Với Amazon Athena, bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy. Bạn bị tính phí dựa trên lượng dữ liệu được quét bởi mỗi truy vấn. Bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và tăng hiệu năng bằng cách nén, phân vùng hoặc chuyển đổi dữ liệu của mình sang định dạng cột, vì mỗi thao tác đó làm giảm lượng dữ liệu mà Athena cần quét để thực hiện truy vấn.

Giá theo từng truy vấn

Tiết kiệm hơn khi bạn sử dụng định dạng dữ liệu cột, phân vùng và nén dữ liệu của mình

Bạn có thể tiết kiệm được từ 30% đến 90% chi phí trên mỗi truy vấn và có được hiệu năng tốt hơn bằng cách nén, phân vùng và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng cột.

Chi tiết về giá

Bạn sẽ được tính phí cho số lượng byte được Amazon Athena quét, làm tròn đến megabyte gần nhất, với mức tối thiểu là 10 MB mỗi truy vấn. Các câu lệnh Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) như CREATE/ALTER/DROP TABLE, câu lệnh dùng để quản lý phân vùng hoặc truy vấn không thành công sẽ không bị tính phí. Truy vấn đã hủy bị tính phí dựa trên lượng dữ liệu được quét.

Thao tác nén dữ liệu cho phép Athena quét ít dữ liệu hơn. Thao tác chuyển đổi dữ liệu sang định dạng cột cho phép Athena chỉ đọc các cột cần thiết một cách có chọn lọc để xử lý dữ liệu. Athena hỗ trợ Apache ORC và Apache Parquet. Thao tác phân vùng dữ liệu cũng cho phép Athena hạn chế lượng dữ liệu được quét. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu năng. Bạn có thể xem lượng dữ liệu được quét cho mỗi truy vấn trên bảng điều khiển của Athena. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem ví dụ về mức giá bên dưới.

Giá truy vấn liên hiệp

Bạn sẽ được tính phí cho số lượng byte được Amazon Athena quét, tổng hợp trên tất cả các nguồn dữ liệu, làm tròn đến megabyte gần nhất, với mức tối thiểu là 10 MB mỗi truy vấn.

Phụ phí

Amazon Athena truy vấn dữ liệu trực tiếp từ Amazon S3. Không có phụ phí lưu trữ cho việc truy vấn dữ liệu bằng Athena. Bạn phải trả mức giá S3 tiêu chuẩn cho việc lưu trữ, yêu cầu và truyền dữ liệu. Theo mặc định, kết quả truy vấn được lưu trữ trong vùng lưu trữ S3 tùy chọn và cũng bị tính phí Amazon S3 tiêu chuẩn.

Nếu sử dụng Danh mục dữ liệu của AWS Glue với Athena, bạn sẽ được tính mức giá Danh mục dữ liệu tiêu chuẩn của AWS Glue. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào trang giá của AWS Glue.

Ngoài ra, bạn bị tính mức giá tiêu chuẩn cho các dịch vụ AWS mà bạn sử dụng bằng Athena, chẳng hạn như Amazon S3, AWS Lambda, AWS Glue và Amazon SageMaker. Ví dụ: Bạn phải trả mức giá S3 tiêu chuẩn cho việc lưu trữ, yêu cầu và truyền dữ liệu liên khu vực. Theo mặc định, kết quả truy vấn được lưu trữ trong vùng lưu trữ S3 tùy chọn và cũng bị tính phí Amazon S3 tiêu chuẩn. Nếu bạn sử dụng AWS Lambda, phí bạn phải trả được tính dựa theo số lần yêu cầu các hàm và thời lượng, thời gian thực thi mã của bạn.

Các truy vấn liên hiệp gọi hàm AWS Lambda trong tài khoản của bạn và bạn phải trả mức giá tiêu chuẩn cho việc sử dụng Lambda. Hàm Lambda do các truy vấn liên hiệp gọi sẽ tùy thuộc vào bậc miễn phí của Lambda. Vui lòng truy cập vào trang giá của AWS Lambda để biết chi tiết.

Ví dụ về giá

Ví dụ: ta có một bảng có 3 cột có kích cỡ bằng nhau được lưu trữ trên Amazon S3 dưới dạng tệp văn bản không nén có tổng kích cỡ là 3 TB. Việc chạy truy vấn để lấy dữ liệu từ một cột duy nhất của bảng sẽ yêu cầu Amazon Athena quét toàn bộ tệp, do không thể phân tách các định dạng văn bản.

  • Chi phí cho truy vấn này là: 15 USD. (Mức giá cho 3 TB được quét là 3 * 5 USD/TB = 15 USD)

Nếu nén tệp bằng GZIP, bạn sẽ thấy tỷ lệ nén là 3:1. Trong trường hợp này, bạn sẽ có kích cỡ tệp được nén là 1 TB. Cùng một truy vấn trên tệp này sẽ có chi phí 5 USD. Athena phải quét lại toàn bộ tệp nhưng vì kích cỡ đã giảm đi ba lần, bạn trả một phần ba chi phí trước đó bạn đã trả.

Nếu bạn nén tệp của mình và đồng thời chuyển đổi tệp đó sang định dạng cột như Apache Parquet, với mức nén 3:1, thì cuối cùng bạn vẫn sẽ có 1 TB dữ liệu trên Amazon S3. Nhưng trong trường hợp này, do Parquet ở dạng cột, Amazon Athena chỉ có thể đọc cột liên quan đến truy vấn đang chạy. Do truy vấn có liên quan chỉ tham chiếu đến một cột duy nhất, Athena chỉ đọc cột đó và có thể tránh việc đọc hai phần ba tệp. Do chỉ đọc một phần ba tệp, Athena sẽ chỉ quét 0,33 TB dữ liệu từ S3.

  • Chi phí cho truy vấn này là: 1,67 USD. Đó là tiết kiệm 3 lần từ việc nén và 3 lần từ việc chỉ đọc một cột.
    (Kích cỡ tệp = 3TB/3 = 1 TB. Dữ liệu được quét khi đọc một cột duy nhất = 1 TB/3 = 0,33 TB. Mức giá cho 0,33 TB = 0,33 * 5 USD/TB = 1.67 USD)

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Athena

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Athena
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi