AWS CloudTrail cho phép kiểm tra, giám sát bảo mật và khắc phục sự cố vận hành bằng cách theo dõi hoạt động người dùng và lệnh gọi API.

Bậc miễn phí của AWS

Để tìm hiểu thêm về lịch sử sự kiện, Hồ AWS CloudTrail và dấu vết, hãy xem các tính năng của CloudTrail.

Lịch sử sự kiện

CloudTrail sẽ ghi các sự kiện quản lý trên các dịch vụ AWS theo mặc định và được cung cấp miễn phí. Bạn có thể sử dụng CloudTrail trong bảng điều khiển CloudTrail để xem, tìm kiếm và tải xuống lịch sử hoạt động của mặt phẳng điều khiển trong tài khoản của bạn trong 90 ngày gần đây nhất mà không mất thêm phí. Bạn cũng có thể sử dụng API tra cứu sự kiện CloudTrail để làm việc này.

Hồ

Nếu là khách hàng mới, bạn có thể dùng thử Hồ CloudTrail trong 30 ngày mà không mất thêm phí. Bạn sẽ có quyền truy cập bộ tính năng đầy đủ trong thời gian này. Trong khoảng thời gian 30 ngày dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận những hạn mức sau:

 • Tải nhập tối đa 5 GB dữ liệu
 • Quét lên đến 5 GB dữ liệu
 • Lưu giữ dữ liệu mà không mất thêm phí

Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày hoặc khi bạn đạt hạn mức sử dụng miễn phí, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Khi bản dùng thử miễn phí hết hạn, bạn có thể tiếp tục sử dụng Hồ CloudTrail mà không bị gián đoạn với mức giá dịch vụ tiêu chuẩn, thanh toán theo mức sử dụng được mô tả trong phần Bậc trả phí.

Dấu vết

Bạn có thể tạo dấu vết để gửi miễn phí một bản sao của các sự kiện quản lý đang diễn ra sang vùng lưu trữ trong Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) của mình. Có thể áp dụng các hạn mức.

 • Hồ
 • Đối với Hồ CloudTrail, bạn phải trả phí cho việc tải nhập, lưu giữ và phân tích dữ liệu. Phí tải nhập được tính dựa trên lượng và loại dữ liệu bạn tải nhập vào (các) kho dữ liệu sự kiện của mình. Phí lưu giữ được tính dựa trên lựa chọn giá bạn đưa ra và lượng dữ liệu được lưu giữ trong (các) kho dữ liệu sự kiện của bạn. Phí truy vấn dữ liệu do Hồ CloudTrail thực hiện được tính dựa trên lượng dữ liệu được quét bởi các truy vấn của bạn. Hồ CloudTrail cung cấp 2 lựa chọn giá: (1) giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài và (2) giá lưu giữ trong 7 năm.

  • Bạn nên chọn giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài nếu mức sử dụng hàng tháng dưới 25 TB. Chi phí lưu giữ dữ liệu trong năm đầu tiên sẽ được bao gồm trong chi phí tải nhập, bạn có thể kéo dài thời gian lưu giữ lên tối đa 10 năm.
  • Bạn nên chọn giá lưu giữ trong 7 năm nếu mức sử dụng hằng tháng trên 25 TB. Chi phí lưu giữ trong 7 năm sẽ được bao gồm trong chi phí tải nhập, bạn sẽ không thể kéo dài thời gian lưu giữ quá 7 năm.

  Để truy vấn, hãy chọn dữ liệu cần phân tích và thanh toán theo mức sử dụng. Các truy vấn do Amazon Athena thực hiện trên dữ liệu Hồ CloudTrail sẽ được tính theo giá truy vấn Athena.

   


  Giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài


  Giá lưu giữ trong 7 năm

  Tải nhập dữ liệu*

  Sự kiện dữ liệu và sự kiện quản lý CloudTrail: 0,75 USD/GB

  Các nguồn dữ liệu có thể kiểm tra khác trên AWS và không trên AWS**: 0,50 USD/GB

  5 TB đầu tiên/tháng: 2,5 USD/GB
  20 TB tiếp theo/tháng: 1 USD/GB
  Trên 25 TB/tháng: 0,50 USD/GB

  Lưu giữ dữ liệu*

  Thời gian lưu giữ được tính từ thời điểm sự kiện diễn ra chứ không phải thời điểm sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail.

  Chi phí lưu giữ dữ liệu trong năm đầu tiên được bao gồm trong chi phí tải nhập.

  Chi phí lưu giữ dữ liệu trong thời gian kéo dài là 0,023 USD/GB/tháng 

  Chi phí lưu giữ dữ liệu trong 7 năm được bao gồm trong chi phí tải nhập.

  Thời gian lưu giữ dữ liệu tối đa

  10 năm

  7 năm

  Truy vấn dữ liệu do Hồ CloudTrail thực hiện*

  Để biết các truy vấn do Amazon Athena thực hiện, hãy xem định giá Athena.

  0,005 USD/GB dữ liệu đã quét

  0,005 USD/GB dữ liệu đã quét

  * Phí tải nhập dữ liệu được tính dựa trên dữ liệu chưa nén, còn phí lưu giữ và truy vấn dữ liệu do Hồ CloudTrail thực hiện được tính dựa trên dữ liệu đã nén và tối ưu hóa. Để tìm hiểu cách tính toán chính xác hơn ảnh hưởng của phí tải nhập dữ liệu đối với chi phí của bạn, hãy xem tài liệu của chúng tôi.
  ** Những nguồn này bao gồm sự kiện Thông tin chuyên sâu CloudTrail, mục cấu hình của AWS Config, bằng chứng trên Trình quản lý kiểm tra AWS, bản ghi lịch sử CloudTrail (chưa nén) của S3 và các nguồn không ở trên AWS.

 • Dấu vết
 • Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không yêu cầu phí tối thiểu. Bạn có thể sử dụng dấu vết để gửi các bản sao sự kiện bổ sung, bao gồm cả dữ liệu sự kiện. Các khoản phí Amazon S3 được áp dụng và không được bao gồm trong giá đã niêm yết.

  Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức để gửi các sự kiện quản lý, các sự kiện tương tự được gửi bằng dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao bổ sung.

  Tính năng

  Giá cả

  Sự kiện quản lý được gửi đến Amazon S3 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện quản lý được gửi đi (sau bản sao miễn phí đầu tiên; hãy xem Bậc miễn phí của AWS để biết chi tiết)
  Sự kiện dữ liệu được gửi đến Amazon S3

  0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện dữ liệu được gửi đi

 • Thông tin chuyên sâu
 • Đối với Thông tin chuyên sâu CloudTrail, hãy chọn sự kiện cần phân tích và trả tiền theo mức sử dụng. Bạn có thể bật sự kiện Thông tin chuyên sâu CloudTrail trong dấu vết của mình hoặc trong kho dữ liệu sự kiện Hồ CloudTrail. Bạn sẽ phải trả phí riêng nếu bật Thông tin chuyên sâu cho cả dấu vết và kho dữ liệu sự kiện Hồ CloudTrail.

  Tính năng

  Giá cả

  Thông tin chuyên sâu về CloudTrail 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện được phân tích trên mỗi loại Thông tin chuyên sâu

Ví dụ về giá dịch vụ

Lưu ý: Mức sử dụng CloudTrail được tính theo gigabyte (GB) nhị phân, trong đó 1 GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1 TB bằng 240 byte hay 1024 GB.

Ví dụ 1: Tải nhập và lưu trữ sự kiện bằng Hồ CloudTrail

Bạn có 1 TB (1024 GB) sự kiện dữ liệu và sự kiện quản lý CloudTrail được tải nhập vào Hồ CloudTrail từ CloudTrail trong một tháng nhất định trên tài khoản của mình. Bạn muốn chọn thời gian lưu giữ là 1 năm trên kho dữ liệu sự kiện của mình. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1 (Đề xuất): Trả phí Hồ CloudTrail với lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Khi bạn chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài cho Hồ CloudTrail, phí lưu giữ trong năm đầu tiên sẽ được bao gồm trong chi phí tải nhập. 

Phí tải nhập của tháng: 1024 GB * 0,75 USD/GB = 768 USD

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập 1 TB dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 1 năm = 768 USD

Lựa chọn 2: Trả phí CloudTrail theo mức giá lưu giữ trong 7 năm

Khi bạn chọn thời gian lưu giữ là 7 năm cho Hồ CloudTrail, bạn sẽ chỉ phải trả chi phí tải nhập chứ không mất thêm khoản phí nào cho thời gian lưu giữ 7 năm đó.

Chi phí tải nhập của tháng (bao gồm cả chi phí lưu giữ trong 7 năm): 1024 GB * 2,5 USD/GB = 2560 USD

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập 1 TB dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 1 năm = 2560 USD

Đề xuất giúp tiết kiệm

Đối với ví dụ này, mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài sẽ rẻ hơn 70% so với mức giá lưu giữ trong 7 năm (768 USD so với 2560 USD). Đối với nhu cầu tải nhập hằng tháng dưới 25 TB, bạn nên chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài.

Ví dụ 2: Tải nhập và lưu trữ sự kiện bằng Hồ CloudTrail

Bạn có 25 TB sự kiện dữ liệu và sự kiện quản lý CloudTrail được tải nhập vào Hồ CloudTrail từ CloudTrail trên tài khoản của mình trong một tháng nhất định. Bạn đã chọn thời gian lưu giữ là 3 năm trên kho dữ liệu sự kiện của mình. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1 (Đề xuất): Trả phí Hồ CloudTrail với lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Khi bạn chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài cho Hồ CloudTrail, phí lưu giữ trong năm đầu tiên sẽ được bao gồm trong chi phí tải nhập. Trong ví dụ này, do đã chọn thời gian lưu giữ là 3 năm, nên kể từ sau năm đầu tiên, bạn sẽ phải trả phí hằng tháng cho thời gian lưu giữ kéo dài.

Phí tải nhập: 25600 GB * 0,75 USD/GB = 19.200

Phí lưu giữ kéo dài trong thời gian lưu giữ đã thiết lập: Giả sử 25 TB dữ liệu tải nhập hằng tháng được nén thành 8 TB để lưu trữ trong Hồ CloudTrail. Trong năm đầu tiên (366 ngày), bạn không phải trả thêm bất cứ khoản phí lưu giữ nào. Kể từ ngày 367 sau khi tải nhập, bạn sẽ phải trả phí lưu giữ hằng tháng là 8192 GB * 0,023/GB/tháng = 188,4 USD. Khi đó, phí lưu giữ kéo dài trong tổng thời gian lưu giữ đã thiết lập là 3 năm = 188,4 USD/tháng * (36-12) tháng = 4.522 USD

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập 25 TB dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 3 năm = 19.200 USD + 4.522 USD = 23.722 USD

Lựa chọn 2: Trả phí CloudTrail theo mức giá lưu giữ trong 7 năm

Khi bạn chọn thời gian lưu giữ là 7 năm cho Hồ CloudTrail, bạn sẽ chỉ phải trả chi phí tải nhập chứ không mất thêm khoản phí nào cho thời gian lưu giữ 7 năm đó.

Phí tải nhập của tháng: 5 TB đầu ở mức 2,5 USD/GB (12.800 USD) + 20 TB tiếp theo ở mức 1 USD/GB (20.480 USD) = 33.280 USD.

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 3 năm = 33.280 USD.

Đề xuất giúp tiết kiệm

Đối với ví dụ này, mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài sẽ rẻ hơn 28% so với mức giá lưu giữ trong 7 năm (23.722 USD so với 33.280 USD). Đối với nhu cầu tải nhập hằng tháng dưới 25 TB, bạn nên chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài.

Ví dụ 3: Tải nhập và lưu trữ sự kiện bằng Hồ CloudTrail

Bạn có 50 TB sự kiện dữ liệu và sự kiện quản lý CloudTrail trực tiếp được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trên tài khoản của mình. Bạn đã thiết lập thời gian lưu giữ là 7 năm trên kho dữ liệu sự kiện của mình. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1: Trả phí Hồ CloudTrail với mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Khi bạn chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài cho Hồ CloudTrail, phí lưu giữ trong năm đầu tiên sẽ được bao gồm trong chi phí tải nhập. Trong ví dụ này, kể từ sau năm đầu tiên, bạn sẽ phải trả phí hằng tháng cho thời gian lưu giữ kéo dài.

Phí tải nhập của tháng: 50 * 1024 GB * 0,75 USD/GB = 38.400

Phí lưu giữ kéo dài trong thời gian lưu giữ đã thiết lập: Giả sử 50 TB dữ liệu tải nhập hằng tháng được nén thành 17 TB để lưu trữ trong Hồ CloudTrail. Trong năm đầu tiên (366 ngày), bạn không phải trả thêm bất cứ khoản phí lưu giữ nào. Kể từ ngày 367 sau khi tải nhập, bạn sẽ phải trả phí lưu giữ hằng tháng là 17 TB * 0,023/GB/tháng = 400 USD. Khi đó, phí lưu giữ kéo dài trong tổng thời gian lưu giữ đã thiết lập là 7 năm = 400 USD/tháng * (84-12) tháng = 28.800 USD

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập 50 TB dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 7 năm = 38.400 USD + 28.800 USD = 67.200 USD

Lựa chọn 2 (Đề xuất): Lựa chọn giá lưu giữ trong 7 năm cho Hồ CloudTrail

Khi bạn chọn thời gian lưu giữ là 7 năm cho Hồ CloudTrail, bạn sẽ chỉ phải trả chi phí tải nhập chứ không mất thêm khoản phí nào cho thời gian lưu giữ 7 năm đó.

Phí tải nhập của tháng:

5 TB đầu tiên ở mức 2,5 USD/GB (12.800 USD)

+ 20 TB tiếp theo ở mức 1 USD/GB (20.480 USD)

+ 25 TB tiếp theo ở mức 0,5 USD/GB (12.800 USD)

= 46.080 USD.

Tổng chi phí cho Hồ CloudTrail để tải nhập dữ liệu sử dụng hằng tháng và lưu trữ trong thời gian lưu giữ đã thiết lập là 7 năm = 46.080 USD.

Đề xuất giúp tiết kiệm

Đối với ví dụ này, lựa chọn mức giá lưu giữ trong 7 năm sẽ rẻ hơn 31% so với mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài (46.080 USD so với 67.200 USD). Nếu hằng tháng bạn sử dụng trên 25 TB và cần thời gian lưu giữ là 7 năm, bạn nên chọn mức giá lưu giữ trong 7 năm.
 

Ví dụ 4: Nhập bản ghi sự kiện lịch sử CloudTrail từ S3 vào Hồ CloudTrail

Giả sử bạn đã lưu trữ số lượng sự kiện CloudTrail suốt cả một năm trong S3, tương đương với 700 GB dung lượng lưu trữ. Những sự kiện này được lưu trữ dưới định dạng GZIP (dạng nén). Trước tiên, tính năng nhập sẽ giải nén dữ liệu và sau đó nhập những sự kiện này vào Hồ CloudTrail. Dữ liệu được giải nén có thể lớn hơn dung lượng lưu trữ thực tế của S3 (thường từ 5 đến 10 lần) và do đó, dữ liệu được đo lường và nhập vào Hồ CloudTrail sẽ lớn hơn tệp GZIP được lưu trữ trong S3. Giả sử 700 GB sự kiện được lưu trữ trong S3 tương ứng với 7000 GB sự kiện chưa nén và được nhập vào Hồ CloudTrail. Bạn đã chọn thời gian lưu giữ là 1 năm cho kho dữ liệu sự kiện Hồ CloudTrail. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1 (Đề xuất): Trả phí Hồ CloudTrail với lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Để nhập sự kiện lịch sử CloudTrail từ S3 vào Hồ CloudTrail, mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài là 0,5 USD/GB.
Phí nhập sự kiện vào Hồ CloudTrail của tháng = 7000 GB * 0,5 USD/GB= 3.500 USD.

Lựa chọn 2: Trả phí CloudTrail với mức giá lưu giữ trong 7 năm

5 TB đầu tiên ở mức 2,5 USD/GB = 12.800 USD
2 TB tiếp theo ở mức 1 USD/GB = 2.048 USD
Tổng phí nhập sự kiện vào Hồ CloudTrail của tháng = 12.800 USD + 2.048 USD = 14.848 USD.

Đề xuất giúp tiết kiệm

Đối với ví dụ này, lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài sẽ rẻ hơn 76% so với mức giá lưu giữ trong 7 năm (3.500 USD so với 14.848 USD). Thông thường, mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí và nên được dùng cho những nguồn dữ liệu không phải sự kiện dữ liệu và sự kiện quản lý CloudTrail trực tiếp được tải nhập bằng CloudTrail.

Lưu ý: Trước khi sao chép sự kiện dấu vết, hãy kiểm tra thời gian lưu giữ của kho dữ liệu sự kiện. CloudTrail chỉ sao chép các sự kiện dấu vết có eventTime nằm trong thời gian lưu giữ của kho dữ liệu sự kiện. Ví dụ: nếu một kho dữ liệu sự kiện có thời gian lưu giữ là 90 ngày, thì CloudTrail sẽ không sao chép bất cứ sự kiện dấu vết nào có eventTime lâu hơn 90 ngày. Khi chọn thời gian lưu giữ, bạn nên cân nhắc tuổi đời của sự kiện mà bạn muốn sao chép, cũng như thời gian bạn muốn lưu giữ bản sao sự kiện trong kho dữ liệu sự kiện là bao lâu. Ví dụ: nếu bạn sao chép các sự kiện có tuổi đời là 6 tháng và xác định thời gian lưu giữ là 1 năm, kho dữ liệu sự kiện sẽ lưu giữ các sự kiện đó trong 6 tháng kể từ thời điểm tải nhập.

Ví dụ 5: Tải nhập các mục cấu hình trong Hồ CloudTrail

Giả sử bạn có 100 GB mục cấu hình từ AWS Config được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trên tài khoản của mình. Bạn đã thiết lập thời gian lưu giữ là 1 năm trên kho dữ liệu sự kiện của mình. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1 (Đề xuất): Trả phí Hồ CloudTrail với lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Để tải nhập các mục cấu hình vào Hồ CloudTrail, mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể mở rộng là 0,5 USD/GB.
Phí tải nhập dữ liệu vào Hồ CloudTrail của tháng = 100 GB * 0,5 USD/GB= 50 USD.

Lựa chọn 2: Trả phí CloudTrail theo mức giá lưu giữ trong 7 năm

Phí tải nhập vào Hồ CloudTrail của tháng = 100 GB * 2,5 USD/GB= 250 USD.

Đề xuất giúp tiết kiệm:

Đối với ví dụ này, lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài sẽ rẻ hơn 80% so với mức giá lưu giữ trong 7 năm (50 USD so với 250 USD). Mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài thường hiệu quả hơn về mặt chi phí khi mức sử dụng hằng tháng dưới 25 TB.

Lưu ý: Phí ghi AWS Config vẫn áp dụng khi bạn tải nhập các mục cấu hình vào CloudTrail Lake và sẽ được cộng vào tổng.

Ví dụ 6: Ghi và phân tích các sự kiện bằng các truy vấn và bảng thông tin Hồ CloudTrail

Bạn có 1 TB sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trên tài khoản của mình. Bạn cũng đã thiết kế các truy vấn để quét dữ liệu này 2 lần trong tháng đó. Hiện tại, bạn đã kích hoạt bảng thông tin Hồ CloudTrail để quét dữ liệu này 3 lần trong tháng đó. Thời gian lưu giữ được thiết lập là 1 năm. Bạn có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1 (Đề xuất): Trả phí Hồ CloudTrail với lựa chọn mức giá lưu giữ trong 1 năm có thể kéo dài

Phí tải nhập hằng tháng (bao gồm cả phí lưu giữ trong 1 năm): 1024 GB * 0,75 USD/GB = 768 USD

Phí quét dữ liệu:
Các truy vấn tùy biến của bạn quét 1TB dữ liệu 2 lần với giá 0,005 USD/GB = 2 * 1024 GB *0,005 USD/GB = 10,24 USD

Các truy vấn được kích hoạt trong bảng thông tin Hồ CloudTrail quét 1 TB dữ liệu 3 lần với giá 0,005 USD/GB = 3* 1024 GB * 0,005 USD/GB = 15,36 USD

Tổng phí quét dữ liệu = 10,24 USD + 15,36 USD= 25,6 USD

Tổng phí tải nhập và phân tích dữ liệu trên Hồ CloudTrail của tháng = 768 USD + 25,6 USD= 793,6 USD

Lựa chọn 2: Trả phí CloudTrail theo mức giá lưu giữ trong 7 năm

Phí tải nhập hằng tháng (bao gồm cả phí lưu giữ trong 7 năm): 1024 GB * 2,5 USD/GB = 2560 USD

Phí Dữ liệu được quét hàng tháng:
Các truy vấn tùy biến của bạn quét 1TB dữ liệu 2 lần với giá 0,005 USD/GB = 2 * 1024 GB *0,005 USD/GB = 10,24 USD

Các truy vấn được kích hoạt trong bảng thông tin Hồ CloudTrail quét 1 TB dữ liệu 3 lần với giá 0,005 USD/GB = 3* 1024 GB * 0,005 USD/GB = 15,36 USD

Tổng phí quét dữ liệu của tháng = 10,24 USD + 15,36 USD= 25,6 USD

Tổng phí tải nhập và phân tích dữ liệu trên Hồ CloudTrail của tháng = 2560 USD + 25,6 USD= 2585,6 USD

Khác với phí tải nhập Hồ CloudTrail, phí phân tích Hồ CloudTrail không phụ thuộc vào lựa chọn mức giá lưu giữ của bạn.

Ví dụ 7: Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu cùng với các bản sao bổ sung thông qua dấu vết

Bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

5 tỷ sự kiện quản lý được gửi đi
10 tỷ sự kiện dữ liệu được gửi đi
2,5 tỷ sự kiện quản lý được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức
5 tỷ sự kiện dữ liệu được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi với giá 0 USD: 5.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Sự kiện dữ liệu có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = (10.000.000.000 + 5.000.000.000 bản sao bổ sung của các sự kiện dữ liệu được gửi đi) / 100.000 * 0,10 USD = 15.000 USD
Bản sao các sự kiện quản lý được gửi đi với giá 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện = 2.500.000.000 / 100.000 * 2, 00 USD= 50.000 USD

Phí CloudTrail của tháng = 15.000 USD + 50.000 USD = 65.000 USD
Bạn cũng sẽ phải trả phí phân tích và lưu trữ trên S3, phí này chưa được bao gồm trong phép tính giá này.
 

Ví dụ 8: Xác định hoạt động bất thường với Thông tin chuyên sâu CloudTrail

Bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến S3
20.000.000 sự kiện quản lý ghi được CloudTrail Insights phân tích

Chi phí dấu vết CloudTrail:
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi với giá 0 USD: 300.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí dấu vết CloudTrail của tháng = 0 USD

Chi phí Thông tin chuyên sâu CloudTrail:
Sự kiện Thông tin chuyên sâu CloudTrail được phân tích với giá 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện = 20.000.000 / 100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Phí Thông tin chuyên sâu CloudTrail = 70 USD
Tổng phí CloudTrail của tháng = 70 USD
 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Truy cập trang bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail.

Tìm hiểu thêm »
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CloudTrail trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »
Liên hệ với chuyên gia

Khám phá các tùy chọn hỗ trợ của AWS CloudTrail.

Liên hệ với chúng tôi »