AWS CloudTrail hỗ trợ kiểm tra, giám sát bảo mật và khắc phục sự cố vận hành bằng cách theo dõi hoạt động người dùng và mức sử dụng API. Với CloudTrail, bạn có thể ghi hai loại sự kiện: sự kiện quản lý thu thập các hành động trên mặt phẳng điều khiển, chẳng hạn như tạo hoặc xóa các vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), và sự kiện dữ liệu thu thập các hành động có số lượng lớn trên mặt phẳng dữ liệu, chẳng hạn như đọc hoặc ghi một đối tượng Amazon S3. Bạn chỉ phải trả tiền cho những tính năng trả phí được liệt kê bên dưới mà bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Các tính năng không mất thêm phí cũng được liệt kê bên dưới.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí một số tính năng AWS CloudTrail. Có thể áp dụng các giới hạn..

Lịch sử sự kiện

Theo mặc định, AWS CloudTrail sẽ ghi nhật ký những sự kiện quản lý trên các dịch vụ AWS và được cung cấp miễn phí.

Bạn có thể xem, tìm kiếm và tải xuống miễn phí lịch sử 90 ngày gần nhất, trong đó liệt kê các hoạt động trên mặt phẳng điều khiển trong tài khoản của bạn, bằng CloudTrail trong bảng điều khiển AWS hoặc API Tra cứu AWS CLI.

CloudTrail Lake

AWS CloudTrail Lake là một giải pháp được quản lý toàn diện giúp ghi lại, lưu trữ, truy cập và phân tích hoạt động người dùng và API trên AWS. Đây là một hồ dữ liệu được quản lý cho thông tin kiểm tra và bảo mật, hỗ trợ bạn nhanh chóng tổng hợp, lưu trữ bất biến các nhật ký hoạt động (mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu) trong tối đa 7 năm, cũng như các nhật ký truy vấn để tìm kiếm và phân tích. Các bên kiểm tra CNTT có thể sử dụng CloudTrail Lake làm bản ghi bất biến về mọi hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra. Quản trị viên bảo mật có thể đảm bảo hoạt động người dùng tuân theo các chính sách nội bộ, còn các kỹ sư DevOps có thể khắc phục được các sự cố hoạt động như phiên bản EC2 không phản hồi hoặc tài nguyên bị từ chối truy cập.

Với CloudTrail Lake, bạn chỉ phải trả tiền cho khối lượng dữ liệu mà mình sử dụng, khối lượng dữ liệu bạn quét để phân tích và việc lưu trữ dữ liệu, nếu bạn chọn lưu trữ lâu hơn 7 năm.

Bản dùng thử miễn phí

Khách hàng mới có thể dùng thử miễn phí CloudTrail Lake trong 30 ngày*. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bộ tính năng đầy đủ trong thời gian này.

* Giới hạn sử dụng là 5 GB và giới hạn quét dữ liệu là 5 GB. Miễn phí dung lượng lưu trữ dữ liệu kèm theo.

Giá cả

 Chi tiết Giá cả
Thu nạp & lưu trữ
(mức giá bao gồm 7 năm sử dụng dung lượng lưu trữ)

5 TB đầu tiên: 2,5 USD/GB

20 TB kế tiếp: 1 USD/GB

Trên 25 TB: 0,5 USD/GB

Phân tích 0,005 USD/GB dữ liệu được quét

Trails

AWS CloudTrail Trails hỗ trợ khách hàng ghi lại hoạt động tài khoản của họ, rồi gửi chúng tới vùng lưu trữ S3 riêng để lưu trữ.

Khách hàng có thể sử dụng các giải pháp bên thứ ba hoặc giải pháp riêng khác của mình để tìm kiếm và phân tích nhật ký mà CloudTrail ghi lại. Bạn có thể tạo dấu vết cho một tài khoản AWS hoặc cho nhiều tài khoản AWS bằng AWS Organizations. Xem mức giá ở bảng bên dưới.

 
Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức đang gửi các sự kiện quản lý, thì các sự kiện đó nếu được gửi với dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao thêm.
 
Xác định hoạt động bất thường trong tài khoản
AWS CloudTrail Insights phân tích các lệnh gọi API sự kiện quản lý ghi trong tài khoản AWS của bạn và phát hiện hoạt động bất thường, chẳng hạn như việc cung cấp tài nguyên tăng đột biến hoặc các lỗ hổng trong hoạt động định kỳ.

Miễn phí

Bạn có thể gửi miễn phí một bản sao của các sự kiện quản lý đang xảy ra đến Amazon S3 bằng cách tạo dấu vết. Điều này cho phép bạn lưu trữ các sự kiện trong 90 ngày qua trên S3.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Gửi thêm bản sao sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu bằng cách dùng dấu vết
Bạn có thể dùng dấu vết để gửi thêm các bản sao sự kiện, kể cả sự kiện dữ liệu. Xem mức giá ở bảng bên dưới.

Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức đang gửi các sự kiện quản lý, thì các sự kiện đó nếu được gửi với dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao thêm.

Giá cả

Tích hợp với các dịch vụ AWS khác

Trails gửi các sự kiện cho bạn trong vùng lưu trữ Amazon S3 mà bạn chọn và có thể gửi các sự kiện tùy chọn đến Amazon CloudWatch Logs. Bạn cũng có thể chỉ định một chủ đề Amazon SNS để nhận thông báo về các lượt gửi và dùng AWS Key Management Service (KMS) để mã hóa nhật ký gửi đi. Áp dụng mức giá tiêu chuẩn cho Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs, Amazon Simple Notification Service (SNS)AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ 1: Ghi và phân tích các sự kiện bằng CloudTrail Lake

Giả sử bạn đã dùng 10 GB sự kiện (2 GB hoạt động trên mặt phẳng điều khiển và 8 GB hoạt động trên mặt phẳng dữ liệu) vào CloudTrail Lake trong một tháng nhất định ở tài khoản của bạn. Giả sử bạn đã thiết kế để các truy vấn để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó.

Phí sử dụng và lưu trữ hằng tháng: 10 GB @ 2,5 USD/GB = 25 USD
Dữ liệu đã quét hằng tháng: Đã quét 10 GB trong 2 lần @ 0,005 USD/GB = 0,1 USD
Phí CloudTrail Lake hằng tháng: 25 USD + 0,1 USD = 25,1 USD

Ví dụ 2: Ghi và phân tích các sự kiện bằng CloudTrail Lake

Giả sử bạn đã sử dụng 50 TB sự kiện (20 TB hoạt động trên mặt phẳng điều khiển và 30 TB hoạt động trên mặt phẳng dữ liệu) vào CloudTrail Lake trong một tháng cụ thể ở tài khoản của bạn. Giả sử bạn đã thiết kế để các truy vấn để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó.

Phí sử dụng và lưu trữ hằng tháng = 46.080 USD

5 TB đầu tiên @ 2,5 USD/GB = 12.800 USD
20 TB tiếp theo @ 1 USD/GB = 20.480 USD
25 TB tiếp theo @ 0,5 USD/GB = 12.800 USD

Dữ liệu đã quét hằng tháng
Đã quét 50 TB trong 2 lần @0,005 USD/GB = 512 USD

Phí CloudTrail Lake hằng tháng = 46.080 USD + 512 USD = 46.592 USD

Ví dụ 3: Gửi sự kiện quản lý qua Trails

Giả sử bạn có 3 tỷ sự kiện quản lý được gửi đến S3 trong một tháng nhất định.

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 3.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí CloudTrail hằng tháng = 0 USD

Phí cho lưu trữ và phân tích được tính riêng.

Ví dụ 4: Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu cùng với các bản sao thêm qua Trails

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

5 tỷ sự kiện quản lý được gửi
10 tỷ sự kiện dữ liệu được gửi
2,5 tỷ sự kiện quản lý là bản sao trên các dấu vết cấp tài khoản và tổ chức
5 tỷ sự kiện dữ liệu là bản sao trên các dấu vết cấp tài khoản và tổ chức

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 3 tỷ * 0 USD = 0 USD
Sự kiện dữ liệu có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = (10 tỷ + 5 tỷ bản sao thêm của các sự kiện dữ liệu được gửi) / 100.000 * 0,10 USD = 15.000 USD
Bản sao của các sự kiện quản lý được gửi có giá 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện = 2,5 tỷ / 100.000 * 2,00 USD = 50.000 USD
Phí CloudTrail hằng tháng = 65.000 USD

Phí cho lưu trữ và phân tích được tính riêng.

Ví dụ 5: Xác định hoạt động bất thường với CloudTrail Insights

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến S3
20.000.000 sự kiện quản lý ghi được CloudTrail Insights phân tích

Chi phí dấu vết CloudTrail:
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi có giá 0 USD = 300.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí dấu vết CloudTrail hằng tháng = 0 USD

Chi phí CloudTrail Insights:
Sự kiện CloudTrail Insights được phân tích ở mức giá 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện = 20.000.000 / 100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Phí tháng CloudTrail Insights = 70 USD
Tổng phí tháng CloudTrail = 70 USD

Tài nguyên khác về giá

Quản lý chi phí CloudTrail: Phương pháp tốt nhất để quản lý chi phí CloudTrail
Phát hiện sự bất thường về chi phí AWS: Giảm thiểu chi phí AWS không mong muốn

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudTrail
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi