ปริมาณการประมวลผลสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูล

Amazon Keyspaces มีโหมดปริมาณการประมวลผลสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูลอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ โหมดตามความต้องการ และโหมดเตรียมใช้งาน คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลของตาราง เพื่อปรับราคาของการอ่านและการเขียนให้เหมาะสมตามความสามารถในการคาดการณ์และความแปรปรวนของปริมาณงานของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดความจุของตารางได้วันละหนึ่งครั้งเมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณงานของคุณ หรือหากคุณคาดว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

โหมดความจุตามความต้องการ

ด้วยโหมดความจุตามความต้องการ คุณจะจ่ายเฉพาะค่าบริการสำหรับการอ่านและการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณทำงานจริงๆ เท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนการอ่านและเขียนข้อมูลของแอปพลิเคชันที่คุณคาดไว้ล่วงหน้า Amazon Keyspaces รองรับปริมาณงานได้ทันทีเมื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ไม่แน่นอน

โหมดความจุที่เตรียมใช้งาน

โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งานช่วยให้คุณปรับค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณการประมวลผลให้เหมาะสม หากมีการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถคาดเดาความต้องการล่วงหน้าได้ ด้วยโหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน คุณจะสามารถระบุจำนวนการอ่านและเขียนต่อวินาทีที่คาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะดำเนินการได้ คุณสามารถเพิ่มและลดความจุที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับตารางที่ตอบสนองต่อการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันตามจริงโดยอัตโนมัติ จากการเปิดใช้ Auto Scaling

ความสอดคล้องของการอ่านและเขียนข้อมูล

Amazon Keyspaces จะเก็บข้อมูลไว้ใน AWS Availability Zone หลายแห่งได้อย่างคงทน โดยใช้ปัจจัยการจำลองแบบสามปัจจัยเพื่อความพร้อมใช้งานสูง  

คุณสามารถดำเนินการอ่านข้อมูลโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_ONE หรือ LOCAL_QUORUM ความสอดคล้อง LOCAL_ONE เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพร้อมใช้งานโดยการส่งคืนค่าที่ส่งคืนครั้งแรกจากแบบจำลองพื้นที่การจัดเก็บ ความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขข้อมูลโดยการกำหนดให้แบบจำลองพื้นที่การจัดเก็บอย่างน้อยสองรายการส่งคืนค่า ก่อนที่จะถูกส่งกลับคืนไปยังแอปพลิเคชันของคุณ  

การเขียนข้อมูลทั้งหมดใน Amazon Keyspaces ดำเนินการด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM เพื่อความคงทน  

การวัดและการกำหนดราคาตามเขต

การวัดการเรียกใช้ API เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลใน Amazon Keyspaces นั้นขึ้นอยู่กับโหมดความจุของตาราง ระดับความสอดคล้องของการดำเนินการ และขนาดของข้อมูล

 • ด้วยโหมดความจุตามความต้องการ ระบบจะวัดการอ่านข้อมูลโดยใช้หน่วยคำขออ่าน (RRU) และระบบจะวัดการเขียนข้อมูลโดยใช้หน่วยคำขอเขียน (WRU)

  RRU แต่ละหน่วยจะมีความจุที่เพียงพอต่อการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง 4 KB ด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM หากคุณใช้ความสอดคล้อง LOCAL_ONE ระบบจะเรียกเก็บเงินเพียงครึ่งหนึ่งของ RRU สำหรับการอ่าน ตัวอย่างเช่น หากต้องการอ่านแถวที่มีข้อมูล 10 KB จะต้องใช้ RRU 3 หน่วยด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM หรือใช้ RRU 1.5 หน่วยด้วยความสอดคล้อง LOCAL_ONE หากการสืบค้นแสดงผลหลายแถว ระบบจะเรียกเก็บเงินตามขนาดรวมของข้อมูลที่แสดงผล ตัวอย่างเช่น หากการสืบค้นของคุณแสดงผลสี่แถวและแต่ละแถวมีข้อมูล 2 KB (ข้อมูลทั้งหมด 8 KB) ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับ RRU 2 หน่วยโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM และ RRU 1 หน่วยโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_ONE

  สำหรับ Keyspace รีเจี้ยนเดียว WRU แต่ละหน่วยจะมีความจุเพียงพอที่จะเขียนข้อมูลได้สูงสุด 1 KB ต่อแถวโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM ตัวอย่างเช่น การเขียนแถวที่มีข้อมูล 3 KB จะต้องใช้ WRU 3 หน่วย นอกจากนี้ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งแบบคงที่และแบบไม่คงที่จะต้องใช้การดำเนินการเขียนเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม 

  การจำลองแบบหลายรีเจี้ยน

  ด้วยการจำลองแบบหลายรีเจี้ยนของ Amazon Keyspaces ทำให้คุณสามารถทำซ้ำข้อมูลด้วยการจำลองแบบในลักษณะ Active-Active โดยอัตโนมัติและมีการจัดการเต็มรูปแบบได้ทั่วทั้ง AWS Region ที่คุณเลือก คุณสามารถปรับปรุงทั้งความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นจากการลดลงของรีเจี้ยน อีกทั้งยังสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านและเขียนในเครื่องที่มีเวลาแฝงต่ำสำหรับแอปพลิเคชันส่วนกลางได้ในขณะเดียวกัน

  สำหรับ Keyspace แบบหลายภูมิภาค คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ WRU 1.25 หน่วยเพื่อเขียนข้อมูลสูงสุด 1 KB ต่อแถว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเขียนในแต่ละรีเจี้ยนบน Keyspace แบบหลายรีเจี้ยนของคุณ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนแถวข้อมูลขนาด 3 KB ในพื้นที่ Keyspace แบบหลายรีเจี้ยนที่มีรีเจี้ยนอยู่ 2 แห่ง คุณจะต้องใช้ 3 * 1.25 * 2 = 7.5 WRU นอกจากนี้ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งแบบคงที่และแบบไม่คงที่จะต้องใช้การดำเนินการเขียนเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ด้วยโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน ระบบจะวัดการอ่านข้อมูลโดยใช้หน่วยความจุอ่าน (RCU) และระบบจะวัดการเขียนข้อมูลโดยใช้หน่วยความจุเขียน (WCU)

  RCU แต่ละหน่วยจะมีความจุที่เพียงพอต่อการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง 4 KB ต่อวินาทีด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM หากคุณใช้ความสอดคล้อง LOCAL_ONE ระบบจะเรียกเก็บเงินเพียงครึ่งหนึ่งของ RCU สำหรับการอ่าน ตัวอย่างเช่น หากต้องการอ่านแถวที่มีข้อมูล 10 KB ต่อวินาที จะต้องใช้ RCU 3 หน่วยด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM หรือใช้ RCU 1.5 หน่วยด้วยความสอดคล้อง LOCAL_ONE หากการสืบค้นแสดงผลหลายแถว ระบบจะเรียกเก็บเงินตามขนาดรวมของข้อมูลที่แสดงผล ตัวอย่างเช่น หากการสืบค้นของคุณแสดงผลสี่แถวและแต่ละแถวมีข้อมูล 2 KB (ข้อมูลทั้งหมด 8 KB) ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ RCU 2 หน่วยโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM และ RCU 1 หน่วยโดยใช้ความสอดคล้อง LOCAL_ONE

  สำหรับ Keyspace แบบรีเจี้ยนเดียว WCU แต่ละหน่วยจะมีความจุที่เพียงพอต่อการเขียนข้อมูลสูงสุด 1 KB ต่อวินาทีด้วยความสอดคล้อง LOCAL_QUORUM ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อมูลหนึ่งแถวที่มีข้อมูล 3 KB ต่อวินาที จะต้องใช้ WCU 3 หน่วย การดำเนินการเขียนในคอลัมน์แบบคงที่จะวัดแยกจากข้อมูลแบบไม่คงที่ นอกจากนี้ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งแบบคงที่และแบบไม่คงที่จะต้องใช้การดำเนินการเขียนเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม 

  การจำลองแบบหลายรีเจี้ยน

  การจำลองแบบหลายรีเจี้ยน

  ด้วยการจำลองแบบหลายรีเจี้ยนของ Amazon Keyspaces ทำให้คุณสามารถทำซ้ำข้อมูลด้วยการจำลองแบบในลักษณะ Active-Active โดยอัตโนมัติและมีการจัดการเต็มรูปแบบได้ทั่วทั้ง AWS Region ที่คุณเลือก คุณสามารถปรับปรุงทั้งความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นจากการลดลงของรีเจี้ยน อีกทั้งยังสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านและเขียนในเครื่องที่มีเวลาแฝงต่ำสำหรับแอปพลิเคชันส่วนกลางได้ในขณะเดียวกัน

  สำหรับ Keyspace แบบหลายรีเจี้ยน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ WCU 1.25 หน่วยเพื่อเขียนข้อมูลสูงสุด 1 KB ต่อแถวต่อวินาที คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเขียนในแต่ละรีเจี้ยนบน Keyspace แบบหลายรีเจี้ยนของคุณ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนแถวข้อมูลต่อวินาทีขนาด 3 KB ในพื้นที่ Keyspace แบบหลายรีเจี้ยนที่มีรีเจี้ยนอยู่ 2 แห่ง คุณจะต้องใช้ 3 * 1.25 * 2 = 7.5 WCU นอกจากนี้ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งแบบคงที่และแบบไม่คงที่จะต้องใช้การดำเนินการเขียนเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

พื้นที่จัดเก็บ

คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลล่วงหน้าเมื่อใช้ Amazon Keyspaces Amazon Keyspaces เฝ้าติดตามขนาดตารางที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อคำนวณค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

Amazon Keyspaces ช่วยให้สามารถสำรองข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมาพร้อมกับคุณสมบัติการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) เพื่อป้องกันการเขียนหรือการลบตารางโดยไม่ตั้งใจ เมื่อคุณเปิดใช้คุณสมบัติ PITR, Amazon Keyspaces จะสำรองข้อมูลของคุณให้โดยอัตโนมัติที่มีความละเอียดในระดับต่อวินาที และคุณสามารถกู้คืนข้อมูลตารางของคุณไปที่ระดับวินาทีใดๆ ที่สำรองไว้ในช่วง 35 วันก่อนหน้านี้ 

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR)

Amazon Keyspaces จะคิดค่าบริการสำหรับ PITR ตามขนาดของตาราง Amazon Keyspaces แต่ละตารางที่มีการเปิดใช้งาน Amazon Keyspaces จะเฝ้าติดตามขนาดของตารางที่เปิดใช้งาน PITR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อคิดค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปิดใช้งาน PITR ของแต่ละตาราง 

การกู้คืนตาราง

การกู้คืนตารางจากการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะคิดค่าบริการตามขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่กู้คืนในแต่ละคำขอ 

การโอนถ่ายข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออก หมายถึง การถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon Keyspaces Keyspaces จะไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้า และไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Keyspaces และบริการของ AWS อื่นๆ ใน AWS Region เดียวกัน (0.00 USD ต่อ GB) Amazon Keyspaces จะไม่คิดค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลทั่ว AWS Region เมื่อใช้การจำลองแบบหลายรีเจี้ยน ระบบจะคิดค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลจากทั้งสองฝั่งสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนข้าม AWS Region เช่น ระหว่าง Keyspaces ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และ Amazon EC2 ในรีเจี้ยนสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 1 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมด ยกเว้นในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier โปรดติดต่อเรา หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน

Time to Live (TTL)

ราคา TTL ขึ้นอยู่กับขนาดของแถวที่ลบหรืออัปเดตโดยใช้ TTL การดำเนินการของ TTL จะวัดเป็นหน่วยของการลบ TTL แต่ละ KB ของข้อมูลต่อแถวที่ลบหรืออัปเดตจะใช้การลบ TTL หนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น หากต้องการอัปเดตแถวที่เก็บข้อมูล 2.5 KB และลบคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ภายในแถวพร้อมกัน คุณจะต้องมีการลบ TTL 3 รายการ หรือหากต้องการลบทั้งแถวที่มีข้อมูล 3.5 KB คุณจะต้องมีการลบ TTL 4 รายการ

AWS PrivateLink ช่วยลดความซับซ้อนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แชร์กับแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์โดยการกำจัดการเปิดเผยข้อมูลต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะออก PrivateLink มอบการเชื่อมต่อส่วนตัวระหว่าง VPC, บริการของ AWS และแอปพลิเคชันในองค์กรอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายของ Amazon PrivateLink สร้างความสะดวกให้กับการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ทั่วทุกบัญชีและ VPC ต่างๆ เพื่อลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้อย่างมาก ค่าใช้จ่ายของตำแหน่งข้อมูล VPC สำหรับการใช้งานกับ PrivateLink ไม่รวมอยู่ในราคาของการถ่ายโอนข้อมูล Amazon Keyspaces

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราคา AWS PrivateLink

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Keyspaces ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี ในช่วงสามเดือนแรก คุณจะได้รับ Free Tier รายเดือนสำหรับคำขอเขียนตามความต้องการจำนวน 30 ล้านหน่วย คำขออ่านตามความต้องการจำนวน 30 ล้านหน่วย และพื้นที่จัดเก็บ 1 GB (จำกัด Free Tier หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งบัญชีผู้ชำระค่าบริการ) Free Tier จะเริ่มจากเดือนแรกที่คุณสร้างทรัพยากร Amazon Keyspaces แรกของคุณ เริ่มต้นใช้งาน Amazon Keyspaces

Read the documentation
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

เข้าถึง AWS Free Tier ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Keyspaces ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้