Bậc miễn phí

Bậc miễn phí Amazon API Gateway bao gồm một triệu cuộc gọi API đã nhận cho HTTP/REST API, và một triệu tin nhắn cùng 750.000 phút kết nối cho WebSocket API mỗi tháng trong tối đa 12 tháng. Nếu vượt quá số lượng cuộc gọi mỗi tháng này, bạn sẽ phải trả phí theo mức phí sử dụng API Gateway.

1 TRIỆU CUỘC GỌI API ĐÃ NHẬN | 1 TRIỆU TIN NHẮN | 750.000 PHÚT KẾT NỐI

mỗi tháng

Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này chỉ khả dụng với khách hàng AWS mới và khả dụng trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Các HTTP/REST API

Chỉ phải trả phí cho những cuộc gọi API mà bạn nhận được và lượng dữ liệu truyền đi. Không tính phí truyền dữ liệu đi đối với các API riêng. Tuy nhiên, áp dụng phí AWS PrivateLink khi sử dụng các API riêng trên API Gateway. API Gateway cũng có tính năng đệm dữ liệu tùy chọn được tính phí theo giờ, mức phí này có sự khác biệt dựa trên kích thước bộ nhớ đệm do bạn lựa chọn. Đối với HTTP/REST API, bậc miễn phí của API Gateway bao gồm một triệu cuộc gọi API mỗi tháng trong thời gian lên tới 12 tháng.

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio) | Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) | Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)
 • Canada (Miền Trung)
 • Châu Âu (Ai-len) | Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Châu Âu (London, Paris)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (Stockholm)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Nam Mỹ (Sao Paulo)
 • AWS GovCloud (Đông Hoa Kỳ)
 • AWS GovCloud (Tây Hoa Kỳ)
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio) | Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) | Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 2,8 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,38 USD
  Trên 20 tỷ 1,51 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,47 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,95 USD
  Trên 20 tỷ 1,87 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Canada (Miền Trung)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,08 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,62 USD
  Trên 20 tỷ 1,66 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Âu (Ai-len) | Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,19 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,71 USD
  Trên 20 tỷ 1,72 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Âu (London, Paris)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,33 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,83 USD
  Trên 20 tỷ 1,8 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,7 USD
  667 triệu tiếp theo 3,19 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,71 USD
  Trên 20 tỷ 1,72 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Âu (Stockholm)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,03 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,58 USD
  Trên 20 tỷ 1,64 USD

  Bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 3,5 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,98 USD
  Trên 20 tỷ 1,89 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 4,25 USD
  667 triệu tiếp theo 3,53 USD
  19 tỷ tiếp theo 3 USD
  Trên 20 tỷ 1,91 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.028 USD
  1,6 0.054 USD
  6,1 0.245 USD
  13,5 0.29 USD
  28,4 0.56 USD
  58,2 1.1 USD
  118 2.2 USD
  237 4,4 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 4,25 USD
  667 triệu tiếp theo 3,53 USD
  19 tỷ tiếp theo 3 USD
  Trên 20 tỷ 1,91 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.028 USD
  1,6 0.054 USD
  6,1 0.245 USD
  13,5 0.29 USD
  28,4 0.56 USD
  58,2 1.1 USD
  118 2.2 USD
  237 4,4 USD
 • Nam Mỹ (Sao Paulo)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 4,25 USD
  19 tỷ tiếp theo 3,61 USD
  Trên 20 tỷ 2,29 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.028 USD
  1,6 0.054 USD
  6,1 0.245 USD
  13,5 0.29 USD
  28,4 0.56 USD
  58,2 1.1 USD
  118 2.2 USD
  237 4,4 USD
 • AWS GovCloud (Đông Hoa Kỳ)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,35 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,86 USD
  Trên 20 tỷ 1,81 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD
 • AWS GovCloud (Tây Hoa Kỳ)
 • Truy vấn API

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  333 triệu đầu tiên 3,5 USD
  667 triệu tiếp theo 3,35 USD
  19 tỷ tiếp theo 2,86 USD
  Trên 20 tỷ 1,81 USD

  Lưu trữ bộ nhớ đệm

  Để có hiệu suất và tốc độ thực thi API tốt hơn, bạn có thể lựa chọn cung cấp một bộ nhớ đệm chuyên dụng cho từng giai đoạn của các API của bạn. Sau khi xác định được kích thước bộ nhớ đệm cần sử dụng, bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho bộ nhớ đệm sử dụng trong mỗi giai đoạn, nhưng không yêu cầu bất kỳ cam kết dài hạn nào.

  Kích thước bộ nhớ đệm (GB) Giá mỗi giờ       
  0,5 0.02 USD
  1,6 0.038 USD
  6,1 0.2 USD
  13,5 0.25 USD
  28,4 0.5 USD
  58,2 1 USD
  118 1.9 USD
  237 3,8 USD

WebSocket API

Chỉ thanh toán cho những tin nhắn đã gửi và đã nhận cũng như tổng số phút kết nối. Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn có kích thước tối đa 128 kilobyte (KB). Tin nhắn được đo bằng gia số 32 KB. Vì vậy, một tin nhắn 33 KB sẽ được đo là hai tin nhắn.

Đối với WebSocket API, bậc miễn phí API Gateway bao gồm một triệu tin nhắn (đã gửi hoặc đã nhận) và 750.000 phút kết nối trong tối đa 12 tháng.

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio) | Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) | Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Châu Âu (Ai-len) | Châu Âu (Frankfurt) | Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Châu Âu (London) | Châu Âu (Paris)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)
 • Canada (Miền Trung)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Nam Mỹ (São Paulo)
 • Châu Âu (Stockholm)
 • AWS GovCloud (Đông Hoa Kỳ)
 • AWS GovCloud (Tây Hoa Kỳ)
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio) | Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) | Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1 USD
  Trên 1 tỷ 0.8 USD

  Phút kết nối

  0,25 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Âu (Ai-len) | Châu Âu (Frankfurt) | Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,14 USD
  Trên 1 tỷ 0,94 USD

  Phút kết nối

  0,285 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1.26 USD
  Trên 1 tỷ 1,06 USD

  Phút kết nối

  0,315 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Âu (London) | Châu Âu (Paris)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,19 USD
  Trên 1 tỷ 0,99 USD

  Phút kết nối

  0,297 USD mỗi phút kết nối.

 • Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,24 USD
  Trên 1 tỷ 1,04 USD

  Phút kết nối

  0,31 USD mỗi phút kết nối.

 • Canada (Miền Trung)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1.1 USD
  Trên 1 tỷ 0.9 USD

  Phút kết nối

  0,275 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1.3 USD
  Trên 1 tỷ 1.1 USD

  Phút kết nối

  0,325 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,15 USD
  Trên 1 tỷ 0,95 USD

  Phút kết nối

  0,288 USD mỗi phút kết nối.

 • Nam Mỹ (São Paulo)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,55 USD
  Trên 1 tỷ 1,35 USD

  Phút kết nối

  0,388 USD mỗi phút kết nối.

 • Châu Âu (Stockholm)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1,083 USD
  Trên 1 tỷ 0,893 USD

  Phút kết nối

  0,271 USD mỗi phút kết nối.

 • AWS GovCloud (Đông Hoa Kỳ)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1.2 USD
  Trên 1 tỷ 1 USD

  Phút kết nối

  0,300 USD mỗi phút kết nối.

 • AWS GovCloud (Tây Hoa Kỳ)
 • Chuyển tin nhắn

  Số lượng yêu cầu (mỗi tháng) Giá (trên mỗi triệu)
  1 tỷ đầu tiên 1.2 USD
  Trên 1 tỷ 1 USD

  Phút kết nối

  0,300 USD mỗi phút kết nối.

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu bạn sử dụng Amazon API Gateway kết hợp với các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu.

Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng.

Truyền dữ liệu

Nếu sử dụng tính năng truyền dữ liệu bên ngoài, bạn sẽ phải trả phí theo mức phí truyền dữ liệu EC2

AWS PrivateLink

Thông tin về giá cho mỗi giờ điểm cuối VPC của bạn được cung cấp trong mỗi Vùng sẵn sàng

AWS Lambda

Thông tin về giá cho các truy vấn và thời gian sử dụng

Amazon CloudWatch

Thông tin về giá cho các thông số và bảng thông tin

Ví dụ về giá

Edge Optimized và API khu vực

Một Edge Optimized hay API khu vực nhận được năm triệu truy vấn API mỗi tháng, với mỗi truy vấn API trả về phản hồi có kích thước 3 kilobyte (KB) và không có nhớ đệm.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 5 triệu * 3,5 USD/triệu = 17,5 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu = 3 KB * 5 triệu = 15 triệu/KB = 14,3 GB

Phí truyền dữ liệu trên Amazon API Gateway = 14,3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 17,5 USD + 1,29 USD = 18,79 USD

Edge Optimized và API khu vực

Một Edge Optimized hay API khu vực nhận được 15 tỷ truy vấn API mỗi tháng, với mỗi truy vấn API trả về phản hồi có kích thước 4 kilobyte (KB) và không có nhớ đệm.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 333 triệu * 3,5 USD/triệu = 1.165,5 USD

                                                                     667 triệu * 2,8 USD/triệu = 1.867,6 USD

                                                                     14 tỷ * 2,38 USD/triệu = 33.320 USD

Tổng phí truy vấn API trên Amazon = 1.165,5 USD + 1.867,6 USD + 33.320 USD = 36.353,1 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu = 4 KB * 15 tỷ = 57.220,46 GB

Phí truyền dữ liệu trên Amazon API Gateway = 57.220,46 GB * 0,09 USD = 5.149,84 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 36.353,1 USD + 5.149,84 USD = 41.502,94 USD

API riêng

Một API riêng nhận được năm triệu truy vấn API, với mỗi truy vấn API có kích thước truy vấn bằng 0,3 kilobyte (KB) và trả về phản hồi có kích thước 3 kilobyte (KB) và một điểm cuối VPC được cung cấp trên 1 Vùng sẵn sàng (AZ) trong cả tháng (720 giờ).

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho Đông Hoa Kỳ, Tây Hoa Kỳ (Oregon)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 5 triệu * 3.5 USD/triệu = 17.5 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 17.5 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu (Truy vấn + Phản hồi) = (3 KB * 0,3 KB) * 5 triệu = 16,5 triệu/KB = 15,7 GB

Phí điểm cuối VPC = 720 giờ * 0.01 USD/AZ/giờ = 7.2 USD

Phí xử lý dữ liệu điểm cuối VPC = 15,7 GB * 0.01 USD/GB = 0.16 USD

Tổng phí Amazon VPC (AWS PrivateLink) = 7.2 USD + 0.16 USD = 7.36 USD

Tổng phí = 17.5 USD + 7.36 USD = 24.86 USD

WebSocket API

Ứng dụng trò chuyện: 1000 người dùng đã kết nối với ứng dụng trò chuyện này trong 12 giờ một ngày. Mỗi người dùng gửi 100 tin nhắn và nhận 500 tin nhắn mỗi ngày. Kích thước mỗi tin nhắn là 3KB.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Chi phí nhắn tin

Tổng tin nhắn mỗi tháng = (100 (tin nhắn đã gửi) + 500 (tin nhắn đã nhận)) * 1000 (người dùng) * 30 (ngày) = 18 triệu

Tổng chi phí nhắn tin = 18.000.000/1.000.000 * 1,00 USD (mỗi một triệu) = 18 USD

Chi phí kết nối

Tổng số phút kết nối mỗi tháng = 1000 (người dùng) * 12 (giờ) * 60 (phút) * 30 (ngày) = 21.600.000

Tổng chi phí kết nối = 21.600.000/1.000.000 * 0,25 (chi phí mỗi một triệu) = 5,40 USD

Tổng chi phí = 18 USD (Chi phí nhắn tin) + 5,40 USD (Chi phí kết nối) = 23,40 USD

Ví dụ về giá trong trường hợp có yêu cầu nhớ đệm (Đông Hoa Kỳ, Tây Hoa Kỳ, Châu Âu (Ai-len))

Nếu API của bạn cần bộ nhớ đệm 1,5 GB cho dữ liệu, bạn có thể dự phòng bộ nhớ đệm 1,6 GB với mức giá 0.038 USD/giờ.

0.038 USD * 24 = 0.912 USD/ngày

Tính giá tài nguyên

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí sử dụng AWS hàng tháng của bạn

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon API Gateway