AWS CloudTrail cho phép kiểm tra, giám sát bảo mật và khắc phục sự cố vận hành bằng cách theo dõi hoạt động người dùng và lệnh gọi API.

Bậc miễn phí của AWS

Để tìm hiểu thêm về lịch sử sự kiện, Hồ AWS CloudTrail và dấu vết, hãy xem các tính năng của CloudTrail.

Lịch sử sự kiện

CloudTrail sẽ ghi các sự kiện quản lý trên các dịch vụ AWS theo mặc định và được cung cấp miễn phí. Bạn có thể sử dụng CloudTrail trong bảng điều khiển CloudTrail để xem, tìm kiếm và tải xuống lịch sử hoạt động của mặt phẳng điều khiển trong tài khoản của bạn trong 90 ngày gần đây nhất mà không mất thêm phí. Bạn cũng có thể sử dụng API tra cứu sự kiện CloudTrail để làm việc này.

Hồ

Nếu là khách hàng mới, bạn có thể dùng thử Hồ CloudTrail trong 30 ngày mà không mất thêm phí. Bạn sẽ có quyền truy cập bộ tính năng đầy đủ trong thời gian này. Trong khoảng thời gian 30 ngày dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận những hạn mức sau:

 • Tải nhập tối đa 5 GB dữ liệu
 • Quét tối đa 5 GB dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu mà không chịu thêm phí

Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày hoặc khi bạn đạt hạn mức sử dụng miễn phí, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Khi bản dùng thử miễn phí hết hạn, bạn có thể tiếp tục sử dụng Hồ CloudTrail mà không bị gián đoạn với mức giá dịch vụ tiêu chuẩn, thanh toán theo mức sử dụng được mô tả trong phần Bậc trả phí.

Dấu vết

Bạn có thể tạo dấu vết để gửi miễn phí một bản sao của các sự kiện quản lý đang diễn ra sang vùng lưu trữ trong Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) của mình. Có thể áp dụng các hạn mức.

 • Hồ
 • Đối với Hồ CloudTrail, bạn sẽ đồng thời thanh toán cho hoạt động tải nhập và lưu trữ, trong đó việc thanh toán dựa trên khối lượng dữ liệu không nén được tải nhập. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình lên tới bảy năm. Giá cũng như phân bậc tải nhập và dung lượng lưu trữ dành cho các tính năng sau sẽ không đổi:

  • Tải nhập các nguồn AWS, bao gồm các mục cấu hình từ AWS Config
  • Tải nhập các nguồn không phải AWS
  • Nhập từ Amazon S3

  Để truy vấn, hãy chọn dữ liệu cần phân tích và thanh toán theo mức sử dụng.

  Tính năng

  Giá hàng tháng

  Tải nhập và lưu trữ

  (mức giá bao gồm khoảng thời gian lưu trữ trong bảy năm)

  5 TB đầu tiên: 2,5 USD mỗi GB

  20 TB tiếp theo: 1 USD mỗi GB

  Trên 25 TB: 0,5 USD mỗi GB

  Phân tích

  0,005 USD/GB dữ liệu được quét

 • Dấu vết
 • Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không yêu cầu phí tối thiểu. Bạn có thể sử dụng dấu vết để gửi các bản sao sự kiện bổ sung, bao gồm cả dữ liệu sự kiện. Các khoản phí Amazon S3 được áp dụng và không được bao gồm trong giá đã niêm yết.

  Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức để gửi các sự kiện quản lý, các sự kiện tương tự được gửi bằng dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao bổ sung.

  Tính năng

  Giá cả

  Sự kiện quản lý được gửi đến Amazon S3 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện quản lý được gửi đi (sau bản sao miễn phí đầu tiên; hãy xem Bậc miễn phí của AWS để biết chi tiết)
  Sự kiện dữ liệu được gửi đến Amazon S3

  0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện dữ liệu được gửi đi

 • Thông tin chuyên sâu
 • Đối với CloudTrail Insights, hãy chọn sự kiện cần phân tích và thanh toán theo mức sử dụng. Bạn có thể bật các sự kiện CloudTrail Insights trong các dấu vết của mình.

  Tính năng

  Giá cả

  Thông tin chuyên sâu về CloudTrail 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện được phân tích trên mỗi loại Thông tin chuyên sâu

Ví dụ về giá dịch vụ

Lưu ý: Mức sử dụng CloudTrail được tính theo gigabyte (GB) nhị phân, trong đó 1 GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1 TB bằng 240 byte hay 1024 GB.

Ví dụ 1: Ghi và phân tích các sự kiện bằng các truy vấn Hồ CloudTrail

Bạn có 10 GB sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail (bao gồm sự kiện quản lý, sự kiện dữ liệu, mục cấu hình và sự kiện hoạt động từ các nguồn không phải AWS) trong tài khoản của mình trong một tháng nhất định. Bạn cũng đã thiết kế các truy vấn để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó.

Phí tải nhập và lưu trữ hàng tháng: 10 GB * 2,5 USD mỗi GB = 25 USD
Dữ liệu được quét hàng tháng: 10 GB đã quét hai lần * 0,005 mỗi GB = 0,1 USD

Lần quét đầu tiên: 10 GB * 0,005 = 0,05 USD
Lần quét thứ hai: 10 GB * 0,005 = 0,05 USD
Tổng các lần quét: 0,05 USD + 0,050 USD = 0,10 USD

Phí Hồ CloudTrail hàng tháng = 25 USD + 0.1 USD = 25.1 USD

Ví dụ 2: Ghi và phân tích các sự kiện bằng các truy vấn và bảng điều kiển Hồ CloudTrail

Bạn có 50 TB sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trong tài khoản của mình. Bạn cũng đã thiết kế các truy vấn để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó. Hiện tại, bạn đã kích hoạt bảng điều khiển Hồ CloudTrail để quét dữ liệu này ba lần trong tháng đó.

Phí tải nhập và lưu trữ hàng tháng:
5 TB đầu tiên có giá 2,5 USD mỗi GB = 12.800 USD
20 TB tiếp theo có giá 1 USD mỗi GB = 20.480 USD
25 TB tiếp theo có giá 0,5 USD mỗi GB = 12.800 USD

Tổng chi phí tải nhập và lưu trữ hàng tháng = 12.800 USD + 20.480 USD + 12.800 USD = 46,080 USD

Phí Dữ liệu được quét hàng tháng:
50 TB được quét hai lần bởi các truy vấn tùy biến của bạn với giá 0,005 USD mỗi GB = 512 USD
50 TB được quét ba lần bởi bảng điều khiển Hồ CloudTrail kích hoạt truy vấn với giá 0,005 USD mỗi GB = 768 USD

Tổng chi phí quét dữ liệu hàng tháng = 512 USD + 768 USD = 1280 USD

Phí Hồ CloudTrail hàng tháng = 46.080 USD + 1280 USD = 47.360 USD

Ví dụ 3: Gửi sự kiện quản lý qua các dấu vết

Bạn có 3 tỷ sự kiện quản lý được gửi đến S3 trong một tháng nhất định.

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 3.000.000.000 * 0 USD = 0 USD

Phí CloudTrail hàng tháng = 0 USD

Giá này chưa bao gồm dịch vụ lưu trữ và phân tích của S3.

Ví dụ 4: Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu cùng với các bản sao bổ sung thông qua dấu vết

Bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

5 tỷ sự kiện quản lý được gửi đi
10 tỷ sự kiện dữ liệu được gửi đi
2,5 tỷ sự kiện quản lý được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức
5 tỷ sự kiện dữ liệu được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 5.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Sự kiện dữ liệu có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = (10.000.000.000 + 5.000.000.000 bản sao bổ sung của các sự kiện dữ liệu được gửi đi) / 100.000 * 0,10 USD = 15.000 USD
Bản sao của các sự kiện quản lý được gửi đi có giá 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện = 2.500.000.000 / 100.000 * 2,00 USD = 50.000 USD
Phí CloudTrail hàng tháng = 15.000 USD + 50.000 USD = 65.000 USD

Giá này chưa bao gồm dịch vụ lưu trữ và phân tích của S3.

Ví dụ 5: Xác định hoạt động bất thường với CloudTrail Insights

Bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến S3
20.000.000 sự kiện quản lý ghi được CloudTrail Insights phân tích

Chi phí dấu vết CloudTrail:
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 300.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí dấu vết CloudTrail hàng tháng = 0 USD

Chi phí CloudTrail Insights:
Sự kiện CloudTrail Insights được phân tích có giá 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện = 20.000.000 / 100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Phí CloudTrail Insights hàng tháng = 70 USD
Tổng phí CloudTrail hàng tháng = 70 USD

Ví dụ 6: Nhập bản ghi sự kiện CloudTrail từ S3

Giả sử bạn đã lưu trữ số lượng sự kiện CloudTrail suốt cả một năm trong S3, nghĩa là tương đương với 700 GB dung lượng lưu trữ. Những sự kiện này được lưu trữ dưới định dạng GZIP (dạng nén). Trước tiên, tính năng nhập sẽ giải nén dữ liệu và sau đó nhập những sự kiện này vào Hồ CloudTrail. Dữ liệu được giải nén có thể lớn hơn dung lượng lưu trữ thực tế của S3 (thường từ 5 đến 10 lần) và do đó, dữ liệu được đo lường và nhập vào Hồ CloudTrail sẽ lớn hơn tệp GZIP được lưu trữ trong S3.

Ví dụ:
Giả sử 700 GB sự kiện được lưu trữ trong S3 tạo ra 7000 GB sự kiện được giải nén và nhập.
5 TB đầu tiên có giá 2,5 USD mỗi GB = 12.800 USD
2 TB tiếp theo có giá 1 USD mỗi GB = 2.048 USD
Tổng phí nhập vào Hồ CloudTrail = 12.800 USD + 2.048 USD = 14.848 USD.

Lưu ý: Mức định giá này áp dụng cùng một bậc với Hồ CloudTrail.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail.

Tìm hiểu thêm »
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CloudTrail trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »
Liên hệ với chuyên gia

Khám phá các tùy chọn hỗ trợ của AWS CloudTrail.

Liên hệ với chúng tôi »