AWS Elemental MediaLive 在下列領域提供按用量付費定價:輸入輸出附加功能閒置資源資料傳輸。每個頻道的輸入 (包含主要和次要導入) 和輸出 (包含輸出群組內的每個個別編碼),無論接收或產生內容,只要頻道還在執行就會依對應的費率 (請參閱下方的區域性費率) 計費。由於每個即時頻道有一個輸入和一或多個輸出,所以您只需將每個輸入和每個輸出的價格加總,就是執行即時頻道的總費用。執行頻道時啟用進階音訊功能需要支付額外的費用 (每個頻道一個費用)。停止的頻道視為閒置資源,除非刪除,否則會產生一小筆使用費。

AWS Elemental MediaLive 提供兩種定價模式。您可以選擇按分鐘付費,無預付費用或長期合約;在這種模式中,AWS Elemental MediaLive 會將您運行的每個輸入和輸入的持續時間進位到最接近的分鐘數,下限為 10 分鐘。對於長時間執行或全年無休的頻道,簽訂一年期合約可節省費用,只需針對每個輸入和輸出支付固定的月費,為期 12 個月。要將每分鐘輸入和輸出換算成月費,請聯絡我們

解析度的定義如下
SD 少於 720 垂直解析度。
HD 大於或等於 720 垂直解析度、但小於或等於 1080 垂直解析度。
UHD 大於 1080、最高可到 2160 垂直解析度。

輸入定價

即時頻道的每個輸入,其價格取決於輸入串流的編解碼器、位元速率及解析度。

 • 美國東部 (維吉尼亞北部)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 到 20 mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20 mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10 mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 到 20 mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20 mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10 mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 到 20 mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20 mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD
 • 美國西部 (奧勒岡)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 到 20 mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20 mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10 mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 到 20 mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20 mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10 mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 到 20 mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20 mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD
 • 亞太區域 (首爾)

        MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0013 USD 13 USD 0.0026 USD 28 USD 0.0052 USD 56 USD
  SD 10 到 20 mbps 0.0016 USD 17 USD 0.0032 USD 34 USD 0.0065 USD 69 USD
  SD >20 mbps 0.0019 USD 21 USD 0.0039 USD 41 USD 0.0078 USD 83 USD
  HD <10 mbps 0.0026 USD 28 USD 0.0052 USD 56 USD 0.0104 USD 111 USD
  HD 10 到 20 mbps 0.0032 USD 34 USD 0.0065 USD 69 USD 0.0130 USD 139 USD
  HD >20 mbps 0.0039 USD 41 USD 0.0078 USD 83 USD 0.0155 USD 167 USD
  UHD <10 mbps 0.0155 USD 167 USD 0.0311 USD 334 USD 0.0622 USD 667 USD
  UHD 10 到 20 mbps 0.0194 USD 208 USD 0.0389 USD 417 USD 0.0777 USD 834 USD
  UHD >20 mbps 0.0233 USD 250 USD 0.0466 USD 500 USD 0.0932 USD 1,001 USD
 • 亞太區域 (新加坡)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps  0.0019 USD  19 USD  0.0038 USD  40 USD  0.0075 USD  81 USD
  SD 10 到 20 mbps  0.0023 USD  25 USD  0.0047 USD  50 USD  0.0094 USD  100 USD
  SD >20 mbps  0.0028 USD  31 USD  0.0056 USD  59 USD  0.0113 USD  121 USD
  HD <10 mbps  0.0038 USD  40 USD  0.0075 USD  81 USD  0.0150 USD  161 USD
  HD 10 到 20 mbps  0.0047 USD  50 USD  0.0094 USD  100 USD  0.0188 USD  201 USD
  HD >20 mbps  0.0056 USD  59 USD  0.0113 USD  121 USD  0.0225 USD  242 USD
  UHD <10 mbps  0.0225 USD  242 USD  0.0450 USD  483 USD  0.0901 USD  967 USD
  UHD 10 到 20 mbps  0.0282 USD  301 USD  0.0563 USD  604 USD  0.1126 USD  1,209 USD
  UHD >20 mbps  0.0338 USD  363 USD  0.0676 USD  725 USD  0.1351 USD  1,450 USD
 • 亞太區域 (雪梨)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率  每分鐘   每個月,
  為期 12 個月 
   每分鐘   每個月,
  為期 12 個月 
   每分鐘   每個月,
  為期 12 個月 
  SD <10 mbps 0.0016 USD 17 USD  0.0032 USD  35 USD  0.0065 USD  70 USD
  SD 10 到 20 mbps  0.0020 USD  22 USD  0.0041 USD  43 USD  0.0081 USD  86 USD
  SD >20 mbps  0.0024 USD  27 USD  0.0049 USD  51 USD  0.0097 USD  104 USD
  HD <10 mbps  0.0032 USD  35 USD  0.0065 USD  70 USD  0.0130 USD  139 USD
  HD 10 到 20 mbps  0.0041 USD  43 USD  0.0081 USD  86 USD  0.0162 USD  174 USD
  HD >20 mbps  0.0049 USD  51 USD  0.0097 USD  104 USD  0.0194 USD  209 USD
  UHD <10 mbps  0.0194 USD  209 USD  0.0389 USD  417 USD  0.0778 USD  835 USD
  UHD 10 到 20 mbps  0.0243 USD  260 USD  0.0486 USD  522 USD  0.0972 USD  1,043 USD
  UHD >20 mbps  0.0292 USD  313 USD  0.0583 USD  626 USD  0.1167 USD  1,252 USD
 • 亞太區域 (東京)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps  0.0017 USD  18 USD  0.0034 USD  37 USD  0.0069 USD  74 USD
  SD 10 到 20 mbps  0.0022 USD  23 USD  0.0043 USD  46 USD  0.0086 USD  92 USD
  SD >20 mbps  0.0026 USD  28 USD  0.0052 USD  55 USD  0.0103 USD  111 USD
  HD <10 mbps  0.0034 USD  37 USD  0.0069 USD  74 USD  0.0138 USD  148 USD
  HD 10 到 20 mbps  0.0043 USD  46 USD  0.0086 USD  92 USD  0.0172 USD  185 USD
  HD >20 mbps  0.0052 USD  55 USD  0.0103 USD  111 USD  0.0207 USD  222 USD
  UHD <10 mbps  0.0207 USD  222 USD  0.0414 USD  444 USD  0.0827 USD  888 USD
  UHD 10 到 20 mbps  0.0259 USD  277 USD  0.0517 USD  555 USD  0.1034 USD  1,110 USD
  UHD >20 mbps  0.0310 USD  333 USD  0.0621 USD  666 USD  0.1241 USD  1,332 USD
 • 歐洲 (法蘭克福)

      MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0015 USD 15 USD 0.0030 USD 32 USD 0.0059 USD 63 USD
  SD 10 到 20 mbps 0.0018 USD 20 USD 0.0037 USD 39 USD 0.0074 USD 79 USD
  SD >20 mbps 0.0022 USD 24 USD 0.0044 USD 47 USD 0.0089 USD 95 USD
  HD <10 mbps 0.0030 USD 32 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0118 USD 127 USD
  HD 10 到 20 mbps 0.0037 USD 39 USD 0.0074 USD 79 USD 0.0148 USD 159 USD
  HD >20 mbps 0.0044 USD 47 USD 0.0089 USD 95 USD 0.0177 USD 190 USD
  UHD <10 mbps 0.0177 USD 190 USD 0.0355 USD 381 USD 0.0710 USD 762 USD
  UHD 10 到 20 mbps 0.0222 USD 237 USD 0.0444 USD 476 USD 0.0887 USD 952 USD
  UHD >20 mbps 0.0266 USD 286 USD 0.0532 USD 571 USD 0.1065 USD 1,143 USD
 • 歐洲 (愛爾蘭)

    MPEG-2 輸入 AVC 輸入 HEVC 輸入
  解析度 位元率 每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  每分鐘 每個月,
  為期 12 個月
  SD <10 mbps 0.0010 USD 10 USD 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD
  SD 10 到 20 mbps 0.0012 USD 13 USD 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD
  SD >20 mbps 0.0015 USD 16 USD 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD
  HD <10 mbps 0.0020 USD 21 USD 0.0039 USD 42 USD 0.0078 USD 84 USD
  HD 10 到 20 mbps 0.0024 USD 26 USD 0.0049 USD 52 USD 0.0098 USD 105 USD
  HD >20 mbps 0.0029 USD 31 USD 0.0059 USD 63 USD 0.0117 USD 126 USD
  UHD <10 mbps 0.0117 USD 126 USD 0.0235 USD 252 USD 0.0470 USD 504 USD
  UHD 10 到 20 mbps 0.0147 USD 157 USD 0.0293 USD 315 USD 0.0587 USD 630 USD
  UHD >20 mbps 0.0176 USD 189 USD 0.0352 USD 378 USD 0.0704 USD 756 USD

輸出定價

輸出的費用取決於輸出串流的編解碼器、位元速率、解析度和畫面播放速率。輸出總價是頻道產生的所有輸出的總和。如果您對 HEVC 或 UHD 編碼感興趣,請聯絡我們

 • 美國東部 (維吉尼亞北部)

      AVC 輸出    
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0220 USD 236 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 美國西部 (奧勒岡)

      AVC 輸出    
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0220 USD 236 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 亞太區域 (首爾)

  AVC 輸出
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0078 USD 83 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0097 USD 105 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0097 USD 105 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0121 USD 130 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0117 USD 124 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0146 USD 156 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0155 USD 167 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0194 USD 208 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0194 USD 208 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0243 USD 261 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0233 USD 250 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0291 USD 312 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0039 USD 41 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 亞太區域 (新加坡)

  AVC 輸出
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0113 USD 121 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0141 USD 152 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0141 USD 152 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0176 USD 188 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0169 USD 180 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0211 USD 226 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0225 USD 242 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0282 USD 301 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0282 USD 301 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0352 USD 378 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0338 USD 363 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0422 USD 453 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0056 USD 59 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 亞太區域 (雪梨)

  AVC 輸出
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0097 USD 104 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0122 USD 131 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0122 USD 131 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0152 USD 162 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0146 USD 156 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0182 USD 195 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0194 USD 209 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0243 USD 260 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0243 USD 260 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0304 USD 326 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0292 USD 313 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0365 USD 391 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0049 USD 51 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 亞太區域 (東京)

  AVC 輸出
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0103 USD 111 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0129 USD 139 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0129 USD 139 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0162 USD 173 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0155 USD 166 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0194 USD 208 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0207 USD 222 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0259 USD 277 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0259 USD 277 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0323 USD 347 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0310 USD 333 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0388 USD 416 USD

    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0052 USD 55 USD

  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 歐洲 (法蘭克福)

      AVC 輸出    
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0089 USD 95 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0111 USD 119 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0111 USD 119 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0139 USD 148 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0133 USD 142 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0166 USD 178 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0177 USD 190 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0222 USD 237 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0222 USD 237 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0277 USD 298 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0266 USD 289 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0333 USD 357 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0044 USD 47 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD
 • 歐洲 (愛爾蘭)

      AVC 輸出    
  解析度 位元率 畫面播放速率 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  SD <10 mbps <=30 fps 0.0059 USD 63 USD
  SD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0073 USD 79 USD
  SD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0092 USD 98 USD
  SD >20 mbps <=30 fps 0.0088 USD 94 USD
  SD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0110 USD 118 USD
  HD <10 mbps <=30 fps 0.0117 USD 126 USD
  HD <10 mbps >30 到 60 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps <=30 fps 0.0147 USD 157 USD
  HD 10 到 20 mbps >30 到 60 fps 0.0183 USD 197 USD
  HD >20 mbps <=30 fps 0.0176 USD 189 USD
  HD >20 mbps >30 到 60 fps 0.0220 USD 236 USD
    每分鐘 每個月,為期 12 個月
  僅音訊 0.0029 USD 31 USD
  附加功能 每分鐘 每個月,為期 12 個月
  進階音訊 0.0050 USD 26 USD
  音訊標準化 0.0020 USD 42 USD

附加功能

這些費率適用於頻道層級,而非個別輸入或輸出。進階音訊包括其他音訊編碼器以支援杜比數位 (AC3)、杜比數位 Plus (EAC3) 等輸出,而音訊標準化使用來自 DTS 的技術以根據 ITU-R BS.1770 標準啟用監控和校正,並在記錄上符合 CALM ACT (ATSC A/85) 規範。

定價範例

 • 範例 1
 • 範例 2
 • 範例 1
 • 在美國東部 (維吉尼亞北部) 區域,擁有可產生 5 個輸出 (使用進階音訊) 的 HD 輸入即時頻道,其每分鐘費用為:

  輸入
  1080p HD、HEVC、20 Mbps = 每分鐘 0.010 USD

  AVC 輸出
  1080p HD、5 Mbps 30 fps = 每分鐘 0.012 USD
  720p HD、2 Mbps、30 fps = 每分鐘 0.012 USD
  576p SD、1.2 Mbps、30 fps = 每分鐘 0.006 USD
  432p SD、0.8 Mbps、30 fps = 每分鐘 0.006 USD
  288p SD、0.5 Mbps、30 fps = 每分鐘 0.006 USD 

  附加功能
  進階音訊 = 每分鐘 0.005 USD 

  合計
  0.010 USD + 0.012 USD+ 0.012 USD + 0.006 USD + 0.006 USD + 0.006 + 0.005 USD = 每分鐘 0.057 USD

 • 範例 2
 • 與範例 1 擁有相同組態且全天候執行的頻道,簽訂 12 個月合約的月費為:

  輸入
  1080p HD、HEVC、20 Mbps = 每月 105 USD

  輸出
  1080p HD、5 Mbps、30 fps = 每月 126 USD
  720p HD、2 Mbps、30 fps = 每月 126 USD
  576p SD、1.2 Mbps、30 fps = 每月 63 USD
  432p SD、0.8 Mbps、30 fps = 每月 63 USD
  288p SD、0.5 Mbps、30 fps = 每月 63 USD 

  附加功能
  進階音訊 = 每月 26 USD 

  合計
  105 USD + 126 USD + 126 + 63 USD + 63 USD + 63 USD + 26 USD = 每月 572 USD


閒置資源

當沒有使用這些資源時,AWS Elemental MediaLive 會按照每個輸入和頻道收取費用:
 
• 未與運作頻道關聯的每個輸入按比例收費,每小時為 0.01 USD
• 未運作狀態的每個頻道按比例收費,每小時為 0.01 USD

資料傳輸

當您在 AWS 以外提供內容時,可能會產生額外費用。如果內容輸出是透過網際網路或經由 Amazon CloudFront 以外的 CDN 交付至目的地,則會收取網際網路數據傳輸費。

從 AWS Elemental MediaLive 將資料傳出到網際網路
  前 1 GB
/月
不超過 10 TB
/月
下一個 40 TB
/月
下一個 100 TB
/月
下一個 350 TB
/月
超過 524 TB
/月
美國東部 (維吉尼亞北部) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
美國西部 (奧勒岡) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
亞太區域 (首爾) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.126 USD 每 GB 0.122 USD 每 GB 0.117 USD 每 GB 0.108 USD 聯絡我們
亞太區域 (新加坡) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.120 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.082 USD 每 GB 0.080 USD 聯絡我們
亞太區域 (雪梨) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.140 USD 每 GB 0.135 USD 每 GB 0.130 USD 每 GB 0.120 USD 聯絡我們
亞太區域 (東京) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.140 USD 每 GB 0.135 USD 每 GB 0.130 USD 每 GB 0.120 USD 聯絡我們
歐洲 (法蘭克福) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們
歐洲 (愛爾蘭) 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.090 USD 每 GB 0.085 USD 每 GB 0.070 USD 每 GB 0.050 USD 聯絡我們

 

在相同區域內,於 AWS Elemental MediaLive 頻道與 AWS Elemental MediaPackage、Amazon S3 或其他 AWS 服務之間傳輸資料,不會產生額外的費用 (例如,每 GB 0.00 USD)。以下定價取決於 AWS Elemental MediaLive 在運作頻道外區域傳入或傳出資料而定。

從另一個 AWS 區域傳入資料到 AWS Elemental MediaLive
美國西部
(奧勒岡)
美國東部
(維吉尼亞北部)
亞太區域
(首爾)
亞太區域
(新加坡)
亞太區域
(雪梨)
亞太區域
(東京)
歐洲
(法蘭克福)
歐洲
(愛爾蘭)
每 GB 0.00 USD 每 GB 0.00 USD 每 GB 0.00 USD 每 GB 0.00 USD 每 GB 0.00 USD 每 GB 0.000 USD 每 GB 0.00 USD 每 GB 0.00 USD
從 AWS Elemental MediaLive 傳出資料到另一個 AWS 區域
美國西部
(奧勒岡)
美國東部
(維吉尼亞北部)
亞太區域
(首爾)
亞太區域
(新加坡)
亞太區域
(雪梨)
亞太區域
(東京)
歐洲
(法蘭克福)
歐洲
(愛爾蘭)
每 GB 0.02 USD 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.08 USD 每 GB 0.09 USD 每 GB 0.14 USD 每 GB 0.09 USD 每 GB 0.02 USD 每 GB 0.02 USD

 

有問題?
聯絡我們
準備好開始使用了嗎?
註冊
探索更多資源
瀏覽資源頁面