AWS Elemental MediaLive Pricing

AWS Elemental MediaLive 可在以下方面提供即付即用定价:输入输出附加功能闲置资源数据传输。无论频道是否接收或产生内容,只要其处于运行状态,每个频道的输入(包括主要和次要输入)与输出(包括您的输出组中的每个单独编码)按照其对应的费率(请参考下方的地区性费率)进行收费。由于每个直播频道都有一个输入和一个或多个输出,因此您只需将每个输入和每个输出的价格相加,即可获得运行您的直播频道的总费用。运行中的频道启用高级音频功能,将产生额外的费用(每个频道收一次费)。停止运行的频道被视为闲置资源,如果没有删除该频道,将会产生小额使用费。

AWS Elemental MediaLive 提供两种定价模型:按需和预留。

 • 按需定价:对于运行中的输入、输出和附加功能,按小时计费。每个运行资源的持续时间将四舍五入到最接近的分钟,最少 10 分钟以上。无需签订长期合同或支付预付款。您可以根据频道的需要增加或减少使用量,并且只须为使用的输入、输出和功能支付指定的小时费率。
 • 预留定价:输入、输出和附加功能采用 12 个月年度费用模式,相比按需定价,可享受最高 75% 的折扣。在承诺期的每个月内,每小时都按此费率收费。对于长期运行或全天候频道,预留 AWS Elemental MediaLive 资源会显著降低成本。有关更多信息,请参阅文档页面

分辨率定义如下
SD 是指小于 720 垂直分辨率。
HD 是指大于或等于 720 垂直分辨率,但小于或等于 1080 垂直分辨率。
UHD 是指大于 1080 垂直分辨率,且最高可达 2160 垂直分辨率。

输入定价

直播频道的每个输入的价格取决于输入流的编解码器、比特率和分辨率。

 • 美国东部(弗吉尼亚北部)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 美国西部(俄勒冈)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 亚太地区(孟买)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1080 USD  0.0245 USD  0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1320 USD  0.0319 USD  0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD 
  SD >20mbps 0.1560 USD  0.0393 USD  0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD 
  HD <10mbps 0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD  0.8400 USD  0.2062 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD  1.0500 USD  0.2577 USD 
  HD >20mbps 0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD  1.2600 USD  0.3093 USD 
  UHD <10mbps 1.2600 USD  0.3093 USD  2.5260 USD  0.6186 USD  5.0460 USD  1.2371 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.5780 USD  0.3854 USD  3.1560 USD  0.7732 USD  6.3120 USD  1.5464 USD 
  UHD >20mbps 1.8960 USD  0.4639 USD  3.7860 USD  0.9278 USD  7.5720 USD  1.8557 USD 
 • 亚太地区(首尔)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0780 USD  0.0181 USD  0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0960 USD  0.0236 USD  0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD 
  SD >20mbps 0.1140 USD  0.0290 USD  0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD 
  HD <10mbps 0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD  0.6240 USD  0.1523 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD  0.7800 USD  0.1904 USD 
  HD >20mbps 0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD  0.9300 USD  0.2285 USD 
  UHD <10mbps 0.9300 USD  0.2285 USD  1.8660 USD  0.4570 USD  3.7320 USD  0.9139 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.1640 USD  0.2847 USD  2.3340 USD  0.5712 USD  4.6620 USD  1.1424 USD 
  UHD >20mbps 1.3980 USD  0.3427 USD  2.7960 USD  0.6854 USD  5.5920 USD  1.3709 USD 
 • 亚太地区(新加坡)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1140 USD  0.0263 USD  0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1380 USD  0.0342 USD  0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD 
  SD >20mbps 0.1680 USD  0.0421 USD  0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD 
  HD <10mbps 0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD  0.9000 USD  0.2208 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD  1.1280 USD  0.2760 USD 
  HD >20mbps 0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD  1.3500 USD  0.3312 USD 
  UHD <10mbps 1.3500 USD  0.3312 USD  2.7000 USD  0.6623 USD  5.4060 USD  1.3246 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.6920 USD  0.4126 USD  3.3780 USD  0.8279 USD  6.7560 USD  1.6558 USD 
  UHD >20mbps 2.0280 USD  0.4967 USD  4.0560 USD  0.9935 USD  8.1060 USD  1.9869 USD 
 • 亚太地区(悉尼)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0960 USD  0.0227 USD  0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1200 USD  0.0295 USD  0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD 
  SD >20mbps 0.1440 USD  0.0363 USD  0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD 
  HD <10mbps 0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD  0.7800 USD  0.1906 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD  0.9720 USD  0.2382 USD 
  HD >20mbps 0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD  1.1640 USD  0.2859 USD 
  UHD <10mbps 1.1640 USD  0.2859 USD  2.3340 USD  0.5718 USD  4.6680 USD  1.1435 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.4580 USD  0.3562 USD  2.9160 USD  0.7147 USD  5.8320 USD  1.4294 USD 
  UHD >20mbps 1.7520 USD  0.4288 USD  3.4980 USD  0.8577 USD  7.0020 USD  1.7153 USD 
 • 亚太地区(东京)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1020 USD  0.0241 USD  0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1320 USD  0.0314 USD  0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD 
  SD >20mbps 0.1560 USD  0.0386 USD  0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD 
  HD <10mbps 0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD  0.8280 USD  0.2027 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD  1.0320 USD  0.2534 USD 
  HD >20mbps 0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD  1.2420 USD  0.3041 USD 
  UHD <10mbps 1.2420 USD  0.3041 USD  2.4840 USD  0.6082 USD  4.9620 USD  1.2165 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.5540 USD  0.3789 USD  3.1020 USD  0.7603 USD  6.2040 USD  1.5206 USD 
  UHD >20mbps 1.8600 USD  0.4562 USD  3.7260 USD  0.9124 USD  7.4460 USD  1.8247 USD
 • 欧洲(法兰克福)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0900 USD  0.0207 USD  0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1080 USD  0.0269 USD  0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD 
  SD >20mbps 0.1320 USD  0.0331 USD  0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD 
  HD <10mbps 0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD  0.7080 USD  0.1739 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD  0.8880 USD  0.2174 USD 
  HD >20mbps 0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD  1.0620 USD  0.2609 USD 
  UHD <10mbps 1.0620 USD  0.2609 USD  2.1300 USD  0.5218 USD  4.2600 USD  1.0436 USD 
  UHD 10 – 20mbps 1.3320 USD  0.3251 USD  2.6640 USD  0.6522 USD  5.3220 USD  1.3045 USD 
  UHD >20mbps 1.5960 USD  0.3913 USD  3.1920 USD  0.7827 USD  6.3900 USD  1.5654 USD 
 • 欧洲(爱尔兰)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 – 20mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 南美洲(圣保罗)

      MPEG-2 输入 AVC 输入 HEVC 输入
  Resolution 比特率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps 0.1560 USD  0.0366 USD  0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD 
  SD 10 – 20mbps 0.1980 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD 
  SD >20mbps 0.2340 USD  0.0586 USD  0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD 
  HD <10mbps 0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD  1.2540 USD  0.3075 USD 
  HD 10 – 20mbps 0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD  1.5660 USD  0.3844 USD 
  HD >20mbps 0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD  1.8840 USD  0.4613 USD 
  UHD <10mbps 1.8840 USD  0.4613 USD  3.7680 USD  0.9226 USD  7.5300 USD  1.8452 USD 
  UHD 10 – 20mbps 2.3520 USD  0.5748 USD  4.7040 USD  1.1533 USD  9.4140 USD  2.3065 USD 
  UHD >20mbps 2.8260 USD  0.6920 USD  5.6460 USD  1.3839 USD  11.2980 USD  2.7678 USD 

输出定价

输出费用取决于输出流的编解码器、比特率、分辨率和帧速率。总输出价格为频道产生的所有输出的总和。如果您对 HEVC 或 UHD 编码感兴趣,请联系我们

 • 美国东部(弗吉尼亚北部)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 美国西部(俄勒冈)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 亚太地区(孟买)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6300 USD  0.1546 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9840 USD  0.2405 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.9480 USD  0.2307 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.1820 USD  0.2896 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.2600 USD  0.3093 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.9740 USD  0.4836 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.8960 USD  0.4639 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.3640 USD  0.5793 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3180 USD  0.0761 USD 
 • 亚太地区(首尔)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.4680 USD  0.1142 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.7260 USD  0.1777 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1705 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.8760 USD  0.2140 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.9300 USD  0.2285 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.4580 USD  0.3572 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.3980 USD  0.3427 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.7460 USD  0.4280 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2340 USD 0.0562 USD
 • 亚太地区(新加坡)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6780 USD  0.1656 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0560 USD  0.2576 USD 
  SD >20mbps <=30fps 1.0140 USD  0.2471 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.2660 USD  0.3101 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.3500 USD  0.3312 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 2.1120 USD  0.5178 USD 
  HD >20mbps <=30fps 2.0280 USD  0.4967 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.5320 USD  0.6203 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3360 USD 0.0815 USD
 • 亚太地区(悉尼)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.5820 USD  0.1429 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9120 USD  0.2224 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.8760 USD  0.2133 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.0920 USD  0.2677 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.1640 USD  0.2859 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.8240 USD  0.4470 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.7520 USD  0.4288 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.1900 USD  0.5355 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2940 USD 0.0703 USD
 • 亚太地区(东京)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.6180 USD  0.1521 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.9720 USD  0.2365 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.9300 USD  0.2269 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.1640 USD  0.2848 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.2420 USD  0.3041 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.9380 USD  0.4755 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.8600 USD  0.4562 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 2.3280 USD  0.5696 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.3120 USD 0.0748 USD
 • 欧洲(法兰克福)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.5340 USD  0.1304 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.8340 USD  0.2029 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.7980 USD  0.1946 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.9960 USD  0.2443 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.0620 USD  0.2609 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.6620 USD  0.4079 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.5960 USD  0.3913 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.9980 USD  0.4887 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.2640 USD 0.0642 USD
 • 欧洲(爱尔兰)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20mbps <=30fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10mbps <=30fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20mbps <=30fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 南美洲(圣保罗)

  AVC 输出
  Resolution 比特率 帧速率 每小时 每小时 USD
  为期 12 个月
  SD <10mbps <=30fps 0.9420 USD  0.2307 USD 
  SD <10mbps >30 且 <=60fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 – 20mbps <=30fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 1.4700 USD  0.3588 USD 
  SD >20mbps <=30fps 1.4100 USD  0.3441 USD 
  SD >20mbps >30 且 <=60fps 1.7640 USD  0.4320 USD 
  HD <10mbps <=30fps 1.8840 USD  0.4613 USD 
  HD <10mbps >30 且 <=60fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 – 20mbps <=30fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 – 20mbps >30 且 <=60fps 2.9400 USD  0.7212 USD 
  HD >20mbps <=30fps 2.8260 USD  0.6920 USD 
  HD >20mbps >30 且 <=60fps 3.5280 USD  0.8640 USD 
    每小时 每小时 USD,为期 12 个月
  仅音频 0.4680 USD 0.1135 USD

附加功能

这些费率适用于频道层面,而不是单个输入或输出。高级音频包括附加音频编码器,以支持杜比数字 (AC3) 和杜比数字+ (EAC3) 的输出,音频标准化使用 DTS 技术来启用符合 ITU-R BS.1770 标准的监控和更正以及符合 CALM ACT (ATSC A/85) 的日志记录。

附加功能 每小时 每小时 USD,为期 12 个月
高级音频 0.3000 USD 0.0356 USD
音量归一化 0.1200 USD 0.0575 USD

定价示例

 • 示例 1
 • 示例 2
 • 示例 1
 • 在美国东部(弗吉尼亚北部)地区,一个具有 HD 输入,并能产生 5 种高级音频输出的活跃频道每小时成本:

  输入
  1080p HD、HEVC、20Mbps = 每小时 0.600 USD

  AVC 输出
  1080p HD、5Mbps 30fps = 每小时 0.720 USD
  720p HD、2Mbps、30fps = 每小时 0.720 USD
  576p SD、1.2Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD
  432p SD、0.8Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD
  288p SD、0.5Mbps、30fps = 每小时 0.360 USD

  附加功能
  高级音频 = 每小时 0.300 USD

  合计
  0.600 USD + 0.720 USD + 0.720 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.300 USD = 每小时 3.420 USD
  或者每分钟 0.057 美元,最低 0.570 USD(10 分钟)

 • 示例 2
 • 如果构成一个直播频道的输入和输出在 12 个月内每个月的运行时间超过 25%(180 个或更多小时),将这些输入和输出预留 12 个月的承诺期以及当月较低的小时费率更具成本效益。例如,广播全年无休的线性频道时,预留定价是最好的选择。

  与示例 1 相同配置的频道,如果采用为期 12 个月的承诺模式,其月度成本将为:

  输入
  1080p HD、HEVC、20Mbps = 每小时 0.1458 USD(每月 30 天约 105 USD)

  AVC 输出
  1080p HD、5Mbps 30fps = 每小时 0.1750 USD(每月 30 天 126 USD)
  720p HD、2Mbps、30fps = 每小时 0.1750 USD(每月 30 天 126 USD)
  576p SD、1.2Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)
  432p SD、0.8Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)
  288p SD、0.5Mbps、30fps = 每小时 0.0875 USD(每月 30 天 63 USD)

  附加功能
  高级音频 = 0.0361 USD(每月 30 天约 26 USD)

  合计
  (0.1458 USD + 0.1750 USD + 0.1750 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0361 USD)* 720 = 每月 30 天 571.97 USD

  将此费用与 2,462.40 美元相比,后者是使用按需定价模式运行相同配置一个月的成本。

  让我们更详细地探讨一个例子:

  • 当预留一组输入、输出和附加功能时,预留的每小时成本将适用于当月的所有小时。如果您有两组预留(A 组和 B 组),但是只有一个直播频道(频道 1)正在使用预留的输入、输入和附加功能(A 组)运行,则您将同时为两个预留组付费(A 组和 B 组)。
  • 当第二个直播频道(频道 2)使用相同配置启动时,将没有额外成本,因为此频道属于第二组预留(B 组)。
  • 如果第三个直播频道(频道 3)使用相同配置启动时,此频道将使用按需小时费率收费,因为已对前两个频道使用您的两个预留组。
  • 如果第二个直播频道(频道 2)停止,按需小时费率模式将停止,同时,第三个直播频道(频道 3)将开始使用第二组预留的输入和输出(B 组)。

闲置资源

当这些资源未被使用时,AWS Elemental MediaLive 将针对每个输入和频道进行收费:
 
• 与运行频道无关的每个输入按比例每小时收取 0.01 USD
• 不处于运行状态的每个频道按比例每小时收取 0.01 USD

数据传输

您在 AWS 范围之外提供内容时可能会发生额外费用。如果内容输出通过 Internet 或通过 CDN 而不是 Amazon CloudFront 传送到目的地,则将收取 Internet 数据传输费用。

数据自 AWS Elemental MediaLive 传出至 Internet
  每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
美国东部(弗吉尼亚北部) 0.000 USD/GB 每 GB 0.090 USD 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
美国西部(俄勒冈) 0.000 USD/GB 每 GB 0.090 USD 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
亚太地区(首尔) 0.000 USD/GB 0.126 USD/GB 0.122 USD/GB 0.117 USD/GB 0.108 USD/GB 联系我们
亚太地区(新加坡) 0.000 USD/GB 0.120 USD/GB 0.085 USD/GB 0.082 USD/GB 0.080 USD/GB 联系我们
亚太地区(悉尼) 0.000 USD/GB 0.140 USD/GB 0.135 USD/GB 0.130 USD/GB 0.120 USD/GB 联系我们
亚太地区(东京) 0.000 USD/GB 0.140 USD/GB 0.135 USD/GB 0.130 USD/GB 0.120 USD/GB 联系我们
欧洲(法兰克福) 0.000 USD/GB 每 GB 0.090 USD 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
欧洲(爱尔兰) 0.000 USD/GB 每 GB 0.090 USD 0.085 USD/GB 0.070 USD/GB 0.050 USD/GB 联系我们
南美洲(圣保罗) 0.000 USD/GB 0.250 USD/GB 0.230 USD/GB 0.210 USD/GB 0.190 USD/GB 联系我们

AWS Elemental MediaLive 频道向同一地区内的 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服务传入或传出数据时不会产生额外费用 (即 0.00 USD/GB)。以下定价基于从运行频道之外的某个地区“传入”或“传出”AWS Elemental MediaLive 的数据。

运行 AWS Elemental MediaLive 的
AWS 区域
数据自 AWS Elemental
MediaLive 传出至其他 AWS 区域
数据自其他 AWS 区域传入至
AWS Elemental MediaLive
美国东部(弗吉尼亚北部) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
美国西部(俄勒冈) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(孟买) 0.086 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(首尔) 0.08 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(新加坡) 0.09 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(悉尼) 0.14 USD/GB 0.00 USD/GB
亚太地区(东京) 0.09 USD/GB 0.00 USD/GB
欧洲(爱尔兰) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
欧洲(法兰克福) 0.02 USD/GB 0.00 USD/GB
南美洲(圣保罗) 0.16 USD/GB 0.00 USD/GB
有问题?
联系我们
准备好开始使用了吗?
注册
发现更多资源
访问资源页面