Phiên bản CSDL theo yêu cầu (Đã bao gồm giấy phép)

Theo mô hình dịch vụ "Đã bao gồm giấy phép", bạn không cần mua riêng giấy phép của Oracle; phần mềm Oracle Database đã được AWS cấp phép. Giá "Đã bao gồm giấy phép" bao gồm phần mềm, tài nguyên phần cứng bên dưới và các tính năng quản lý của Amazon RDS.

Phiên bản CSDL theo yêu cầu dành cho mô hình Đã bao gồm giấy phép cho phép bạn trả phí cho công suất điện toán theo giờ mà Phiên bản CSDL của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Với dịch vụ này, bạn không còn đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

Mô hình này hỗ trợ: Phiên bản tiêu chuẩn 1 (SE1), Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2)

Đối với cả triển khai Single-AZ lẫn triển khai Multi-AZ, giá được tính theo phiên bản CSDL-giờ đã tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

 • SE2 (Single-AZ)
 • SE2 (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • SE1 (Một vùng sẵn sàng)
 • SE1 (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • SE2 (Single-AZ)
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • SE2 (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

 • SE1 (Một vùng sẵn sàng)
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • SE1 (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng CPU T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0.075 USD trên vCPU-Giờ Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản dự trữ.

Phiên bản CSDL theo yêu cầu (Sử dụng giấy phép riêng)

Theo mô hình Sử dụng giấy phép riêng (“BYOL”), bạn có thể chạy Amazon RDS bằng cách sử dụng giấy phép phần mềm Oracle Database hiện có. Ngoài ra, bạn có thể mua giấy phép Oracle Database 11g hoặc 12c trực tiếp từ Oracle và chạy chúng trên Amazon RDS.

Để chạy Phiên bản CSDL theo mô hình BYOL, bạn phải có giấy phép Oracle Database thích hợp (có giấy phép và hỗ trợ cập nhật phần mềm) cho lớp Phiên bản CSDL và phiên bản Oracle Database mà bạn muốn chạy. Ngoài ra, bạn phải tuân thủ chính sách của Oracle về cấp phép phần mềm Oracle Database trong môi trường điện toán đám mây. Phiên bản CSDL nằm trong môi trường Amazon EC2 và chính sách cấp phép của Oracle cho Amazon EC2 có tại đây.

Phiên bản CSDL theo yêu cầu dành cho mô hình BYOL cũng cho phép bạn trả phí công suất điện toán theo giờ chạy Phiên bản CSDL mà không phải cam kết dài hạn.

Mô hình này hỗ trợ: Phiên bản doanh nghiệp, Phiên bản tiêu chuẩn 2, Phiên bản tiêu chuẩn, Phiên bản tiêu chuẩn 1. Phí không thay đổi theo phiên bản đối với giá BYOL Amazon RDS.

 • Triển khai Single-AZ
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai Single-AZ
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng CPU T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0.075 USD trên vCPU-Giờ Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản dự trữ.

Phiên bản dự trữ (Đã bao gồm giấy phép)

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ Phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, được giảm giá so với giá của Phiên bản theo yêu cầu dành cho Phiên bản CSDL. Amazon RDS cung cấp ba lựa chọn thanh toán RI – Không cần trả trước, Trả trước một phần và Trả trước toàn bộ – cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá theo giờ làm việc hiệu quả đối của bạn.

Có thể áp dụng Phiên bản dự trữ CSDL Single-AZ cho phiên bản cơ sở dữ liệu ở một Vùng sẵn sàng đơn. Triển khai Multi-AZ có các lựa chọn dự trữ riêng.

Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản dự trữ không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản dự trữ của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một thể hiện cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ, bạn phải chỉ định một khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản dự trữ. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản dự trữ ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Mô hình này hỗ trợ: Phiên bản tiêu chuẩn 1 (SE1), Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2)

 • SE2 (Single-AZ)
 • SE2 (Multi-AZ)
 • SE1 (Single-AZ)
 • SE1 (Multi-AZ)
 • SE2 (Single-AZ)
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • SE2 (Multi-AZ)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Multi-AZ.

 • SE1 (Single-AZ)
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • SE1 (Multi-AZ)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Multi-AZ.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của Phiên bản dự trữ trong toàn bộ kỳ hạn, bao gồm cả chi phí trả trước, và phân bổ chi phí này cho mỗi giờ trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ).

Phiên bản dự trữ (Sử dụng giấy phép riêng)

Để chạy Phiên bản CSDL theo mô hình BYOL, bạn phải có giấy phép Oracle Database thích hợp (có giấy phép và hỗ trợ cập nhật phần mềm) cho lớp Phiên bản CSDL và phiên bản Oracle Database mà bạn muốn chạy. Ngoài ra, bạn phải tuân thủ chính sách của Oracle về cấp phép phần mềm Oracle Database trong môi trường điện toán đám mây. Phiên bản CSDL nằm trong môi trường Amazon EC2 và phụ thuộc vào chính sách cấp phép của Oracle cho Amazon EC2.

Bạn có thể chịu mức thanh toán thấp, trả trước một lần cho mỗi Phiên bản CSDL mà bạn muốn dự trữ trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Đổi lại, bạn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao cho mức giá sử dụng theo giờ được áp dụng cho (các) Phiên bản CSDL dự trữ của bạn.

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS sẽ giúp quy mô của công cụ cơ sở dữ liệu Oracle trở nên linh hoạt theo mô hình BYOL. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (M5, T3, R5, v.v.)

Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản dự trữ không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản dự trữ của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một thể hiện cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ, bạn phải chỉ định một khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản dự trữ. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản dự trữ ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Mô hình này hỗ trợ: Phiên bản doanh nghiệp, Phiên bản tiêu chuẩn 2, Phiên bản tiêu chuẩn, Phiên bản tiêu chuẩn 1. Phí không thay đổi theo phiên bản đối với giá BYOL Amazon RDS.

 • Triển khai Single-AZ
 • Triển khai Multi-AZ
 • Triển khai Single-AZ
 • Triển khai Multi-AZ

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu trữ cơ sở dữ liệu

Phí lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn không thay đổi cho dù bạn chạy Phiên bản CSDL Amazon RDS for Oracle theo mô hình Đã bao gồm giấy phép hay mô hình BYOL.

Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)

Với Amazon RDS, bạn có thể chọn từ 20 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ Mục đích chung (SSD) liên quan cho tập dữ liệu chính của mình. Với bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD), bạn sẽ được tính phí cho dung lượng lưu trữ mà mình cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Với Amazon RDS, bạn sẽ có khả năng chỉ định hoặc cung cấp dung lượng thao tác I/O mà cơ sở dữ liệu của bạn cần. Bạn có thể cung cấp và thay đổi dung lượng lưu trữ từ 100 GiB lên 64 TiB và từ 1.000 IOPS lên 80.000 IOPS bằng công cụ Oracle DB. Hãy lưu ý rằng lượng IOPS tối đa thực tế có thể sẽ thay đổi tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu. Với dung lượng lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD), bạn sẽ được tính phí cho thông lượng và dung lượng bạn cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí đối với lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì một bản dự phòng tại một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ đĩa từ

Với Amazon RDS, bạn sẽ có khả năng chọn từ 20 GiB đến 3 TiB dung lượng Lưu trữ đĩa từ tương ứng cho tập dữ liệu chính của mình. Lưu trữ từ được hỗ trợ cho khả năng tương thích ngược. Bạn nên sử dụng SSD Mục đích chung hoặc SSD IOPS dự phòng cho bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào.

Phí lưu trữ cơ sở dữ liệu được cung cấp của bạn không thay đổi cho dù bạn chạy Phiên bản CSDL Amazon RDS for Oracle theo mô hình Đã bao gồm giấy phép hay mô hình BYOL.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Multi-AZ.

  Đối với triển khai Multi-AZ, khi bạn cập nhật cơ sở dữ liệu, thì lượng sử dụng thao tác I/O ghi sẽ được nhân đôi do Amazon RDS sao chép đồng bộ hóa dữ liệu của bạn sang phiên bản CSDL dự phòng. Lượng sử dụng thao tác I/O đọc sẽ vẫn giữ nguyên khi đọc từ cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ bản sao lưu

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "đến" và "đi" ở Amazon RDS.

 • Hoạt động truyền dữ liệu giữa Amazon RDS và Phiên bản Amazon EC2 trong cùng một Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu được truyền giữa các Vùng sẵn sàng để nhân bản Triển khai Multi-AZ được miễn phí.
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên ngoài VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, việc Truyền dữ liệu sẽ không bị tính phí đối với lưu lượng truyền vào và ra khỏi Phiên bản CSDL Amazon RDS. Bạn chỉ bị tính phí cho việc Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2 và mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ được áp dụng (0.01 USD mỗi GB vào/ra).
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên trong VPC: Đối với dữ liệu truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.
 • Sao chép kết xuất nhanh của cơ sở dữ liệu được tính đối với dữ liệu được truyền để sao chép dữ liệu kết xuất nhanh sang nhiều khu vực. Sau khi bản kết xuất nhanh được sao chép, phí kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong vùng đích.
 • Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
 • Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng cho Truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB và Amazon VPC.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS