Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,5 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,005 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,5 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,1 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện tại, các nhật ký lưu lượng VPC và nhật ký lưu lượng Global Accelerator đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,15 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,08 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,5 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,005 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,5 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,1 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện tại, các nhật ký lưu lượng VPC và nhật ký lưu lượng Global Accelerator đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,15 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,08 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD trên mỗi 1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,67 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,033 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0067 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,67 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,134 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,033 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện tại, các nhật ký lưu lượng VPC và nhật ký lưu lượng Global Accelerator đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,201 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,101 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,5 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,005 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,5 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,1 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện tại, các nhật ký lưu lượng VPC và nhật ký lưu lượng Global Accelerator đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,15 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,08 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Canada (Miền Trung)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,55 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,033 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0055 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,55 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,275 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,11 USD/GB
  >50TB 0,055 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,033 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,275 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,165 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,083 USD/GB
  >50TB 0,055 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Nam Mỹ (Sao Paulo)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,014 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,028 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,014 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,9 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,0408 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,009 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,9 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,45 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,18 USD/GB
  >50TB 0,09 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,0408 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,45 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,27 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,135 USD/GB
  >50TB 0,09 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

AWS GovCloud (Tây Hoa Kỳ)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,013 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData

  0.013 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,39 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,675 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,039 USD/GB

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,675 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,338 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,135 USD/GB
  >50TB 0,068 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0.039 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.338 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.203 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,101 USD/GB
  >50TB 0.068 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

AWS GovCloud (Đông Hoa Kỳ)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,013 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData

  0.013 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,39 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,675 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,039 USD/GB

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,675 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,338 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,135 USD/GB
  >50TB 0,068 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0.039 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.338 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.203 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,101 USD/GB
  >50TB 0.068 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage
  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards
 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0.80 USD/GB
  Lưu trữ (Lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0.008 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.80 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.39 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.15 USD/GB
  >50TB 0.08 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.39 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.23 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.116 USD/GB
  >50TB 0,07 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1.00 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,67 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0067 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,67 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,134 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,201 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,101 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData

  0.01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,76 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,033 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0076 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,76 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,152 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,033 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,228 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,114 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,76 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,0314 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0076 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,76 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,152 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,0314 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,228 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,114 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,7 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,007 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,7 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,35 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,14 USD/GB
  >50TB 0,07 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,35 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,21 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,105 USD/GB
  >50TB 0,07 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

   

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

   

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,67 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,033 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0067 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,67 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,134 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,033 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,335 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,201 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,101 USD/GB
  >50TB 0,067 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,76 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,033 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0076 USD/GB dữ liệu đã quét

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,76 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,152 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,033 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,38 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,228 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,114 USD/GB
  >50TB 0,076 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Âu (Frankfurt)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,63 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,0324 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0063 USD

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,63 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,315 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,126 USD/GB
  >50TB 0,063 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,0324 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,285 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,171 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,086 USD/GB
  >50TB 0,057 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Âu (Ai-len)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,57 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,03 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0057 USD

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.57 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,285 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,114 USD/GB
  >50TB 0,057 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,03 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,285 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,171 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,086 USD/GB
  >50TB 0,057 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Âu (London)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,5985 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,0315 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0059 USD

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,5985 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,2993 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,1197 USD/GB
  >50TB 0,0599 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,0315 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,299 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,179 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,089 USD/GB
  >50TB 0,059 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Âu (Paris)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0,5985 USD/GB
  Lưu trữ (lưu trữ)
  0,0315 USD/GB
  Phân tích (Các truy vấn Logs Insights)
  0,0059 USD

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,5985 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,2993 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,1197 USD/GB
  >50TB 0,0599 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0,0315 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0,25 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,15 USD/GB
  20TB tiếp theo 0,08 USD/GB
  >50TB 0,05 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Châu Âu (Stockholm)

 • Chỉ số

  Bao gồm các chỉ số tùy chỉnh.

  Giám sát chi tiết EC2 có mức giá 2,1 USD cho mỗi phiên bản mỗi tháng và giảm xuống còn 0,14 USD cho mỗi phiên bản ở bậc có mức giá thấp nhất.  Giá giám sát chi tiết EC2 được tính theo 7 chỉ số tùy chỉnh trên mỗi phiên bản ở tần suất mỗi lần 1 phút, tính tỷ lệ theo giờ và chỉ được đo lường khi phiên bản gửi các chỉ số đến CloudWatch.

  Bậc Chi phí (chỉ số/tháng)
  10.000 chỉ số đầu tiên 0.3 USD
  240.000 chỉ số tiếp theo 0.1 USD
  750.000 chỉ số tiếp theo 0.05 USD
  >1.000.000 chỉ số 0.02 USD
 • API

  Bạn có thể yêu cầu tới năm số liệu thống kê cho cùng một chỉ số trong một yêu cầu GetMetricData API. Các số liệu thống kê bổ sung được tính phí như chỉ số bổ sung.

  0,01 USD/1000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricData
  0,02 USD/1.000 chỉ số được yêu cầu bằng GetMetricWidgetImage

  0,01 USD/1.000 yêu cầu GetMetricStatistics, ListMetrics, PutMetricData, GetDashboard, ListDashboards, PutDashboard và DeleteDashboards

 • Bảng thông tin

  3 USD/bảng thông tin/tháng
 • Cảnh báo

  Độ phân giải tiêu chuẩn (60 giây) 0,1 USD/số liệu cảnh báo
  Độ phân giải cao (10 giây) 0,3 USD/số liệu cảnh báo
 • Nhật ký

  Toàn bộ các kiểu nhật ký. Không tính phí Truyền dữ liệu VÀO đối với bất kỳ CloudWatch nào.

  Truyền dữ liệu RA từ CloudWatch Logs được tính giá theo bảng "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến" và "Truyền dữ liệu RA từ Amazon EC2 đến Internet" trên Trang giá EC2.

  Tổng hợp (Thu nạp dữ liệu)
  0.54 USD/GB
  Lưu trữ (Lưu trữ)
  0.028 USD/GB

  Nhật ký có tính phí

  Nhật ký có tính phí là các nhật ký dịch vụ AWS cụ thể đã được tối ưu hóa làm cơ chế sử dụng nhật ký và đủ điều kiện cho bậc giảm giá. Hiện tại, nhật ký VPC và Route53 đủ điều kiện áp dụng mức giá Nhật ký có tính phí.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.54 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.271 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.108 USD/GB
  >50TB 0,054 USD/GB
  Dữ liệu lưu trữ
  0.028 USD/GB

  Cung cấp nhật ký cho S3

  Hiện nhật ký lưu lượng VPC là loại nhật ký duy nhất đủ điều kiện áp dụng mức giá sau.

  Dữ liệu đã thu nạp Phí
  10TB đầu tiên 0.271 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.162 USD/GB
  20TB tiếp theo 0.0817 USD/GB
  >50TB 0,054 USD/GB
 • Sự kiện

  1 USD/một triệu sự kiện tùy chỉnh
  1 USD/một triệu sự kiện liên tài khoản

Ví dụ về giá

Lưu ý: Giá trị giá cả được hiển thị ở đây chỉ là ví dụ mẫu. Để biết thông tin giá cả mới nhất cho (các) khu vực tương ứng của bạn, vui lòng tham khảo tab giá.

 • Ví dụ 1 – Giám sát chi tiết EC2

  Nếu ứng dụng của bạn chạy trên 10 phiên bản Amazon EC2 24x7 trong một tháng có 30 ngày và bạn xuất bản 5 chỉ số tùy chỉnh mỗi 5 phút thông qua API PutMetricData, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Tổng số lượng chỉ số = 5 chỉ số mỗi phiên bản * 10 phiên bản = 50 chỉ số
  Phí tháng cho chỉ số CloudWatch ở mức giá 0.3 USD mỗi chỉ số tùy chỉnh = 50 * 0.3 USD = 15 USD

  Tổng số phút trong tháng = 60 * 24 * 30 = 42.300 phút
  Tổng số lượng yêu cầu API = 10 phiên bản * (42.300 phút/5 phút) = 84.600 yêu cầu
  1.000.000 yêu cầu API đầu tiên = 0 USD

  Phí tháng cho CloudWatch = 15 USD + 0 USD = 15 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 2 – Chỉ số tùy chỉnh

  Nếu ứng dụng của bạn chạy trên 51.000 phiên bản Amazon EC2 24x7 trong một tháng có 30 ngày và bạn xuất bản 5 chỉ số tùy chỉnh thông qua API PutMetricData, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Tổng số lượng chỉ số = 5 chỉ số mỗi phiên bản * 51.000 phiên bản = 255.000 chỉ số
  10.000 chỉ số tùy chỉnh đầu ở mức giá 0.30 USD mỗi chỉ số = 10.000 * 0.3 USD = 3,000 USD
  10.001 đến 250.000 chỉ số tùy chỉnh ở mức giá 0.1 USD mỗi chỉ số = 240.000 * 0.1 USD = 24.000 USD
  250.001 đến 255.000 chỉ số tùy chỉnh ở mức giá 0.05 USD mỗi chỉ số = 5000 * 0.05 USD = 250 USD
  Phí tháng cho chỉ số tùy chỉnh CloudWatch = 3000 USD + 24000 USD + 250 USD = 27,250 USD mỗi tháng

  Tổng số lượng yêu cầu API = 51.000 phiên bản * (43.200 phút/5 phút) = 440.640.000 yêu cầu
  1.000.000 yêu cầu API đầu tiên = 0 USD
  1.000.001 đến 440.640.000 yêu cầu API = 439.640.000/1,000 * 0.01 USD = 4,396.40 USD

  Phí tháng cho CloudWatch = 27,250 USD + 4,396.40 USD = 31,646.40 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 3 – Giám sát bằng nhật ký

  Nếu bạn đang giám sát mã phản hồi HTTP 2xx, 3xx và 4xx bằng cách sử dụng nhật ký truy cập ứng dụng web 24x7 trong một tháng có 30 ngày, bằng cách gửi 1 GB dữ liệu nhật ký tiếp nhật mỗi ngày, giám sát phản hồi HTTP và lưu trữ dữ liệu trong một tháng, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Phí tháng cho nhật ký tiếp nhận
  Tổng dữ liệu tiếp nhận = 1 GB * 30 ngày = 30 GB
  0 đến 5GB = 0 USD
  5 đến 30GB = 0.5 USD * 25 = 12.5 USD

  Phí tháng cho việc giám sát
  3 chỉ số CloudWatch ở mức giá 0 USD = 3 * 0 USD = 0 USD

  Phí tháng cho nhật ký được lưu trữ (giả định dữ liệu nhật ký được nén xuống còn 6 GB)
  0 đến 5GB = 0 USD
  5GB đến 6GB = 0.03 USD * 1 = 0.03 USD

  Phí tháng cho CloudWatch = 12.5 USD + 0 USD + 0.03 USD = 12.53 USD

 • Ví dụ 4 – Giám sát nhật lý lưu lượng VPC

  Nếu bạn đang giám sát các VPC gửi 72 TB nhật ký lưu lượng VPC được tiếp nhận mỗi tháng và lưu trữ dữ liệu trong một tháng, mức phí của bạn sẽ như sau:

  Phí tháng cho việc tiếp nhận nhật ký
  0 đến 10 TB ở mức giá 0,5 USD mỗi GB = 10 * 1.024 * 0,5 USD = 5.120 USD
  10 TB đến 30 TB ở mức giá 0,25 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,25 USD = 5.120 USD
  30 TB đến 50 TB ở mức giá 0,1 USD mỗi GB = 20 * 1.024 * 0,1 USD = 2.048 USD
  50 TB đến 72 TB ở mức giá 0,05 USD mỗi GB = 22* 1024 * 0,05 USD = 1.126,4 USD
  Tổng phí tiếp nhận = 5.120 USD + 5.120 USD + 2.048 USD + 1126,4 USD = 13.414,4 USD

  Phí tháng cho việc lưu trữ nhật ký (giả định dữ liệu nhật ký được nén xuống còn 30 GB)
  30 TB ở mức giá 0,033 USD mỗi GB = 30 * 1024 * 0,033 = 1.013,76 USD

  Phí tháng cho CloudWatch = 13.414,4 USD + 1.013,76 USD = 14.428,16 USD

Các tài nguyên về giá cả khác

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Các tài nguyên bổ trợ cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu thêm về Amazon CloudWatch

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon CloudWatch
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi