AWS Elemental MediaLive 提供按需付费定价;您将根据使用该服务处理的视频直播的持续时间付费。具体来说,AWS Elemental MediaLive 针对构成您的直播频道的每个输入 (包括主要输入和备份输入在内的内容源) 和输出 (包括构成完整自适应比特率频道的每个输出编码) 收费。具体费率取决于输入的编解码器、分辨率和比特率,以及您为每个输出选择的编解码器、分辨率、比特率和帧速率。由于每个直播频道都有一个输入和一个或多个输出,因此您只需将每个输入和每个输出的价格相加,即可获得运行直播频道的总费用。如果您为输入或输出频道启用高级音频功能,则还需支付额外费用。

AWS Elemental MediaLive 支持两种定价模式,即按分钟付费或需要做出年度承诺的每月定价。您可以选择按分钟付费,无需预付费用或长期承诺;在这种情况下,AWS Elemental MediaLive 会将您运行每个输入和输出的持续时间四舍五入到最接近的整数分钟,最短 10 分钟。或者,您可以使用我们的年度选项来节省资金,每个月为每个输入和输出支付一个固定价格,为期 12 个月。请联系我们将频道从按分钟定价转换为年度定价。

输入定价

直播频道的每个输入的价格取决于输入流的编解码器、比特率和分辨率。

 • 美国东部 (弗吉尼亚北部)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 – 20mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 – 20mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 – 20mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD
 • 美国西部 (俄勒冈)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 – 20mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 – 20mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 – 20mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD
 • 亚太地区 (新加坡)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率  每分钟   每月 (为期
  12 个月) 
   每分钟   每月 (为期
  12 个月) 
   每分钟   每月 (为期
  12 个月) 
  SD <10mbps  0.0016 USD  17 USD  0.0032 USD  35 USD  0.0065 USD  70 USD
  SD 10 – 20mbps  0.0020 USD  22 USD  0.0041 USD  43 USD  0.0081 USD  86 USD
  SD >20mbps  0.0024 USD  27 USD  0.0049 USD  51 USD  0.0097 USD  104 USD
  HD <10mbps  0.0032 USD  35 USD  0.0065 USD  70 USD  0.0130 USD  139 USD
  HD 10 – 20mbps  0.0041 USD  43 USD  0.0081 USD  86 USD  0.0162 USD  174 USD
  HD >20mbps  0.0049 USD  51 USD  0.0097 USD  104 USD  0.0194 USD  209 USD
  UHD <10mbps  0.0194 USD  209 USD  0.0389 USD  417 USD  0.0778 USD  835 USD
  UHD 10 – 20mbps  0.0243 USD  260 USD  0.0486 USD  522 USD  0.0972 USD  1043 USD
  UHD >20mbps  0.0292 USD  313 USD  0.0583 USD  626 USD  0.1167 USD  1252 USD
 • 亚太地区 (悉尼)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  SD <10mbps  0.0019 USD  19 USD  0.0038 USD  40 USD  0.0075 USD  81 USD
  SD 10 – 20mbps  0.0023 USD  25 USD  0.0047 USD  50 USD  0.0094 USD  100 USD
  SD >20mbps  0.0028 USD  31 USD  0.0056 USD  59 USD  0.0113 USD  121 USD
  HD <10mbps  0.0038 USD  40 USD  0.0075 USD  81 USD  0.0150 USD  161 USD
  HD 10 – 20mbps  0.0047 USD  50 USD  0.0094 USD  100 USD  0.0188 USD  201 USD
  HD >20mbps  0.0056 USD  59 USD  0.0113 USD  121 USD  0.0225 USD  242 USD
  UHD <10mbps  0.0225 USD  242 USD  0.0450 USD  483 USD  0.0901 USD  967 USD
  UHD 10 – 20mbps  0.0282 USD  301 USD  0.0563 USD  604 USD  0.1126 USD  1209 USD
  UHD >20mbps  0.0338 USD  363 USD  0.0676 USD  725 USD  0.1351 USD  1450 USD
 • 亚太地区 (东京)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  SD <10mbps  0.0017 USD  18 USD  0.0034 USD  37 USD  0.0069 USD  74 USD
  SD 10 – 20mbps  0.0022 USD  23 USD  0.0043 USD  46 USD  0.0086 USD  92 USD
  SD >20mbps  0.0026 USD  28 USD  0.0052 USD  55 USD  0.0103 USD  111 USD
  HD <10mbps  0.0034 USD  37 USD  0.0069 USD  74 USD  0.0138 USD  148 USD
  HD 10 – 20mbps  0.0043 USD  46 USD  0.0086 USD  92 USD  0.0172 USD  185 USD
  HD >20mbps  0.0052 USD  55 USD  0.0103 USD  111 USD  0.0207 USD  222 USD
  UHD <10mbps  0.0207 USD  222 USD  0.0414 USD  444 USD  0.0827 USD  888 USD
  UHD 10 – 20mbps  0.0259 USD  277 USD  0.0517 USD  555 USD  0.1034 USD  1110 USD
  UHD >20mbps  0.0310 USD  333 USD  0.0621 USD  666 USD  0.1241 USD  1332 USD
 • 欧洲(爱尔兰)

    MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  每分钟 每月 (为期
  12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 – 20mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 – 20mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 – 20mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD

输出定价

输出费用取决于输出流的编解码器、比特率、分辨率和帧速率。总输出价格为频道产生的所有输出的总和。
 • 美国东部 (弗吉尼亚北部)

      AVC 输出    
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10mbps 30 – 60fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20mbps 30 – 60fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10mbps 30 – 60fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20mbps 30 – 60fps 0.0220 USD 236 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 美国西部 (俄勒冈)

      AVC 输出    
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10mbps 30 – 60fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20mbps 30 – 60fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10mbps 30 – 60fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20mbps 30 – 60fps 0.0220 USD 236 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 亚太地区 (新加坡)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0113 USD 121 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0141 USD 152 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0141 USD 152 USD
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0176 USD 188 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0169 USD 180 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0211 USD 226 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0225 USD 242 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0282 USD 301 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0282 USD 301 USD
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0352 USD 378 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0338 USD 363 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0422 USD 453 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0056 USD 59 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 亚太地区 (悉尼)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0097 USD 104 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0122 USD 131 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0122 USD 131 USD
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0152 USD 162 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0146 USD 156 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0182 USD 195 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0194 USD 209 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0243 USD 260 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0243 USD 260 USD
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0304 USD 326 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0292 USD 313 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0365 USD 391 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0049 USD 51 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 亚太地区 (东京)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0103 USD 111 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0129 USD 139 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0129 USD 139 USD
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0162 USD 173 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0155 USD 166 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0194 USD 208 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0207 USD 222 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0259 USD 277 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0259 USD 277 USD
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.0323 USD 347 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0310 USD 333 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0388 USD 416 USD

    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0052 USD 55 USD

  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 欧洲 (爱尔兰)

      AVC 输出    
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10mbps 30 – 60fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20mbps 30 – 60fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10mbps 30 – 60fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 – 20mbps 30 – 60fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20mbps 30 – 60fps 0.0220 USD 236 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  高级音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD

如果您对 HEVC 或 UHD 编码感兴趣,请联系我们。

附加功能

这些费率适用于频道层面,而不是单个输入或输出。高级音频包括附加音频编码器,以支持杜比数字 (AC3) 和杜比数字+ (EAC3) 的输出,音频标准化使用 DTS 技术来启用符合 ITU-R BS.1770 标准的监控和更正以及符合 CALM ACT (ATSC A/85) 的日志记录。

定价示例

在美国东部 (弗吉尼亚北部) 地区,具有 20Mbps、HEVC、1080p HD 输入并产生 5 种具有高级音频比特率 (5Mbit/s、2Mbit/s、1.2Mbit/s、800Kbit/s 和 500Kbit/s) 的事件的直播频道的费用将为每分钟 0.057 USD 或每小时 3.42 USD。
 
输入:
1080p HD、HEVC、20Mbps = 每分钟 0.010 USD
 
AVC 输出:
1080p HD、5Mbps 30fps = 每分钟 0.012 USD
720p HD、2Mbps、30fps = 每分钟 0.012 USD
576p SD、1.2Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
432p SD、0.8Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
288p SD、0.5Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
 
附加功能:
高级音频 = 每分钟 0.005 USD
 
(0.010 USD + 0.012 USD + 0.012 USD + 0.006 USD + 0.006 USD + 0.006 + 0.005 USD = 0.057 USD)
 
采用相同配置的全天候直播线性频道的费用将为每月 572 USD
 
输入:
1080p HD、HEVC、20Mbps = 每月 105 USD
 
输出:
1080p HD、5Mbps 30fps = 每月 126 USD
720p HD、2Mbps、30fps = 每月 126 USD
576p SD、1.2Mbps、30fps = 每月 63 USD
432p SD、0.8Mbps、30fps = 每月 63 USD
288p SD、0.5Mbps、30fps = 每月 63 USD
 
附加功能:
高级音频 = 每月 26 USD
 
(105 USD + 126 USD + 126 USD + 63 USD + 63 USD + 63 USD + 26 USD = 572 USD)

额外费用

您在 AWS 范围之外提供内容时可能会发生额外费用。如果内容输出通过 Internet 或通过 CDN 而不是 Amazon CloudFront 传送到目的地,则将收取 Internet 数据传输费用。

数据从 AWS Elemental MediaLive 传输到 Internet
  美国西部
(俄勒冈)
美国东部
(弗吉尼亚北部)
亚太地区
(新加坡)
亚太地区
(悉尼)
亚太地区
(东京)
欧洲
(爱尔兰)
 
每月前 1GB 0.000 USD
每 GB
0.00 USD
每 GB
0.000 USD
每 GB
0.000 USD
每 GB
0.000 USD
每 GB
0.000 USD
每 GB
 
每月不超过 10TB 0.090 USD
每 GB
0.090 USD
每 GB
0.120 USD
每 GB
0.140 USD
每 GB
0.140 USD
每 GB
0.090 USD
每 GB
 
每月下一个 40TB 0.085 USD
每 GB
0.085 USD
每 GB
0.085 USD
每 GB
0.135 USD
每 GB
0.135 USD
每 GB
0.085 USD
每 GB
 
每月下一个 100TB 0.070 USD
每 GB
0.070 USD
每 GB
0.082 USD
每 GB
0.130 USD
每 GB
0.130 USD
每 GB
0.070 USD
每 GB
 
每月下一个 350TB 0.050 USD
每 GB
0.050 USD
每 GB
0.080 USD
每 GB
0.120 USD
每 GB
0.120 USD
每 GB
0.050 USD
每 GB
 
每月下一个 524TB 联系我们
每月下一个 4PB 联系我们
每月超过 5PB 联系我们

AWS Elemental MediaLive 频道向同一地区内的 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服务传入或传出数据时不会产生额外费用 (即 0.00 USD/GB)。以下定价基于从运行频道之外的某个地区“传入”或“传出”AWS Elemental MediaLive 的数据。

数据从其他 AWS 地区传输到 AWS Elemental MediaLive
美国西部 (俄勒冈) 美国东部 (弗吉尼亚北部) 亚太地区 (新加坡) 亚太地区 (悉尼) 亚太地区 (东京) 欧洲 (爱尔兰)  
0.00 USD/GB 0.00 USD/GB 0.00 USD/GB 0.00 USD/GB 0.000 USD/GB 0.00 USD/GB  
数据从 AWS Elemental MediaLive 传输到其他 AWS 地区
美国西部 (俄勒冈) 美国东部 (弗吉尼亚北部) 亚太地区 (新加坡) 亚太地区 (悉尼) 亚太地区 (东京) 欧洲 (爱尔兰)  
0.02 USD/GB 0.02 USD/GB 0.09 USD/GB 0.14 USD/GB 0.09 USD/GB 0.02 USD/GB  
最后,当这些资源未被使用时,AWS Elemental MediaLive 将针对每个输入和频道进行收费:
 
• 与运行频道无关的每个输入按比例每小时收取 0.01 USD
• 不处于运行状态的每个频道按比例每小时收取 0.01 USD
有问题?
联系我们
准备好开始使用?
注册
发现更多资源
访问“资源”页面