Lưu trữ khóa

Mỗi khóa chính của khách hàng (CMK) mà bạn tạo trong AWS Key Management Service (KMS) đều được tính phí 1 USD/tháng cho đến khi bạn xóa khóa, bất kể bạn sử dụng khóa đó với vật liệu khóa cơ bản do dịch vụ này hay kho lưu trữ khóa tùy chỉnh tạo ra hay vật liệu khóa do bạn nhập vào. Đối với CMK có vật liệu khóa do dịch vụ này tạo, nếu bạn chọn để CMK tự động luân chuyển khóa mỗi năm, thì mỗi phiên bản khóa mới sẽ tăng chi phí CMK thêm 1 USD/tháng. AWS KMS lưu giữ và quản lý mỗi phiên bản CMK trước đó để đảm bảo bạn có thể giải mã dữ liệu được mã hóa theo các phiên bản trước. Những cặp khóa dữ liệu được tạo bởi các yêu cầu API GenerateDataKeyPair và GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext sẽ được tính phí cho các yêu cầu API này theo giá của mức sử dụng được thảo luận bên dưới. Bạn sẽ không bị tính phí hàng tháng liên tục cho các cặp khóa dữ liệu khi chúng không được dịch vụ này lưu trữ hoặc quản lý. Khoản phí 1 USD hàng tháng cho việc lưu trữ khóa sẽ là khoản phí tính theo tỷ lệ cho toàn bộ giờ gần nhất trong tháng mà khóa được tạo.

Bạn sẽ không bị tính phí cho các mục sau:

 • Tạo và lưu trữ CMK được quản lý trên AWS. Các khóa này được tự động tạo thay mặt cho bạn khi bạn thử mã hóa tài nguyên trong dịch vụ AWS tích hợp với AWS KMS lần đầu tiên. Bạn không thể quản lý vòng đời hoặc quyền truy cập đối với các khóa được quản lý trên AWS.
 • Các CMK mà bạn đã tạo thuộc quản lý của khách hàng được lên lịch xóa. Nếu bạn hủy tác vụ xóa trong thời gian chờ, CMK sẽ vẫn phải chịu phí như chưa từng được lên lịch xóa.

Dùng thử AWS Key Management Service

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 20.000 yêu cầu AWS Key Management Service miễn phí mỗi tháng.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Lượng sử dụng khóa

Kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng cụm AWS CloudHSM để tạo và lưu trữ CMK của bạn. Việc sử dụng kho lưu trữ khóa tùy chỉnh không ảnh hưởng đến các mức phí lưu trữ và sử dụng CMK. Tuy nhiên, kho lưu trữ khóa tùy chỉnh không yêu cầu bạn duy trì một cụm AWS CloudHSM có chứa ít nhất hai HSM. Có thể thêm nhiều HSM để cải thiện độ khả dụng và hiệu năng. Áp dụng mức phí AWS CloudHSM theo tiêu chuẩn. Xem ví dụ về giá.

Bậc miễn phí

AWS Key Management Service cung cấp một bậc miễn phí gồm 20.000 yêu cầu/tháng được tính cho mọi khu vực có sẵn dịch vụ này.

*Các yêu cầu đối với API GenerateDataKeyPair và GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext cũng như các yêu cầu đối với những API như Sign, Confirm, Encrypt, Decrypt và GetPublicKey tham chiếu đến các CMK bất đối xứng được loại trừ khỏi bậc miễn phí. 

Ví dụ về giá

Ví dụ về Amazon EBS

1 CMK được sử dụng làm khóa chính khi tạo 250 ổ đĩa EBS được mã hóa mỗi tháng, thông qua các CLI hoặc API của AWS KMS.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 3 X 250 yêu cầu API để tạo và cung cấp một khóa mã hóa dữ liệu duy nhất cho mỗi ổ đĩa trong 250 ổ đĩa
 
Chi phí hàng tháng:
1 USD 1 CMK
0 USD 0 yêu cầu (750 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí)
Tổng:  
1 USD/tháng  

Ví dụ về Amazon S3

1 CMK được sử dụng để mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng

Chi phí hàng tháng:

1 USD 1 CMK
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
Tổng:  
6,97 USD/tháng  

Ví dụ Amazon S3 – Sử dụng một kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

1 CMK được sử dụng để mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng. Một cụm CloudHSM chứa 2 HSM được duy trì tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong cả tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng
 • 2 phiên bản CloudHSM

Chi phí hàng tháng:

1 USD 1 CMK
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
2.380,8 USD 31 ngày cho 2 HSM x 1,6 USD / HSM / giờ
Tổng:  
2,387.77 USD/tháng  

Ví dụ về ứng dụng ký tên tệp

1 ECC 256 CMK được sử dụng để ký 100.000 tệp thông qua AWS KMS CLI hoặc API.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 100.000 yêu cầu ký tên

Chi phí hàng tháng:

1 USD 1 CMK
1.50 USD 100.000 yêu cầu ở mức 0.15 USD trên mỗi 10.000 yêu cầu
Tổng:  
2.50 USD/tháng  

Ghi nhật ký AWS CloudTrail

Nếu bạn kích hoạt AWS CloudTrail trên tài khoản của mình, bạn có thể thu thập nhật ký truy vấn API được thực hiện đến hoặc bởi AWS KMS. Xem trang giá AWS CloudTrail để biết thêm thông tin.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm liên kết đến hướng dẫn dành cho nhà phát triển, các video hữu ích và hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Key Management Service trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập