AWS Elemental MediaLive 提供按需付费定价;您将根据使用该服务处理的视频直播的持续时间付费。具体来说,AWS Elemental MediaLive 针对构成您的直播频道的每个输入 (包括主要输入和备份输入在内的内容源) 和输出 (包括构成完整自适应比特率频道的每个输出编码) 收费。具体费率取决于输入的编解码器、分辨率和比特率,以及您为每个输出选择的编解码器、分辨率、比特率和帧速率。由于每个直播频道都有一个输入和一个或多个输出,因此您只需将每个输入和每个输出的价格相加,即可获得运行直播频道的总费用。如果您为输入或输出频道启用高级音频功能,则还需支付额外费用。

AWS Elemental MediaLive 支持两种定价模式,即按分钟付费或需要做出年度承诺的每月定价。您可以选择按分钟付费,无需预付费用或长期承诺;在这种情况下,AWS Elemental MediaLive 会将您运行每个输入和输出的持续时间四舍五入到最接近的整数分钟,最短 10 分钟。或者,您可以使用我们的年度选项来节省资金,每个月为每个输入和输出支付一个固定价格,为期 12 个月。请联系我们将频道从按分钟定价转换为年度定价。

输入定价

直播频道的每个输入的价格取决于输入流的编解码器、比特率和分辨率。

 • 美国东部 (弗吉尼亚北部)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD
  SD >=10 且 <=20mbps 0.0010 USD 13 USD 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0010 USD 16 USD 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD 0.0080 USD 84 USD
  HD >=10 且 <=20mbps 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD 0.0100 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD 0.0120 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0120 USD 126 USD 0.0230 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps 0.0150 USD 157 USD 0.0290 USD 315 USD 0.0590 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0180 USD 189 USD 0.0350 USD 378 USD 0.0700 USD 756 USD
 • 美国西部 (俄勒冈)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD
  SD >=10 且 <=20mbps 0.0010 USD 13 USD 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0010 USD 16 USD 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD 0.0080 USD 84 USD
  HD >=10 且 <=20mbps 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD 0.0100 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD 0.0120 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0120 USD 126 USD 0.0230 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps 0.0150 USD 157 USD 0.0290 USD 315 USD 0.0590 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0180 USD 189 USD 0.0350 USD 378 USD 0.0700 USD 756 USD
 • 亚太地区 (新加坡)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps 0.0019 USD 19 USD 0.0038 USD 40 USD 0.01 USD 81 USD
  SD >=10 且 <=20mbps 0.0019 USD 25 USD 0.0038 USD 50 USD 0.01 USD 100 USD
  SD >20mbps 0.0019 USD 31 USD 0.0058 USD 59 USD 0.01 USD 121 USD
  HD <10mbps 0.0038 USD 40 USD 0.0077 USD 81 USD 0.02 USD 161 USD
  HD >=10 且 <=20mbps 0.0038 USD 50 USD 0.0096 USD 100 USD 0.02 USD 201 USD
  HD >20mbps 0.0058 USD 59 USD 0.0115 USD 121 USD 0.02 USD 242 USD
  UHD <10mbps 0.0230 USD 242 USD 0.0441 USD 483 USD 0.09 USD 967 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps 0.0288 USD 301 USD 0.0556 USD 604 USD 0.11 USD 1209 USD
  UHD >20mbps 0.0345 USD 363 USD 0.0672 USD 725 USD 0.13 USD 1450 USD
 • 欧洲 (爱尔兰)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  分辨率 比特率 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月) 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD
  SD >=10 且 <=20mbps 0.0010 USD 13 USD 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD
  SD >20mbps 0.0010 USD 16 USD 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD
  HD <10mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0040 USD 42 USD 0.0080 USD 84 USD
  HD >=10 且 <=20mbps 0.0020 USD 26 USD 0.0050 USD 52 USD 0.0100 USD 105 USD
  HD >20mbps 0.0030 USD 31 USD 0.0060 USD 63 USD 0.0120 USD 126 USD
  UHD <10mbps 0.0120 USD 126 USD 0.0230 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps 0.0150 USD 157 USD 0.0290 USD 315 USD 0.0590 USD 630 USD
  UHD >20mbps 0.0180 USD 189 USD 0.0350 USD 378 USD 0.0700 USD 756 USD

输出定价

输出费用取决于输出流的编解码器、比特率、分辨率和帧速率。总输出价格为频道产生的所有输出的总和。
 • 美国东部 (弗吉尼亚北部)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0060 USD 63 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0070 USD 79 USD
  SD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0070 USD 79 USD
  SD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0090 USD 98 USD
  SD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0130 USD 142 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0120 USD 126 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0150 USD 157 USD
  HD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0150 USD 157 USD
  HD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0180 USD 197 USD
  HD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0260 USD 283 USD
  UHD <10mbps <=30fps 0.0700 USD 756 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0880 USD 945 USD
  UHD >20mbps <=30fps 0.1060 USD 1134 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0030 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  杜比音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 美国西部 (俄勒冈)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0060 USD 63 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0070 USD 79 USD
  SD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0070 USD 79 USD
  SD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0090 USD 98 USD
  SD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0130 USD 142 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0120 USD 126 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0150 USD 157 USD
  HD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0150 USD 157 USD
  HD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0180 USD 197 USD
  HD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0260 USD 283 USD
  UHD <10mbps <=30fps 0.0700 USD 756 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0880 USD 945 USD
  UHD >20mbps <=30fps 0.1060 USD 1134 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0030 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  杜比音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 亚太地区 (新加坡)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0115 USD 121 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0134 USD 152 USD
  SD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0173 USD 180 USD
  SD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0134 USD 152 USD
  SD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0173 USD 188 USD
  SD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0211 USD 226 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0173 USD 180 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0211 USD 226 USD
  SD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0249 USD 272 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0230 USD 242 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0288 USD 301 USD
  HD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0345 USD 363 USD
  HD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0288 USD 301 USD
  HD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0345 USD 378 USD
  HD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0422 USD 453 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0345 USD 363 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0422 USD 453 USD
  HD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0499 USD 543 USD
  UHD <10mbps <=30fps 0.1343 USD 1450 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.1688 USD 1813 USD
  UHD >20mbps <=30fps 0.2034 USD 2176 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0058 USD 59 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  杜比音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD
 • 欧洲 (爱尔兰)

  AVC 输出
  分辨率 比特率 帧速率 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  SD <10mbps <=30fps 0.0060 USD 63 USD
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0070 USD 79 USD
  SD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0070 USD 79 USD
  SD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0090 USD 98 USD
  SD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps <=30fps 0.0090 USD 94 USD
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0110 USD 118 USD
  SD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0130 USD 142 USD
  HD <10mbps <=30fps 0.0120 USD 126 USD
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.0150 USD 157 USD
  HD <10mbps  >60 且 <=120fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0150 USD 157 USD
  HD >=10 且 <=20mbps >30 且 <=60fps 0.0180 USD 197 USD
  HD >=10 且 <=20mbps  >60 且 <=120fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps <=30fps 0.0180 USD 189 USD
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 0.0220 USD 236 USD
  HD >20mbps  >60 且 <=120fps 0.0260 USD 283 USD
  UHD <10mbps <=30fps 0.0700 USD 756 USD
  UHD >=10 且 <=20mbps <=30fps 0.0880 USD 945 USD
  UHD >20mbps <=30fps 0.1060 USD 1134 USD
    每分钟 每月 (为期 12 个月)
  仅音频 0.0030 USD 31 USD
  附加功能 每分钟 每月 (为期 12 个月)
  杜比音频 0.0050 USD 26 USD
  音频标准化 0.0020 USD 42 USD

高级音频定价

高级音频包括附加音频编码器,以支持杜比数字 (AC3) 和杜比数字+ (EAC3) 的输出,音频标准化使用 DTS 技术来启用符合 ITU-R BS.1770 标准的监控和更正以及符合 CALM ACT (ATSC A/85) 的日志记录。

定价示例

在美国东部 (弗吉尼亚北部) 地区,具有 20Mbps、HEVC、1080p HD 输入并产生 5 种比特率 (5Mbit/s、2Mbit/s、1.2Mbit/s、800Kbit/s 和 500Kbit/s) 的事件的直播频道的费用将为每分钟 0.052 USD 或每小时 3.12 USD。
 
输入:
1080p HD、HEVC、20Mbps = 每分钟 0.010 USD
 
AVC 输出:
1080p HD、5Mbps 30fps = 每分钟 0.012 USD
720p HD、2Mbps、30fps = 每分钟 0.012 USD
576p SD、1.2Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
432p SD、0.8Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
288p SD、0.5Mbps、30fps = 每分钟 0.006 USD
 
(0.010 USD + 0.012 USD + 0.012 USD + 0.006 USD + 0.006 USD + 0.006 = 0.052 USD)
 
采用相同配置的全天候直播线性频道的费用将为每月 546 USD
 
输入:
1080p HD、HEVC、20Mbps = 每月 105 USD
 
输出:
1080p HD、5Mbps 30fps = 每月 126 USD
720p HD、2Mbps、30fps = 每月 126 USD
576p SD、1.2Mbps、30fps = 每月 63 USD
432p SD、0.8Mbps、30fps = 每月 63 USD
288p SD、0.5Mbps、30fps = 每月 63 USD
 
(105 USD + 126 USD + 126 + 63 USD + 63 USD + 63 USD = 546 USD)

额外费用

您在 AWS 范围之外提供内容时可能会发生额外费用。如果内容输出通过 Internet 或通过 CDN 而不是 Amazon CloudFront 传送到目的地,则将收取 Internet 数据传输费用。

数据从 AWS Elemental MediaLive 传输到 Internet

 

美国西部 (俄勒冈)

美国东部
(弗吉尼亚北部)

亚太地区 (新加坡)

欧洲
(爱尔兰)

每月前 1GB

0.000 USD/GB

0.00 USD/GB

0.000 USD/GB

0.000 USD/GB

每月不超过 10TB

0.090 USD/GB

0.090 USD/GB

0.120 USD/GB

0.090 USD/GB

每月下一个 40TB

0.085 USD/GB

0.085 USD/GB

0.085 USD/GB

0.085 USD/GB

每月下一个 100TB

0.070 USD/GB

0.070 USD/GB

0.082 USD/GB

0.070 USD/GB

每月下一个 350TB

0.050 USD/GB

0.050 USD/GB

0.080 USD/GB

0.050 USD/GB

每月下一个 524TB

联系我们

每月下一个 4PB

联系我们

每月超过 5PB

联系我们

AWS Elemental MediaLive 频道向同一地区内的 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服务传入或传出数据时不会产生额外费用 (即 0.00 USD/GB)。以下定价基于从运行频道之外的某个地区“传入”或“传出”AWS Elemental MediaLive 的数据。

数据从其他 AWS 地区传输到 AWS Elemental MediaLive

美国西部 (俄勒冈)

美国东部 (弗吉尼亚北部)

亚太地区 (新加坡)

欧洲 (爱尔兰)

0.00 USD/GB

0.00 USD/GB

0.00 USD/GB

0.00 USD/GB

数据从 AWS Elemental MediaLive 传输到其他 AWS 地区

美国西部 (俄勒冈)

美国东部 (弗吉尼亚北部)

亚太地区 (新加坡)

欧洲 (爱尔兰)

0.02 USD/GB

0.02 USD/GB

0.09 USD/GB

0.02 USD/GB

最后,当这些资源未被使用时,AWS Elemental MediaLive 将针对每个输入和频道进行收费:
 
• 与运行频道无关的每个输入按比例每小时收取 0.01 USD
• 不处于运行状态的每个频道按比例每小时收取 0.01 USD
有问题?
联系我们
准备好开始使用?
注册
发现更多资源
访问“资源”页面