AWS CloudTrail hỗ trợ kiểm tra, giám sát bảo mật và theo dõi vận hành bằng cách ghi nhật ký hoạt động tài khoản AWS của bạn. CloudTrail ghi 2 loại sự kiện: Sự kiện Quản lý về các hành động trên mặt phẳng điều khiển (chẳng hạn như tạo hoặc xóa vùng lưu trữ Amazon S3) và sự kiện dữ liệu về các hành động trên mặt phẳng dữ liệu số lượng lớn (chẳng hạn như đọc hoặc ghi đối tượng Amazon S3).

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng AWS CloudTrail hoàn toàn miễn phí. 

Ghi nhật ký và tìm kiếm sự kiện với Event History
AWS CloudTrail ghi lại các sự kiện quản lý trên các dịch vụ AWS theo mặc định. Bạn có thể xem, tìm kiếm và tải xuống miễn phí lịch sử 90 ngày gần nhất về các sự kiện quản lý trên tài khoản của bạn bằng CloudTrail trong bảng điều khiển AWS hoặc API Tra cứu AWS CLI.
 
Gửi sự kiện bằng cách tạo dấu vết
Bạn có thể gửi miễn phí bản sao của các sự kiện quản lý đang xảy ra đến Amazon S3 bằng cách tạo dấu vết. Điều này cho phép bạn lưu trữ các sự kiện trong 90 ngày qua trên S3.

Tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí AWS tại đây.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Gửi thêm bản sao dự kiện và sự kiện dữ liệu bằng cách dùng dấu vết
Bạn có thể dùng dấu vết để gửi thêm các bản sao sự kiện, kể cả sự kiện dữ liệu. Bạn có thể tạo dấu vết cho một tài khoản AWS duy nhất hoặc cho nhiều tài khoản AWS bằng AWS Organizations. Xem giá cả ở bảng bên dưới.
Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức đang gửi các sự kiện quản lý, thì các sự kiện đó nếu được gửi với dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao thêm.
 
Xác định hoạt động bất thường trong tài khoản
AWS CloudTrail Insights phân tích các lệnh gọi API sự kiện quản lý ghi trong tài khoản AWS của bạn và phát hiện hoạt động bất thường. Xem giá cả ở bảng bên dưới.

Tích hợp với các dịch vụ AWS khác

Trails gửi các sự kiện cho bạn trong vùng lưu trữ Amazon S3 mà bạn chọn và có thể gửi các sự kiện tùy chọn đến Amazon CloudWatch Logs. Bạn có thể chỉ định một chủ đề Amazon SNS để nhận thông báo về các lượt gửi và dùng AWS Key Management Service (KMS) để mã hóa nhật ký gửi đi. Áp dụng mức giá tiêu chuẩn cho Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs, Amazon SNS, và AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 – Gửi sự kiện quản lý

Giả sử bạn có 300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến S3 trong một tháng nhất định.

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 300.000.000 * 0 USD= 0 USD
Phí tháng CloudTrail = 0 USD

Ví dụ 2 – Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu

Giả sử bạn có 300.000.000 sự kiện quản lý và 500.000.000 sự kiện dữ liệu được gửi đến S3 trong một tháng nhất định.

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 300.000.000 * 0 USD= 0 USD
Sự kiện quản lý có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = 500.000.000/100.000 * 0,10 USD = 500 USD
Phí tháng CloudTrail = 500 USD

Ví dụ 3 – Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu cùng với các bản sao thêm

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi
500.000.000 sự kiện dữ liệu được gửi
6.000.000 sự kiện quản lý là bản sao trên các dấu vết cấp tài khoản và tổ chức
100.000.000 sự kiện dữ liệu là bản sao trên các dấu vết cấp tài khoản và tổ chức

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 300.000.000 * 0 USD= 0 USD
Sự kiện dữ liệu có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = (500.000.000 + 100.000.000 bản sao thêm của các sự kiện dữ liệu được gửi) / 100.000 *0,10 USD = 600 USD
Bản sao của các sự kiện quản lý được gửi có giá 2.00 USD mỗi 100.000 sự kiện = 6.000.000 / 100.000 * 2,00 USD = 120 USD
Phí tháng CloudTrail = 720 USD

Ví dụ 4 – Xác định hoạt động bất thường với CloudTrail Insights

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến S3
20.000.000 sự kiện quản lý ghi được CloudTrail Insights phân tích

Chi phí dấu vết CloudTrail:
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 300.000.000 * 0 USD= 0 USD
Phí tháng dấu vết CloudTrail = 0 USD

Chi phí CloudTrail Insights:
Sự kiện CloudTrail Insights được phân tích ở mức giá 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện = 20.000.000 / 100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Phí tháng CloudTrail Insights = 70 USD
Tổng phí tháng CloudTrail = 70 USD

Tài nguyên khác về giá

Quản lý chi phí CloudTrail: Phương pháp tốt nhất để quản lý chi phí CloudTrail
Phát hiện sự bất thường về chi phí AWS: Giảm thiểu chi phí AWS không mong muốn

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudTrail
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi