Bạn có thể tạo các điểm cuối VPC giao diện để cho phép kết nối riêng tư với dịch vụ do AWS sở hữu hoặc thuộc sở hữu của một khách hàng hoặc đối tác AWS. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ điểm cuối VPC duy trì trạng thái được cung cấp trong mỗi Vùng sẵn sàng, bất kể trạng thái liên kết của nó với dịch vụ. Quá trình tính phí theo giờ cho điểm cuối VPC sẽ dừng khi bạn xóa điểm cuối đó. Quá trình tính phí theo giờ cũng sẽ dừng nếu chủ sở hữu dịch vụ điểm cuối từ chối đính kèm điểm cuối VPC của bạn vào dịch vụ của họ, sau đó dịch vụ đó sẽ bị xóa. Bạn nên xóa các điểm cuối VPC này do không thể sử dụng lại chúng.

Phí xử lý dữ liệu áp dụng với từng Gigabyte được xử lý qua điểm cuối VPC, bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian cung cấp điểm cuối VPC không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Bất kể trạng thái liên kết của điểm cuối VPC, bạn sẽ bị tính phí chuyển dữ liệu nếu gửi dữ liệu đến điểm cuối VPC.

Một số dịch vụ AWS có thể tùy chọn bao gồm chi phí điểm cuối VPC giao diện được liên kết với dịch vụ trong chi phí của dịch vụ đó và chi phí này có thể không được liệt kê trực tiếp trong hóa đơn của bạn. Trong các trường hợp này, phí sẽ được xác định trong thông tin giá cả của từng dịch vụ.

Công cụ tính giá

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu thêm về AWS PrivateLink

Truy cập trang tính năng

Tìm các dịch vụ có sẵn trên AWS PrivateLink

Truy cập AWS Marketplace
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi