Với AWS IoT Greengrass, bạn chỉ thanh toán theo mức sử dụng. Bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng thiết bị AWS IoT Greengrass Core kết nối với dịch vụ đám mây AWS IoT Greengrass trong một tháng nhất định. Bạn sẽ không bị tính phí nếu thiết bị AWS IoT Greengrass Core không kết nối với dịch vụ đám mây.

AWS IoT Greengrass Core hoạt động trong tháng mà thiết bị này xác thực với AWS. AWS IoT Greengrass Core được duy nhất AWS IoT của chính mình xác định, đại diện cho thiết bị được kết nối và sử dụng một chứng chỉ thiết bị để xác thực với AWS IoT. Bạn có thể kết nối thiết bị với các AWS IoT Greengrass Core cục bộ mà không phải thanh toán phụ phí. AWS IoT Greengrass Core được coi là không hoạt động khi không xác thực với AWS trong vòng một tháng, ngay cả khi thiết bị tiếp tục vận hành cục bộ.

Nếu bạn định sử dụng AWS IoT Greengrass cho các nhóm thiết bị lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các tùy chọn định giá bổ sung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang cân nhắc tham gia cam kết hằng năm.

AWS IoT Greengrass gồm hai phần của phần mềm ứng dụng khách: Lõi AWS IoT Greengrass, thời gian hoạt động cung cấp AWS Lambda cục bộ, khả năng nhắn tin, device shadow (tài liệu lưu trữ thông tin trạng thái thiết bị) và khả năng bảo mật, cùng với AWS IoT Device SDK, cho phép thiết bị tương tác với Lõi AWS IoT Greengrass thông qua mạng cục bộ.

Lõi AWS IoT Greengrass hoạt động trong tháng mà thiết bị này xác thực với AWS. AWS IoT Greengrass Core được xác định duy nhất bởi AWS IoT, đại diện cho thiết bị AWS IoT Greengrass Core và sử dụng chứng chỉ thiết bị để xác thực với AWS IoT. Bạn có thể kết nối cục bộ thiết bị của mình đến Lõi AWS IoT Greengrass mà không mất thêm phụ phí. Lõi AWS IoT Greengrass được coi là không hoạt động khi không xác thực với AWS trong vòng một tháng nhất định, ngay cả khi thiết bị tiếp tục vận hành cục bộ.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS bao gồm ba thiết bị AWS IoT Greengrass Core đầu tiên kết nối trong mỗi tháng và miễn phí trong một năm.

Mức sử dụng bậc miễn phí của bạn được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS, trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; mức sử dụng hàng tháng chưa dùng đến sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Phụ phí

AWS IoT Greengrass mở một hoặc nhiều kết nối với AWS IoT Core để hỗ trợ các hoạt động triển khai, device shadow và truyền tin nhắn. Các kết nối này sẽ tự động được thiết lập khi có kết nối internet. Số lượng kết nối dựa trên số lượng Device Shadow của AWS IoT mà bạn định cấu hình để đồng bộ hóa với đám mây và số lượng chủ đề MQTT AWS IoT Core mà bạn định cấu hình để gửi tin nhắn tới Lõi AWS IoT Greengrass. Bạn sẽ phải trả phí cho tổng số phút kết nối Lõi AWS IoT dựa trên các kết nối này. Xem chi tiết bổ sung về số lượng kết nối.

Phụ phí cũng có thể phát sinh đối với AWS IoT Greengrass nếu ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: Nếu AWS IoT Greengrass truyền dữ liệu từ hoặc tới Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), bạn sẽ được tính phí cho yêu cầu đọc/ghi và dữ liệu lưu trữ trong Amazon S3.

Để biết chi tiết về cách định giá dịch vụ AWS, hãy xem phần định giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách liên kết về cách định giá một số dịch vụ phổ biến.

AWS IoT Core (bao gồm mức định giá cho các hoạt động kết nối, nhắn tin và device shadow)

Amazon Kinesis (bao gồm cách định giá cho các hoạt động truyền trực tiếp dữ liệu, quy mô thông lượng và lưu giữ dữ liệu)

Amazon S3 (bao gồm cách định giá cho hoạt động lưu trữ, yêu cầu và truyền dữ liệu)

Amazon DynamoDB (bao gồm giá lưu trữ dữ liệu, quy mô thông lượng và truyền dữ liệu)

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ 1 – Hãy tưởng tượng bạn đang chạy ba thiết bị AWS IoT Greengrass Core hoạt động trong 11 tháng ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia):

 • Thiết bị A - Một thiết bị AWS IoT Greengrass Core bắt đầu hoạt động vào tháng 1 và ngừng hoạt động vào cuối tháng 11. Khi bắt đầu hoạt động, thiết bị này tải xuống dịch vụ điện toán phi máy chủ và hàm mới của AWS Lambda khi chúng đã sẵn sàng. Thiết bị A liên tục đồng bộ hóa trạng thái thông qua device shadow.
 • Thiết bị B - Một thiết bị AWS IoT Greengrass Core nằm trong kho và không hoạt động vào tháng 1; tuy nhiên, thiết bị này được bán đi và bắt đầu hoạt động vào tháng 2. Khi bắt đầu hoạt động, thiết bị B sử dụng các Lambda cục bộ để tổng kết chỉ số một giây thành chỉ số năm phút rồi tải các chỉ số năm phút lên AWS IoT hoặc Amazon Kinesis.
 • Thiết bị C - Một AWS IoT Greengrass Core bắt đầu hoạt động vào tháng 1 và duy trì trạng thái hoạt động trong cả năm. Thiết bị không có kết nối Internet trong cả tháng 12, do đó không tương tác với đám mây trong tháng 12.

Thông qua từng thiết bị trong ba thiết bị này, AWS IoT Greengrass thiết lập hai kết nối (một cho tác nhân triển khai và một cho các gói đăng ký). Thiết bị B cũng sử dụng Lambda cục bộ để tổng hợp các chỉ số mỗi giây và tải các chỉ số đã thu thập lên AWS IoT 5 phút một lần.

Để xác định chi phí, bạn cần tính phí cho AWS IoT Greengrass và AWS IoT Core, trong đó bao gồm phí kết nối và nhắn tin.

Phí AWS IoT Greengrass
Phí AWS IoT Greengrass hàng tháng = Số lượng AWS IoT Greengrass Core hoạt động * Giá mỗi AWS IoT Greengrass Core hàng tháng* Thời gian hoạt động (tháng)

Phí AWS IoT Core
(Ghi chú: AWS IoT Core giới hạn 50 gói đăng ký mỗi kết nối, đồng thời vì mỗi thiết bị A, B và C không yêu cầu quá 50 gói đăng ký, nên AWS IoT Greengrass chỉ thiết lập một kết nối để hỗ trợ các hoạt động dựa trên đăng ký tổng thể.)

Phí cho số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút) * mức giá Khu vực (0,08/100.000 kết nối)

Phí gửi tin nhắn lên đám mây = Thời gian hoạt động (phút) * Số tin nhắn mỗi giờ * 1 USD mỗi một triệu tin nhắn.
Xem thêm chi tiết định giá nhắn tin AWS IoT Core.

Tính toán ban đầu:

 • Thời gian hoạt động cho mỗi thiết bị trong 11 tháng = 11 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 481.800 phút
 • Số lượng tin nhắn được Thiết bị B gửi đi trong 11 tháng = 11 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 12 tin nhắn mỗi giờ = 96.360 tin nhắn
Dịch vụ Thiết bị A Thiết bị B Thiết bị C Tổng
AWS IoT Greengrass 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 11 tháng = 1,76 USD

1,76 USD + 1,76 USD + 1,76 USD = 5,28 USD

Kết nối AWS IoT Core

2 kết nối * 481.800 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 0,08 USD

2 kết nối * 481.800 phút * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 0,08 USD

2 kết nối * 481.800 phút *
0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 0,08 USD

0,08 USD + 0,08 USD + 0,08 USD = 0,24 USD

Nhắn tin AWS IoT Core Không áp dụng 96.360 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,10 USD Không áp dụng 0,10 USD
Tổng trong ví dụ 1 = 5,62 USD

Ví dụ 2 – Hãy tưởng tượng Thiết bị A của bạn sử dụng AWS IoT Greengrass Core bị phá hủy vào cuối tháng 1, đồng thời Thiết bị B bắt đầu hoạt động vào tháng 2 để thay thế Thiết bị A. Chúng ta sẽ tính là một thiết bị hoạt động vào tháng 1 và một thiết bị hoạt động vào tháng 2. Các thiết bị hoạt động ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Thiết bị B cũng sử dụng Lambda cục bộ để tổng hợp các chỉ số mỗi giây và tải các chỉ số đã thu thập lên AWS IoT năm phút một lần (12 tin nhắn được gửi đi mỗi giờ).

Để xác định chi phí, bạn cần tính phí cho AWS IoT Greengrass và AWS IoT Core, trong đó bao gồm phí kết nối và nhắn tin.

Phí AWS IoT Greengrass
Phí AWS IoT Greengrass hàng tháng = Số lượng AWS IoT Greengrass Core hoạt động * Giá mỗi AWS IoT Greengrass Core hàng tháng* Thời gian hoạt động (tháng)

Phí AWS IoT Core
(Ghi chú: AWS IoT Core giới hạn 50 gói đăng ký mỗi kết nối, đồng thời vì mỗi thiết bị A, B và C không yêu cầu quá 50 gói đăng ký, nên AWS IoT Greengrass chỉ thiết lập một kết nối để hỗ trợ các hoạt động dựa trên đăng ký tổng thể.)

Phí cho số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút) * mức giá Khu vực (0,08/100.000 kết nối)

Mức phí gửi tin nhắn lên đám mây = Số lượng tin nhắn * 1 USD cho mỗi triệu tin nhắn. Xem thêm chi tiết định giá nhắn tin AWS IoT Core.

Ghi chú:

 • Thời gian hoạt động của mỗi thiết bị trong một tháng = 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 43.800 phút
Dịch vụ Thiết bị A Thiết bị B

Tổng

AWS IoT Greengrass 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 1 tháng = 0,16 USD 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 1 tháng = 0,16 USD

0,16 USD + 0,16 USD 0,32 USD

Kết nối AWS IoT Core 2 kết nối * 43.800 phút * 0,08 USD/1.000.000 = 0,01 USD 2 kết nối * 43.800 phút * 0,08 USD/1.000.000 = 0,01 USD

0,01 USD + 0,01 USD = 0,02 USD

Nhắn tin AWS IoT Core Không áp dụng 1 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 12 tin nhắn mỗi giờ * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,01 USD 0,01 USD
Tổng trong ví dụ 2 = 0,35 USD

Ví dụ 3 – Trong ví dụ này, ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), hãy tưởng tượng một AWS IoT Greengrass Core là Thiết bị A, tương tác với 120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass thông qua mạng cục bộ để xử lý các sự kiện từ những thiết bị này và gửi bản cập nhật lên đám mây. 

Chỉ Thiết bị A được coi là thiết bị AWS IoT Greengrass Core và bị tính phí. Thiết bị này hoạt động trong 12 tháng. 120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass được cấu hình để thường xuyên đồng bộ hóa shadow của chúng với đám mây thông qua AWS IoT Core. Ngoài ra còn có hai gói đăng ký cho phép hai thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass nhận thông báo từ đám mây (IoT/topic/1→ AWS IoT Greengrass-aware-device1 và IoT/topic/2→ AWS IoT Greengrass-aware-device2). 

Ngoài ra, AWS IoT Greengrass thiết lập một kết nối để hỗ trợ tác nhân triển khai AWS IoT Greengrass. Ngoài ra, AWS IoT Greengrass thiết lập các kết nối để hỗ trợ đăng ký cho Thiết bị A dựa trên:  

Phí AWS IoT Greengrass
Phí AWS IoT Greengrass hàng tháng = Số lượng AWS IoT Greengrass Core hoạt động * Giá mỗi AWS IoT Greengrass Core hàng tháng * Thời gian hoạt động (tháng) 

Phí cho Thiết bị A = 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 12 tháng = 1,92 USD 

Phí AWS IoT Core 

Số lượng kết nối = số kết nối cho tác nhân triển khai + số kết nối do đăng ký

 • Số lượng kết nối theo gói đăng ký = (số gói đăng ký theo các thiết bị đồng bộ thông tin shadow với AWS IoT Core + số gói đăng ký cho các chủ đề MQTT có đám mây dưới dạng nguồn + số gói đăng ký theo 2 thông tin shadow cần để hỗ trợ quy trình tạo chứng chỉ) / Số lượng gói đăng ký tối đa cho mỗi kết nối
 • Số lượng kết nối do gói đăng ký từ và thông qua Thiết bị A = (120 thiết bị nhận biết AWS IoT Greengrass + 2 kết nối cho các chủ đề MQTT với đám mây dưới dạng nguồn + 2 kết nối cho gói đăng ký để cập nhật shadow)/ 50 gói đăng ký mỗi kết nối = 2,48 = làm tròn lên là 3 kết nối.
 • Số lượng kết nối cho Thiết bị A = 1 + 3 = 4 kết nối 

Phí số phút kết nối = Số lượng kết nối * Thời gian hoạt động (phút) * 0,08 USD mỗi một triệu phút kết nối.

 • Thời gian hoạt động = 12 tháng * 730 giờ mỗi tháng * 60 phút mỗi giờ = 525.600 phút
 • Phí cho Thiết bị A = 4 kết nối * 2.102.400 phút * 0,08 USD/1.000.000 = 0,17 USD
Dịch vụ Thiết bị A
AWS IoT Greengrass 1 thiết bị * 0,16 USD mỗi thiết bị mỗi tháng * 12 tháng = 1,92 USD
Phí AWS IoT Core Thiết bị A = 4 kết nối * 2.102.400 phút * 0,08 USD/1.000.000 = 0,17 USD
  Tổng trong ví dụ 3 = 2,09 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng AWS IoT Greengrass

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi