc mức sử dụng dịch vụ bắt buộc. Nếu hàm không được gọi, bạn không trả tiền.

  Giá hiển thị ở đây được dựa trên Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo thông tin giá cả cho Khu vực của bạn.

 • Nếu ứng dụng của bạn chạy không nghỉ trong suốt 30 ngày của tháng và tạo ra 10.000 bản cập nhật chỉ số mỗi phút, đồng thời luồng chỉ số CloudWatch của bạn gửi dữ liệu đến điểm cuối HTTP của đối tác thông qua luồng phân phối Firehose dữ liệu Kinesis ở Miền Đông Hoa Kỳ, thì khoản phí hàng tháng của bạn sẽ được tính như sau:

  CloudWatch Metric Streams
  Tổng số lần cập nhật chỉ số = 10.000 lượt cập nhật chỉ số mỗi phút * 43.200 phút trong tháng = 432.000.000 lượt cập nhật chỉ số mỗi tháng
  432.000.000 bản cập nhật chỉ số ở mức giá 0,003 USD mỗi 1.000 bản cập nhật chỉ số = 1.296 USD mỗi tháng
  Phí CloudWatch hàng tháng = 1.296 USD mỗi tháng

  Firehose dữ liệu Kinesis
  Dữ liệu Firehose dữ liệu Kinesis được tải nhập (GB mỗi tháng) = 432.000.000 lượt cập nhật chỉ số * 0,5 KB (kích thước trung bình giả định cho mỗi lượt cập nhật chỉ số) / 1.048.576 KB/GB = 206 GB/tháng
  Giá cho Firehose dữ liệu Kinesis ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,029 USD mỗi GB dữ liệu được tải nhập cho 500 TB đầu tiên/tháng = 206 GB * 0,029 USD = 5,97 USD mỗi tháng
  Phí cho Firehose dữ liệu Kinesis = 5,97 USD mỗi tháng

  Dữ liệu ra (Điểm cuối HTTP của Firehose dữ liệu Kinesis tới đối tác giám sát)
  Lên đến 9,999 TB mỗi tháng ở mức giá 0,09 USD mỗi GB (vì GB đầu tiên là miễn phí nên chúng tôi sẽ bỏ 1 GB khỏi công thức tính giá) = 205 GB * 0,09 USD = 18,45 USD
  Phí dữ liệu ra = 18,45 USD mỗi tháng

  Tổng các khoản phí hàng tháng = 1.296 USD mỗi tháng + 5,97 USD mỗi tháng + 18,45 USD mỗi tháng = 1.320,42 USD mỗi tháng

  Ghi chú: Mức định giá hiển thị ở đây được dựa trên Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo thông tin định giá cho Khu vực của bạn.

 • Giả sử bạn điều hành một chiến dịch chia lưu lượng truy cập trong đó bạn đang phân phối hai tính năng (phiên bản cũ và phiên bản mới) cho lưu lượng truy cập của người dùng là tổng cộng 200.000 lượt xem trang mỗi tháng với tỷ lệ lấy mẫu 100%. Bạn không cần phân tích. Ứng dụng của bạn tạo một sự kiện phân phối cho mỗi lượt xem trang, trong đó phân phối là một lệnh gọi API Evidently xác định người dùng nào sẽ thấy tính năng nào (nói cách khác là chia lưu lượng truy cập). Phí của bạn sẽ như sau:

  Phí sự kiện Evidently
  Tổng số sự kiện Evidently (phân phối) = 200.000 lượt xem * 1 sự kiện Evidently/lượt xem trang = 200.000 sự kiện Evidently
  200.000 sự kiện phân phối của Evidently với giá 5 USD/1 triệu sự kiện Evidently = 1,00 USD

  Phí CloudWatch Evidently hàng tháng = 1,00 USD

 • Giả sử bạn chạy hai lần triển khai, mỗi lần phân phối hai phiên bản tính năng cho lưu lượng truy cập của người dùng là tổng cộng 200.000 lượt xem trang mỗi tháng với tỷ lệ lấy mẫu 100%. Bạn muốn theo dõi ba số liệu được tạo từ mỗi sự kiện dữ liệu (tức là ba kiểu khớp quy tắc). Ứng dụng của bạn tạo một sự kiện phân phối cho mỗi lượt xem trang, trong đó phân phối là một lệnh gọi API Evidently xác định người dùng nào sẽ thấy tính năng nào (chia lưu lượng truy cập). Ứng dụng cũng tạo hai sự kiện dữ liệu/lượt xem trang (như số lượt nhấp của người dùng). Phí của bạn sẽ như sau:

  Phí sự kiện Evidently
  Với các phân phối, số lượng sự kiện Evidently = 200.000 lượt xem * 1 sự kiện Evidently/lượt xem trang * 2 lần triển khai = 400.000 sự kiện Evidently
  Với các sự kiện dữ liệu, số sự kiện Evidently = 200.000 lượt xem * 2 sự kiện Evidently/lượt xem trang = 400.000 sự kiện dữ liệu của Evidently
  Tổng số sự kiện Evidently = sự kiện phân phối của Evidently + sự kiện dữ liệu của Evidently = 400.000 + 400.000 = 800.000
  800.000 sự kiện Evidently với giá 5 USD/1 triệu sự kiện Evidently = 4,00 USD

  Phí đơn vị phân tích Evidently
  Số lượng chỉ số Evidently = 2 lần triển khai * 3 chỉ số = 6 chỉ số
  Số đơn vị phân tích Evidently = 6 chỉ số * 400.000 sự kiện dữ liệu của Evidently = 2.400.000
  Phí phân tích = 2.400.000 đơn vị phân tích Evidently với giá 7,50 USD/một triệu đơn vị phân tích Evidently = 18,00 USD

  Phí CloudWatch Evidently hàng tháng = phí sự kiện + phí phân tích = 4,00 USD + 18,00 USD = 22,00 USD

  Phí chỉ số CloudWatch = 12 chỉ số * 0,30 USD = 3,60 USD
  (Chỉ số CloudWatch theo từng phiên bản – 6 chỉ số Evidently * 2 phiên bản)

 • Giả sử bạn chạy hai lần triển khai và ba thử nghiệm, mỗi lần phân phối hai phiên bản tính năng cho lưu lượng truy cập của người dùng là tổng cộng 200.000 lượt xem trang mỗi tháng với tỷ lệ lấy mẫu 100%. Bạn muốn theo dõi ba số liệu được tạo từ mỗi sự kiện dữ liệu (tức là ba kiểu khớp quy tắc). Ứng dụng của bạn tạo một sự kiện phân phối cho mỗi lượt xem trang, trong đó phân phối là một lệnh gọi API Evidently cho biết người dùng nào sẽ thấy tính năng nào (chia lưu lượng truy cập). Ứng dụng cũng tạo hai sự kiện dữ liệu/lượt xem trang (như số lượt nhấp của người dùng). Phí của bạn sẽ như sau:

  Phí sự kiện Evidently
  Với các phân phối, số lượng sự kiện Evidently = 200.000 lượt xem * 1 sự kiện Evidently/lượt xem trang * (2 lần triển khai + 3 thử nghiệm) = 1.000.000 sự kiện Evidently
  Với các sự kiện dữ liệu, số sự kiện Evidently = 200.000 lượt xem * 2 sự kiện Evidently/lượt xem trang = 400.000 sự kiện dữ liệu của Evidently
  Tổng sự kiện Evidently = 1.000.000 sự kiện Evidently (phân phối) + 400.000 sự kiện Evidently (dữ liệu) = 1.400.000
  1.400.000 sự kiện Evidently với giá 5 USD/1 triệu sự kiện Evidently = 7,00 USD

  Phí đơn vị phân tích Evidently
  Số lượng chỉ số Evidently = (2 lần triển khai + 3 thử nghiệm) * 3 chỉ số = 15 chỉ số
  Số đơn vị phân tích Evidently = 15 chỉ số * 400.000 sự kiện dữ liệu của Evidently = 6.000.000
  Phí phân tích = 6.000.000 đơn vị phân tích Evidently với giá 7,50 USD/một triệu đơn vị phân tích Evidently = 45,00 USD

  Phí CloudWatch Evidently hàng tháng = phí sự kiện + phí phân tích = 7,00 USD + 45,00 USD = 52,00 USD

  Phí chỉ số CloudWatch = 30 chỉ số * 0,30 USD = 9,00 USD
  (Chỉ số CloudWatch theo từng phiên bản – 15 chỉ số Evidently * 2 phiên bản)

 • Nếu ứng dụng của bạn có 500.000 lượt truy cập/tháng và bạn đang thu thập các sự kiện CloudWatch RUM với tỷ lệ lấy mẫu 100% để đánh giá hiệu năng tải trang và lỗi với 20 sự kiện dữ liệu – bao gồm một sự kiện bắt đầu, một sự kiện xem trang cùng 10 sự kiện hiệu năng (ba thành phần thiết yếu web, một lần sơn, một lần điều hướng, năm lần tải tài nguyên) và tám lỗi mỗi lượt truy cập – các khoản phí của bạn sẽ như sau:

  Tổng số sự kiện dữ liệu RUM = 20 sự kiện dữ liệu/lượt truy cập * 500.000 lượt truy cập = 10.000.000 sự kiện dữ liệu
  Phí cho 10.000.000 sự kiện dữ liệu RUM với giá 1 USD/100.000 sự kiện dữ liệu = 10.000.000 * 1 USD/100.000 = 100 USD

  Phí sự kiện dữ liệu CloudWatch RUM hàng tháng = 100 USD/tháng

 • Nếu bạn chạy các truy vấn Thông tin chuyên sâu về chỉ số thông qua bảng điều khiển CloudWatch, bạn sẽ không bị tính phí.

  Khi bạn chạy các truy vấn Metrics Insights theo chương trình bằng AWS CLI, SDK hoặc AWS CloudFormation, truy vấn của bạn sẽ bị tính phí dựa trên số lượng số liệu được phân tích, bất kể bạn xuất kết quả như thế nào.

  Nếu bạn có 1.000.000 chỉ số trong tài khoản của mình và chạy truy vấn chọn 1.500 chỉ số để phân tích, rồi phân tích đó trả về 10 chuỗi thời gian trong kết quả thì chi phí của bạn sẽ như sau:

  Phí truy vấn = 1.500 chỉ số được phân tích * 0,01 USD/1.000 chỉ số được phân tích = 0,015 USD

  Nếu bạn có 5.000.000 chỉ số trong tài khoản của mình và chạy truy vấn chọn 100 chỉ số để phân tích, rồi phân tích đó chỉ trả về 1 chuỗi thời gian trong kết quả thì chi phí của bạn sẽ như sau:

  Phí truy vấn = 100 chỉ số phân tích * 0,01 USD mỗi 1.000 chỉ số phân tích = 0,001 USD

 • Với AWS, bạn xây dựng ứng dụng chạy 24/7 trong vài tháng và sử dụng các phiên bản EC2 tự động điều chỉnh quy mô. Bạn giám sát các phiên bản EC2 của mình bằng truy vấn Thông tin chuyên sâu về chỉ số để được cảnh báo khi mức sử dụng CPU trung bình trên tất cả các phiên bản EC2 của bạn vượt quá ngưỡng 80%.

  Trong tháng 7, ứng dụng của bạn liên tục sử dụng 3 phiên bản.

  Trong tháng 8, ứng dụng của bạn tăng quy mô lên tới 4 phiên bản vào ngày 16 tháng 8 lúc 00:00 UTC và tiếp tục sử dụng 4 phiên bản cho đến cuối tháng.

  Để tính toán chi phí cảnh báo hàng tháng
  Trong tháng 7 (gồm có 31 ngày), bạn sử dụng cảnh báo liên tục hàng ngày. Biểu thức toán học cho biết cách tính chi phí hàng tháng cho cảnh báo có độ phân giải tiêu chuẩn, lấy giá trị trung bình từ 3 chỉ số thông qua truy vấn Metrics Insights.

  1 (cảnh báo) x 3 (số lượng chỉ số được phân tích trong truy vấn Metrics Insights) x 0,10 USD (chi phí trên mỗi chỉ số được phân tích trên mỗi cảnh báo) = 0,30 USD

  Tổng chi phí cảnh báo cho tháng 7 là 0,30 USD.

  Để tính toán chi phí cảnh báo theo tỷ lệ hàng tháng
  Trong tháng 8 (gồm có 31 ngày), bạn sử dụng cảnh báo liên tục hàng ngày. Biểu thức toán học cho biết cách tính chi phí hàng tháng cho cảnh báo có độ phân giải tiêu chuẩn, lấy giá trị trung bình từ 3 chỉ số thông qua truy vấn Thông tin chuyên sâu về chỉ số trong 15 ngày, sau đó lấy giá trị trung bình từ 4 chỉ số thông qua truy vấn Thông tin chuyên sâu về chỉ số trong 16 ngày.

  Trong 360 giờ (từ ngày 1 lúc 00:00 UTC đến ngày 15 lúc 23:59 UTC), cảnh báo có độ phân giải tiêu chuẩn của bạn đánh giá mức trung bình từ 3 chỉ số thông qua truy vấn Metrics Insights, chi phí cho khoảng thời gian đó là:

  1 (cảnh báo) x 3 (số lượng chỉ số được phân tích trong truy vấn Metrics Insights) x 360 / 744 (tỷ lệ tính trên số giờ trong tháng) x 0,10 USD (chi phí trên mỗi chỉ số được phân tích trên mỗi cảnh báo) = 0,15 USD

  Trong 384 giờ (từ ngày 16 lúc 00:00 UTC đến ngày 31 lúc 23:59 UTC), cảnh báo có độ phân giải tiêu chuẩn của bạn đánh giá mức trung bình từ 4 chỉ số thông qua truy vấn Metrics Insights, chi phí cho khoảng thời gian đó là:

  1 (cảnh báo) x 4 (số lượng chỉ số được phân tích trong truy vấn Metrics Insights) x 384 / 744 (tỷ lệ tính trên số giờ trong tháng) x 0,10 USD (chi phí trên mỗi chỉ số được phân tích trên mỗi cảnh báo) = 0,21 USD

  Tổng chi phí cảnh báo cho tháng 8 là 0,15 USD + 0,21 USD = 0,36 USD.

  Xin lưu ý rằng tất cả chi phí cảnh báo đều được tính theo tỷ lệ, bất kể có sử dụng truy vấn Metrics Insights hay không. Bạn có thể áp dụng cùng logic tính theo tỷ lệ để dự đoán chi phí cho một cảnh báo được tạo, xóa hoặc sửa đổi để thêm hoặc xóa chỉ số trong tháng.
   

 • Nếu bạn thêm 10 bản phân phối CloudFront và 20 Đám mây riêng ảo (VPC) vào một trình giám sát để giám sát 45.000 thành phố-mạng, bạn phải trả phí như sau:

  1. Phí tài nguyên được giám sát:
   Tổng số tài nguyên được giám sát = 10 bản phân phối CloudFront + 20 VPC = 30
   30 tài nguyên được giám sát ở mức giá 0,01 USD trên mỗi tài nguyên được giám sát mỗi giờ = 30 * 0,01 USD = 0,30 USD/giờ
  2. Phí thành phố-mạng được giám sát:
   Tổng số thành phố-mạng được giám sát = 45.000, 100 thành phố-mạng đầu tiên = 0 USD
   Tổng số thành phố-mạng được giám sát mỗi tháng = 45.000 mỗi giờ 730 giờ/tháng = 32.850.000 giờ thành phố-mạng/tháng
   100 thành phố-mạng đầu tiên mỗi giờ, tổng số mỗi tháng (giá trị cố định mỗi tháng) = 74.000 giờ thành phố-mạng/tháng
   Tổng số giờ thành phố-mạng được tính phí/tháng = 32.850.000 giờ thành phố-mạng/tháng - 74.000 giờ thành phố-mạng/tháng = 32.776.000 giờ thành phố-mạng/tháng
   32.776.000 giờ thành phố-mạng/tháng ở mức giá 0,74 USD trên mỗi 10.000 thành phố-mạng mỗi giờ
   = 32.776.000 * 0,000074 USD = 2425,42 USD mỗi tháng
  3. Phí Bản ghi CloudWatch:
   Trong số 45.000 thành phố-mạng, Trình giám sát Internet sẽ chỉ đăng tải các Bản ghi CloudWatch đối với 500 thành phố-mạng hàng đầu có dữ liệu bản ghi nhỏ hơn 500 MB mỗi ngày hoặc (500 MB * 30) = 15 GB dữ liệu mỗi tháng. Nếu trừ đi dung lượng miễn phí (ví dụ: 5 GB), dữ liệu bản ghi còn lại bạn phải trả phí sẽ là 10 GB (15 GB - 5 GB). Nếu phí mỗi GB là 0,50 USD/tháng, một ví dụ hợp lý, thì phí hàng tháng của bạn cho Bản ghi CloudWatch sẽ chưa đến 0,50 USD * 10 GB = 5 USD/tháng.

   

 • Trong ví dụ này, bạn có một ứng dụng với khối lượng công việc trên AWS, trong môi trường lai và đa đám mây. Bạn muốn hợp nhất các chỉ số, bảng điều khiển và cảnh báo của mình ở một nơi cho tất cả khối lượng công việc của bạn, bất kể vị trí nào.

  Phí cảnh báo CloudWatch hàng tháng

  1. Chỉ số AWS
  Bạn tạo các cảnh báo để theo dõi chỉ số trên AWS. Vui lòng tham khảo các ví dụ về giá khác liên quan đến cảnh báo cho tính toán này.

  2. Chỉ số tại chỗ
  Bạn tạo cảnh báo để theo dõi 15 chỉ số từ khối lượng công việc tại chỗ của bạn. Mỗi cảnh báo tham chiếu đến một chỉ số riêng lẻ từ khối lượng công việc tại chỗ hoặc khối lượng công việc trên đám mây khác của bạn. Mức phí của bạn sẽ được tính như sau: 15 cảnh báo * 1 chỉ số cho mỗi cảnh báo * 0,10 USD cho mỗi chỉ số cảnh báo = 1,50 USD mỗi tháng.

  3. Chỉ số đám mây khác
  Cảnh báo của bạn trên các chỉ số đám mây khác được tính phí giống hệt như đối với các chỉ số tại chỗ.
  Nếu bạn tạo cảnh báo để theo dõi 15 chỉ số từ khối lượng công việc trên đám mây khác, phí CloudWatch của bạn sẽ được tính tương tự như trên, 1,50 USD mỗi tháng.

  Bạn có thể phải trả thêm phí phát sinh trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác khi truy vấn chỉ số từ API của họ.

  Phí bảng điều khiển CloudWatch hàng tháng

  Bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh tham chiếu đến 45 chỉ số CloudWatch, 5 truy vấn trên các chỉ số tại chỗ của bạn và 5 truy vấn trên các chỉ số đám mây khác của bạn: bảng điều khiển tham chiếu đến 45 + 5 + 5 = 55 chỉ số, do đó, bảng điều khiển không đủ điều kiện thuộc bậc miễn phí. Mức phí của bạn sẽ được tính như sau: 3 USD cho mỗi bảng điều khiển tùy chỉnh = 3 USD mỗi tháng.


  Phụ phí hàng tháng

  1. Phụ phí cho hoạt động thực thi Lambda trên các cảnh báo của bạn

  Mỗi truy vấn nguồn dữ liệu được vận hành bởi một hàm AWS Lambda; khi bạn trực quan hóa dữ liệu trên bảng điều khiển hoặc mỗi khi cảnh báo đánh giá, hàm AWS Lambda sẽ thay mặt bạn chạy để truy xuất dữ liệu cần thiết và có thể phát sinh chi phí cho mỗi mức giá AWS Lambda. Xin lưu ý rằng ví dụ dưới đây không tính đến bậc miễn phí của AWS Lambda.

  Phí Lambda = phí yêu cầu + phí thời lượng
  Một cảnh báo tiêu chuẩn sẽ thực hiện đánh giá mỗi phút; trong một tháng 31 ngày, cảnh báo sẽ thực hiện đánh giá 44.640 lần. Bạn có 15 cảnh báo với mỗi cảnh báo có một truy vấn nguồn dữ liệu cho các chỉ số tại chỗ và 15 cảnh báo khác với mỗi cảnh báo có một truy vấn nguồn dữ liệu cho đám mây khác, tức là (15 * 1) + (15 * 1) = 30 truy vấn.
  Đánh giá cảnh báo của bạn sẽ tạo ra 44.640 đánh giá * 30 truy vấn = 1.339.200 lượt chạy Lambda.
  Giả sử thời gian thực thi trung bình là 1 giây, mức phí phát sinh từ các cảnh báo của bạn sẽ được tính như sau:
  1.339.200 lượt chạy Lambda * 0,2 USD cho mỗi 1.000.000 yêu cầu + thời lượng 1 giây * 1.339.200 lượt chạy Lambda * kích cỡ bộ nhớ 1 GB * 0,0000166667 USD mỗi GB mỗi giây = 0,27 USD + 22,32 USD = 22,59 USD mỗi tháng.

  2. Phụ phí cho hoạt động thực thi Lambda trên bảng điều khiển của bạn

  Đối với hình ảnh trực quan hóa bảng điều khiển, chúng tôi đưa ra các giả định sau:

  * bạn làm mới bảng điều khiển 20 lần mỗi ngày
  * các hình ảnh trực quan hóa tận dụng các truy vấn phức tạp hơn so với các cảnh báo và thời gian thực thi trung bình của một truy vấn là 3 giây

  Hoạt động trực quan hóa dữ liệu từ bảng điều khiển của bạn sẽ tạo ra 10 truy vấn * 20 lần mỗi ngày * 31 ngày = 6.200 lượt chạy Lambda mỗi tháng

  Mức phí của AWS Lambda phát sinh từ bảng điều khiển của bạn sẽ được tính như sau:
  6.200 lượt chạy Lambda * 0,2 USD cho mỗi 1.000.000 yêu cầu + thời lượng 3 giây * 6.200 lượt chạy Lambda * kích cỡ bộ nhớ 1 GB * 0,000016667 USD mỗi GB mỗi giây = 0,00 USD + 0,31 USD = 0,31 USD mỗi tháng.

  Phụ phí hàng tháng = 22,59 USD + 0,31 USD = 22,90 USD mỗi tháng

  Tổng phí hàng tháng = 1,50 USD + 1,50 USD + 3 + 22,90 USD = 28,90 USD mỗi tháng

   

 • Hãy tưởng tượng bạn là một tổ chức tài chính muốn theo dõi hiệu năng của các ứng dụng giao dịch của bạn bằng cách sử dụng Trình giám sát mạng của CloudWatch. Để đảm bảo khả năng phục hồi, bạn đã phân tán ứng dụng của mình trên ba Vùng sẵn sàng, ánh xạ đến ba mạng con. Cơ sở hạ tầng của bạn kết nối với tám địa chỉ IP tại chỗ thông qua các liên kết AWS Direct Connect dự phòng. Khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày, hóa đơn tháng đầu tiên của bạn khi sử dụng Trình giám sát mạng của CloudWatch cho mạng lai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

  1. Phí tài nguyên được giám sát:


  30 ngày * 24 giờ = 720 giờ
  Tổng số mạng con VPC: 3
  Tổng số điểm đến tại chỗ có thể truy cập từ mỗi mạng con VPC: 8
  3 mạng con VPC đến 4 điểm đến đầu tiên với giá 0,10 USD cho mỗi tài nguyên được giám sát mỗi giờ = 3 * 720 giờ * 0,10 USD = 216 USD mỗi tháng


  Nhân 2 để tính 8 điểm đến = 216 USD * 2 = 432 USD mỗi tháng.


  2. Phí chỉ số CloudWatch:


  Với mỗi lần thăm dò, Trình giám sát mạng cung cấp 3 chỉ số CloudWatch
  Số lượng đầu dò được giám sát: 3 mạng con * 8 địa chỉ IP đích = 24 lần thăm dò
  Tổng số chỉ số: 24 lần thăm dò * 3 chỉ số với mỗi lần thăm dò = 72 chỉ số
  Tổng số phí CloudWatch cho các chỉ số: 72 chỉ số * 0,30 USD/chỉ số/tháng = 21,60 USD/tháng

  Tổng phí cho Trình giám sát mạng của CloudWatch trong ví dụ này: 438 USD + 21,60 USD = 459,60 USD mỗi tháng

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.