Tổng quan

Giá của Amazon GuardDuty được tính dựa trên số lượng Sự kiện AWS CloudTrail được phân tích và khối lượng dữ liệu Nhật ký lưu lượng Amazon VPC và Nhật ký DNS được phân tích. Không mất phụ phí kích hoạt các nguồn nhật ký này cho mục đích phân tích GuardDuty.

Phân tích Sự kiện quản lý AWS CloudTrail – GuardDuty liên tục phân tích các Sự kiện quản lý CloudTrail, giám sát mọi truy cập cũng như hành vi của các tài khoản và cơ sở hạ tầng AWS của bạn. Phân tích sự kiện quản lý CloudTrail được tính phí trên mỗi 1.000.000 sự kiện mỗi tháng và tính theo tỷ lệ.

Phân tích sự kiện dữ liệu AWS CloudTrail S3 – GuardDuty liên tục phân tích các sự kiện dữ liệu CloudTrail S3, giám sát quyền truy cập và hoạt động của mọi vùng lưu trữ trên Amazon S3 của bạn. Phân tích sự kiện CloudTrail S3 được tính phí trên mỗi 1.000.000 sự kiện mỗi tháng và tính theo tỷ lệ.

Phân tích Nhật ký lưu lượng VPC và Nhật ký DNS – GuardDuty liên tục phân tích các yêu cầu cũng như phản hồi của DNS và Nhật ký lưu lượng VPC để xác định hành vi ác ý, trái phép hoặc ngoài dự kiến trong các tài khoản và khối lượng công việc AWS của bạn. Phân tích nhật ký lưu lượng và nhật ký DNS được tính phí trên mỗi Gigabyte (GB) mỗi tháng. Phân tích nhật ký lưu lượng và nhật ký DNS có giá chiết khấu theo bậc cho khách mua số lượng lớn.

Dùng thử miễn phí

Mọi tài khoản mới trên Amazon GuardDuty đều có thể dùng thử dịch vụ miễn phí trong 30 ngày ở mỗi khu vực được hỗ trợ.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào bộ tính năng đầy đủ và chức năng phát hiện trong quá trình dùng thử miễn phí.

Bảng điều khiển GuardDuty cho biết thời gian dùng thử còn lại và ước tính chi phí trung bình hàng ngày cho tài khoản của bạn dựa trên khối lượng dữ liệu được phân tích. Điều này giúp bạn dễ dàng trải nghiệm Amazon GuardDuty mà không mất phí, đồng thời ước lượng được chi phí dịch vụ sau thời gian dùng thử miễn phí.

Giá theo khu vực

Các ví dụ về giá (theo tháng)
Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc VA) / Ví dụ 1

Quy trình GuardDuty

  • 40.000.000 sự kiện quản lý
  • 2.000 GB nhật ký lưu lượng VPC
  • 1.000 GB nhật ký truy vấn DNS
  • 200.000.000 sự kiện dữ liệu S3

Chi phí =

40 x 4,00 USD (mỗi 1.000.000 sự kiện quản lý)
+ 500 x 1,00 USD (500 GB đầu tiên)
+ 2.000 x 0,50 USD (2.000 GB tiếp theo)
+ 500 x 0,25 USD (7.500 GB tiếp theo)
+ 200 * 0,80 USD (mỗi 1.000.000 sự kiện dữ liệu S3 đối với 500 triệu đầu tiên)

= 1.945 USD mỗi tháng

Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc VA) / Ví dụ 2

Quy trình GuardDuty

  • 5.000.000 sự kiện quản lý
  • 200 GB nhật ký lưu lượng VPC
  • 50 GB của nhật ký truy vấn DNS
  • 1.000.000.000 sự kiện dữ liệu S3

Chi phí =

5 x 4,00 USD (mỗi 1.000.000 sự kiện)
+ 250 x 1,00 USD (500 GB đầu tiên)
+ 500 * 0,80 (mỗi 1.000.000 sự kiện dữ liệu S3 cho 500 triệu đầu tiên)
+ 500 * 0,40 (mỗi 1.000.000 sự kiện dữ liệu S3 cho 4500 triệu tiếp theo)

= 870 USD mỗi tháng
 

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Khám phá các tính năng của Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty là dịch vụ phát hiện mối đe dọa giúp bạn liên tục giám sát và bảo vệ tài khoản AWS và khối lượng công việc một cách chính xác và dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày

Dùng thử Amazon GuardDuty trong 30 ngày mà không mất phí. Bạn sẽ nhận được quyền truy cập đầy đủ vào các tính năng của GuardDuty và các kết quả phát hiện trong quá trình dùng thử miễn phí.

Dùng thử miễn phí 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon GuardDuty trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập