Với Amazon Elastic Block Store (EBS), bạn chỉ thanh toán cho những gì bạn cung cấp. Phí lưu trữ cho tất cả các loại ổ đĩa EBS được tính theo lượng GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi bạn giải phóng dung lượng lưu trữ. Đối với những ổ đĩa EBS hỗ trợ thêm các thao tác ra/vào mỗi giây (IOPS) và thông lượng vượt mức hiệu suất đường cơ sở, chi phí của chúng sẽ tăng lên.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 30 GB dung lượng lưu trữ, 2 triệu I/O và 1 GB dung lượng lưu trữ kết xuất nhanh với Amazon Elastic Block Store (EBS).
Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

Ví dụ định giá

Ví dụ 1 – Ổ đĩa SSD đa dụng (gp3)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp3) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Tất cả ổ đĩa gp3 bao gồm hiệu suất đường cơ sở miễn phí của 3.000 IOPS được cung cấp (số thao tác vào/ra mỗi giây) và 125 MB/giây thông lượng được cung cấp. Phí IOPS bổ sung và thông lượng có thể được cung cấp độc lập và được tính theo số lượng IOPS bạn cung cấp mỗi tháng và MB/giây mỗi tháng cho đến khi IOPS hoặc thông lượng được giải phóng. Phí dung lượng lưu trữ được cung cấp, IOPS được cung cấp và thông lượng được cung cấp cho ổ đĩa gp3 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu.

Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Bên cạnh đó, bạn cung cấp 10.000 IOPS và 500 MB/giây cho ổ đĩa của bạn.

Phí ổ đĩa Gp3:
Trong một khu vực tính phí 0,08 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả:
(0,08 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)) = 2,667 USD

Phí IOPS Gp3:
Trong một khu vực tính phí 0,005 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng, bạn sẽ phải trả:
(0,005 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng * (10.000 IOPS được cung cấp – 3.000 IOPS trong hiệu suất đường cơ sở miễn phí) * 43.200 giây /(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày))= 0,583 USD

Phí hiệu suất đường cơ sở Gp3:
Trong một khu vực tính phí 0,06 USD mỗi MB/giây được cung cấp-tháng, bạn sẽ phải trả:
(0,06 USD mỗi MB/giây được cung cấp-tháng * (500 MB/giây được cung cấp – 125 MB/giây trong hiệu suất đường cơ sở miễn phí) * 43.200 giây /(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày))= 0,375 USD

Tổng phí trong ví dụ 1:
Phí ổ đĩa Gp3 = 2,667 USD
Phí IOPS Gp3 = 0,583 USD
Phí hiệu suất đường cơ sở Gp3 = 0,375 USD

Tổng: 3,625 USD mỗi tháng có 30 ngày

Ví dụ 2 – Ổ đĩa đa dụng SSD (gp2) của EBS

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Dung lượng lưu trữ đã cung cấp cho ổ đĩa gp2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Phí ổ đĩa Gp2:
Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,10 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả: (0,10 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây/(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)) = Tổng: 3,33 USD mỗi tháng có 30 ngày

Ví dụ 3 – Ổ đĩa SSD với IOPS được cung cấp của EBS (io2)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp của EBS (io2) sẽ được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Với ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io2), phí cũng được tính cho dung lượng được cung cấp tính theo IOPS (số thao tác vào/ra mỗi giây) mỗi tháng. Khoản phí IOPS được cung cấp được phân bậc. Do đó, khi bạn cung cấp IOPS cao hơn trên một ổ đĩa duy nhất, phí áp dụng cho IOPS được cung cấp giảm xuống. Điều này giúp bạn tiết kiệm hơn khi thay đổi quy mô IOPS trên một ổ đĩa duy nhất. Phí dung lượng lưu trữ được cung cấp và IOPS được cung cấp cho ổ đĩa io2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu.

Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB dung lượng và 1.000 IOPS trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày.

Phí dung lượng lưu trữ ban đầu:
Trong khu vực tính phí 0,125 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 4,167 USD cho dung lượng lưu trữ (0,125 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây/(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)).

Phí IOPS ban đầu:
Trong khu vực tính phí 0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng cho 32.000 IOPS đầu tiên, bạn sẽ phải trả 1,083 USD cho số IOPS mà bạn đã cung cấp (0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng * 1.000 IOPS được cung cấp * 43.200 giây/(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)).

Bây giờ, giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa io2 khác có 2.000 GB và 60.000 IOPS trong 12 giờ trong một tháng có 30 ngày.

Phí dung lượng lưu trữ bổ sung:
Trong một khu vực tính phí 0,125 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 4,167 USD cho dung lượng lưu trữ đó.

Phí IOPs bổ sung:
Trong khu vực tính phí 0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng cho 32.000 IOPS đầu tiên và 0,046 USD mỗi IOPS được cung cấp từ IOPS thứ 32.001 đến IOPS thứ 64.000, bạn sẽ phải trả 56,133 USD cho số IOPS mà bạn đã cung cấp ((0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng*32.000 IOPS được cung cấp+0,046 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng* (60.000 - 32.000))*43.200 giây/(86.400 giây/ *tháng có 30 ngày)).

Phí lưu trữ ổ đĩa dung lượng lớn:
Tương tự, nếu bạn cung cấp một ổ đĩa lớn hơn 64.000 IOPS trong một tài khoản kích hoạt io2 Block Express, IOPS vượt mức 64.000 sẽ bị tính phí ở mức giá bậc ba của IOPS được cung cấp.

Phí IOPS ổ đĩa dung lượng lớn:
Xin lưu ý rằng bậc IOPS được áp dụng ở cấp ổ đĩa. Do vậy, nếu bạn cung cấp 10 ổ đĩa io2 với 1.000 IOPS trong 12 giờ trong một tháng có 30 ngày, tức là bạn đã cung cấp tổng 100.000 IOPS, tổng phí IOPS của bạn sẽ gấp 10 lần so với khoản phí trong ví dụ 1 (10,83 USD). Điều này là do mỗi ổ đĩa được cung cấp có ít hơn 32.000 IOPS, do đó, đối với mỗi ổ đĩa IOPS được tính phí ở mức giá 0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp.

Ví dụ 4 – Ổ đĩa SSD với IOPS được cung cấp của EBS (io1)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp của EBS (io2 và io1) sẽ được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Với ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io1 và io2), phí cũng được tính cho dung lượng được cung cấp tính theo IOPS (số thao tác vào/ra mỗi giây) mỗi tháng. Phí dung lượng lưu trữ và IOPS được cung cấp cho ổ đĩa io1 và io2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu.

Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,125 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 4,167 USD cho ổ đĩa đó (0,125 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây/(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)).

Bên cạnh đó, bạn cung cấp 1.000 IOPS cho ổ đĩa của mình. Trong khu vực tính phí 0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng, bạn sẽ phải trả 1,083 USD cho số IOPS mà bạn đã cung cấp (0,065 USD mỗi IOPS được cung cấp-tháng * 1.000 IOPS được cung cấp * 43.200 giây/(86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)).

Theo đó, tổng phí phải trả sẽ là:
5,25 USD (4,167 USD + 1,083 USD).

Ví dụ 5 – Ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng của EBS (st1)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng (st1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí sẽ được tính cho dung lượng lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa st1 theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB trong 12 giờ trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,045 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 1,50 USD cho ổ đĩa đó (0,045 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây /ngày * 30 ngày trong tháng)).

Ví dụ 6 – Ổ đĩa HDD nguội của EBS (sc1)

Phí lưu trữ cho ổ đĩa HDD nguội (sc1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa sc1 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Ví dụ: giả sử bạn cung cấp một ổ đĩa có 2.000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,015 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 0,50 USD cho ổ đĩa đó (0,015 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * tháng có 30 ngày)).

Ví dụ 7 – Bản kết xuất nhanh EBS

Lưu trữ bản kết xuất nhanh dựa trên dung lượng mà dữ liệu của bạn tiêu thụ trong Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Do Amazon EBS không tiết kiệm các ô trống, kích thước của bản kết xuất nhanh thường sẽ nhỏ hơn rất nhiều kích thước của ổ đĩa. Với bản sao nhanh đầu tiên của ổ đĩa, Amazon EBS sẽ lưu một bản sao đầy đủ của dữ liệu vào Amazon S3. Với mỗi bản kết xuất nhanh tăng thêm, chỉ phần đã thay đổi trong ổ đĩa Amazon EBS của bạn được lưu. Việc sao chép bản kết xuất nhanh EBS bị tính phí cho phần dữ liệu được truyền giữa các khu vực. Sau khi bản kết xuất nhanh được sao chép, phí kết xuất nhanh EBS tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho việc lưu trữ tại khu vực đích.

Ví dụ 8 – Khôi phục nhanh bản kết xuất nhanh EBS

Mức định giá trong ví dụ được lấy theo khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Khôi phục nhanh bản kết xuất nhanh (FSR) được tính phí theo Dịch vụ dữ liệu theo giờ (DSU-Hours) cho mỗi bản kết xuất nhanh và cho từng Vùng sẵn sàng được kích hoạt dịch vụ này. DSU được tính phí theo phút với thời gian tối thiểu là một giờ. Bạn sẽ tiếp tục phải chịu phí cho đến khi bạn tắt FSR trên bản kết xuất nhanh. Mức giá của 1 DSU-giờ là 0,75 USD.

Ví dụ, bạn kích hoạt FSR trên một bản kết xuất nhanh EBS trong ba Vùng sẵn sàng (AZs) và tắt đi sau 90 phút. Mức giá cho một DSU-giờ là 0,75 USD. Vì FSR được kích hoạt trên một bản kết xuất nhanh trong 90 phút tại ba AZ, bạn sẽ chịu cước là 1 bản kết xuất nhanh * 3 AZ * 1,5 DSU-giờ tại mức giá 0,75 USD trên mỗi DSU-giờ hay chính bằng 3,375 USD.

Một ví dụ khác: bạn kích hoạt FSR trên một bản kết xuất nhanh EBS trong một Vùng sẵn sàng và tắt đi sau 45 phút. Mức giá cho 1 FSR DSU-giờ là 0,75 USD. Vì thời gian sử dụng một giờ là tối thiểu, do đó bạn sẽ chịu cước là 1 bản kết xuất nhanh * 1 AZ * 1 DSU-giờ tại mức giá 0,75 USD hay chính bằng 0,75 USD.

Cùng xem xét một ví dụ khác khi bạn kích hoạt FSR trên ba bản kết xuất nhanh trong 2 Vùng sẵn sàng, và tắt đi sau 2,5 giờ. Vì FSR được kích hoạt trong 2,5 giờ (150 phút) trên 3 bản kết xuất nhanh và trong 2 AZ, bạn sẽ phải chịu cước bằng 3 bản kết xuất nhanh * 2 AZ * 2,5 DSU-giờ tại mức giá 0,75 USD trên mỗi FSR DSU-giờ hay chính bằng 11,25 USD.

Ví dụ 9 – API trực tiếp của EBS cho bản kết xuất nhanh

Với API trực tiếp của EBS cho bản kết xuất nhanh, bạn có thể tạo bản kết xuất nhanh EBS từ dữ liệu ở bất cứ đâu—chẳng hạn như dữ liệu tại chỗ. Những API này còn mang lại khả năng đọc trực tiếp dữ liệu bản kết xuất nhanh EBS và xác định sự khác biệt giữa hai bản kết xuất nhanh. Các khoản phí sau áp dụng cho những API này.

Các API ListChangedBlocks và ListSnapshotBlocks được tính phí trên mỗi yêu cầu. Nếu bạn thực hiện một triệu lệnh gọi API ListSnapshotBlocks trong khu vực tính phí 0,0006 USD/nghìn yêu cầu, bạn sẽ bị tính phí 0,60 USD (0,0006 USD/nghìn yêu cầu * 1 triệu yêu cầu).

API GetSnapshotBlock được tính phí trên mỗi SnapshotAPIUnit. Một yêu cầu API GetSnapshotBlock sử dụng một khối dữ liệu có kích cỡ 512 KiB và tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Xin lưu ý rằng 512 KiB là kích cỡ khối dữ liệu duy nhất được hỗ trợ hiện nay, vì vậy, mỗi yêu cầu GetSnapshotBlock tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Ví dụ: nếu bạn thực hiện 100.000 lệnh gọi API GetSnapshotBlock bằng khối dữ liệu có kích cỡ 512 KiB trong khu vực tính phí 0,003 USD mỗi một nghìn SnapshotAPIUnit, bạn sẽ phải trả 0,30 USD (0,003 USD mỗi một nghìn SnapshotAPIUnit *100.000 SnapshotAPIUnit).

API PutSnapshotBlock được tính phí trên mỗi SnapshotAPIUnit. Một yêu cầu API PutSnapshotBlock sử dụng một khối dữ liệu có kích cỡ 512 KiB và tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Xin lưu ý rằng 512 KiB là kích cỡ khối dữ liệu duy nhất được hỗ trợ hiện nay, vì vậy, mỗi yêu cầu PutSnapshotBlock tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Ví dụ: nếu bạn thực hiện 100.000 lệnh gọi API PutSnapshotBlock bằng khối dữ liệu có kích cỡ 512 KiB trong khu vực tính phí 0,006 USD mỗi một nghìn SnapshotAPIUnit, bạn sẽ phải trả 0,60 USD (0,006 USD mỗi nghìn SnapshotAPIUnit * 100.000 SnapshotAPIUnit).

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng truyền dữ liệu bên ngoài hoặc liên khu vực, phí truyền dữ liệu EC2 bổ sung sẽ được áp dụng. Nếu bạn xóa bất kỳ ảnh chụp nhanh nào sau khi khởi tạo tác vụ, bạn vẫn sẽ phải trả phí cho dữ liệu đã được truyền.  

Ví dụ 10 – Lưu trữ ảnh chụp nhanh EBS

Khi bạn lưu trữ bản kết xuất nhanh EBS, bản sao đầy đủ của bản kết xuất nhanh được lưu trữ trong bậc Lưu trữ bản kết xuất nhanh EBS. Giả sử bạn tạo bản kết xuất nhanh EBS của ổ đĩa EBS có dung lượng 1.000 GB và tại thời điểm khi bản kết xuất nhanh được tạo, 200 GB dữ liệu đã được ghi vào ổ đĩa. Nếu bạn lưu trữ bản kết xuất nhanh này, bản kết xuất nhanh được lưu trữ có dung lượng 200 GB được tạo và lưu trữ ở bậc Lưu trữ bản kết xuất nhanh EBS. Trong Khu vực có mức phí $0,0125 mỗi GB-tháng cho dung lượng Lưu trữ bản kết xuất nhanh EBS, bạn chịu $2,50 phí lưu trữ cho việc lưu trữ bản kết xuất nhanh trong một tháng 30 ngày. ($0,0125 mỗi GB-tháng * 200 GB).

Giả sử bạn tạm thời khôi phục bản kết xuất nhanh 200 GB từ bậc lưu trữ trong khoảng thời gian 15 ngày. Trong cùng một Khu vực, bạn chịu phí truy xuất một lần là $6 ($0,03/GB *200 GB). Đối với Khu vực này, với mức phí $0,05/GB-tháng lưu trữ Tiêu chuẩn bản kết xuất nhanh EBS, bản kết xuất nhanh được khôi phục chịu mức phí $5 cho khoảng thời gian là 15 ngày ($0,05 mỗi GB-tháng * 200 GB* 15 ngày/30 ngày). Khi hết khoảng thời gian khôi phục 15 ngày, bản kết xuất nhanh được đưa trở lại bậc lưu trữ và bạn không còn chịu phí cho bản sao ở bậc tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng với trường hợp khôi phục tạm thời, bản sao của bản kết xuất nhanh trong bậc lưu trữ sẽ được giữ lại. Bạn sẽ tiếp tục chịu phí lưu trữ bản sao của bản kết xuất nhanh ở bậc lưu trữ với mức giá là $0,0125 mỗi GB-tháng.

Hệ thống sẽ giữ lại bản kết xuất nhanh được lưu trữ ở bậc Lưu trữ bản kết xuất nhanh EBS tối thiểu là 90 ngày. Nếu xóa bản kết xuất nhanh 200 GB hoặc khôi phục vĩnh viễn bản kết xuất này từ bậc lưu trữ trong vòng 90 ngày, bạn sẽ chịu phí lưu trữ cho thời gian lưu giữ còn lại. Ví dụ: nếu xóa bản kết xuất nhanh đã lưu trữ sau 70 ngày, 11 giờ và 5 phút, bạn sẽ chịu phí $1,625 cho thời gian lưu giữ còn lại là 19 ngày, 12 giờ và 55 phút, được làm tròn xuống giờ gần nhất, tức là 19 ngày và 12 giờ ($0,0125 mỗi GB-tháng * 200 GB * (19 ngày * 24 giờ + 12 giờ)/ (24 giờ/ngày * tháng 30 ngày).

Bạn muốn biết thêm thông tin về ổ đĩa EBS Magnetic? Hãy xem Ổ đĩa thế hệ trước của Amazon EBS.

*trên trang này, GB = 1024^3 byte

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon EBS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EBS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi