Lưu trữ khóa

Mỗi khóa chính của khách hàng (CMK) mà bạn tạo trong AWS Key Management Service (KMS), bất kể bạn sử dụng khóa đó với vật liệu khóa do KMS tạo hay vật liệu khóa do bạn nhập vào, đều được tính phí 1 USD/tháng cho đến khi bạn xóa khóa. Đối với CMK có vật liệu khóa do KMS tạo, nếu bạn chọn tự động luân chuyển CMK mỗi năm, mỗi phiên bản được luân chuyển mới sẽ tăng chi phí CMK thêm 1 USD/tháng. KMS lưu giữ và quản lý mỗi phiên bản CMK trước đó để đảm bảo bạn có thể giải mã những dữ liệu cũ. Bạn sẽ không bị tính phí cho các mục sau:

 • Tạo và lưu trữ các CMK được quản lý trên AWS. Những CMK này tự động được tạo thay mặt cho bạn vào lần đầu tiên bạn thử mã hóa tài nguyên trong dịch vụ AWS được hỗ trợ.
 • CMK được lập lịch để xóa. Nếu bạn hủy tác vụ xóa trong thời gian chờ, CMK sẽ vẫn phải chịu phí như chưa từng được lập lịch xóa.
 • Các khóa dữ liệu được tạo bởi các yêu cầu API GenerateDataKeyGenerateDataKeyWithoutPlaintext. Bạn sẽ bị tính phí cho các yêu cầu API này theo mức sử dụng được nêu dưới đây, dù yêu cầu API này do bạn tạo trực tiếp hay được tạo bởi dịch vụ AWS tích hợp thay mặt cho bạn. Bạn sẽ không bị tính phí hàng tháng liên tục cho các khóa dữ liệu khi chúng không được KMS lưu trữ hoặc quản lý.

Dùng thử AWS Key Management Service

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 20.000 yêu cầu AWS Key Management Service miễn phí mỗi tháng.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Lượng sử dụng khóa

Kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng cụm CloudHSM để tạo và lưu trữ các khóa AWS KMS. Việc sử dụng kho lưu trữ khóa tùy chỉnh không ảnh hưởng đến các mức phí KMS trong việc lưu trữ và sử dụng CMK. Tuy nhiên, kho lưu trữ khóa tùy chỉnh không yêu cầu bạn duy trì một cụm CloudHSM có chứa ít nhất hai HSM. Có thể thêm nhiều HSM để cải thiện độ khả dụng và hiệu năng. Áp dụng mức phí CloudHSM theo tiêu chuẩn. Xem ví dụ về giá.

Bậc miễn phí

AWS Key Management Service cung cấp một bậc miễn phí gồm 20.000 yêu cầu/tháng được tính cho mọi khu vực có sẵn KMS.   

Ví dụ về giá

Ví dụ về Amazon EBS

1 CMK được sử dụng làm khóa chính khi tạo 250 ổ đĩa EBS được mã hóa mỗi tháng, thông qua các CLI hoặc API của AWS KMS.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 3 X 250 yêu cầu API để tạo và cung cấp một khóa mã hóa dữ liệu duy nhất cho mỗi ổ đĩa trong 250 ổ đĩa
Chi phí hàng tháng:
1 USD 1 CMK
0 USD 0 yêu cầu (750 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí)
Tổng:  
1 USD/tháng  

Ví dụ về Amazon S3

1 CMK được sử dụng để mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng

Chi phí hàng tháng:

1 USD 1 CMK
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
Tổng:  
6,97 USD/tháng  

Ví dụ Amazon S3 – Sử dụng một kho lưu trữ khóa tùy chỉnh

1 CMK được sử dụng để mã hóa 10.000 tệp duy nhất được giải mã chung để truy cập 2.000.000 lần/tháng. Một cụm CloudHSM chứa 2 HSM được duy trì tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong cả tháng.

Cấu trúc chi phí:

 • 1 CMK
 • 10.000 yêu cầu mã hóa (1 yêu cầu x 10.000 đối tượng)
 • 2.000.000 yêu cầu giải mã để truy cập đối tượng
 • 2 phiên bản CloudHSM

Chi phí hàng tháng:

1 USD 1 CMK
5,97 USD 1.990.000 yêu cầu (tổng 2.010.000 yêu cầu – 20.000 yêu cầu bậc miễn phí) x 0,03 USD / 10.000 yêu cầu
2.380,8 USD 31 ngày cho 2 HSM x 1,6 USD / HSM / giờ
Tổng:  
2.387,77 USD/tháng  

Ghi nhật ký AWS CloudTrail

Nếu bạn kích hoạt AWS CloudTrail trên tài khoản của mình, bạn có thể thu thập nhật ký truy vấn API được thực hiện đến hoặc bởi AWS KMS. Xem trang giá AWS CloudTrail để biết thêm thông tin.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm liên kết đến hướng dẫn dành cho nhà phát triển, các video hữu ích và hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Key Management Service trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập