AWS Elemental MediaLive 定價

AWS Elemental MediaLive 在下列領域提供按用量付費定價:輸入輸出附加功能閒置資源資料傳輸。每個頻道的輸入 (包含主要和次要導入) 和輸出 (包含輸出群組內的每個個別編碼),無論接收或產生內容,只要頻道還在執行就會依對應的費率 (請參閱下方的區域性費率) 計費。由於每個即時頻道有一個輸入和一或多個輸出,所以您只需將每個輸入和每個輸出的價格加總,就是執行即時頻道的總費用。執行頻道時啟用進階音訊功能需要支付額外的費用 (每個頻道一個費用)。停止的頻道視為閒置資源,除非刪除,否則會產生一小筆使用費。

AWS Elemental MediaLive 提供兩種定價模式:隨需和預留。

 • 隨需定價:按小時費率支付執行輸入、輸出和附加功能的費用。每個執行中資源的持續時間將進位至最近的分鐘數,最少 10 分鐘起算。無須長期合約或預付款。您可以根據自己的頻道需求而增加或減少使用量,而且只需針對所使用的輸入、輸出和功能支付指定的每小時費用。
 • 預留定價:輸入、輸出和附加功能可以簽訂 12 個月合約,與隨需定價相比,最高有 75% 的折扣。合約期間的每個月份,當月按小時以此費率收取相關費用。對於長時間執行或全年無休頻道,預留 AWS Elemental MediaLive 資源可節省大量資金。如需詳細資訊,請參閱文件頁面

解析度的定義如下
SD 少於 720 垂直解析度。
HD 大於或等於 720 垂直解析度、但小於或等於 1080 垂直解析度。
UHD 大於 1080、最高可到 2160 垂直解析度。

輸入定價

即時頻道的每個輸入,其價格取決於輸入串流的編解碼器、位元速率及解析度。如果您在啟用輸入切換功能的情況下建立頻道 (例如,使用多個輸入),則即使在排程中設定兩個輸入,兩個作用中輸入的成本將套用至該頻道。

 • 美國東部 (維吉尼亞北部)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20 mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10 mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20 mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10 mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20 mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 美國西部 (奧瑞岡)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20 mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10 mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20 mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10 mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20 mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 亞太區域 (孟買)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.1080 USD  0.0245 USD  0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1320 USD  0.0319 USD  0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD 
  SD >20 mbps 0.1560 USD  0.0393 USD  0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD 
  HD <10 mbps 0.2100 USD  0.0515 USD  0.4200 USD  0.1031 USD  0.8400 USD  0.2062 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.2640 USD  0.0638 USD  0.5280 USD  0.1276 USD  1.0500 USD  0.2577 USD 
  HD >20 mbps 0.3180 USD  0.0761 USD  0.6300 USD  0.1546 USD  1.2600 USD  0.3093 USD 
  UHD <10 mbps 1.2600 USD  0.3093 USD  2.5260 USD  0.6186 USD  5.0460 USD  1.2371 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.5780 USD  0.3854 USD  3.1560 USD  0.7732 USD  6.3120 USD  1.5464 USD 
  UHD >20 mbps 1.8960 USD  0.4639 USD  3.7860 USD  0.9278 USD  7.5720 USD  1.8557 USD 
 • 亞太區域 (首爾)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0780 USD  0.0181 USD  0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.0960 USD  0.0236 USD  0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD 
  SD >20 mbps 0.1140 USD  0.0290 USD  0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD 
  HD <10 mbps 0.1560 USD  0.0381 USD  0.3120 USD  0.0762 USD  0.6240 USD  0.1523 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.1920 USD  0.0471 USD  0.3900 USD  0.0943 USD  0.7800 USD  0.1904 USD 
  HD >20 mbps 0.2340 USD  0.0562 USD  0.4680 USD  0.1142 USD  0.9300 USD  0.2285 USD 
  UHD <10 mbps 0.9300 USD  0.2285 USD  1.8660 USD  0.4570 USD  3.7320 USD  0.9139 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.1640 USD  0.2847 USD  2.3340 USD  0.5712 USD  4.6620 USD  1.1424 USD 
  UHD >20 mbps 1.3980 USD  0.3427 USD  2.7960 USD  0.6854 USD  5.5920 USD  1.3709 USD 
 • 亞太區域 (新加坡)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.1140 USD  0.0263 USD  0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1380 USD  0.0342 USD  0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD 
  SD >20 mbps 0.1680 USD  0.0421 USD  0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD 
  HD <10 mbps 0.2280 USD  0.0552 USD  0.4500 USD  0.1104 USD  0.9000 USD  0.2208 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.2820 USD  0.0683 USD  0.5640 USD  0.1367 USD  1.1280 USD  0.2760 USD 
  HD >20 mbps 0.3360 USD  0.0815 USD  0.6780 USD  0.1656 USD  1.3500 USD  0.3312 USD 
  UHD <10 mbps 1.3500 USD  0.3312 USD  2.7000 USD  0.6623 USD  5.4060 USD  1.3246 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.6920 USD  0.4126 USD  3.3780 USD  0.8279 USD  6.7560 USD  1.6558 USD 
  UHD >20 mbps 2.0280 USD  0.4967 USD  4.0560 USD  0.9935 USD  8.1060 USD  1.9869 USD 
 • 亞太區域 (雪梨)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0960 USD  0.0227 USD  0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1200 USD  0.0295 USD  0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD 
  SD >20 mbps 0.1440 USD  0.0363 USD  0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD 
  HD <10 mbps 0.1920 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0953 USD  0.7800 USD  0.1906 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.2460 USD  0.0590 USD  0.4860 USD  0.1180 USD  0.9720 USD  0.2382 USD 
  HD >20 mbps 0.2940 USD  0.0703 USD  0.5820 USD  0.1429 USD  1.1640 USD  0.2859 USD 
  UHD <10 mbps 1.1640 USD  0.2859 USD  2.3340 USD  0.5718 USD  4.6680 USD  1.1435 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.4580 USD  0.3562 USD  2.9160 USD  0.7147 USD  5.8320 USD  1.4294 USD 
  UHD >20 mbps 1.7520 USD  0.4288 USD  3.4980 USD  0.8577 USD  7.0020 USD  1.7153 USD 
 • 亞太區域 (東京)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.1020 USD  0.0241 USD  0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1320 USD  0.0314 USD  0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD 
  SD >20 mbps 0.1560 USD  0.0386 USD  0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD 
  HD <10 mbps 0.2040 USD  0.0507 USD  0.4140 USD  0.1014 USD  0.8280 USD  0.2027 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.2580 USD  0.0628 USD  0.5160 USD  0.1255 USD  1.0320 USD  0.2534 USD 
  HD >20 mbps 0.3120 USD  0.0748 USD  0.6180 USD  0.1521 USD  1.2420 USD  0.3041 USD 
  UHD <10 mbps 1.2420 USD  0.3041 USD  2.4840 USD  0.6082 USD  4.9620 USD  1.2165 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.5540 USD  0.3789 USD  3.1020 USD  0.7603 USD  6.2040 USD  1.5206 USD 
  UHD >20 mbps 1.8600 USD  0.4562 USD  3.7260 USD  0.9124 USD  7.4460 USD  1.8247 USD
 • 歐洲 (法蘭克福)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0900 USD  0.0207 USD  0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1080 USD  0.0269 USD  0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD 
  SD >20 mbps 0.1320 USD  0.0331 USD  0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD 
  HD <10 mbps 0.1800 USD  0.0435 USD  0.3540 USD  0.0870 USD  0.7080 USD  0.1739 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.2220 USD  0.0538 USD  0.4440 USD  0.1077 USD  0.8880 USD  0.2174 USD 
  HD >20 mbps 0.2640 USD  0.0642 USD  0.5340 USD  0.1304 USD  1.0620 USD  0.2609 USD 
  UHD <10 mbps 1.0620 USD  0.2609 USD  2.1300 USD  0.5218 USD  4.2600 USD  1.0436 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 1.3320 USD  0.3251 USD  2.6640 USD  0.6522 USD  5.3220 USD  1.3045 USD 
  UHD >20 mbps 1.5960 USD  0.3913 USD  3.1920 USD  0.7827 USD  6.3900 USD  1.5654 USD 
 • 歐洲 (愛爾蘭)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0600 USD  0.0137 USD  0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.0720 USD  0.0178 USD  0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD 
  SD >20 mbps 0.0900 USD  0.0219 USD  0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD 
  HD <10 mbps 0.1200 USD  0.0288 USD  0.2340 USD  0.0575 USD  0.4680 USD  0.1151 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.1440 USD  0.0356 USD  0.2940 USD  0.0712 USD  0.5880 USD  0.1438 USD 
  HD >20 mbps 0.1740 USD  0.0425 USD  0.3540 USD  0.0863 USD  0.7020 USD  0.1726 USD 
  UHD <10 mbps 0.7020 USD  0.1726 USD  1.4100 USD  0.3452 USD  2.8200 USD  0.6904 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 0.8820 USD  0.2151 USD  1.7580 USD  0.4315 USD  3.5220 USD  0.8630 USD 
  UHD >20 mbps 1.0560 USD  0.2589 USD  2.1120 USD  0.5178 USD  4.2240 USD  1.0356 USD 
 • 南美洲 (聖保羅)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解決方案 位元率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.1560 USD  0.0366 USD  0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD 
  SD 10 到 20 mbps 0.1980 USD  0.0476 USD  0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD 
  SD >20 mbps 0.2340 USD  0.0586 USD  0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD 
  HD <10 mbps 0.3120 USD  0.0769 USD  0.6300 USD  0.1538 USD  1.2540 USD  0.3075 USD 
  HD 10 到 20 mbps 0.3900 USD  0.0952 USD  0.7860 USD  0.1904 USD  1.5660 USD  0.3844 USD 
  HD >20 mbps 0.4680 USD  0.1135 USD  0.9420 USD  0.2307 USD  1.8840 USD  0.4613 USD 
  UHD <10 mbps 1.8840 USD  0.4613 USD  3.7680 USD  0.9226 USD  7.5300 USD  1.8452 USD 
  UHD 10 到 20 mbps 2.3520 USD  0.5748 USD  4.7040 USD  1.1533 USD  9.4140 USD  2.3065 USD 
  UHD >20 mbps 2.8260 USD  0.6920 USD  5.6460 USD  1.3839 USD  11.2980 USD  2.7678 USD 

輸出定價

輸出的費用取決於輸出串流的編解碼器、位元速率、解析度和畫面播放速率。輸出總價是頻道產生的所有輸出的總和如果您對 HEVC 或 UHD 編碼感興趣,請聯絡我們

 • 美國東部 (維吉尼亞北部)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 美國西部 (奧瑞岡)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 亞太區域 (孟買)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.6300 USD  0.1546 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.7860 USD  0.1939 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.9840 USD  0.2405 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.9480 USD  0.2307 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 1.1820 USD  0.2896 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.2600 USD  0.3093 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.5780 USD  0.3854 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.9740 USD  0.4836 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.8960 USD  0.4639 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 2.3640 USD  0.5793 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.3180 USD  0.0761 USD 
 • 亞太區域 (首爾)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.4680 USD  0.1142 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.5820 USD  0.1433 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.7260 USD  0.1777 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.7020 USD  0.1705 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.8760 USD  0.2140 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 0.9300 USD  0.2285 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.1640 USD  0.2847 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.4580 USD  0.3572 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.3980 USD  0.3427 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 1.7460 USD  0.4280 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.2340 USD 0.0562 USD
 • 亞太區域 (新加坡)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.6780 USD  0.1656 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.8460 USD  0.2076 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.0560 USD  0.2576 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 1.0140 USD  0.2471 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 1.2660 USD  0.3101 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.3500 USD  0.3312 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.6920 USD  0.4126 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 2.1120 USD  0.5178 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 2.0280 USD  0.4967 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 2.5320 USD  0.6203 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.3360 USD 0.0815 USD
 • 亞太區域 (雪梨)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.5820 USD  0.1429 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.7320 USD  0.1792 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.9120 USD  0.2224 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.8760 USD  0.2133 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 1.0920 USD  0.2677 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.1640 USD  0.2859 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.4580 USD  0.3562 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.8240 USD  0.4470 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.7520 USD  0.4288 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 2.1900 USD  0.5355 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.2940 USD 0.0703 USD
 • 亞太區域 (東京)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.6180 USD  0.1521 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.7740 USD  0.1907 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.9720 USD  0.2365 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.9300 USD  0.2269 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 1.1640 USD  0.2848 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.2420 USD  0.3041 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.5540 USD  0.3789 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.9380 USD  0.4755 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.8600 USD  0.4562 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 2.3280 USD  0.5696 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.3120 USD 0.0748 USD
 • 歐洲 (法蘭克福)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.5340 USD  0.1304 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.6660 USD  0.1636 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.8340 USD  0.2029 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.7980 USD  0.1946 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.9960 USD  0.2443 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.0620 USD  0.2609 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.3320 USD  0.3251 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.6620 USD  0.4079 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.5960 USD  0.3913 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 1.9980 USD  0.4887 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.2640 USD 0.0642 USD
 • 歐洲 (愛爾蘭)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.3540 USD  0.0863 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.4380 USD  0.1082 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.5520 USD  0.1342 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 0.5280 USD  0.1288 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.6600 USD  0.1616 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 0.7020 USD  0.1726 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.8820 USD  0.2151 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.0980 USD  0.2699 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 1.0560 USD  0.2589 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 1.3200 USD  0.3233 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.1740 USD 0.0425 USD
 • 南美洲 (聖保羅)

  AVC 輸出
  解決方案 位元率 影格率 每小時 每小時
  為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.9420 USD  0.2307 USD 
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 1.1760 USD  0.2892 USD 
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 1.4700 USD  0.3588 USD 
  SD >20 mbps <=30 fps 1.4100 USD  0.3441 USD 
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 1.7640 USD  0.4320 USD 
  HD <10 mbps <=30 fps 1.8840 USD  0.4613 USD 
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 2.3520 USD  0.5748 USD 
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 2.9400 USD  0.7212 USD 
  HD >20 mbps <=30 fps 2.8260 USD  0.6920 USD 
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 3.5280 USD  0.8640 USD 
    每小時 每小時,為期 12 個月
  僅有音訊 0.4680 USD 0.1135 USD

附加功能

這些費率適用於頻道層級,而非個別輸入或輸出。進階音訊包括其他音訊編碼器以支援杜比數位 (AC3)、杜比數位 Plus (EAC3) 等輸出,而音訊標準化使用來自 DTS 的技術以根據 ITU-R BS.1770 標準啟用監控和校正,並在記錄上符合 CALM ACT (ATSC A/85) 規範。

附加功能 每小時 每小時,為期 12 個月
進階音訊 0.3000 USD 0.0356 USD
音訊標準化 0.1200 USD 0.0575 USD

定價範例

 • 範例 1
 • 範例 2
 • 範例 1
 • 在美國東部 (維吉尼亞北部) 區域,擁有可產生 5 個輸出 (使用進階音訊) 的兩個 HD 輸入 (使用輸入切換) 即時頻道,其每小時費用為:

  輸入
  1080p HD、HEVC、20 Mbps = 每小時 0.600 USD
  1080p HD、HEVC、20 Mbps = 每小時 0.600 USD

  AVC 輸出
  1080p HD、5 Mbps、30 fps = 每小時 0.720 USD
  720p HD、2 Mbps、30 fps = 每小時 0.720 USD
  576p SD、1.2 Mbps、30 fps = 每小時 0.360 USD
  432p SD、0.8 Mbps、30 fps = 每小時 0.360 USD
  288p SD、0.5 Mbps、30 fps = 每小時 0.360 USD

  附加功能
  進階音訊 = 每小時 0.300 USD

  合計
  0.600 USD + 0.600 USD + 0.720 USD + 0.720 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.360 USD + 0.300 USD = 每小時 4.020 USD
  或每分鐘 0.067 USD,最低收費 0.670 USD (10 分鐘)

 • 範例 2
 • 如果構成即時頻道的輸入和輸出,在 12 個月期間內每月執行時間都超過 25% (180 小時或更長),則簽訂 12 個月合約保留這些輸入和輸出,當月的每小時費用會下調,變得更經濟實惠。例如,廣播全年無休的線性頻道時,預留定價是最佳選擇。

  與範例 1 擁有相同組態但有 1 個輸入的頻道,簽訂 12 個月合約的月費為:

  輸入
  1080p HD、HEVC、20 Mbps = 每小時 0.1458 USD (約 105 USD,按一個月 30 天計算)

  AVC 輸出
  1080p HD、5 Mbps、30 fps = 每小時 0.1750 USD (126 USD,按一個月 30 天計算)
  720p HD、2 Mbps、30 fps = 每小時 0.1750 USD (126 USD,按一個月 30 天計算)
  576p SD、1.2 Mbps、30 fps = 每小時 0.0875 USD (63 USD,按一個月 30 天計算)
  432p SD、0.8 Mbps、30 fps = 每小時 0.0875 USD (63 USD,按一個月 30 天計算)
  288p SD、0.5 Mbps、30 fps = 每小時 0.0875 USD (63 USD,按一個月 30 天計算)

  附加功能
  進階音訊 = 0.0361 USD (約 26 USD,按一個月 30 天計算)

  合計
  (0.1458 USD + 0.1750 USD + 0.1750 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0875 USD + 0.0361 USD) * 720 = 571.97 USD (按一個月 30 天計算)

  將這個值與 2,462.40 USD 進行比較,也就是使用隨需定價執行相同組態一個月的費用。

  讓我們舉一個更詳細的例子:

  • 當保留一組輸入、輸出和附加功能時,預留的每小時費用將適用於該月的所有時數。如果您有兩組保留 (A 組和 B 組),但只有一個即時頻道執行中 (頻道1),該頻道正使用預留的輸入、輸出和附加功能 (A 組),您仍須支付這兩個預留組 (A 組和 B 組) 的相關費用。
  • 當使用相同組態的第二個即時頻道 (頻道 2) 啟動時,並不會產生額外費用,因為這個頻道屬於第二個保留 (B 組)。
  • 如果第三個即時頻道 (頻道 3) 以相同組態啟動,則此頻道將採每小時隨需費率收取費用,因為前兩個頻道已經用掉了您的兩個預留組。
  • 如果第二個即時頻道 (頻道 2) 停止,將停止每小時隨需計費,而第三個即時頻道 (頻道 3) 將開始使用第二組預留的輸入和輸出 (B 組)。

閒置資源

當沒有使用這些資源時,AWS Elemental MediaLive 會按照每個推送輸入和頻道收取費用:僅推送輸入、RTP PUSH 和 RTMP PUSH,在閒置時會產生費用。提取的輸入、HLS PULL 和 RTMP PULL 不會產生閒置資源費用。閒置資源的定價為:

• 未與運作頻道關聯的每個推送輸入按比例收費,每小時為 0.01 USD
• 未運作狀態的每個頻道按比例收費,每小時為 0.01 USD

資料傳輸

當您在 AWS 以外提供內容時,可能會產生額外費用。如果內容輸出是透過網際網路或經由 Amazon CloudFront 以外的 CDN 交付至目的地,則會收取網際網路數據傳輸費。

從 AWS Elemental MediaLive 將資料傳出到網際網路
  前 1 GB
/月
不超過 10 TB
/月
下一個 40 TB
/月
下一個 100 TB
/月
下一個 350 TB
/月
超過 524 TB
/月
美國東部 (維吉尼亞北部) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
美國西部 (奧勒岡) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
亞太區域 (首爾) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.126 USD 每 GB 0.122 USD 每 GB 0.117 USD 每 GB 0.108 USD 聯絡我們
亞太區域 (新加坡) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.120 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.082 USD 每 GB 0.080 USD 聯絡我們
亞太區域 (雪梨) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.114 USD 每 GB 0.098 USD 每 GB 0.094 USD 每 GB 0.092 USD 聯絡我們
亞太區域 (東京) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.114 USD 每 GB 0.089 USD 每 GB 0.086 USD 每 GB 0.084 USD 聯絡我們
歐洲 (法蘭克福) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
歐洲 (愛爾蘭) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
南美洲 (聖保羅) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.250 USD 每 GB 0.230 USD 每 GB 0.210 USD 每 GB 0.190 USD 聯絡我們

在相同區域內,於 AWS Elemental MediaLive 頻道與 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服務之間傳輸資料,不會產生額外的費用 (例如,每 GB 0.00 USD)。以下定價取決於 AWS Elemental MediaLive 在運作頻道外區域傳入或傳出資料而定。

執行 AWS Elemental
MediaLive 所在的 AWS 區域
從 AWS Elemental MediaLive 傳出資料至
另一個 AWS 區域
從另一個 AWS 區域傳入資料至
另一個 AWS Elemental MediaLive
美國東部 (維吉尼亞北部) 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.00 USD
美國西部 (奧勒岡) 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.00 USD
亞太區域 (孟買) 每 GB 0.086 USD 每 GB 0.00 USD
亞太區域 (首爾) 每 GB 0.08 USD 每 GB 0.00 USD
亞太區域 (新加坡) 每 GB 0.09 USD 每 GB 0.00 USD
亞太區域 (雪梨) 每 GB 0.14 USD 每 GB 0.00 USD
亞太區域 (東京) 每 GB 0.09 USD 每 GB 0.00 USD
歐洲 (愛爾蘭) 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.00 USD
歐洲 (法蘭克福) 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.00 USD
南美洲 (聖保羅) 每 GB 0.16 USD 每 GB 0.00 USD
有問題?
聯絡我們
準備好開始使用了嗎?
註冊
探索更多資源
瀏覽資源頁面