Lưu trữ khóa

Mỗi khóa của AWS KMS mà bạn tạo trong KMS đều được tính phí 1 USD/tháng (chia tỷ lệ theo giờ). Mức phí 1 USD/tháng sẽ được áp dụng tương tự cho khóa đối xứng, khóa bất đối xứng, khóa HMAC, khóa Đa khu vực (mỗi bản chính và bản sao khóa đa khu vực), khóa với tư liệu do bạn nhập vào và khóa trong kho lưu trữ khóa tùy chỉnh.

Nếu bạn bật tính năng tự động luân chuyển khóa thì mỗi phiên bản khóa hỗ trợ mới sẽ tăng chi phí thêm 1 USD/tháng (chia tỷ lệ theo giờ). Phần tăng thêm này sẽ bao gồm chi phí cho việc AWS KMS giữ lại tất cả các phiên bản của tư liệu khóa để chúng có thể được sử dụng nhằm giải mã những văn bản mã cũ hơn.

Bạn sẽ không bị tính phí cho các mục sau:

 • Tạo và lưu trữ khóa KMS được quản lý hoặc sở hữu bởi AWS. Các khóa này được tự động tạo thay mặt cho bạn khi bạn thử mã hóa tài nguyên trong dịch vụ AWS tích hợp với AWS KMS lần đầu tiên. Bạn không thể quản lý vòng đời hoặc quyền truy cập đối với các khóa được quản lý trên AWS.
 • Không tính phí cho các khóa KMS do khách hàng quản lý được lên lịch xóa. Nếu bạn hủy tác vụ xóa trong thời gian chờ, khóa KMS do khách hàng quản lý sẽ vẫn phải chịu phí như chưa từng được lên lịch xóa.
 • Không có khoản phí hàng tháng cho các khóa dữ liệu hoặc các cặp khóa dữ liệu mà KMS tạo ra ngoài khoản phí cho lệnh gọi API.

Dùng thử AWS Key Management Service

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 20.000 yêu cầu AWS Key Management Service miễn phí mỗi tháng.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Lượng sử dụng khóa

Lưu ý: Tuy rằng bạn sẽ không bị tính phí khi tạo và lưu trữ khóa được AWS quản lý, bạn sẽ phải trả phí cho bất kỳ yêu cầu API nào được thực hiện với khóa được AWS quản lý

Kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng cụm AWS CloudHSM để tạo và lưu trữ các khóa KMS của mình. Việc sử dụng kho lưu trữ khóa tùy chỉnh không ảnh hưởng đến các mức phí lưu trữ và sử dụng khóa KMS. Tuy nhiên, kho lưu trữ khóa tùy chỉnh vẫn yêu cầu bạn duy trì một cụm AWS CloudHSM có chứa ít nhất hai HSM. Có thể thêm nhiều HSM để cải thiện độ khả dụng và hiệu năng. Áp dụng mức phí AWS CloudHSM theo tiêu chuẩn. Xem ví dụ về giá.

Bậc miễn phí

AWS Key Management Service cung cấp một bậc miễn phí gồm 20.000 yêu cầu/tháng được tính cho mọi khu vực có sẵn dịch vụ này.

*Các yêu cầu đối với API GenerateDataKeyPair và GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext cũng như các yêu cầu đối với những API như Sign, Verify, Encrypt, Decrypt và GetPublicKey tham chiếu đến các khóa KMS bất đối xứng không nằm trong bậc miễn phí. 

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ về Amazon EBS

1 khóa KMS được sử dụng làm khóa chính khi tạo 250 ổ đĩa EBS được mã hóa mỗi tháng, thông qua các CLI hoặc API của AWS KMS.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 khóa KMS
 • 3 X 250 yêu cầu API để tạo và cung cấp một khóa mã hóa dữ liệu duy nhất cho mỗi ổ đĩa trong 250 ổ đĩa
 
Chi phí hàng tháng:
1,00 USD 1 khóa KMS
0,00 USD 0 yêu cầu (750 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí)
Tổng:  
1 USD/tháng  

Ví dụ về Amazon S3

1 khóa KMS được sử dụng nhằm mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 khóa KMS
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng

Chi phí hàng tháng:

1,00 USD 1 khóa KMS
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
Tổng:  
6,97 USD/tháng  

Ví dụ về Amazon S3 – Sử dụng một kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

1 khóa KMS được sử dụng nhằm mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng. Một cụm CloudHSM chứa 2 HSM được duy trì tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong cả tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 khóa KMS
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng
 • 2 phiên bản CloudHSM

Chi phí hàng tháng:

1,00 USD 1 khóa KMS
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
2.380,8 USD 31 ngày cho 2 HSM x 1,6 USD / HSM / giờ
Tổng:  
2,387.77 USD/tháng  

Ví dụ về ứng dụng ký tên tệp

1 ECC 256 khóa KMS được sử dụng để ký 100.000 tệp thông qua các CLI hoặc API của AWS KMS.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 khóa KMS
 • 100.000 yêu cầu ký tên

Chi phí hàng tháng:

1,00 USD 1 khóa KMS
1,50 USD 100.000 yêu cầu ở mức 0.15 USD trên mỗi 10.000 yêu cầu
Tổng:  
2.50 USD/tháng  

Ghi nhật ký AWS CloudTrail

Nếu bạn kích hoạt AWS CloudTrail trên tài khoản của mình, bạn có thể thu thập nhật ký truy vấn API được thực hiện đến hoặc bởi AWS KMS. Xem trang giá AWS CloudTrail để biết thêm thông tin.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm liên kết đến hướng dẫn dành cho nhà phát triển, các video hữu ích và hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Key Management Service trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập