Bạn có thể tạo các điểm cuối AWS PrivateLink để cho phép kết nối riêng tư với dịch vụ do AWS sở hữu hoặc thuộc sở hữu của một khách hàng hoặc đối tác AWS. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ điểm cuối VPC duy trì trạng thái được cung cấp trong mỗi Vùng sẵn sàng, bất kể trạng thái liên kết của nó với dịch vụ (tìm hiểu thêm). Quá trình tính phí theo giờ cho điểm cuối VPC sẽ dừng khi bạn xóa điểm cuối đó. Quá trình tính phí theo giờ cũng sẽ dừng nếu chủ sở hữu dịch vụ điểm cuối từ chối đính kèm điểm cuối VPC của bạn vào dịch vụ của họ, sau đó dịch vụ đó sẽ bị xóa. Bạn nên xóa các điểm cuối VPC này do không thể sử dụng lại chúng.

Phí xử lý dữ liệu áp dụng với từng Gigabyte được xử lý qua điểm cuối VPC, bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian cung cấp điểm cuối VPC không đủ một giờ sẽ được tính phí tròn một giờ. 

Có hai điểm cuối AWS PrivateLink khác nhau mà bạn có thể lựa chọn sử dụng: Điểm cuối giao diện và Điểm cuối cân bằng tải cổng. Mức phí được tính tùy theo loại điểm cuối bạn sử dụng như sau:

Định giá điểm cuối giao diện

Bạn có thể sử dụng điểm cuối giao diện để truy cập một cách riêng tư và an toàn các dịch vụ như dịch vụ AWS, dịch vụ ứng dụng nội bộ hoặc dịch vụ SaaS chạy bên ngoài VPC của bạn.

Region

Các bậc giá sau đây áp dụng trên tổng dữ liệu được tất cả các Điểm cuối giao diện xử lý trong một Khu vực AWS:

Dữ liệu được xử lý mỗi tháng trong một Khu vực AWS Giá trên mỗi GB dữ liệu được xử lý (USD)
1 PB đầu tiên 0,01 USD
4 PB tiếp theo 0,006 USD
Trên 5 PB 0,004 USD

Một số dịch vụ AWS có thể bao gồm chi phí điểm cuối VPC giao diện có liên quan trong chi phí của dịch vụ đó và chi phí này có thể không được liệt kê trực tiếp trong hóa đơn của bạn. Trong trường hợp này, phí sẽ được xác định trong thông tin giá cả của từng dịch vụ.

Giá điểm cuối cân bằng tải cổng

Bạn có thể sử dụng điểm cuối cân bằng tải cổng để đưa một cách riêng tư và an toàn mạng nội tuyến và dịch vụ bảo mật như tường lửa, hệ thống ngăn chặn và phát hiện xâm nhập, giám sát, phân tích và các dịch vụ khác chạy bên ngoài VPC của bạn vào lưu lượng truy cập của bạn.

Region

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu thêm về AWS PrivateLink

Truy cập trang tính năng

Tìm các dịch vụ có sẵn trên AWS PrivateLink

Truy cập AWS Marketplace
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi