Dịch vụ triển khai Multi-AZ của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản Cơ sở dữ liệu (CSDL) RDS, biến các phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Khi bạn cung cấp một Phiên bản CSDL Multi-AZ, Amazon RDS sẽ tự động tạo một Phiên bản CSDL chính và sao chép dữ liệu một cách đồng bộ sang phiên bản ở chế độ chờ tại một Vùng sẵn sàng khác (AZ). Mỗi AZ có trang thiết bị vật lý khác nhau, hạ tầng độc lập và được thiết kế để luôn ổn định. Trong trường hợp hư hỏng cơ sở hạ tầng, Amazon RDS sẽ thực hiện chuyển đổi dự phòng tự động sang hệ thống chờ (hoặc bản sao chỉ có quyền đọc đối với Amazon Aurora) để bạn có thể tiếp tục vận hành cơ sở dữ liệu ngay khi quá trình chuyển đổi dự phòng hoàn thành. Do điểm cuối của phiên bản CSDL vẫn giữ nguyên sau khi chuyển đổi dự phòng, ứng dụng của bạn có thể tiếp tục vận hành cơ sở dữ liệu mà không cần can thiệp thủ công về mặt quản trị.

Một số công cụ Amazon RDS cho phép bạn thêm các bản sao chỉ có quyền đọc để tăng khả năng mở rộng và để duy trì tính sẵn sàng của cơ sở dữ liệu trong trường hợp AZ bị lỗi. Bản sao chỉ có quyền đọc của Amazon RDS có thể được thiết lập với các phiên bản dự phòng của riêng chúng trong một AZ khác. Trong trường hợp của Aurora, bạn có thể chọn đặt các bản sao chỉ có quyền đọc trên nhiều vùng sẵn sàng.

Amazon Aurora tiếp tục mở rộng lợi ích của Multi-AZ bằng cách sử dụng lớp lưu trữ được ảo hóa trên SSD được xây dựng có mục đích cho khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu. Nó sẽ tự động sao chép bộ lưu trữ của bạn ra sáu hướng trên ba Vùng sẵn sàng. Amazon Aurora được thiết kế để có khả năng chịu lỗi, xử lý tình huống mất đến tối đa hai bản sao dữ liệu một cách minh bạch mà không ảnh hưởng đến khả năng ghi cơ sở dữ liệu và đến tối đa ba bản sao không ảnh hưởng đến khả năng đọc cơ sở dữ liệu. Aurora luôn sao chép dữ liệu của bạn qua ba Vùng sẵn sàng, bất kể cơ sở dữ liệu của bạn có sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc hay không.

Chuyển đổi Phiên bản Amazon RDS sang Multi-AZ (3:01)

Lợi ích

Độ bền nâng cao

Triển khai Multi-AZ dành cho các công cụ MySQL, MariaDB, Oracle và PostgreSQL sử dụng tính năng sao chép vật lý đồng bộ để giữ cho dữ liệu ở trạng thái chờ luôn cập nhật so với bản chính. Triển khai Multi-AZ dành cho công cụ SQL Server sử dụng tính năng sao chép logic đồng bộ để đạt cùng kết quả, ứng dụng công nghệ Ánh xạ thuần SQL Server. Amazon Aurora sử dụng lớp lưu trữ ảo hóa sử dụng SSD được thiết kế chuyên dụng cho luồng công việc cơ sở dữ liệu. Tất cả các phương pháp đều có chức năng bảo vệ an toàn cho dữ liệu của bạn trong trường hợp hư hỏng Phiên bản CSDL hoặc mất Vùng sẵn sàng.

Tăng độ sẵn sàng

Bạn sẽ được hưởng lợi từ khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu tốt hơn khi chạy dịch vụ triển khai Multi-AZ. Trong trường hợp xảy ra hư hỏng Vùng sẵn sàng hoặc hư hỏng Phiên bản CSDL, tác động đến khả năng sử dụng của bạn sẽ chỉ giới hạn trong khoảng thời gian quá trình chuyển đổi dự phòng tự động cần để hoàn thành: thường là chưa đến một phút đối với Amazon Aurora (chỉ 30 giây khi sử dụng MariaDB Connector/J) và một đến hai phút đối với các công cụ cơ sở dữ liệu khác (tham khảo các Câu hỏi thường gặp về RDS để biết chi tiết).

Lợi ích về độ sẵn sàng của triển khai Multi-AZ còn được áp dụng cho công tác bảo trì và sao lưu dự phòng theo kế hoạch. Trong trường hợp nâng cấp hệ thống như vá lỗi HĐH hoặc thay đổi quy mô Phiên bản CSDL, các hoạt động này được áp dụng trước cho các phiên bản ở chế độ chờ, trước khi thực hiện chuyển đổi dự phòng tự động. Do đó, tác động đến độ sẵn sàng của bạn chỉ giới hạn ở thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình chuyển đổi dự phòng tự động.

Bảo vệ hiệu suất của cơ sở dữ liệu

Không giống triển khai Một vùng sẵn sàng, hoạt động I/O không bị tạm dừng trên phiên bản chính trong quá trình sao lưu dự phòng đối với triển khai Multi-AZ dành cho các công cụ MySQL, MariaDB, Oracle và PostgreSQL do bản sao lưu được lấy từ phiên bản ở chế độ chờ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có thể bạn vẫn sẽ phải chịu tình trạng độ trễ tăng cao trong vài phút trong quá trình sao lưu dự phòng triển khai Multi-AZ.

Khi phiên bản bị hư hỏng trong triển khai Amazon Aurora, Amazon RDS sẽ sử dụng công nghệ RDS Multi-AZ để tự động thực hiện chuyển đổi dự phòng sang một trong tối đa 15 Bản sao Amazon Aurora bạn đã tạo ở vùng bất kỳ trong số ba Vùng sẵn sàng. Nếu không có Bản sao Amazon Aurora nào được cung cấp, trong trường hợp hư hỏng, Amazon RDS sẽ tự động tìm cách tạo phiên bản CSDL Amazon Aurora cho bạn.

Tự động chuyển đổi dự phòng

Nếu ổ đĩa lưu trữ trên phiên bản chính của bạn bị hư hỏng trong triển khai Multi-AZ, Amazon RDS sẽ tự động khởi chạy quá trình chuyển đổi dự phòng sang phiên bản ở chế độ chờ được cập nhất mới nhất (hoặc sang bản sao đối với Amazon Aurora). So với dịch vụ triển khai Một vùng sẵn sàng: trong trường hợp hư hỏng cơ sở dữ liệu Một vùng sẵn sàng, bạn sẽ bắt buộc phải thực hiện tác vụ khôi phục theo thời điểm do người dùng khởi chạy. Quá trình này có thể mất đến vài giờ mới hoàn thành và mọi cập nhật dữ liệu diễn ra sau thời điểm có thể khôi phục lần cuối (thường là trong vòng năm phút cuối) sẽ bị mất.

Quá trình chuyển đổi dự phòng Phiên bản CSDL được thực hiện hoàn toàn tự động và không cần can thiệp về mặt quản trị. Amazon RDS sẽ theo dõi tình trạng của phiên bản chính và các phiên bản ở chế độ chờ, tự động khởi chạy quá trình chuyển đổi dự phòng để ứng phó với nhiều tình huống hư hỏng khác nhau.

Tình huống hư hỏng

Amazon RDS phát hiện và tự động khôi phục từ các tình huống lỗi hay gặp nhất cho các triển khai Multi-AZ để bạn có thể tiếp tục hoạt động cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể mà không cần can thiệp về mặt quản trị. Amazon RDS sẽ tự động thực hiện chuyển đổi dự phòng trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi nào sau đây:

  • Gián đoạn ở Vùng sẵn sàng chính
  • Mất kết nối mạng đến bản chính
  • Sự cố ở máy điện toán trên bản chính
  • Sự cố lưu trữ trên bản chính

Lưu ý: Khi các thao tác, ví dụ như thay đổi quy mô phiên bản CSDL hoặc nâng cấp hệ thống như vá lỗi hệ điều hành được khởi tạo cho triển khai Multi-AZ, để cải thiện độ sẵn sàng, các thao tác này sẽ được áp dụng trước cho phiên bản ở chế độ chờ trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi dự phòng tự động (hãy tham khảo tài liệu Aurora để biết thông tin chi tiết về cơ chế cập nhật). Do đó, tác động đến độ sẵn sàng của bạn chỉ bị giới hạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành chuyển đổi dự phòng tự động. Lưu ý rằng các triển khai Multi-AZ của Amazon RDS không tự động chuyển đổi dự phòng để phản hồi các thao tác cơ sở dữ liệu chẳng hạn như các truy vấn chạy trong thời gian dài, đình trệ hoàn toàn hoặc lỗi hỏng cơ sở dữ liệu.

Khả năng chịu lỗi trên nhiều trung tâm dữ liệu

Thiết lập

Bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể dễ dàng tạo triển khai Multi-AZ mới hoặc sửa đổi các phiên bản Một vùng sẵn sàng hiện hữu để chuyển thành triển khai Multi-AZ. Để tạo triển khai Multi-AZ mới bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, chỉ cần nhấp vào tùy chọn “Có” cho “Triển khai Multi-AZ” khi khởi chạy Phiên bản CSDL. Để chuyển đổi Phiên bản cơ sở dữ liệu Một vùng sẵn sàng hiện hữu sang triển khai Multi-AZ, hãy sử dụng tùy chọn “Sửa đổi” tương ứng với Phiên bản CSDL của bạn trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Triển khai Multi-AZ, triển khai ở nhiều khu vực và bản sao chỉ có quyền đọc

Triển khai Multi-AZ của Amazon RDS, triển khai ở nhiều khu vực và bản sao chỉ có quyền đọc. Mặc dù cả ba tính năng đều tăng tính khả dụng và độ bền bằng cách duy trì các bản sao bổ sung của dữ liệu, nhưng vẫn có những khác biệt giữa các tính năng này:

Triển khai Multi-AZ

Triển khai ở nhiều khu vực

Bản sao chỉ có quyền đọc

Mục đích chính là độ sẵn sàng cao

Mục đích chính là phục hồi sau thảm họa và hiệu suất cục bộ

Mục đích chính là khả năng mở rộng

Không Aurora: sao chép đồng bộ; Aurora: sao chép không đồng bộ

Sao chép không đồng bộ

Sao chép không đồng bộ

Không Aurora: chỉ phiên bản chính hoạt động; Aurora: tất cả các phiên bản đều hoạt động

Tất cả các khu vực đều có thể truy cập và được sử dụng để đọc

Tất cả các bản sao chỉ có quyền đọc đều có thể truy cập và được sử dụng để thay đổi quy mô đọc

Không Aurora: thực hiện sao lưu tự động từ bản ở chế độ chờ; Aurora: thực hiện sao lưu tự động từ lớp lưu trữ chia sẻ

Thực hiện sao lưu tự động trong mỗi khu vực

Không cấu hình bản sao lưu theo mặc định

Luôn mở rộng ra tối thiểu hai Vùng sẵn sàng trong một khu vực

Mỗi khu vực có thể triển khai Multi-AZ

Có thể nằm trong một Vùng sẵn sàng, Cross-AZ hoặc Cross-Region

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu diễn ra trên phiên bản chính; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu độc lập ở từng khu vực; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu độc lập từ phiên bản nguồn; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Tự động chuyển sang chế độ chờ (không Aurora) hoặc bản sao chỉ có quyền đọc (Aurora) khi phát hiện sự cố

Aurora cho phép nâng một khu vực thứ cấp lên làm khu vực chính

Có thể được nâng cấp thủ công thành phiên bản cơ sở dữ liệu độc lập (không Aurora) hoặc là phiên bản chính (Aurora)

Bạn có thể kết hợp triển khai Multi-AZ với các tính năng khác của Amazon RDS để tận hưởng lợi ích của từng tính năng. Ví dụ, bạn có thể cấu hình cơ sở dữ liệu nguồn làm Multi-AZ để có độ sẵn sàng cao và tạo bản sao chỉ có quyền đọc (theo dạng Single-AZ) để có quy mô đọc linh hoạt. Hoặc bạn có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để sao chép dữ liệu từ việc triển khai Multi-AZ Aurora của bạn sang các khu vực bổ sung.

Với RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle, bạn cũng có thể cài đặt bản sao chỉ có quyền đọc làm Multi-AZ, điều này cho phép bạn sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc làm mục tiêu DR. Khi đưa bản sao chỉ có quyền đọc lên thành cơ sở dữ liệu độc lập, bản sao đó đã được kích hoạt sẵn Multi-AZ.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon RDS
Tìm hiểu thêm về các tính năng RDS

Tìm hiểu tính năng chính của Amazon RDS. 

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS.

Đăng nhập