Với AWS IoT Greengrass, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng thiết bị Lõi AWS IoT Greengrass kết nối với dịch vụ đám mây AWS IoT Greengrass trong một tháng nhất định. Bạn sẽ không bị tính phí nếu thiết bị Lõi AWS IoT Greengrass không kết nối với dịch vụ đám mây.

Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Là một phần của chương trình khuyến mãi trong thời gian có hạn, bạn hiện nhận được AWS IoT Greengrass miễn phí cho 1.000 thiết bị đầu tiên, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bạn vẫn sẽ phải trả phí cho các dịch vụ AWS khác mà bạn sử dụng với các ứng dụng của mình chạy trên AWS IoT Greengrass, chẳng hạn như AWS IoT Core.

Nếu bạn định sử dụng AWS IoT Greengrass cho các nhóm thiết bị lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các tùy chọn định giá bổ sung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang cân nhắc tham gia cam kết hằng năm.

AWS IoT Greengrass gồm hai phần của phần mềm ứng dụng khách: Lõi AWS IoT Greengrass, thời gian hoạt động cung cấp AWS Lambda cục bộ, khả năng nhắn tin, device shadow (tài liệu lưu trữ thông tin trạng thái thiết bị) và khả năng bảo mật, cùng với AWS IoT Device SDK, cho phép thiết bị tương tác với Lõi AWS IoT Greengrass thông qua mạng cục bộ.

Lõi AWS IoT Greengrass hoạt động trong tháng mà thiết bị này xác thực với AWS. AWS IoT Greengrass Core được xác định duy nhất bởi AWS IoT, đại diện cho thiết bị AWS IoT Greengrass Core và sử dụng chứng chỉ thiết bị để xác thực với AWS IoT. Bạn có thể kết nối cục bộ thiết bị của mình đến Lõi AWS IoT Greengrass mà không mất thêm phụ phí. Lõi AWS IoT Greengrass được coi là không hoạt động khi không xác thực với AWS trong vòng một tháng nhất định, ngay cả khi thiết bị tiếp tục vận hành cục bộ.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS bao gồm ba thiết bị Lõi AWS IoT Greengrass đầu tiên kết nối trong mỗi tháng, trong vòng một năm.

Phụ phí

AWS IoT Greengrass mở một hoặc nhiều kết nối với AWS IoT Core để hỗ trợ các hoạt động triển khai, device shadow và truyền tin nhắn. Các kết nối này sẽ tự động được thiết lập khi có kết nối internet. Số lượng kết nối dựa trên số lượng Device Shadow của AWS IoT mà bạn định cấu hình để đồng bộ hóa với đám mây và số lượng chủ đề MQTT AWS IoT Core mà bạn định cấu hình để gửi tin nhắn tới Lõi AWS IoT Greengrass. Bạn sẽ phải trả phí cho tổng số phút kết nối Lõi AWS IoT dựa trên các kết nối này. Xem thông tin chi tiết bổ sung về số lượng kết nối.

Phụ phí cũng có thể phát sinh đối với AWS IoT Greengrass nếu ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: Nếu AWS IoT Greengrass truyền dữ liệu từ hoặc tới Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), bạn sẽ được tính phí cho yêu cầu đọc/ghi và dữ liệu lưu trữ trong Amazon S3.

Để biết chi tiết về cách định giá dịch vụ AWS, hãy xem phần định giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách liên kết về cách định giá một số dịch vụ phổ biến.

AWS IoT Core (bao gồm cách định giá cho các hoạt động kết nối, nhắn tin và device shadow)

Amazon Kinesis (bao gồm cách định giá cho các hoạt động truyền trực tiếp dữ liệu, quy mô thông lượng và lưu giữ dữ liệu)

Amazon S3 (bao gồm cách định giá cho hoạt động lưu trữ, yêu cầu và truyền dữ liệu)

Amazon DynamoDB (bao gồm giá lưu trữ dữ liệu, quy mô thông lượng và truyền dữ liệu)

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 – Ví dụ sau giả định có 3 thiết bị có Lõi AWS IoT Greengrass đã hoạt động trong 11 tháng:

  • Thiết bị A – Một thiết bị có Lõi AWS IoT Greengrass bắt đầu hoạt động vào tháng 1 và ngừng hoạt động vào cuối tháng 11. Khi bắt đầu hoạt động, thiết bị này tải xuống các hàm Lambda mới khi các hàm này có sẵn và liên tục đồng bộ hóa trạng thái của thiết bị qua device shadow.
  • Thiết bị B – Một thiết bị Lõi AWS IoT Greengrass nằm trong kho không hoạt động vào tháng 1, nhưng được bán và hoạt động vào tháng 2. Khi hoạt động, thiết bị sử dụng Lambda cục bộ để tổng kết chỉ số 1 giây thành chỉ số 5 phút và tải chỉ số này lên AWS IoT hoặc Amazon Kinesis.
  • Thiết bị C – Một Lõi AWS IoT Greengrass bắt đầu hoạt động vào tháng 1 và vẫn hoạt động trong cả năm. Thiết bị không có kết nối internet trong cả tháng 12, do đó không tương tác với đám mây trong tháng 12.

Mức phí AWS IoT Greengrass

Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng = Số lượng Lõi AWS IoT Greengrass đang hoạt động * Mức giá hằng tháng của mỗi Lõi AWS IoT Greengrass

Mức phí cho Thiết bị A = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD
Mức phí cho Thiết bị B = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD
Mức phí cho Thiết bị C = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass cho tổng thời gian hoạt động = Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng * Thời gian hoạt động (tháng)

Mức phí cho Thiết bị A = 0,16 USD mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD
Mức phí cho Thiết bị B = 0,16 USD mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD
Mức phí cho Thiết bị C = 0,16 USD mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD

Tổng mức phí AWS IoT Greengrass = Mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị A trong thời gian hoạt động + Mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị B trong thời gian hoạt động + Mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị C trong thời gian hoạt động = 1,76 USD + 1,76 USD + 1,76 USD = 5,28 USD

Mức phí của AWS IoT Core

Trong ví dụ này, AWS IoT Greengrass thiết lập hai kết nối (một kết nối cho tác nhân triển khai và một kết nối cho đăng ký) cho mỗi thiết bị. (Lưu ý: AWS IoT Core có giới hạn là 50 đăng ký trên mỗi kết nối và vì thiết bị A, B và C, mỗi thiết bị không yêu cầu nhiều hơn 50 đăng ký nên AWS IoT Greengrass chỉ thiết lập một kết nối để hỗ trợ các hoạt động dựa trên đăng ký tổng thể).
Số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút)
Trong đó, Thời gian hoạt động của mỗi thiết bị trên 11 tháng = 11 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 481.800 phút

Số phút kết nối của Thiết bị A = 2 kết nối * 481.800 phút = 963.600 phút
Số phút kết nối của Thiết bị B = 2 kết nối * 481.800 phút = 963.600 phút
Số phút kết nối của Thiết bị C = 2 kết nối * 481.800 phút = 963.600 phút

Mức phí cho số phút kết nối = Số phút kết nối * 0,08 USD cho mỗi triệu số phút kết nối = Số phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối. Xem chi tiết về cách định giá kết nối AWS IoT Core bổ sung.

Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị A = 963.600 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,08 USD
Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị B = 963.600 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,08 USD
Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị C = 963.600 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,08 USD

Thiết bị B cũng sử dụng Lambda cục bộ để tổng hợp các chỉ số mỗi giây và tải các chỉ số đã thu thập lên AWS IoT 5 phút một lần.
Mức phí gửi tin nhắn lên đám mây = Số lượng tin nhắn * 1 USD cho mỗi triệu tin nhắn. Xem chi tiết về cách định giá nhắn tin AWS IoT Core bổ sung.
Trong đó, Số lượng tin nhắn do Thiết bị B gửi trong 11 tháng = 11 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 12 tin nhắn mỗi giờ = 96.360 tin nhắn

Mức phí gửi tin nhắn của Thiết bị B = 96.360 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,10 USD

Tổng mức phí AWS IoT Core = Mức phí cho số phút kết nối AWS IoT Core của Thiết bị A + Mức phí cho số phút kết nối AWS IoT Core của Thiết bị B + Mức phí cho số phút kết nối AWS IoT Core của Thiết bị C + Mức phí nhắn tin AWS IoT Core của Thiết bị B = 0,08 USD + 0,08 USD + 0,08 USD + 0,10 USD = 0,34 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass và AWS IoT Core
Tổng mức phí AWS IoT Greengrass + Tổng mức phí AWS IoT Core = 5,28 USD + 0,34 USD = 5.62 USD

Ví dụ 2 – Một Lõi AWS IoT Greengrass (Thiết bị A) bị phá hủy vào cuối tháng 1 và một Lõi AWS IoT Greengrass (Thiết bị B) khác bắt đầu hoạt động vào tháng 2 để thay thế thiết bị cũ. Chúng ta sẽ tính là 1 thiết bị hoạt động trong tháng 1 và 1 thiết bị hoạt động trong tháng 2.

Mức phí AWS IoT Greengrass
Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng = Số lượng Lõi AWS IoT Greengrass đang hoạt động * Mức giá hằng tháng của mỗi Lõi AWS IoT Greengrass

Mức phí cho Thiết bị A = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD
Mức phí cho Thiết bị B = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass cho tổng thời gian hoạt động = Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng * Thời gian hoạt động (tháng)

Tổng mức phí cho Thiết bị A = 0,16 USD mỗi tháng * 1 tháng = 0,16 USD
Tổng mức phí cho Thiết bị B = 0,16 USD mỗi tháng * 1 tháng = 0,16 USD

Tổng mức phí AWS IoT Greengrass = Mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị A trong thời gian hoạt động + Mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị B trong thời gian hoạt động = 0,16 USD + 0,16 USD = 0,32 USD

Mức phí của AWS IoT Core

Trong ví dụ này, AWS IoT Greengrass thiết lập hai kết nối (một kết nối cho tác nhân triển khai và một kết nối cho đăng ký) cho mỗi thiết bị. (Lưu ý: IoT Core có giới hạn là 50 đăng ký trên mỗi kết nối và vì thiết bị A và thiết bị B không yêu cầu nhiều hơn 50 đăng ký nên AWS IoT Greengrass chỉ thiết lập một kết nối để hỗ trợ các hoạt động dựa trên đăng ký tổng thể).

Số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút). Trong đó, Thời gian hoạt động của mỗi thiết bị trong một tháng = 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 43.800 phút

Số phút kết nối của Thiết bị A = 2 * 43.800 phút = 87.600 phút
Số phút kết nối của Thiết bị B = 2 * 43.800 phút = 87.600 phút

Mức phí cho số phút kết nối = Số phút kết nối * 0,08 USD cho mỗi triệu số phút kết nối = Số phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối. Xem chi tiết về cách định giá kết nối AWS IoT Core bổ sung.

Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị A = 87.600 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,01 USD
Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị B = 87.600 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,01 USD

Thiết bị B cũng sử dụng Lambda cục bộ để tổng hợp các chỉ số mỗi giây và tải các chỉ số đã thu thập lên AWS IoT 5 phút một lần.
Mức phí gửi tin nhắn lên đám mây = Số lượng tin nhắn * 1 USD cho mỗi triệu tin nhắn. Xem chi tiết về cách định giá nhắn tin AWS IoT Core bổ sung.
Trong đó, Số lượng tin nhắn do Thiết bị B gửi trong 1 tháng = 1 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 12 tin nhắn mỗi giờ = 8.760 tin nhắn

Mức phí gửi tin nhắn của Thiết bị B = 8.760 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,01 USD

Tổng mức phí AWS IoT Core = Mức phí cho số phút kết nối AWS IoT Core của Thiết bị A + Mức phí cho số phút kết nối AWS IoT Core của Thiết bị B + Mức phí nhắn tin AWS IoT Core của Thiết bị B = 0,01 USD + 0,01 USD + 0,01 USD = 0,03 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass và AWS IoT Core
Tổng mức phí AWS IoT Greengrass + Tổng mức phí AWS IoT Core = 0,32 USD + 0,03 USD = 0,35 USD

Ví dụ 3 - Một Lõi AWS IoT Greengrass (Thiết bị A) tương tác với 120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass thông qua mạng nội bộ để xử lý các sự kiện từ các thiết bị này và gửi bản cập nhật lên đám mây. Chỉ Thiết bị A được coi là thiết bị lõi AWS IoT Greengrass và bị tính phí. Thiết bị này hoạt động trong 12 tháng. 120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass được định cấu hình để thường xuyên đồng bộ hóa thông tin shadow của chúng với đám mây thông qua AWS IoT Core. Ngoài ra còn có hai đăng ký cho phép hai thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass nhận thông báo từ đám mây (IoT/topic/1→ AWS IoT Greengrass-aware-device1 và IoT/topic/2→ AWS IoT Greengrass-aware-device2).

Mức phí AWS IoT Greengrass
Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng = Số lượng Lõi AWS IoT Greengrass đang hoạt động * Mức giá hằng tháng của mỗi Lõi AWS IoT Greengrass

Mức phí cho Thiết bị A = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,16 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass cho tổng thời gian hoạt động = Mức phí AWS IoT Greengrass hằng tháng * Thời gian hoạt động (tháng)

Tổng mức phí AWS IoT Greengrass của Thiết bị A = 0,16 USD mỗi tháng * 12 tháng = 1,92 USD

Mức phí của AWS IoT Core
Trong ví dụ này, AWS IoT Greengrass thiết lập một kết nối để hỗ trợ tác nhân triển khai AWS IoT Greengrass. Ngoài ra, AWS IoT Greengrass thiết lập các kết nối để hỗ trợ đăng ký cho thiết bị A dựa trên:

Số lượng kết nối theo đăng ký = (số đăng ký theo các thiết bị đồng bộ thông tin shadow với AWS IoT Core + số đăng ký cho các chủ đề MQTT có đám mây dưới dạng nguồn + số đăng ký theo 2 thông tin shadow cần để hỗ trợ quy trình tạo chứng chỉ) / Số lượng đăng ký tối đa cho mỗi kết nối

Số lượng kết nối theo đăng ký từ và thông qua Thiết bị A = (120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass + 2 kết nối cho các chủ đề MQTT có đám mây dưới dạng nguồn + 2 kết nối cho đăng ký cập nhật thông tin shadow) / 50 đăng ký cho mỗi kết nối = 2,48 = làm tròn lên là 3 kết nối.

Số lượng kết nối = số kết nối cho tác nhân triển khai + số kết nối do đăng ký

Số kết nối cho Thiết bị A = 1 + 3 = 4 kết nối

Số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút)
Trong đó, Thời gian hoạt động = 12 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 525.600 phút

Số phút kết nối của Thiết bị A = 4 kết nối * 525.600 phút = 2.102.400 phút

Mức phí cho số phút kết nối = Số phút kết nối * 0,08 USD cho mỗi triệu phút kết nối. Xem chi tiết về cách định giá kết nối AWS IoT Core bổ sung.

Mức phí cho số phút kết nối của Thiết bị A = 2.102.400 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút = 0,17 USD

Mức phí AWS IoT Greengrass và AWS IoT Core
Tổng mức phí AWS IoT Greengrass + Tổng mức phí AWS IoT Core = 1,92 USD + 0,17 USD = 2,09 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng AWS IoT Greengrass

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi