Bạn có thể xem, lọc và tải xuống miễn phí 90 ngày hoạt động tài khoản gần nhất cho mọi sự kiện quản lý trong những dịch vụ AWS được hỗ trợ.

Bạn có thể thiết lập miễn phí đường dẫn cung cấp bản sao duy nhất các sự kiện quản lý ở mỗi khu vực. Khi đường dẫn CloudTrail được thiết lập, phí Amazon S3 sẽ được áp dụng dựa trên mức sử dụng của bạn. Bạn sẽ bị tính phí mọi sự kiện dữ liệu hoặc bản sao bổ sung của sự kiện quản lý được ghi lại trong khu vực đó. Ngoài ra, bạn có thể chọn Thông tin chi tiết về CloudTrail bằng cách kích hoạt sự kiện Thông tin chi tiết trong đường dẫn của mình. Thông tin chi tiết CloudTrail phân tích sự kiện quản lý loại ghi và bạn chịu phí dựa trên số lượng sự kiện được phân tích trong khu vực đó.

Sự kiện quản lý

Sự kiện dữ liệu

Thông tin chi tiết về CloudTrail

Ví dụ về giá

Ví dụ 1

Tài khoản AWS của bạn chưa thiết lập AWS CloudTrail. Hoạt động sự kiện quản lý được AWS CloudTrail ghi lại trong 90 ngày qua; bạn có thể xem và tìm kiếm miễn phí từ bảng điều khiển AWS CloudTrail hoặc bằng AWS CLI.

Ví dụ 2

Tài khoản AWS của bạn có một đường dẫn CloudTrail. Đường dẫn này được cấu hình để chỉ ghi lại các sự kiện quản lý và phân phối các sự kiện này vào bộ chứa S3 mà bạn xác định. Bạn trả phí lưu trữ S3 cho các sự kiện này, nhưng không phải trả phí CloudTrail, vì bản sao đầu tiên của các sự kiện quản lý được miễn phí. Như trong Ví dụ 1, bạn có thể tìm kiếm 90 ngày gần nhất của sự kiện trong bảng điều khiển CloudTrail hoặc bằng AWS CLI. Bạn cũng có thể sử dụng nhật ký mà CloudTrail đã lưu trong bộ chứa S3 của mình.

Ví dụ 3

Tài khoản AWS của bạn có một đường dẫn CloudTrail. Đường dẫn này được cấu hình để ghi lại các sự kiện quản lý và sự kiện Thông tin chi tiết về CloudTrail, sau đó phân phối các sự kiện này vào bộ chứa S3 mà bạn xác định. Bạn phải trả phí lưu trữ S3 cho những sự kiện này. Bạn không phải trả phí cho các sự kiện quản lý vì bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được miễn phí. Tuy nhiên, đối với Thông tin chi tiết về CloudTrail, bạn phải trả 0,35 USD cho mỗi 100.000 sự kiện quản lý loại ghi được phân tích tại đường dẫn, bởi vì tất cả bản sao sự kiện Thông tin chi tiết về CloudTrail đều phải chịu phí.

Ví dụ 4

Tài khoản AWS của bạn có hai đường dẫn CloudTrail. Cả hai đường dẫn đều được cấu hình để ghi lại các sự kiện quản lý; không đường dẫn nào được cấu hình để ghi lại các sự kiện dữ liệu. Bạn phải trả phí lưu trữ S3 cho tất cả các sự kiện. Bạn cũng phải trả phí CloudTrail cho đường dẫn thứ hai với mức giá 2,00 USD cho mỗi 100.000 sự kiện quản lý, vì mỗi bản sao bổ sung của các sự kiện quản lý đều phải chịu phí.

Ví dụ 5

Tài khoản AWS của bạn có hai đường dẫn CloudTrail. Cả hai đường dẫn đều được cấu hình để ghi lại các sự kiện quản lý và sự kiện Thông tin chi tiết về CloudTrail; không đường dẫn nào được cấu hình để ghi lại các sự kiện dữ liệu. Bạn phải trả phí lưu trữ S3 cho tất cả các sự kiện. Bạn trả phí sự kiện quản lý cho đường dẫn thứ hai với mức giá 2,00 USD cho mỗi 100.000 sự kiện, vì mỗi bản sao bổ sung của các sự kiện quản lý đều phải chịu phí. Ngoài ra, đối với Thông tin chi tiết về CloudTrail, bạn phải trả 0,35 USD cho mỗi 100.000 sự kiện quản lý loại ghi được phân tích tại một trong hai đường dẫn, bởi vì tất cả bản sao sự kiện Thông tin chi tiết về CloudTrail đều phải chịu phí.

Ví dụ 6

Tài khoản AWS của bạn có một đường dẫn được cấu hình để ghi lại các sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu, sau đó phân phối các sự kiện này vào vùng lưu trữ S3 mà bạn xác định. Bạn phải trả phí lưu trữ S3 cho những sự kiện này. Bạn không phải trả phí cho các sự kiện quản lý vì bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được miễn phí. Tuy nhiên, bạn phải trả 0.10 USD cho mỗi 100.000 sự kiện dữ liệu vì tất cả bản sao sự kiện dữ liệu đều phải chịu phí.

Ví dụ 7

Tài khoản AWS của bạn có hai đường dẫn CloudTrail. Một đường dẫn ghi lại các sự kiện quản lý; đường dẫn thứ hai chỉ ghi lại các sự kiện dữ liệu. Cả hai đường dẫn đều phân phối sự kiện cho (các) bộ chứa S3 mà bạn xác định. Bạn phải trả phí lưu trữ S3 cho tất cả các sự kiện. Bạn không phải trả phí cho các sự kiện quản lý vì bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được miễn phí. Tuy nhiên, bạn phải trả 0.10 USD cho mỗi 100.000 sự kiện dữ liệu vì tất cả bản sao sự kiện dữ liệu đều phải chịu phí. Các khoản phí ở ví dụ này giống như các khoản phí ở Ví dụ 6.

Khi đường dẫn CloudTrail được thiết lập, phí Amazon S3 sẽ được áp dụng dựa trên mức sử dụng của bạn, vì AWS CloudTrail phân phối nhật ký cho bộ chứa S3. Thông thường, các khoản phí Amazon S3 là dưới 3 USD/tháng cho hầu hết các tài khoản.

Bạn có thể tùy ý chỉ định một chủ đề Amazon SNS để được thông báo về việc phân phối tệp nhật ký CloudTrail tới Amazon S3, gửi nhật ký CloudTrail đến CloudWatch Logs hoặc mã hóa nhật ký CloudTrail bằng AWS Key Management Service (AWS KMS). Khi các tính năng này được sử dụng, phí sử dụng tiêu chuẩn của các dịch vụ liên quan sẽ được áp dụng. Để biết thông tin về giá này, hãy xem trang về giá cho từng dịch vụ.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudTrail
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi