Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 30 GB dung lượng lưu trữ, 2 triệu I/O và 1 GB dung lượng lưu trữ kết xuất nhanh với Amazon Elastic Block Store (EBS).
Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

Ví dụ về giá

Ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) của EBS

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Dung lượng lưu trữ đã cung cấp cho ổ đĩa gp2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.10 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 3.33 USD cho ổ đĩa đó (0.10 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Ổ đĩa SSD IOPS theo mức cung cấp của EBS (io1)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD IOPS theo mức cung cấp của EBS (io1) sẽ được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Với ổ đĩa SSD IOPS theo mức cung cấp (io1), phí cũng được tính cho dung lượng được cung cấp tính theo IOPS (số thao tác vào/ra mỗi giây) mỗi tháng. Phí dung lượng lưu trữ và IOPS theo mức cung cấp cho ổ đĩa io1 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.125 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 4.167 USD cho ổ đĩa đó (0.125 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Bên cạnh đó, bạn cung cấp 1000 IOPS cho ổ đĩa của bạn. Trong khu vực tính phí 0.065 USD mỗi IOPS-tháng, bạn sẽ phải trả 1.083 USD cho số IOPS đó (0.065 USD cho mỗi IOPS-tháng theo mức cung cấp * 1000 IOPS theo mức cung cấp * 43.200 giây /(86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Theo đó, tổng phí phải trả sẽ là 5.25 USD (4.167 USD + 1.083 USD).

Ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng của EBS (st1)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng (st1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí sẽ được tính cho dung lượng lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa st1 theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ trong một tháng 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.045 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 1.5 USD cho ổ đĩa đó (0.045 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Ổ đĩa HDD Lạnh (sc1) của EBS

Phí lưu trữ cho ổ đĩa HDD Lạnh (sc1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa sc1 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.025 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 0.83 USD cho ổ đĩa đó (0.025 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Bản sao nhanh EBS

Dung lượng lưu trữ bản sao nhanh dựa trên khoảng trống mà dữ liệu của bạn tiêu thụ trong Amazon S3. Do Amazon EBS không tiết kiệm các ô trống, kích thước của bản sao nhanh thường sẽ nhỏ hơn rất nhiều kích thước của ổ đĩa. Với bản sao nhanh đầu tiên của ổ đĩa, Amazon EBS sẽ lưu một bản sao đầy đủ của dữ liệu vào Amazon S3. Với mỗi bản sao nhanh tăng thêm, chỉ phần đã thay đổi trong ổ đĩa Amazon EBS của bạn được lưu.

Phí sẽ được tính cho việc sao chép các bản sao nhanh của EBS cho phần dữ liệu được chuyển giữa các khu vực. Sau khi bản kết xuất nhanh được sao chép, phí kết xuất nhanh EBS tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho việc lưu trữ tại khu vực đích.

EBS Fast Snapshot Restore 

Fast Snapshot Restore (FSR) được tính phí theo Giờ sử dụng đơn vị dịch vụ dữ liệu (DSU) cho từng Vùng sẵn sàng được kích hoạt dịch vụ này. DSU được tính phí theo phút, tối thiểu 1 giờ. Mức giá cho 1 giờ sử dụng DSU FSR là 0,75 USD mỗi Vùng sẵn sàng.

Ví dụ: xem xét Bản kết xuất nhanh EBS với Fast Snapshot Restore được kích hoạt trong 90 phút tại 3 Vùng sẵn sàng. Mức giá cho 1 giờ sử dụng DSU FSR là 0,75 USD mỗi Vùng sẵn sàng. Do Fast Snapshot Restore đã được kích hoạt trong 90 phút tại ba Vùng sẵn sàng, bạn sẽ bị tính phí 3 DSU FSR * 1,5 giờ với giá 0,75 USD/giờ sử dụng DSU FSR, tức là 3,375 USD.

Hoặc xem xét Bản kết xuất nhanh EBS với Fast Snapshot Restore được kích hoạt trong 45 phút tại 1 Vùng sẵn sàng. Mức giá cho 1 giờ sử dụng DSU FSR là 0,75 USD mỗi Vùng sẵn sàng. Do mức tối thiểu là 1 giờ nên bạn sẽ bị tính phí 1 DSU FSR * 1 giờ với giá 0,75 USD/giờ sử dụng DSU FSR, tức là 0,75 USD.

 

 

Bạn muốn biết thêm thông tin về ổ đĩa Magnetic của EBS? Hãy xem Ổ đĩa thế hệ trước của Amazon EBS.

*trên trang này GB = 1024^3 byte

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon VPC

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EBS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi