Phiên bản CSDL Theo yêu cầu

Phiên bản CSDL Theo yêu cầu cho phép bạn trả cho công suất điện toán theo giờ mà Phiên bản CSDL của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Dịch vụ này giúp bạn không phải lo lắng về các khoản chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng cũng như chuyển đổi chi phí cố định thông thường thành chi phí biến đổi nhỏ hơn nhiều. 

Đối với cả triển khai Một vùng sẵn sàng lẫn Nhiều vùng sẵn sàng, giá được tính theo Phiên bản CSDL-giờ đã tiêu thụ, tính từ thời điểm Phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi chấm dứt hoạt động. Mỗi Phiên bản CSDL-giờ chưa đầy đủ đã tiêu thụ sẽ được tính phí tròn một giờ đầy đủ.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong Vùng sẵn sàng đơn.

 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng T3 CPU

Các phiên bản CSDL Amazon RDS T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,075 USD trên vCPU-Giờ Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản dự trữ.

Phiên bản dự trữ

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ Phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, được giảm giá so với giá cả Phiên bản theo yêu cầu cho Phiên bản CSDL. Amazon RDS cung cấp ba lựa chọn thanh toán RI – không cần trả trước, trả trước một phần và trả trước toàn bộ – cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá theo giờ sao cho hiệu quả đối với bạn.

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu MySQL. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (M4, T2, R3, v.v.)

Để tìm hiểu thêm về Phiên bản CSDL dự trữ, vui lòng truy cập trang Phiên bản dự trữ của chúng tôi.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Multi-AZ
 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Multi-AZ

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu trữ cơ sở dữ liệu

Lưu trữ mục đích chung (SSD)

Amazon RDS cho phép bạn chọn từ 20 GiB đến 32 TiB dung lượng lưu trữ Mục đích chung (SSD) liên kết cho bộ dữ liệu chính của bạn. Với lưu trữ Mục đích chung (SSD), bạn sẽ được tính phí cho dung lượng lưu trữ dự phòng của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn tiêu thụ.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Amazon RDS mang đến cho bạn khả năng cung cấp dung lượng thao tác I/O mà cơ sở dữ liệu của bạn cần. Bạn có thể cung cấp và thay đổi quy mô từ 1.000 IOPS lên 40.000 IOPS và từ 100 GiB lên 32 TiB dung lượng lưu trữ. Xin lưu ý rằng lượng IOPS tối đa thực tế có thể sẽ khác tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu. Với lưu trữ SSD IOPS được cung cấp, bạn chịu phí cho IOPS và dung lượng bạn cung cấp.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ đĩa từ

Với Amazon RDS, bạn có thể chọn từ 20 GiB đến 3 TiB dung lượng lưu trữ đĩa từ kết hợp cho tập dữ liệu chính của mình. Dung lượng lưu trữ đĩa từ được hỗ trợ cho khả năng tương thích ngược. Bạn nên sử dụng SSD mục đích chung hoặc SSD IOPS được cung cấp cho bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai Một vùng sẵn sàng
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng.

  Đối với Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, khi cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn, lượng sử dụng thao tác I/O ghi sẽ tăng lên gấp đôi do Amazon RDS sao chép đồng bộ dữ liệu của bạn sang phiên bản CSDL ở chế độ chờ. Lượng sử dụng thao tác I/O đọc vẫn sẽ duy trì y nguyên khi đọc từ cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu là dung lượng lưu trữ liên kết với các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động hóa của bạn và mọi bản kết xuất nhanh CSDL do khách hàng khởi tạo. Tăng thời gian giữ lại bản sao lưu hoặc thực hiện bản kết xuất nhanh CSDL sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng theo cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ theo vùng. Tổng dung lượng trống để lưu trữ bản sao lưu tương đương với tổng dung lượng lưu trữ tất các bản sao lưu trong vùng đó.
 • Di chuyển bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu sang vùng khác sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu ở vùng đích.
 • Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu đến 100% tổng dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu cho vùng. (Căn cứ theo kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò quản trị viên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, phần lớn cơ sở dữ liệu đều yêu cầu ít dung lượng lưu trữ thô cho bản sao lưu hơn là cho bộ dữ liệu chính, tức là, hầu hết khách hàng sẽ không bao giờ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu.)
  •  Ví dụ: bạn có phiên bản CSDL MySQL đang hoạt động có dung lượng cơ sở dữ liệu cung cấp 500 GiB/tháng và phiên bản CSDL PostgreSQL đang hoạt động có dung lượng cơ sở dữ liệu cung cấp 200 GiB/tháng, chúng tôi sẽ cung cấp lên đến 700 GiB/tháng dung lượng lưu trữ bản sao lưu mà bạn không phải trả thêm phụ phí.
  • Cấu hình Multi-AZ và Single-AZ được xử lý như nhau từ khía cạnh dung lượng lưu trữ bản sao lưu.
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu bổ sung cho dung lượng cơ sở dữ liệu được cung cấp của bạn được tính mức giá 0.095 USD mỗi GiB/tháng.
 • Sau khi phiên bản CSDL chấm dứt hoạt động, dung lượng lưu trữ bản sao lưu có mức giá 0,095 USD mỗi GiB-tháng.   

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền “vào” và “ra” khỏi Amazon RDS.

 • Dữ liệu truyền giữa Amazon RDS và Phiên bản Amazon EC2 trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu được truyền giữa các Vùng sẵn sàng để nhân bản Triển khai Multi-AZ được miễn phí.
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên ngoài VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, việc Truyền dữ liệu sẽ không bị tính phí đối với lưu lượng truyền vào và ra khỏi Phiên bản CSDL Amazon RDS. Bạn chỉ bị tính phí cho việc Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2 và mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ được áp dụng (0.01 USD mỗi GB vào/ra).
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên trong VPC: Đối với dữ liệu truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.
 • Sao chép kết xuất nhanh của cơ sở dữ liệu được tính đối với dữ liệu được truyền để sao chép dữ liệu kết xuất nhanh sang nhiều khu vực. Sau khi bản kết xuất nhanh được sao chép, phí kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong vùng đích.
 • Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
 • Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng cho Truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB và Amazon VPC.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS