AWS Elemental MediaLive 定价

AWS Elemental MediaLive 可在以下方面提供即付即用定价:输入输出附加功能闲置资源数据传输。无论频道是否接收或产生内容,只要其处于运行状态,每个频道的输入(包括主要和次要输入)与输出(包括您的输出组中的每个单独编码)按照其对应的费率(请参考下方的地区性费率)进行收费。由于每个直播频道都有一个输入和一个或多个输出,因此您只需将每个输入和每个输出的价格相加,即可获得运行您的直播频道的总费用。运行中的频道启用高级音频功能,将产生额外的费用(每个频道收一次费)。停止运行的频道被视为闲置资源,如果没有删除该频道,将会产生小额使用费。

AWS Elemental MediaLive 提供两种定价模型:按需和预留。

 • 按需定价:对于运行中的输入、输出和附加功能,按小时计费。每个运行资源的持续时间将四舍五入到最接近的分钟,最少 10 分钟以上。无需签订长期合同或支付预付款。您可以根据频道的需要增加或减少使用量,并且只须为使用的输入、输出和功能支付指定的小时费率。
 • 预留定价:输入、输出和附加功能采用 12 个月年度费用模式,相比按需定价,可享受最高 75% 的折扣。在承诺期的每个月内,每小时都按此费率收费。对于长期运行或全天候频道,预留 AWS Elemental MediaLive 资源会显著降低成本。有关更多信息,请参阅文档页面

分辨率定义如下
SD 是指小于 720 垂直分辨率。
HD 是指大于或等于 720 垂直分辨率,但小于或等于 1080 垂直分辨率。
UHD 是指大于 1080 垂直分辨率,且最高可达 2160 垂直分辨率。

输入定价

直播频道的每个输入的价格取决于输入流的编解码器、比特率和分辨率。如果您创建另一个启用了输入切换功能的频道(即使用超过一个输入),这两个活动输入的费用都将适用于该频道,即使计划中配置了不止两个输入。

 • 美国东部(弗吉尼亚北部)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 美国西部(俄勒冈)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 亚太地区(孟买)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1080 USD  0.0245 USD  0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1320 USD  0.0319 USD  0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD 
  SD >20mbps 0.1560 USD  0.0393 USD  0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD 
  HD <10mbps 0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD  0.8400 USD  0.2062 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD  1.0500 USD  0.2577 USD 
  HD >20mbps 0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD  1.2600 USD  0.3093 USD 
  UHD <10mbps 1.2600 USD  0.3093 USD  2.5260 USD  0.6186 USD  5.0460 USD  1.2371 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.5780 USD  0.3854 USD  3.1560 USD  0.7732 USD  6.3120 USD  1.5464 USD 
  UHD >20mbps 1.8960 USD  0.4639 USD  3.7860 USD  0.9278 USD  7.5720 USD  1.8557 USD 
 • 亚太地区(首尔)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0780 USD  0.0181 USD  0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0960 USD  0.0236 USD  0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD 
  SD >20mbps 0.1140 USD  0.0290 USD  0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD 
  HD <10mbps 0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD  0.6240 USD  0.1523 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD  0.7800 USD  0.1904 USD 
  HD >20mbps 0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD  0.9300 USD  0.2285 USD 
  UHD <10mbps 0.9300 USD  0.2285 USD  1.8660 USD  0.4570 USD  3.7320 USD  0.9139 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.1640 USD  0.2847 USD  2.3340 USD  0.5712 USD  4.6620 USD  1.1424 USD 
  UHD >20mbps 1.3980 USD  0.3427 USD  2.7960 USD  0.6854 USD  5.5920 USD  1.3709 USD 
 • 亚太地区(新加坡)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1140 USD  0.0263 USD  0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1380 USD  0.0342 USD  0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD 
  SD >20mbps 0.1680 USD  0.0421 USD  0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD 
  HD <10mbps 0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD  0.9000 USD  0.2208 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD  1.1280 USD  0.2760 USD 
  HD >20mbps 0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD  1.3500 USD  0.3312 USD 
  UHD <10mbps 1.3500 USD  0.3312 USD  2.7000 USD  0.6623 USD  5.4060 USD  1.3246 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.6920 USD  0.4126 USD  3.3780 USD  0.8279 USD  6.7560 USD  1.6558 USD 
  UHD >20mbps 2.0280 USD  0.4967 USD  4.0560 USD  0.9935 USD  8.1060 USD  1.9869 USD 
 • 亚太地区(悉尼)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0960 USD  0.0227 USD  0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1200 USD  0.0295 USD  0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD 
  SD >20mbps 0.1440 USD  0.0363 USD  0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD 
  HD <10mbps 0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD  0.7800 USD  0.1906 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD  0.9720 USD  0.2382 USD 
  HD >20mbps 0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD  1.1640 USD  0.2859 USD 
  UHD <10mbps 1.1640 USD  0.2859 USD  2.3340 USD  0.5718 USD  4.6680 USD  1.1435 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.4580 USD  0.3562 USD  2.9160 USD  0.7147 USD  5.8320 USD  1.4294 USD 
  UHD >20mbps 1.7520 USD  0.4288 USD  3.4980 USD  0.8577 USD  7.0020 USD  1.7153 USD 
 • 亚太地区(东京)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1020 USD  0.0241 USD  0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1320 USD  0.0314 USD  0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD 
  SD >20mbps 0.1560 USD  0.0386 USD  0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD 
  HD <10mbps 0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD  0.8280 USD  0.2027 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD  1.0320 USD  0.2534 USD 
  HD >20mbps 0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD  1.2420 USD  0.3041 USD 
  UHD <10mbps 1.2420 USD  0.3041 USD  2.4840 USD  0.6082 USD  4.9620 USD  1.2165 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.5540 USD  0.3789 USD  3.1020 USD  0.7603 USD  6.2040 USD  1.5206 USD 
  UHD >20mbps 1.8600 USD  0.4562 USD  3.7260 USD  0.9124 USD  7.4460 USD  1.8247 USD
 • 欧洲(法兰克福)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0900 USD  0.0207 USD  0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1080 USD  0.0269 USD  0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD 
  SD >20mbps 0.1320 USD  0.0331 USD  0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD 
  HD <10mbps 0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD  0.7080 USD  0.1739 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD  0.8880 USD  0.2174 USD 
  HD >20mbps 0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD  1.0620 USD  0.2609 USD 
  UHD <10mbps 1.0620 USD  0.2609 USD  2.1300 USD  0.5218 USD  4.2600 USD  1.0436 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.3320 USD  0.3251 USD  2.6640 USD  0.6522 USD  5.3220 USD  1.3045 USD 
  UHD >20mbps 1.5960 USD  0.3913 USD  3.1920 USD  0.7827 USD  6.3900 USD  1.5654 USD 
 • 欧洲(爱尔兰)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 南美洲(圣保罗)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1560 USD  0.0366 USD  0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1980 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD 
  SD >20mbps 0.2340 USD  0.0586 USD  0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD 
  HD <10mbps 0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD  1.2540 USD  0.3075 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD  1.5660 USD  0.3844 USD 
  HD >20mbps 0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD  1.8840 USD  0.4613 USD 
  UHD <10mbps 1.8840 USD  0.4613 USD  3.7680 USD  0.9226 USD  7.5300 USD  1.8452 USD 
  UHD 10 – 20mbps 2.3520 USD  0.5748 USD  4.7040 USD  1.1533 USD  9.4140 USD  2.3065 USD 
  UHD >20mbps 2.8260 USD  0.6920 USD  5.6460 USD  1.3839 USD  11.2980 USD  2.7678 USD 

输出定价

输出费用取决于输出流的编解码器、比特率、分辨率和帧速率。总输出价格为频道产生的所有输出的总和。如果您对 HEVC 或 UHD 编码感兴趣,请联系我们

 • 美国东部(弗吉尼亚北部)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 美国西部(俄勒冈)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 亚太地区(孟买)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6300 USD  0.1546 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9840 USD  0.2405 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.9480 USD  0.2307 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.1820 USD  0.2896 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.2600 USD  0.3093 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.9740 USD  0.4836 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.8960 USD  0.4639 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.3640 USD  0.5793 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3180 USD  0.0761 USD 
 • 亚太地区(首尔)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.4680 USD  0.1142 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.7260 USD  0.1777 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1705 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.8760 USD  0.2140 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.9300 USD  0.2285 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.4580 USD  0.3572 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.3980 USD  0.3427 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.7460 USD  0.4280 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2340 USD 0.0562 USD
 • 亚太地区(新加坡)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6780 USD  0.1656 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0560 USD  0.2576 USD 
  SD >20mbps <=30fps 1.0140 USD  0.2471 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.2660 USD  0.3101 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.3500 USD  0.3312 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 2.1120 USD  0.5178 USD 
  HD >20mbps <=30fps 2.0280 USD  0.4967 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.5320 USD  0.6203 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3360 USD 0.0815 USD
 • 亚太地区(悉尼)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.5820 USD  0.1429 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9120 USD  0.2224 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.8760 USD  0.2133 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.0920 USD  0.2677 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.1640 USD  0.2859 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.8240 USD  0.4470 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.7520 USD  0.4288 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.1900 USD  0.5355 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2940 USD 0.0703 USD
 • 亚太地区(东京)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6180 USD  0.1521 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9720 USD  0.2365 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.9300 USD  0.2269 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.1640 USD  0.2848 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.2420 USD  0.3041 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.9380 USD  0.4755 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.8600 USD  0.4562 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.3280 USD  0.5696 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3120 USD 0.0748 USD
 • 欧洲(法兰克福)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.5340 USD  0.1304 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.8340 USD  0.2029 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.7980 USD  0.1946 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.9960 USD  0.2443 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.0620 USD  0.2609 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.6620 USD  0.4079 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.5960 USD  0.3913 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.9980 USD  0.4887 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2640 USD 0.0642 USD
 • 欧洲(爱尔兰)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 南美洲(圣保罗)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.9420 USD  0.2307 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.4700 USD  0.3588 USD 
  SD >20mbps <=30fps 1.4100 USD  0.3441 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.7640 USD  0.4320 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.8840 USD  0.4613 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 2.9400 USD  0.7212 USD 
  HD >20mbps <=30fps 2.8260 USD  0.6920 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 3.5280 USD  0.8640 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.4680 USD 0.1135 USD

附加功能

这些费率适用于频道层面,而不是单个输入或输出。高级音频包括附加音频编码器,以支持杜比数字 (AC3) 和杜比数字+ (EAC3) 的输出,音频标准化使用 DTS 技术来启用符合 ITU-R BS.1770 标准的监控和更正以及符合 CALM ACT (ATSC A/85) 的日志记录。

附加功能 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
高级音频 0.3000 USD 0.0356 USD
音量归一化 0.1200 USD 0.0575 USD

定价示例

 • 示例 1
 • 示例 2
 • 示例 1
 • 在美国东部(弗吉尼亚北部)区域,一个具有两个 HD 输入(使用输入切换功能),并能产生 5 种高级音频输出的活跃频道每小时成本:

  输入
  1080p HD、HEVC、20Mbps = 每小时 0.600 USD
  1080p HD、HEVC、20Mbps = 每小时 0.600 USD

  AVC 输出
  1080p HD、5Mbps 30fps = 每小时 0.720 USD
  720p HD、2Mbps、30fps = 每小时 0.720 USD
  576p SD、1.2Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD
  432p SD、0.8Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD
  288p SD、0.5Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD

  附加功能
  高级音频 = 每小时 0.300 USD

  合计
  0.600 USD + 0.600 USD + 0.720 USD + 0.720 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.300 USD = 每小时 4.020 USD
  或者每分钟 0.067 美元,最低 0.670 USD(10 分钟)

 • 示例 2
 • 如果构成一个直播频道的输入和输出在 12 个月内每个月的运行时间超过 25%(180 个或更多小时),将这些输入和输出预留 12 个月的承诺期以及当月较低的小时费率更具成本效益。例如,广播全年无休的线性频道时,预留定价是最好的选择。

  与示例 1 相同配置的频道,如果采用为期 12 个月的承诺模式,其月度成本将为:

  输入
  1080p HD、HEVC、20Mbps = 每小时 0.1458 USD(每月 30 天约 105 USD)

  AVC 输出
  1080p HD、5Mbps 30fps = 每小时 0.1750 USD(每月 30 天 126 USD)
  720p HD、2Mbps、30fps = 每小时 0.1750 USD(每月 30 天 126 USD)
  576p SD、1.2Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)
  432p SD、0.8Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)
  288p SD、0.5Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)

  附加功能
  高级音频 = 0.0361 USD(每月 30 天约 26 USD)

  合计
  (0.1458 USD + 0.1750 USD + 0.1750 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0361 USD)* 720 = 每月 30 天 571.97 USD

  将此费用与 2,462.40 美元相比,后者是使用按需定价模式运行相同配置一个月的成本。

  让我们更详细地探讨一个例子:

  • 当预留一组输入、输出和附加功能时,预留的每小时成本将适用于当月的所有小时。如果您有两组预留(A 组和 B 组),但是只有一个直播频道(频道 1)正在使用预留的输入、输入和附加功能(A 组)运行,则您将同时为两个预留组付费(A 组和 B 组)。
  • 当第二个直播频道(频道 2)使用相同配置启动时,将没有额外成本,因为此频道属于第二组预留(B 组)。
  • 如果第三个直播频道(频道 3)使用相同配置启动时,此频道将使用按需小时费率收费,因为已对前两个频道使用您的两个预留组。
  • 如果第二个直播频道(频道 2)停止,按需小时费率模式将停止,同时,第三个直播频道(频道 3)将开始使用第二组预留的输入和输出(B 组)。

闲置资源

当这些资源未被使用时,AWS Elemental MediaLive 将针对每个推送输入和频道进行收费:仅推送输入 RTP PUSH 和 RTMP PUSH 在空闲时发生费用。提取的输入 HLS PULL 和 RTMP PULL 不发生闲置资源费用。限制资源的定价为:

• 与运行频道无关的每个推送输入按比例每小时收取 0.01 USD
• 不处于运行状态的每个频道按比例每小时收取 0.01 USD

数据传输

您在 AWS 范围之外提供内容时可能会发生额外费用。如果内容输出通过 Internet 或通过 CDN 而不是 Amazon CloudFront 传送到目的地,则将收取 Internet 数据传输费用。

数据自 AWS Elemental MediaLive 传出至 Internet
  每月
前 1 GB
每月
最多 10 TB
每月
接下来的 40 TB
每月
接下来的 100 TB
每月
接下来的 350 TB
每月
接下来的 524 TB
美国东部(弗吉尼亚北部) 0.000 USD/GB 0.090 USD/GB 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
美国西部(俄勒冈) 0.000 USD/GB 0.090 USD/GB 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
亚太地区(首尔) 0.000 USD/GB 0.126 USD/GB 0.122 USD/GB 0.117 USD/GB 0.108 USD/GB 联系我们
亚太地区(新加坡) 0.000 USD/GB 0.120 USD/GB 0.085 USD/GB 0.082 USD/GB 0.080 USD/GB 联系我们
亚太地区(悉尼) 0.000 USD/GB 0.114 USD/GB 0.098 USD/GB 0.094 USD/GB 0.092 USD/GB 联系我们
亚太地区(东京) 0.000 USD/GB 0.114 USD/GB 0.089 USD/GB 0.086 USD/GB 0.084 USD/GB 联系我们
欧洲(法兰克福) 0.000 USD/GB 0.090 USD/GB 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
欧洲(爱尔兰) 0.000 USD/GB 0.090 USD/GB 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
南美洲(圣保罗) 0.000 USD/GB 0.250 USD/GB 0.230 USD/GB 0.210 USD/GB 0.190 USD/GB 联系我们

AWS Elemental MediaLive 频道向同一地区内的 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服务传入或传出数据时不会产生额外费用 (即 0.00 USD/GB)。以下定价基于从运行频道之外的某个地区“传入”或“传出”AWS Elemental MediaLive 的数据。

运行 AWS Elemental MediaLive 的
AWS 区域
数据自 AWS Elemental
MediaLive 传出至其他 AWS 区域
数据自其他 AWS 区域传入至
AWS Elemental MediaLive
美国东部(弗吉尼亚北部) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
美国西部(俄勒冈) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(孟买) 0.086 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(首尔) 0.08 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(新加坡) 0.09 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(悉尼) 0.14 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(东京) 0.09 USD/GB 0.00 USD/GB
欧洲(爱尔兰) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
欧洲(法兰克福) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
南美洲(圣保罗) 0.16 USD/GB 0.00 USD/GB
有问题?
联系我们
准备好开始使用了吗?
注册
发现更多资源
访问资源页面