Bắt đầu nhanh

Thiết lập CloudWatch nhanh với hướng dẫn giới thiệu trong 10 phút của chúng tôi. 

Tài liệu

Bắt đầu nhanh về tài nguyên cơ sở hạ tầng

Thu thập số liệu và nhật ký từ phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Bắt đầu nhanh về ứng dụng có trong container

Thiết lập công việc giám sát container trên Amazon ECS, AWS Fargate và Amazon EKS.

Đọc tài liệu về ECS và Fargate » Đọc tài liệu về EKS »
Tài liệu

Bắt đầu nhanh nền tảng Phi máy chủ

Thiết lập giám sát phi máy chủ trên AWS Lambda.

Đọc tài liệu »
Hội thảo thực hành

Hội thảo về khả năng quan sát

Triển khai và thiết lập khả năng quan sát cho một ứng dụng vi dịch vụ phức tạp trong hội thảo chân thực và mang tính tương tác này.

Amazon CloudWatch và AWS X-Ray

Bắt đầu xây dựng »

Giám sát cơ sở hạ tầng

Thu thập số liệu và nhật ký tùy chỉnh cũng như ở cấp độ hệ thống từ phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ.

Gửi nhật ký Amazon EC2 đến CloudWatch

Tìm hiểu cách gửi dữ liệu nhật ký đến CloudWatch Logs từ Amazon EC2.

Đọc tài liệu »

Lập trình để thu thập số liệu CloudWatch

Sử dụng API CloudWatch để thu thập số liệu CloudWatch của bạn bằng cách lập trình.

Đọc tài liệu »

Thu thập và gửi số liệu đến CloudWatch

Sử dụng Tác tử CloudWatch để gửi số liệu tình trạng ứng dụng tùy chỉnh đến CloudWatch.

Đọc blog »

Truyền số liệu CloudWatch đến đích bất kỳ

Dùng CloudWatch Metric Streams để gửi số liệu CloudWatch đến đích tùy chọn.

Đọc tài liệu »

Bộ chứa

Tìm hiểu cách sử dụng CloudWatch để thu thập và giám sát các chỉ số và bản ghi do các ứng dụng trong bộ chứa của bạn tạo ra. 

Tài liệu

CloudWatch Container Insights dành cho ứng dụng trong container

Bắt đầu tổng hợp số liệu và nhật ký từ ứng dụng trong container bằng Amazon CloudWatch Container Insights.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Giám sát số liệu Prometheus cho cụm EKS và Kubernetes

Bắt đầu thu thập số liệu Prometheus từ ứng dụng trong bộ chứa bằng Amazon CloudWatch Container Insights.

Đọc tài liệu »

Serverless

Sử dụng CloudWatch để tổng hợp số liệu và nhật ký từ khối lượng công việc phi máy chủ.

Tài liệu

CloudWatch Lambda Insights dành cho các ứng dụng phi máy chủ

Bắt đầu tổng hợp số liệu và nhật ký từ các ứng dụng Lambda bằng Amazon CloudWatch Lambda Insights.

Đọc tài liệu »
Blog

Hiểu rõ hành vi của AWS Lambda bằng Amazon CloudWatch Logs Insights

Phân tích chuyên sâu lộ trình đến khả năng đổi mới nhanh chóng của khách hàng bằng CloudWatch Logs.

Đọc blog »
Tài liệu

CloudWatch với số liệu có tính phí của Lambda

Tìm hiểu cách triển khai CloudWatch cho số liệu có tính phí từ AWS Lambda.

Đọc tài liệu »
Blog

Giới thiệu CloudWatch Lambda Insights

Tìm hiểu cách sử dụng Lambda Insights và bắt đầu giám sát các hàm Lambda của bạn trong CloudWatch.

Đọc blog »
Blog

Sử dụng CloudWatch Lambda Insights

Tìm hiểu cách sử dụng Lambda Insights để cải thiện khả năng quan sát hoạt động vận hành.

Đọc blog »

Sự kiện

Tìm hiểu cách sử dụng CloudWatch Events để đặt lịch thông báo sự kiện và hàm Lambda, cũng như gọi tính năng Run Command (Chạy lệnh) của AWS Systems Manager.

Video

Giám sát thay đổi về tài nguyên và gọi hành động bằng CloudWatch Events

Tạo CloudWatch Events để giám sát và cảnh báo bạn về các thay đổi đối với tài nguyên.

Xem video »
Tài liệu

Thu thập thông báo sự kiện theo lịch cho EC2

Tìm hiểu cách tổng hợp thông báo sự kiện theo lịch cho phiên bản EC2 của bạn bằng CloudWatch.

Đọc tài liệu »
Blog

Sử dụng CloudWatch Events để xây dựng quy trình serverless

Tìm hiểu lợi ích của việc xây dựng quy trình serverless bằng CloudWatch Events.

Đọc blog »
Tài liệu

Lên lịch các hàm AWS Lambda

Tìm hiểu cách sử dụng CloudWatch để lên lịch hàm AWS Lambda của bạn.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Chuyển tiếp CloudWatch Events sang Run Command của Amazon EC2

Tìm hiểu về việc gọi tính năng Run Command (Chạy lệnh) trong AWS Systems Manager cho phiên bản EC2 của bạn bằng CloudWatch Events.

Đọc tài liệu »

Phân tích nhật ký

Khám phá và phân tích nhật ký của bạn bằng CloudWatch Logs Insights.

Tài liệu

Nhật ký được hỗ trợ và các trường đã khám phá

Xem lại nhật ký và các trường đã khám phá được Logs Insights hỗ trợ.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Truy vấn CloudWatch Logs

Tìm hiểu cách truy vấn nhật ký của bạn bằng Cú pháp truy vấn của CloudWatch.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Sử dụng Live Tail để xem và phân tích tất cả các bản ghi theo thời gian thực

Sử dụng tính năng Live Tail tương tác của Bản ghi Amazon CloudWatch để phát hiện ngay các vấn đề về ứng dụng hoặc triển khai trong các công cụ gốc về Khả năng quan sát AWS với chế độ xem bản ghi đến theo thời gian thực cho các chế độ xem của bạn.

Đọc tài liệu »

Phát hiện và cảnh báo về tình huống bất thường

Cô lập và khắc phục sự cố các thay đổi không mong muốn trong hành vi số liệu của bạn bằng tính năng Phát hiện sự cố của Amazon CloudWatch.

Tài liệu

Bật cảnh báo Phát hiện bất thường của CloudWatch

Tìm hiểu cách tạo cảnh báo phát hiện bất thường đối với số liệu ứng dụng của bạn.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Thiết lập Amazon SNS cho Cảnh báo CloudWatch

Tìm hiểu cách sử dụng Simple Notification Service để cảnh báo bạn khi kích hoạt Cảnh báo CloudWatch.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Tạo cảnh báo dựa trên biểu thức Tính toán số liệu

Triển khai cảnh báo CloudWatch qua cảnh báo dựa trên biểu thức tính toán số liệu.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Tạo cảnh báo tổng hợp

Tìm hiểu cách tạo cảnh báo tổng hợp để kết hợp nhiều cảnh báo và giảm bớt tình trạng nhiễu loạn cảnh báo.

Đọc tài liệu »

Bảng thông tin

Sử dụng bảng thông tin CloudWatch để dễ dàng trực quan hóa số liệu và nhật ký của bạn.

Tài liệu

Bắt đầu với bảng thông tin CloudWatch

Tạo và tùy chỉnh bảng thông tin CloudWatch của bạn.

Đọc tài liệu »
Blog

API và CloudFormation hỗ trợ bảng thông tin Amazon CloudWatch

Bắt đầu xây dựng bảng thông tin được tùy chỉnh bằng API, CLI và AWS CloudFormation.

Đọc blog »
Tính năng mới

Amazon CloudWatch giới thiệu Automatic Dashboards để giám sát tất cả tài nguyên AWS

Tìm hiểu cách Automatic Dashboards giúp bạn xác định và khắc phục các vấn đề vận hành.

Đọc tính năng mới »
Tài liệu

Cấu trúc nội dung và cú pháp của bảng thông tin Amazon CloudWatch

Phân tích chuyên sâu nền tảng và quá trình triển khai bảng thông tin.

Đọc tài liệu »

Số liệu tùy chỉnh

Bật số liệu tùy chỉnh và rút ngắn thời gian xử lý trung bình.

Tài liệu

Phát hành số liệu tùy chỉnh trong CloudWatch

Tìm hiểu cách phát hành số liệu sang CloudWatch bằng API PutMetricData.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Sử dụng CLI hoặc API của CloudWatch để phát hành các chỉ số

Bắt đầu phát hành số liệu sang CloudWatch bằng API hoặc CLI.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Xuất bản chỉ số tùy chỉnh bằng trình đại diện CloudWatch

Tìm hiểu cách sử dụng trình đại diện CloudWatch để xuất bản chỉ số ứng dụng bằng collectd.

Đọc tài liệu »

Theo dõi ứng dụng

Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và thông tin chuyên sâu về hiệu suất của các ứng dụng đồng thời nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố ứng dụng.

Tài liệu

Bắt đầu với CloudWatch Contributor Insights

Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để biết các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu suất của hệ thống.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Bắt đầu với CloudWatch ServiceLens

Trực quan hóa và phân tích tình trạng của ứng dụng, hiệu suất cùng độ sẵn sàng ở cùng một nơi.

Đọc tài liệu »
Tài liệu

Bắt đầu với CloudWatch Synthetics

Giám sát các điểm cuối của ứng dụng 24x7 bằng lưu lượng truy cập tổng hợp.

Đọc tài liệu »

Giám sát mạng

Bạn có thể xem đầy đủ hiệu năng và tình trạng mạng của mình, đồng thời theo dõi tính mức độ sẵn sàng và độ trễ của Internet

Tài liệu

Bắt đầu với Trình giám sát Internet của CloudWatch

Trực quan hóa tác động từ các vấn đề về Internet lên hiệu năng ứng dụng của bạn gần với thời gian thực.

Đọc tài liệu »

Phân tích số liệu

Tài liệu

Khám phá và phân tích số liệu bằng CloudWatch Metrics Insights

Đọc tài liệu »

Tài nguyên khác

Khám phá thêm khả năng của bạn với tài nguyên học tập về Amazon CloudWatch.

Tài liệu

Sử dụng tài liệu để triển khai giải pháp CloudWatch mà bạn muốn.

Đọc tài liệu »

Hướng dẫn

Khởi động quá trình triển khai CloudWatch bằng hướng dẫn.

Hướng dẫn xây dựng »

Mã mẫu và thư viện

Bắt đầu nhanh với các mẫu và thư viện định sẵn.

Bắt đầu »

Diễn đàn cộng đồng

Kết nối với cộng đồng CloudWatch thông qua diễn đàn CloudWatch.

Duyệt xem diễn đàn »