Amazon RDS là dịch vụ miễn phí dùng thử. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không có mức phí tối thiểu. Bạn có thể thanh toán cho Amazon RDS dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu hoặc Phiên bản dự trữ. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng đơn giản của AWS.

Amazon ECS cho phép chọn các loại phiên bản được tối ưu để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan khác nhau. Chọn một trong các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS bên dưới để xem giá.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản cơ sở dữ liệu micro mỗi tháng trong một năm, 20 GB lưu trữ và 20 GB để sao lưu với Amazon Relational Database Service (RDS).

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »